Informator broj 6619 od 23. ožujka 2020.

UVODNIK

Utjecaj epidemije koronavirusa na organizaciju rada poslodavca

U ovom članku obrađujemo utjecaj pojave novog oblika zarazne bolesti (koronavirus COVID-19) na organizaciju rada poslodavaca, koji su ovih dana suočeni s potrebom drukčijeg radnog rasporeda. S radnopravnog aspekta analiziramo mogućnosti koje poslodavac pritom može poduzeti, počevši od upućivanja na rad na izdvojenom mjestu rada (tzv. rad od kuće), prilagodbe rasporeda radnog vremena putem nejednakog rasporeda odnosno preraspodjele, izmjena ugovora o radu, ali u određenim slučajevima, nažalost, opravdana je i mogućnost otkaza. Također, navodimo najbitnije preventivne mjere zaštite na radnom mjestu, kao i prava koja osiguranik obveznog zdravstvenog osiguranja ima u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog pojave koronavirusa.
Autor: Hrvoje Orešić, mag. iur.

Sadržaj

Utjecaj epidemije koronavirusa na organizaciju rada poslodavca
Autor: Hrvoje Orešić

Stručni članak

U ovom članku[*] obrađujemo utjecaj pojave novog oblika zarazne bolesti (koronavirus COVID-19) na organizaciju rada poslodavaca, koji su ovih dana suočeni s potrebom drukčijeg radnog rasporeda. S radnopravnog aspekta analiziramo mogućnosti koje poslodavac pritom može poduzeti, počevši od upućivanja na rad na izdvojenom mjestu rada (tzv. rad od kuće), prilagodbe rasporeda radnog vremena putem nejednakog rasporeda odnosno preraspodjele, izmjena ugovora o radu, ali u određenim slučajevima, nažalost, opravdana je i mogućnost otkaza. Također, navodimo najbitnije preventivne mjere zaštite na radnom mjestu, kao i prava koja osiguranik obveznog zdravstvenog osiguranja ima u slučaju privremene nesposobnosti za rad zbog pojave koronavirusa.

Granice slobode izražavanja u odnosu na kazneno djelo uvrede
Autor: Maja Pavić

Stručni članak

U ovom članku autorica daje prikaz nedavne Odluke Ustavnog suda broj: U-III-1084/2015, kojom je taj sud usvojio ustavnu tužbu podnositelja, H. H. te ukinuo presude Županijskog suda u Zagrebu i Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, utvrdivši da je u kaznenom postupku koji je prethodio ustavnosudskom postupku, došlo do povrede ustavnog jamstva na slobodu mišljenja i iznošenja misli, propisanog člankom 38. st. 1. i 2. Ustava[*], a u svezi s načelom ograničenja slobode ili prava razmjerno prirodi potrebe u svakom pojedinom slučaju, propisanim člankom 16. st. 2. Ustava. U toj je Odluci Ustavni sud iznio stajalište da su granice prihvatljive kritike znatno šire kada je riječ o političkim osobama te da političari moraju imati veći stupanj tolerancije i otvorenosti za primanje kritike za svoje riječi i djela.  

Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u provedbi Zakona o komunalnom gospodarstvu
Autor: Marta Mustur

Stručni članak

U primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 86/18) od početka važenja postoje dvojbe i sporna pitanja, a kao primjeren put u pronalaženju rješenja u praksi služe mišljenja nadležnog ministarstva. Stoga su mišljenja, koja u sklopu odgovora na upite fizičkih i pravnih osoba iznosi Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, osobito važna za njegovu pravilnu primjenu. Napominjemo da smo od donošenja Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 86/18) već objavili mišljenja tog Ministarstva, u posebnom Prilogu lista Informator, br. 6595-6596 od 7. listopada 2019. i 14. listopada 2019. i u Informatoru, br. 6617 od 6. ožujka 2020.

Vremeplov: Ustav Islamske Republike Pakistan – 23. ožujka 1956.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Zakonom o neovisnosti Indije iz 1947. Velika Britanija podijelila je „Britansku Indiju“ na dva neovisna dominiona: Indiju i Pakistan.

Abecedarij upravnog postupka: Postupovna sposobnost stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 31. ZUP-a

Prvijenac parničnoga oglednog postupka te dvojbe oko mogućnosti »pobijanja«
Autor: Miljenko A. Giunio

Stručni članak

U članku razmatramo u hrvatskome pravu nedavno uveden institut oglednog postupka, u sklopu parničnog postupka, radi preventivnog, preliminarnog odgovora na otvorena pitanja koja se u većem broju javljaju u sudskoj praksi, ili se očekuje njihovo učestalo javljanje, a zauzimanje pravnog shvaćanja o tim pitanjima važno je za jedinstvenu primjenu prava. Novi institut ocjenjuje se nedvojbeno pozitivno, ali se, u kontekstu reakcija na prvu odluku iz takvog postupka, onu u svezi s konverzijom potrošačkih kredita s prestacijom vezanom uz švicarski franak te u svezi s traženjem ‘pravnog lijeka’ protiv odluke (rješenja) iz takvog postupka - razmatra moguća dostupnost unutarnje, ustavnosudske, kontrole te moguća podsudnost Europskome sudu za ljudska prava.

Informatorovi pravni alati: Tužba radi utvrđenja postojanja služnosti puta i upisa u zemljišne knjige
Autor: Novi informator

Stručni članak

Služnosti su regulirane člancima 174.-245. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17 - u nastavku teksta: ZV).

Izazovi u primjeni pravila o državnim potporama
Autor: Martina Stepanić Božić

Stručni članak

U nadležnosti Europske unije je utvrđivanje pravila o državnim potporama na unutarnjem tržištu, a države članice primjenjuju pravila o potporama koja nisu same donijele i za čije (obvezujuće) tumačenje nisu nadležne. To može predstavljati izazov u primjeni pravila o potporama za nadležna tijela država članica, ali i za poduzetnike, osobito u odnosu na potpore izuzete od obveze prijave Europskoj komisiji, jer za njih ona ne donosi odluku o odobrenju. Međutim, državama članicama i poduzetnicima određene smjernice, pojašnjenja odnosno postupci mogu olakšati razumijevanje i provedbu pravila o potporama. U članku autorica iznosi neke od spomenutih izazova i mogućnosti kako ih nadvladati.

Pokretanje i vođenje upravnog spora u postupcima javne nabave
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Protiv odluke (rješenja) Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) može se pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske. Autor podsjeća na noviju praksu Visokog upravnog suda koji svojim presudama razrješava dvojbe vezane uz pokretanje i vođenje upravnog spora protiv rješenja DKOM-a, i niz drugih pitanja, kao što su pravodobnost i dopuštenost tužbe, obustava upravnog spora zbog povlačenja tužbe i sl.

ARBOR RADICITUS ERUTA ET IN ALIO POSITA PRIUSQUAM COALUERIT, PRIORIS DOMINI EST; UBI COALUIT, AGRO CEDIT
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Sađena biljka, sukladno načelu superficies solo cedit - a što je napose razvidno i iz citirana Paulova shvaćanja - pripada kao priraštaj vlasniku zemljišta.

Mirenić-Huzjak i Jerković protiv Hrvatske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odluka o odbacivanju izvanredne revizije zbog toga što nisu ispunjeni formalni uvjeti za njezino podnošenje, nije bila pretjerano formalistička, niti je uključivala osobito striktnu primjenu procesnih pravila koja bi neopravdano ograničila pristup sudu

Glawischnig-Piesczek protiv Facebook Ireland Limited
Sud: Sud Europske unije

SENTENCE

Nalog da se uklone komentari koji su istovjetni ili istovrsni onima koji su prethodno proglašeni nezakonitima nije suprotan pravu Europske unije

Kazneno – kazneno postupovno pravo
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti podnesen od suda kojemu je spis predmeta bio ustupljen samo dopisom, bez da bi se prvi sud rješenjem oglasio nenadležnim, Vrhovni sud Republike Hrvatske dopisom će takav spis vratiti sudu koji je podnio prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti

Procesno pravo – umješač i njegov pravni interes za stupanje u parnicu
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zahtjev za miješanje u parnicu koja teče između drugih osoba osnovan je samo ako osoba koja to traži, ima za to pravni interes

Naknada za oduzetu imovinu – status (zaštićenog) najmoprimca
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vlasništvo druge useljive nekretnine zapreka je za ostvarenje zaštićene najamnine, ali nije zapreka za daljnje korištenje stana na kojem je prije postojalo stanarsko pravo u svojstvu najmoprimca sa slobodno ugovorenom najamninom

Obvezno pravo – naknada štete
Sud: Županijski sud Varaždin

SENTENCE

Dijete čiju je mačku puškom usmrtila druga osoba, od te osobe ima pravo na naknadu imovinske štete prema vrijednosti koju je ta mačka imala za njega (afektivna vrijednost), a ne naknadu neimovinske štete

Povreda mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li predviđena, i kakva, sankcija za osobu kojoj je, zbog sumnje na moguće oboljenje od zarazne bolesti, određena samoizolacija u vlastitom stanu, a koja se ne pridržava naloženih mjera (napušta stan, poziva goste ili sl.)?

Članarine turističkim zajednicama u 2020.

Vi pitate - mi odgovaramo

Plaća li se predujam članarine turističkim zajednicama po osnovi obračuna za prošlu godinu ili ga treba utvrditi po novim stopama, sukladno novom Zakonu o članarinama u turističkim zajednicama, s primjenom od 1. siječnja 2020.?

Promjena stranke tijekom upravnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Stranka je podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za obiteljsku kuću. Prije okončanja postupka stranka se nadležnom tijelu obratila podneskom i istaknula da je prodala zemljišnu parcelu za koju je zahtjev podnesen i predložila da se njezin zahtjev izmijeni tako da se promijeni stranka, odnosno da se kao nova stranka u postupku utvrdi osoba koja je od nje kupila zemljišnu parcelu. Je li takva promjena na temelju odredaba ZUP-a dopuštena?

Prethodne mjere

Vi pitate - mi odgovaramo

Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uložen je prigovor i sud će nastaviti postupak kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. Može li predlagatelj ovrhe odnosno tužitelj predložiti donošenje prethodne mjere kojom bi se zabranilo banci da po nalogu ovršenika odnosno tuženika isplati s njegova računa njemu ili nekom trećem iznos sporne tražbine bez da učini vjerojatnom opasnost da bi se bez tog osiguranja onemogućilo ostvarenje tražbine?

Rok za podnošenje tužbe za isplatu neisplaćenih plaća zbog nezakonitog otkaza

Vi pitate - mi odgovaramo

Pravomoćnom presudom utvrđeno je da je otkaz bio nezakonit te je naloženo poslodavcu da ranika vrati na rad. S obzirom na to da u tom parničnom postupku tužbom radnik nije potraživao isplatu zaostalih plaća, je li izgubio pravo potraživati isplatu jer se postupak vodio skoro više od deset godina? Napominjem da je pokrenut ovršni postupak radi vraćanja na rad. Prekida li se ovršnim postupkom tijek možebitne zastare?

Filteri