Informator broj 6618 od 16. ožujka 2020.

UVODNIK

Brexit i prava iz socijalne sigurnosti

Povlačenje Velike Britanije iz EU imat će brojne posljedice, ne samo po trgovačke, financijske, sigurnosne i druge odnose između te države i država članica EU, nego i po položaj i prava građana EU koji ostaju živjeti (i raditi) u njoj i britanskih građana koji ostaju u EU. U svrhu uređivanja uvjeta i načina povlačenja te međusobnih obveza tim povodom, EU i Britanija sklopile su poseban Sporazum. Tim Sporazumom dvije strane utvrdile su prijelazno razdoblje i odnose dviju strana za to vrijeme, koje će trajati do 31. prosinca 2020. U ovome članku mr. sc. Mihovil Rismondo osvrnut će se na odredbe Sporazuma kojim su uređene odredbe o pravima građana EU i britanskih građana u području socijalne sigurnosti.
Autor: dr. sc. Mihovil Rismondo

Sadržaj

Brexit i prava iz socijalne sigurnosti
Autor: Mihovil Rismondo

Stručni članak

Povlačenje Velike Britanije iz EU imat će brojne posljedice, ne samo po trgovačke, financijske, sigurnosne i druge odnose između te države i država članica EU, nego i po položaj i prava građana EU koji ostaju živjeti (i raditi) u njoj i britanskih građana koji ostaju u EU. U svrhu uređivanja uvjeta i načina povlačenja te međusobnih obveza tim povodom, EU i Britanija sklopile su poseban Sporazum[*]. Tim Sporazumom dvije strane utvrdile su prijelazno razdoblje i odnose dviju strana za to vrijeme, koje će trajati do 31. prosinca 2020. U ovome članku mr. sc. Mihovil Rismondo osvrnut će se na odredbe Sporazuma kojim su uređene odredbe o pravima građana EU i britanskih građana u području socijalne sigurnosti.

QUOD PER ALLUVIONEM AGRO NOSTRO FLUMEN ADICIT, ID IURE GENTIUM NOBIS ADQUIRITUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Alluvio označava jednu od vrsta priraštaja (accessio) zemljišta kao izvornog načina stjecanja prava vlasništva, koja nastupa u slučaju kada voda rijeke postupno nanosi zemlju, pijesak ili mulj uz obalno zemljište.

Izlučivanje dokumentarnog gradiva u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Marina Krajnović

Stručni članak

U Informatoru, broj 6522 od 14. svibnja 2018. pisali smo o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a u broju 6539 od 10. rujna 2018. o najvažnijim novinama u zaštiti gradiva, koje je donio tada novi Zakon o arhivskom gradivu i arhivima. U nastavku autorica piše o izlučivanju gradiva kojemu je protekao rok čuvanja, a koje je nastalo radom općina, gradova i županija ili je u njihovu posjedu.

Troškovi ovršnog postupka prema Prijedlogu Ovršnog zakona iz 2019.
Autor: Vladimir Vučković

Stručni članak

Konačni prijedlog Ovršnog zakona iz 2019., koji se u trenutku pisanja ovog članka nalazio u saborskoj proceduri, donosi brojne izmjene u uređenju ovršnog postupka. Jedna od ključnih izmjena tiče se novog uređenja troškova ovršnog postupka. Autor u članku uspoređuje postojeće i predloženo zakonodavno uređenje troškova ovršnog postupka, ističući pritom uočene nedostatke i nepravilnosti potonjeg.

Uvjeti i načini ostvarivanja prava na mirovinu u 2020.
Autor: Ljiljana Marušić

Stručni članak

Mirovinska reforma provedena početkom 2019. donijela je niz novosti koje se odnose na prava iz područja mirovinskog osiguranja. S tim u svezi, autorica donosi sažet prikaz zakonskih odredaba o pravima iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.

Informatorovi pravni alati: Izjava o korištenju više uplaćenog predujma poreza na dobit
Autor: Novi informator

Stručni članak

Člankom 34. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12,  148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18 i 121/19 - u nastavku teksta: Zakon) propisano je da porezni obveznik plaća predujam poreza na osnovi porezne prijave za prethodno porezno razdoblje. 

Organizacija radnoga vremena u kontekstu presude Suda EU u predmetu Matzak
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Sud EU u premetu Matzak proširio je sadržaj definicije pojma »radno vrijeme«, što će utjecati na organizaciju rada radnika u pojedinim sektorima u državama članicama EU. Tako će se i hrvatski Zakon o radu (Nar. nov., br. 93/14, 127/17 i 98/19), pravilnici o radu, kolektivni ugovori i ugovori o radu morati prilagoditi odluci Suda EU u navedenom predmetu, da bi se određena razdoblja, koja se prema važećim propisima i praksom ne kvalificiraju kao radno vrijeme, počela ubrajati u radno vrijeme.

Žurni prekršajni postupci – ustavnopravni aspekti
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Specifičnost žurnih prekršajnih postupaka u kojima se ne primjenjuju odredbe Prekršajnog zakona[*] o glavnoj raspravi, njezinu zakazivanju i vođenju može utjecati na pravičnost samog postupka i dovesti u pitanje načelo kontradiktornosti koje nameće obvezu da prije nego što optuženi možebitno bude osuđen, svi dokazi protiv njega budu izvedeni u njegovoj prisutnosti na javnoj raspravi. Stoga u ovom članku dajemo prikaz ne samo stajališta Ustavnog suda Republike Hrvatske, nego i stajališta Europskog suda za ljudska prava[**] o apstraktnoj i konkretnoj kontroli zakonskih odredaba koje se odnose na žurne prekršajne postupke i njihove reperkusije u praksi.

Vremeplov: Aneksija Rijeke Kraljevini Italiji – 16. ožujka 1924.
Autor: Slavica Banić

Stručni članak

Grad Rijeka, najveća hrvatska luka, u svojoj prošlosti bilježi autonomiju u obliku slobodne luke, status koji mu je dodijelio austrijski car Karlo VI. godine 1719., u okviru Habsburške Monarhije za vrijeme kraljice Marije Terezije.

Abecedarij upravnog postupka: Izjašnjavanje stranke
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Čl. 30. st. 2. ZUP-a

Schweizerische radio und Fernsehgesellschaft i drugi protiv Švicarske
Sud: Europski sud za ljudska prava

SENTENCE

Odluka domaćeg nadzornog tijela u kojoj je utvrđeno da je javna televizija prekršila zakon zato što u televizijskoj emisiji na temu botoksa nije spomenula činjenicu da je u proizvodnji botoksa obvezno testiranje na životinjama, ne predstavlja miješanje u pravo na slobodu izražavanja

Radno pravo – pobijanje ugovora o radu zbog mana volje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada je radnik nakon pravomoćnog utvrđenja nedopuštenosti otkaza ugovora o radu dobrovoljno sklopio novi ugovor o radu za drugo radno mjesto, tada se ne može pozivati na mane volje kao razlog pobojnosti ugovora

Obvezno pravo – ništetnost sudske nagodbe
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako i kada je predmet nagodbe pravo kojim se ne može raspolagati, takva nagodba učinjena je o sadržaju koji je nedopušten i kao takva je ništetna (čl. 269. i čl. 270. ZOO-a)

Prekršajni postupak – nezakoniti dokazi – zapisnik o ispitivanju svjedoka u policijskoj postaji
Sud: Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zapisnik o ispitivanju svjedoka u tijelima državne uprave može se upotrijebiti kao dokaz u prekršajnom postupku samo ako je to ispitivanje provedeno u skladu s odredbama (čl. 283.-300.) Zakona o kaznenom postupku

Plaćanje komunalnih doprinosa kod postupka legalizacije
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Komunalni doprinos je javno davanje koje se plaća zbog građenja građevine, a radi podmirenja troškova izgradnje objekta i uređenja komunalne infrastrukture. Ako je investitor već platio dio komunalnog doprinosa prilikom građenja građevine, u postupku legalizacije zainteresiranu osobu može se obvezati samo na plaćanje razlike doprinosa

Naknada štete – izgubljeno uzdržavanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li pravo na naknadu štete zbog izgubljenog uzdržavanja maloljetno dijete čiji je roditelj - otac prouzročio i poginuo u prometnoj nesreći, a primao je mirovinu?

Neplaćeni dopust i drugi radni odnos

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li radnik za vrijeme korištenja neplaćenog dopusta, odnosno mirovanja radnog odnosa, zasnovati novi radni odnos s drugim poslodavcem?

Dostava u parničnom postupku

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li tužitelj, u slučaju da živi u inozemstvu u članici Europske unije, već prigodom podnošenja tužbe imenovati opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj te hoće li mu sud odbaciti tužbu ako to ne učini?

Plaćeni dopust za važne osobne potrebe

Vi pitate - mi odgovaramo

Pravilnikom o radu Grada propisano je, između ostalog, da službenici i namještenici, u slučaju smrti člana uže obitelji, imaju pravo na plaćeni dopust u trajanju od pet radnih dana. Pravilnik ne propisuje tko se smatra članom uže obitelji, već upućuje na primjenu odgovarajućih propisa o radu, niti utvrđuje dodatne uvjete za ostvarenje toga prava. S tim u svezi, mora li službenik i namještenik koji želi ostvariti pravo na plaćeni dopust iz navedenih razloga živjeti u zajedničkom domaćinstvu s umrlim članom uže obitelji?

Registracija u sustav poreza na dodanu vrijednost

Vi pitate - mi odgovaramo

Gradska ustanova upravlja sportskim objektom u kojem se nalaze sportske dvorane koje se povremeno daju u zakup sportskim klubovima i drugim oblicima organiziranja u sportu i rekreaciji. Do sada se za korištenje dvorana naplaćivao minimalan iznos pa nas zanima treba li se takva ustanova upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost i naplaćivati porez na dodanu vrijednost na takav zakup?

Filteri