Informator broj 6447 od 05. prosinca 2016.

UVODNIK

O pravu glasovanja i o biračkom pravu iseljeništva
– prijedlozi i mišljenja –

O izbornim zakonima i biračkom pravu iseljeništva vode se rasprave, i to je pitanje osobito aktualno u ovom trenutku zakonodavne aktivnosti. Stoga u ovom broju donosimo prijedloge i mišljenja professora emeritusa Marca Gjidare o mogućnostima uređenja prava glasovanja i o biračkom pravu iseljeništva te o načinu kako je to regulirano u međunarodnim pravnim aktima. Prof. Marcu Gjidari 24. svibnja 2016. dodijeljeno je priznaje Zaklade dr. Jadranko Crnić za pravni članak od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku, stoga donosimo dio toga članka koji je u cijelosti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Autor: Marc Gjidara, professor emeritus Sveučilišta Panthéon-Assas (Paris 2)

Sadržaj

O pravu glasovanja i o biračkom pravu iseljeništva
Autor: Marc Gjidara

Stručni članak

O izbornim zakonima i biračkom pravu iseljeništva vode se rasprave, i to je pitanje osobito aktualno u ovom trenutku zakonodavne aktivnosti. Stoga u ovom broju donosimo prijedloge i mišljenja professora emeritusa Marca Gjidare o mogućnostima uređenja prava glasovanja i o biračkom pravu iseljeništva te o načinu kako je to regulirano u međunarodnim pravnim aktima. Prof. Marcu Gjidari 24. svibnja 2016. dodijeljeno je priznaje Zaklade dr. Jadranko Crnić za pravni članak od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku, stoga donosimo dio toga članka koji je u cijelosti objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

O dosjelosti na nekretninama u društvenom vlasnišvu
Autor: Željko Borić

Stručni članak

Autor analizira pravne dosege Odluke Europskog suda za ljudska prava, donesenu u predmetu Radomilja i drugi protiv Republike Hrvatske. Važnost navedene presude ogleda se u zauzimanju prilično radikalnog stajališta toga Suda u odnosu na razdoblje u kojem teče rok posjedovanja nekretnine u društvenom vlasništvu za stjecanje vlasništva nekretnine dosjelošću. Za to je pitanje inače nadležan Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, čiji je članak 388. stavak 4., koji propisuje pravila o tijeku toga roka, Odlukom Ustavnog suda RH, br. U-I-58/1997, U-I-235/1997, U-I-237/1997, U-I-1053/1997, U-I-1054/97 od 17. studenoga 1999. (Nar. nov., br. 137/99), ukinut kao neustavan, da bi nešto kasnije, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 114/01), ukinuta odredba zamijenjena novom, drukčijeg sadržaja i pravila o tijeku navedenoga roka. No, Europski sud za ljudska prava u izloženoj presudi smatra da podnositelji zahtjeva ne bi trebali snositi posljedice za pogrešku koju je počinila sama država donošenjem neustavnih pravnih propisa. Na taj način taj Sud, tumačeći za potrebe konkretnog slučaja mjerodavno zakonodavstvo Republike Hrvatske, ograničava učinke zakonodavčeve volje, svodeći retroaktivne dosege izmijenjene odredbe članka 388. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima isključivo na razdoblje od trenutka ukidanja prvobitne odredbe članka 388. stavak 4. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, tj. od 14. prosinca 1999., kad je donesena o tome mjerodavna Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, nadalje.

CRIMEN EXTINGUITUR MORTE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji izreka, nastala na temelju jednog fragmenta klasičnog pravnika Ulpijana (Ulpianus) koja sadržava načelo da kaznena odgovornost prestaje smrću počinitelja i te da je stoga nenasljediva, budući da za kazneno djelo (crimen) može odgovarati samo osoba koja ga je počinila

Nepovezane uplate
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Kao jedna od elektroničkih usluga u sklopu ePorezne, uvedena je i aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU, koju koriste svi isplatitelji određenih vrsta dohodaka koji podatke o primitcima, doprinosima za obvezna osiguranja, porezu na dohodak i prirezu dostavljaju Poreznoj upravi na obrascima JOPPD. Korištenjem aplikacije Specifikacija nepovezanih uplata, porezni obveznici podnose elektroničkim putem zahtjeve za preknjiženje pogrešnih uplata ili povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava na teret vrste prihoda vezanih uz JOPPD obrasce, čime je pojednostavnjen i skraćen proces provjere i odobravanja zahtjeva koji je prije obavljao referent u Poreznoj upravi. Kako to izgleda u praksi, autorica opširnije piše u nastavku, uz prikaz na konkretnim primjerima.

Naputak o postupanju u postupcima javne nabave u slučaju nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave
Autor: Ivančica Franjković

Stručni članak

U članku autorica piše o sadržaju Naputka o postupanju u postupcima nedostupnosti Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 88/16), čije je donošenje bilo potaknuto pitanjima odnosno događajima iz prakse koji su se pojavljivali u postupcima javne nabave putem Elektroničkog oglasnika, a odnose se na pitanja kao što su nedostupnost sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave te na postupanje naručitelja, ponuditelja i Elektroničkog oglasnika javne nabave u slučaju nedostupnosti sustava.

Odgovornost za naknadu štete pričinjene od napuštenih i izgubljenih životinja
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U tuzemnoj pravnoj praksi, mnogo rjeđe nego u nekim drugim državama, javlja se materijalnopravno pitanje odgovornosti za naknadu štete koju oštećenicima pričine napuštene i izgubljene životinje (psi ili mačke lutalice). Zato ćemo u ovom članku prezentirati mjerodavne propise koji reguliraju tu materiju i na temelju njih identificirati pravne subjekte izravno odgovorne za naknadu štete pri takvim štetnim događajimaa, te naznačiti moguće kriterije njihove odštetnopravne odgovornosti.

Tajno društvo i stečaj
Autor: Dragan Zlatović

Stručni članak

U članku razmatramo tajno društvo, koje je regulirano Zakonom o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13 i 110/15), odredbama članaka 148.-157. U prvom dijelu članka razmatramo temeljna obilježja tajnog društva, a u drugom obrađujemo položaj tajnog člana u slučaju stečaja poduzetnika.

Odgovori na pitanja s radionice »Smetanje posjeda i razvrgnuće suvlasničke zajednice u sudskoj praksi«
Autor: Tomislav Aralica

Stručni članak

U organizaciji Novog informatora, u Zagrebu je, 17. studenoga 2016., održana radionica »Smetanje posjeda i razvrgnuće suvlasničke zajednice u sudskoj praksi«. Na kraju radionice dani su odgovori na postavljena pitanja sudionika radionice, stoga u ovom članku donosimo nekoliko najzanimljivijih pitanja i odgovore na njih.

Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

U Informatoru, broj 6436 od 19. rujna 2016., objavili smo prvi dio primjedaba i prijedloga o žalbi, vezanih uz Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi. Kako je taj Konačni prijedlog još u saborskoj proceduri, tako u ovom broju dovršavamo tu temu pišući o prijedlozima i dvojbama vezanim uz institut dostave u Konačnom prijedlogu.

Pravično suđenje – pravo na rad
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sama konstatacija da radnik nije zadovoljio na probnom radu predstavlja dostatan razlog za otkaz

Kazneno pravo - stjecaj kaznenih djela
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kazneno djelo nabavljanja i posjedovan ja opreme i materijala koji su namijenjeni za neovlaštenu proizvodnju droga iz članka 190. stavak 6. KZ/11, po prirodi stvari prethodi počinjenju kaznenog djela proizvodnje droge pa je stoga riječ samo o jednom kaznenom djelu iz članka 190. stavak 2. KZ/11, a ne o stjecaju

Stjecanje bez osnove – povrat zadužnice
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako imatelj zadužnice nema tražbinu jer je prestala ispunjenjem odnosno ako pravni odnos nije ni nastao, izdavatelj zadužnice može osnovano zahtijevati povrat zadužnice i novčanih sredstava naplaćenih zadužnicom

Porezni postupak – zastara prava na naplatu poreznog duga
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pri odlučivanju o nastupu zastare prava na naplatu poreznog duga kad je potraživanje porezne uprave osigurano zalogom ili hipotekom, ostaje se pri pravnom stajalištu izraženom u presudi poslovni broj: Us-11597/06-4 od 14. siječnja 2010.

Ustanova socijalne skrbi – osobna invalidnina
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Činjenica smještaja u ustanovu socijalne skrbi sâma po sebi ne čini valjanu pravnu osnovu za određivanje prestanka prava na osobnu invalidninu

Alkoholiziranost vozača – prometna nezgoda
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Pri utvrđivanju postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i nastanka prometne nezgode treba cijeniti i okolnosti nastanka prometne nezgode

Stjecanje nekretnine darovanjem – zaklade

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li zaklada obveznik porez na promet nekretnina u slučaju stjecanja nekretnine darovanjem?

Lokalna i područna (regionalna) samouprava – prestanak službe po sili zakona

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada službeniku prestaje služba zato što nije položio državni stručni ispit, te primjenjuje li se otkazni rok pri takvom načinu prestanka službe?

Opoziv predstavnika radnika u nadzornom odboru

Vi pitate - mi odgovaramo

Predstavnik radnika u našem nadzornom odboru izabran je na izborima, jer nije u doba biranja bilo radničkog vijeća. Nakon nekog vremena radničko vijeće je utemeljeno i sada, zbog nekih objektivnih razloga, želi se predstavnika radnika u nadzornom odboru opozvati. Tko je nadležan za opozivanje toga predstavnika - naknadno utemeljeno radničko vijeće ili opet radnici na izborima?

Ovjera potpisa

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatra li se ništavim ugovor o doživotnom uzdržavanju zaključen između Hrvata, tadašnjih jugoslavenskih državljana u Njemačkoj 1989., pred jugoslavenskim konzulom i ovjeren od strane toga konzula?

Snimka razgovora kao dokaz u brakorazvodnoj parnici glede dobrobiti djeteta

Vi pitate - mi odgovaramo

Moj klijent podnio je tužbu radi razvoda braka, pri čemu on i supruga imaju dijete s oštećenjem u razvoju. Izvana se supruga doima kao uzorna majka, no istina je drukčija. Moj klijent raspolaže snimkama razgovora između njega i supruge, gdje se čuje njezin stvaran odnos prema takvom, bolesnom djetetu kao i odnos prema njemu. Moje je pitanje da li predložiti kao dokaz preslušavanje snimki u smislu članka 143. stavak 4. Kaznenog zakona? Pitam zbog možebitne kaznene odgovornosti za neovlašteno snimanje (iako je moj klijent nekoliko puta na snimci rekao da se razgovor snima) kao i bi li sud u brakorazvodnoj parnici takvo nešto dopustio. Moj klijent osjećao se nemoćno jer su to situacije bez svjedoka. Stoga je cilj snimki bio isključivo dobrobit djeteta, da raste u okruženju gdje će dobiti potrebnu ljubav i skrb, jer otac ima sve uvjete i želju za brigom oko djeteta.

Filteri