Informator broj 6435 od 12. rujna 2016.

UVODNIK

Zaštita izbornog prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske - parlamentarni izbori 2015. i 2016.-

U ovom članku autorice pišu, na temelju odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99 i 49/02 - proč. tekst) i Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 116/99, 109/00 - vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 - proč. tekst, 44/06 - vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/00, 24/11 - vidi čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 - Odluka USRH, 120/11 - proč. tekst, 19/15, 66/15 - proč. tekst i 104/15 - Odluka USRH), o zaštiti izbornog prava pred Ustavnim sudom. Istovremeno osvrću se na parlamentarne izbore 2015. i izbore 2016., te ukazuju na značenje odredaba Ustava o provođenju nadzora izbora. Isto tako analiziraju Odluku u izbornom sporu U-VIIA-4031/2016 (Nar. nov., br. 70/16).
Autorice: dr. sc. Sandra Marković, odvjetnica; Sanja Trgovac dipl. iur., viša ustavnosudska savjetnica

Sadržaj

Zaštita izbornog prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske
Autori: Sandra Marković Sanja Trgovac

Stručni članak

U ovom članku autorice pišu, na temelju odredaba Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH), Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 99/99 i 49/02 - proč. tekst) i Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Nar. nov., br. 116/99, 109/00 - vjerodostojno tumačenje, 53/03, 69/03 - proč. tekst, 44/06 - vidi čl. 27. st. 1. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 - vjerodostojno tumačenje, 145/00, 24/11 - vidi čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 - Odluka USRH, 120/11 - proč. tekst, 19/15, 66/15 - proč. tekst i 104/15 - Odluka USRH), o zaštiti izbornog prava pred Ustavni sudom. Istovremeno osvrću se na provedene parlamentarne izbore 2015. i izbore 2016., uz ukazivanje na značenje odredaba Ustava o provođenju nadzora. Isto tako analiziraju žalbu u izbornom sporu U-VIIA-4031/2016 (Nar. nov., br. 70/16).

Porez na cestovna motorna vozila i plovila u 2016.
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Porez na cestovna motorna vozila i plovila za 2016. utvrđuje se donošenjem poreznog rješenja od strane nadležnog poreznog tijela, a obveznici plaćanja su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikala te registriranih plovila. Porez na cestovna motorna vozila i porez na plovila plaća se godišnje, ovisno o godinama starosti vozila i dužini plovila te snazi motora iskazanoj u kilovatima. Podatci za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila utvrđuju se prema vlasništvu pokretnina sa stanjem na dan 31. ožujka 2016., a preuzimaju se od Ministarstva unutarnjih poslova. Kako to izgleda u praksi, autorica opširnije piše u nastavku.

Obijesna vožnja u cestovnom prometu
Autor: Robert Čop

Stručni članak

U posljednje vrijeme bilo je dosta govora (pa i u javnom prostoru) o relativno novom kaznenom djelu - obijesne vožnje u cestovnom prometu, njegovoj opravdanosti, svrhovitosti, metodologiji procesuiranja itd. Stoga ćemo u ovom članku pokušati dati analizu obijesne vožnje u cestovnom prometu de lege lata te prijedloge de lege ferenda.

LEX RHODIA DE IACTU
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Zakon preuzet u rimsko pravo iz pravnog poretka grčkog otoka Rodosa, kojim se uređuje restitucija određenih oblika šteta nastalih u pomorskom prometu.

Pravo na status roditelja njegovatelja i njegovatelja – eppur si muove
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Zakonom o socijalnoj skrbi (Nar. nov., br. 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), kao jedno od prava iz sustava socijalne skrbi, regulirano je pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja. Predmet ovog članka su sporne odredbe Zakona o socijalnoj skrbi glede ostvarivanja toga statusnog prava te nova sudska praksa glede navedenog prava.

Jedinstveni sustav upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima
Autori: Vanja Kolovrat Bjelinski Stanislav Walaszek

Stručni članak

Predmet ovog članka je uvođenje jedinstvenog sustava upravljanja predmetima na prekršajnim sudovima sustavom JCDS (Joint case managment system). Stoga autori u ovom članku pišu o primjeni, sadržaju i prednostima uvođenja JCMS-a na prekršajnim sudovima.

B2B marketing
Autor: Davorka Lončar

Stručni članak

B2B marketing (engl. business to business marketing) jest marketing usmjeren prema tvrtkama i drugim organizacijama koje određeni proizvod koriste u vlastitoj proizvodnji, općenito u poslovanju ili za prodaju krajnjim kupcima. Radi se, naime, o zadovoljavanju potražnje drugih tvrtki, odnosno o prodaji proizvoda ili usluga jedne tvrtke drugoj. Temelji se na istim načelima kao i potrošački marketing, ali se realizira na potpuno različit način. U nastavku analizirat ćemo razlike između B2B marketinga i potrošačkog marketinga te dati osnovne smjernice za izradu marketinške strategije, s posebnim osvrtom na online B2B marketinšku sttrategiju.

Nadzor nepoštenosti ugovornih odredaba u ovršnom postupku u novijoj sudskoj praksi Suda Europske unije
Autor: Danijel Stanković

Stručni članak

U članku autor razmatra aktualnu praksu Suda Europske unije o nadzoru nepoštenosti ugovornih odredaba u potrošačkim ugovorima u ovršnom postupku, a koje ima značajne reperkusije na tumačenje ovlasti naših sudaca u ovršnom postupku.

O dimnjačarskoj djelatnosti
Autor: Desanka Sarvan

Stručni članak

U ovom broju Informatora autorica nastavlja s obradom tema iz djelokruga jedinica lokalne samouprave, i to nakon što je u Informatoru, broj 6394 od 30. studenoga 2015. pisala o poslovima prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna, u Informatoru, broj 6413 od 11. travnja 2016. o aktima tijela jedinica lokalne samouprave u provedbi Zakona o zaštiti od buke te u Informatoru, broj 6432 od 22. kolovoza 2016. o komunalnoj djelatnosti tržnica na malo, dajući u svakom broju praktične primjere uz svaku temu, koji mogu pomoći u propisivanju navedenih pitanja. Stoga je sljedeća tema iz djelokruga jedinica lokalne samouprave koju autorica obrađuje u ovom broju, iz područja komunalnog gospodarstva, a odnosi se na dimnjačarsku djelatnost. Drugi dio ovog članka, u kojem će biti praktični primjer Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave, objavit ćemo u jednom od sljedećih brojeva Informatora.

Pravično suđenje – nepristranost suda
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nepristranost suda podrazumijeva da sud i njegov sastav jamče dovoljno sigurnosti, kojom isključuju svaku opravdanu sumnju u nepristranost suda

Parnični postupak – stvarna nadležnost općinskih sudova
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za suđenje u sporu iz ugovora o zakupu između pravne osobe i fizičke osobe - vlasnice ordinacije opće medicine, radi isplate zakupnine, stvarno je nadležan općinski sud

Šutnja uprave – proširenje tužbenog zahtjeva
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U sporu pokrenutom radi šutnje uprave moguće je proširiti tužbeni zahtjev na osporavanje odluke javnopravnog tijela donesene nakon pokretanja spora radi šutnje uprave, jer se radi o sporu u istoj upravnoj stvari.

Nezakonito izgrađena zgrada – naknada
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

U slučaju nezakonite dogradnje ili nadogradnje, građevinski inspektor može investitoru odnosno vlasniku naložiti uklanjanje dijela građevine koji je nezakonito dograđen ili nadograđen. Analogno tome, i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene (ili rekonstruirane) zgrade u takvom bi se slučaju trebala obračunati prema obujmu dijela nezakonito izgrađene (ili rekonstruirane) zgrade koja se ozakonjuje

Bitna povreda odredaba parničnog postupka - presuda zbog ogluhe
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Ako tužitelj preinači tužbu mijenjajući istovjetnost tužbenog zahtjeva nakon što je ona već bila dostavljena tuženiku radi davanja pisanog odgovora, ne postoje zakonom propisane pretpostavke za donošenje presude zbog ogluhe, pa ako sud povodom tako preinačene tužbe donese navedenu presudu, čini bitnu povredu postupka

Kazneni postupak - sudske pristojbe
Sud: Županijski sud Varaždin

SENTENCE

Sud prvoga stupnja pogrešno je primijenio odredbe Zakona o sudskim pristojbama kada je tek nakon donošenja presude dostavio nalog privatnom tužitelju za plaćanje sudske pristojbe, a da prije toga nije odlučio o njegovu zahtjevu za oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Nasljedno pravo

Vi pitate - mi odgovaramo

Odgovara li za dugove ostavitelja nasljednik koji se odrekao svog nasljednog dijela u korist određenog nasljednika? Konkretno, kći se odrekla u korist majke iza pokojnog oca.

Visina otpremnine zbog poslovno uvjetovanog otkaza

Vi pitate - mi odgovaramo

Što ulazi u obračun otpremnine radniku zbog poslovno uvjetovanog otkaza o radu i koliki smije biti maksimalan iznos tako obračunane otpremnine?

Lokalna samouprava - pravo službenika na određeno vrijeme na godišnji odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik je primljen u službu na određeno vrijeme te je stekao pravo na godišnji odmor. Može li se službeniku produljiti služba na određeno vrijeme nakon nastupa uvjeta koji dovode do prestanka službe na određeno vrijeme, i to za onaj broj dana godišnjeg odmora na koji službenik ima pravo ili to pravo službenik mora ostvariti prije nastupa uvjeta koji dovode do prestanka službe na određeno vrijeme?

Komunalna naknada – pogrešan izračun – poništenje rješenja

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se poništiti kao nezakonito rješenje o visini komunalne naknade kojim je stranci, na temelju pogrešne primjene odredaba odluke o visini komunalne naknade, pogrešno utvrđena obveza komunalne naknade u manjem iznosu?

Prijenos vlasništva zemljišta jedinice lokalne samouprave bez natječaja javnoj vatrogasnoj postrojbi za izgradnju objekata koji služe za obavljanje vatrogasne djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li jedinica lokalne samouprave neposrednom pogodbom prenijeti u vlasništvo javne vatrogasne postrojbe nekretninu za izgradnju građevine za potrebe vatrogasne djelatnosti?

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor kao plaća

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatra li se isplata radniku naknade za neiskorišteni godišnji odmor prilikom otkaza ugovora o radu plaćom?

Ugostiteljstvo i turizam – apartmani – ploče

Vi pitate - mi odgovaramo

Kome se može obratiti proizvođač za informacije glede suglasnosti za izradu standardiziranih ploča za apartmane?

Filteri