Informator broj 5994-5995 od 17. kolovoza 2011. i 24. kolovoza 2011.

UVODNIK

U povodu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2011.

Ustavni sud Republike Hrvatske svojom je Odlukom, broj U-I-295/2006, U-I-4516/2007 od 6. srpnja 2011. (Nar. nov., br. 82/11), pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, te ukinuo stavke 3. i 4. članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju (Nar. nov., br. 150/05). Nadalje je utvrđeno je da stavci 3. i 4. članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju iz točke I. izreke ove Odluke, u dijelu koji se odnosi na objekte u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske, prestaju važiti 15. srpnja 2012. Stoga autorica SANDRA MARKOVIĆ u ovom prvom dijelu članka piše o sadržaju te Odluke i ustavnosudskom postupku uz naznaku prakse, a u sljedećem broju lista nastavljamo s obradom ove teme.
Autor: Sandra Marković, viša ustavnosudska savjetnica

Sadržaj

Pravni status nerazvrstanih cesta
Autor: Desanka Sarvan

Stručni članak

U Informatoru, broj 5992-5993 od 10. i 13. kolovoza 2011. objavili smo na uvodnim stranicama prvi dio članka pod naslovom »Pravni status nerazvrstanih cesta«, prema odredbama Zakona o cestama (Nar. nov., br. 84/11), u kojem smo pisali o vrstama cesta i o novom statusu nerazvrstanih cesta, kao i o upisu nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige. U ovom, drugom nastavku pišemo o imovinskopravnim odnosima kod izgradnje nerazvrstanih cesta te o financiranju i pravnoj zaštiti, odnosno o sadržaju općeg akta koji donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, o uvjetima i načinu korištenja nerazvrstanih cesta i drugim uvjetima prema Zakonu o cestama.

U povodu Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske od 6. srpnja 2011.
Autor: Sandra Marković

Stručni članak

Ustavni sud Republike Hrvatske svojom je Odlukom, broj U-I-295/2006, U-I-4516/2007 od 6. srpnja 2011. (Nar. nov., br. 82/11), pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske, te ukinuo stavke 3. i 4. članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju (Nar. nov., br. 150/05). Nadalje je utvrđeno je da stavci 3. i 4. članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju iz točke I. izreke ove Odluke, u dijelu koji se odnosi na objekte u kojima su smješteni Hrvatski sabor, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske, prestaju važiti 15. srpnja 2012. Stoga autorica SANDRA MARKOVIĆ u ovom prvom dijelu članka piše o sadržaju te Odluke i ustavnosudskom postupku uz naznaku prakse, a u sljedećem broju lista nastavljamo s obradom ove teme.

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, a uz zadovoljenje propisanih uvjeta, poreznom obvezniku koji ostvaruje dohodak od imovine iznajmljivanjem stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranjem kampova, propisana je obveza plaćanja paušalnog poreza na dohodak. Pri paušalnom oporezivanju unaprijed je određena porezna osnovica na koju se plaća predujam poreza i prireza na dohodak od izajmljivanja soba i postelja putnicima, pri čemu ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga osim Obrasca EP - evidencije o prometu, kao ni mogućnost podnošenja godišnje porezne prijave za ostvareni dohodak po toj osnovi.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
Autor: Josip Bienenfeld

Stručni članak

U Informatoru, br. 5990-5991 od 3. i 6. kolovoza 2011. te br. 5992-5993 od 10. i 13. kolovoza 2011. objavljeni su prvi i drugi dio ovog članka, u kojima je dan pregled novina koje je u sustav prostornog uređenja i gradnje donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 90/11). Taj je Zakon donesen jer su, nakon gotovo četiri godine provedbe Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07, 38/09 i 55/11) i praćenja njegovih učinaka kroz brojne postupke izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja te obilnu prvostupanjsku i drugostupanjsku upravnopravnu praksu izdavanja akata za provođenje tih dokumenata, izdavanja akata za građenje i uporabu građevina, uočene određene nedorečenosti u njegovoj provedbi, određene pravne praznine i odredbe koje su negativno utjecale na njegovu provedbu, a za koje je ocijenjeno da se mogu otkloniti izmjenama i dopunama navedenog Zakona.

O pojmu autentičnog tumačenja zakona u suvremenoj općoj teoriji i filozofiji prava
Autori: Luka Burazin Martina Tihi

Stručni članak

Autori u ovom članku izlažu stajališta o autentičnom tumačenju (zakona) unutar suvremene opće teorije i filozofije prava. Uzimajući u obzir dugu tradiciju davanja autentičnih tumačenja zakona u Republici Francuskoj, u prvom dijelu članka se razmatraju stajališta o autentičnom tumačenju izložena u suvremenoj francuskoj općoj teoriji i filozofiji prava i u Republici Hrvatskoj zbog njihove najbliže povezanosti s hrvatskom pravnom praksom. U drugom nastavku ovog članka, koji ćemo objaviti u jednom od sljedećih brojeva lista, zbog visokog stupnja sličnosti pozitivnopravnih uređenja autentičnog tumačenja zakona u Republici Hrvatskoj, Federaciji Bosni i Hercegovini, Republici Srbiji i Republici Sloveniji, autori će se u članku baviti i stajalištima bosanskohercegovačkih, srbijanskih i slovenskih općih teoretičara i filozofa prava glede instituta autentičnog tumačenja zakona.

Ispravak objavljene informacije kao oblik popravka neimovinske štete
Autor: Željko Borić

Stručni članak

U Informatoru, broj 5992-5993 od 10. i 13. kolovoza 2011. objavili smo prvi dio ovog članka, u kojem smo pisali općenito o ispravku kao obliku popravka neimovinske štete, oblicima ispravaka, iznimkama od obveze objave ispravka, pasivnoj legitimaciji i rokovima u kojima se može zahtijevati objava ispravka. U nastavku pišemo o samom sudskom postupku, raščlanjenju pojma tuženikove obveze na objavu ispravka, odnosu kaznenog prema parničnom postupku radi naknade štete objavom ispravka, promjeni glavnog urednika i nakladnika za vrijeme trajanja parnice i nakon pravomoćnosti presude, žurnosti postupanja i supsidijarnoj primjeni Zakona o parničnom postupku.

Europsko radničko vijeće
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Direktivom Vijeća Europe 94/45/EZ od 22. rujna 1994. o uspostavljanju Europskog radničkog vijeća ili postupka u poduzećima koja posluju na razini Zajednice i grupacijama poduzeća koja posluju na razini Zajednice, na razini Europske unije, u svrhu obavješćivanja i savjetovanja s radnicima, uspostavljen je pravni okvir koji je radnicima, zaposlenima u multinacionalnim kompanijama, omogućio sudjelovanje u odlučivanju na transnacionalnoj razini. U tu se svrhu omogućava osnivanje europskih radničkih vijeća ili uspostavljanje drugih prikladnih oblika postupaka obavješćivanja i savjetovanja s predstavnicima radnika o pitanjima transnacionalnog karaktera. Slijedom toga, autorica u članku piše na koji je način Zakonom o radu (Nar. nov., br. 149/09 i 61/11) Direktiva prenesena u hrvatsko zakonodavstvo, čime je uspostavljen zakonodavni okvir za ostvarivanje prava radnika na obavješćivanje i savjetovanje kod poslodavaca koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području dviju ili više država članica Europske unije, a imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, s danom pristupa Republike Hrvatske u punopravno članstvo u Europskoj uniji.

Carinjenje i oporezivanje plovila u charteru
Autor: Željko Dominis

Stručni članak

Kad su pitanju plovila, obračun carine i posebnog poreza ili samo posebnog poreza temelji se na namjeni koja se utvrđuje ovisno o samoj konstrukciji plovila, ali jednako tako i o kategoriji poreznog obveznika. U nekim slučajevima može se raditi o različitim namjenama istih plovila jednake izvedbe. Tako se, primjerice, vrlo često plovila, konstrukcijski namijenjena isključivo za sport i razonodu, koriste u gospodarske svrhe za iznajmljivanje plovila (charter). Iznajmljivanjem plovila može se baviti isključivo pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila. Carinarnica utvrđuje smatra li se plovilo koje se uvozi opremom za obavljanje registrirane djelatnosti te, sukladno donesenoj odluci, odobrava ili osporava pravo uvoza. Takav dokaz carinsko tijelo, koje obavlja postupak uvoznog carinjenja plovila, uzima kao činjenicu. O svemu tome opširnije u nastavku.

Povreda prava na pravičan sudski postupak
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Poštovanje načela da: »nitko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima«, podrazumijeva ispitivanje savjesnosti svakog od sudionika određenog pravnog odnosa, a drugačije postupanje protivno je načelima vladavine prava i pravne sigurnosti kao najviših vrednota ustavnog poretka

Zastara tražbine naknade štete uzrokovane kaznenim djelom
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Parnični sud je iznimno ovlašten ocijeniti (kao prethodno pitanje) je li šteta bila počinjena takvim radnjama koje sadrže obilježja kaznenog djela samo u slučaju kad su postojale određene procesne smetnje da se protiv počinitelja kaznenog djela postupak pokrene ili okonča. Okolnost da nije podnesena kaznena prijava protiv odgovorne osobe niti je protiv nje pokrenut kazneni postupak, ne predstavlja takvu procesnu smetnju pa se tužbeni zahtjev odbija zbog proteka objektivnog zastarnog roka iz članka 376. ZOO-a od pet godina

Osobno uvjetovani otkaz
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U slučaju kad nije postojala trajna nesposobnost za uredno izvršavanje obveza iz radnog odnosa i da nije stoga ostvarena temeljna pretpostavka dopuštenosti osobno uvjetovanog otkaza, za ocjenu pitanja dopuštenosti otkaza nije od značaja je li tuženik mogao zaposliti tužitelja na drugim poslovima

Pravo trgovačkih društava - podjela dobiti
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Član društva može zahtijevati isplatu dobiti samo ako je prethodno skupština tog društva donijela odluku o upotrebi dobiti kojom je odlučeno da će se dobit isplatiti članovima društva.

Motorno vozilo u uporabi – osigurani slučaj
Sud: Županijski sud Zagreb

SENTENCE

Otvaranje vrata vozila zaustavljenog na prometnici, jedna je od radnji uporabe vozila, te šteta uzrokovana tom radnjom predstavlja osigurani slučaj iz osiguranja od automobilske odgovornosti

Iznajmljivanje kuće za odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Posjedujem kuću za odmor na području Istre. Želio bih je iznajmljivati kao građanin u domaćinstvu. Je li mi potrebna dozvola za iznajmljivanje, kome se moram obratiti te moram li posjedovati i mjesto za parkiranje motornih vozila?

Upis prava vlasništva nekretnine stečeno dosjelošću u zemljišne knjige – clausula intabulandi

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li tužbeni zahtjev za utvrđenje prava vlasništva, stečeno dosjelošću na nekretnini, sadržavati klauzulu intabulandi?

Uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li vlasnik diskokluba odgovarati i kazneno ako nakon odobrenja za izvođenje glazbenih djela i uručenja uplatnica od strane zastupnika Hrvatskog društva skladatelja, ne plaća naknadu iz sporazuma o izvođenju glazbenih djela?

Tumačenje članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Vi pitate - mi odgovaramo

Uključuju li se u masu plaća zaposlenih iz članka 14. Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi, plaće koje se isplaćuju na temelju sudjelovanja općine u programu javnih radova, koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje i u programu pomoći u kući starijim osobama, koje provodi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti?

Filteri