Informator broj 6446 od 28. studenog 2016.

UVODNIK

Urušavanje pravne zaštite u parničnom postupku

Ovim člankom autor se uključio u raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. Ocjenjuje da su brojnim novelama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14), u cilju ubrzanja postupka, urušena pravna sigurnost i kvaliteta pravne zaštite.
Drži da je u Nacrtu prijedloga izostalo sustavno i kvalitetno uređenje pravne zaštite te da narušena pravna sigurnost u parničnom postupku zahtijeva uspostavu optimalne ravnoteže između pravnog standarda, suđenja u razumnom roku i pravilnog utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja.
Autor: mr. sc. Antun Šagovac dipl. iur, odvjetnik u Velikoj Gorici

Sadržaj

Urušavanje pravne zaštite u parničnom postupku
Autor: Antun Šagovac

Stručni članak

Ovim člankom autor se uključio u raspravu o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. Ocjenjuje da su brojnim novelama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13 i 89/14), u cilju ubrzanja postupka, urušena pravna sigurnost i kvaliteta pravne zaštite. Drži da je u Nacrtu prijedloga izostalo sustavno i kvalitetno uređenje pravne zaštite te da narušena pravna sigurnost u parničnom postupku zahtijeva uspostavu optimalne ravnoteže između pravnog standarda, suđenja u razumnom roku i pravilnog utvrđivanja relevantnog činjeničnog stanja.

Legitimacija ovršenika odnosno ovrhovoditelja za potrebe provedbe ovrhe

Stručni članak

Ispravno označavanje ovršenika ili ovrhovoditelja u osnovi za plaćanje kad ovrhu provodi Financijska agencija, vrlo je važno jer u slučaju da u osnovi za plaćanje ime odnosno naziv ovrhovoditelja ili ovršenika nisu točno naznačeni, Financijska agencija neće moći provesti ovrhu, već će osnovu kao nepodobnu za postupanje vratiti podnositelju. O kakvom se problemu radi, pišemo u ovom članku.

QUI MANDAT IPSE FECISSE VIDETUR
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, izreka koja sadržava pravilo prema kojem pravni poslovi koje zaključuje opunomoćenik kao zastupnik neposredno obvezuju opunomoćitelja kao zastupanoga, ako su zaključeni u granicama punomoći.

Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava« održanog 11. listopada 2016. u Zagrebu
Autor: Sanda Pipunić

Stručni članak

U organizaciji Novog informatora, u Zagrebu je, 11. listopada 2016., održano savjetovanje »Aktualna pitanja radnog i službeničkog prava«. Na kraju savjetovanja dani su odgovori na postavljena pitanja sudionika savjetovanja. U ovom članku autorica obrađuje navedena pitanja koja se odnose na primjenu propisa o državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Pitanja su grupirana prema njihovoj tematici.

Još o uslugama parkiranja vozila
Autor: Desanka Sarvan

Stručni članak

Nakon što je u Informatoru, broj 6422 od 13. lipnja 2016., objavljen članak u kojem autorica piše o djelatnosti održavanja parkirališta i naplate korištenja parkirnog mjesta na nekretninama u privatnom vlasništvu, s kojim je autorica započela s temama koje se odnose na pružanje usluge parkiranja vozila, u ovom broju nastavlja pisati o navedenoj temi, obrađujući pitanja statusa te usluge kao komunalne djelatnosti, pitanja pojava neustavnosti i nezakonitosti u normativnom uređenju usluga parkiranja, referirajući se pri tome na aktualnu sudsku praksu. Drugi dio ovog članka, u kojem autorica piše o potrebi zakonskog okvira za pravno uređenje djelatnosti parkirališta te donosi primjer općeg akta jedinice lokalne samouprave, a koji može poslužiti kao jedan od primjera za izradu navedenog općeg akta, objavit ćemo u jednom od sljedećih brojeva lista.

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Poslodavac i isplatitelj primitka i mirovina obvezanje obaviti godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada u svim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito, kako bi na temelju godišnjeg obračuna radnik ostvario razliku za povrat preplaćenog poreza ili za uplatu manje uplaćenog poreza i prireza. U kojim sve slučajevima poslodavac to mora učiniti i kako izravnati poreznu osnovicu i poreznu obvezu, pišemo u ovom članku.

Pravilo o teretu dokazivanja u postupcima zaštite dostojanstva radnika
Autor: Bruno Moslavac

Stručni članak

Postupak zaštite dostojanstva radnika, u kojemu je poslodavac zakonom određeni jamac toga temeljnog prava radnika, jedan je od radnih sporova u kojemu vrijedi pravilo o prebacivanju tereta dokaza na tuženu stranu, pod uvjetom da radnik kao tužitelj prethodno dokaže, na razini vjerojatnosti, da je došlo do povrede njegova dostojanstva i da traži naknadu štete zbog toga. Prebacivanje tereta dokaza s radnika, kao tužitelja, koji nastoji zaštititi svoje povrijeđeno dostojanstvo, na poslodavca kao tuženika, koji ima obvezu dokazati da do diskriminacije i povrede radnikova prava nije došlo, ustanovljeno je kao jamstvo načela procesne jednakosti stranaka.

Arbitrarnost – izručenje stranog državljanina
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavni sud Republike Hrvatske nije ovlašten dovoditi u pitanje tumačenje nadležnih sudova o primjeni domaćeg prava na konkretne slučajeve, sve dok se ne predoče razlozi koji upućuju da je ocjena sudova bila »flagrantna i očito arbitrarna«

Radno pravo – vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud ne smije o nezakonitosti otkaza odlučivati kao o prethodnom pitanju, već kad se otkaz utvrdi nezakonitim, mogu se ostvarivati prava iz radnog odnosa (vraćanje na rad i isplata plaće)

Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pravilno je sud prvoga stupnja djelomično odbacio optužnicu kojom je okrivljeniku stavljeno na teret da je uz naplatu koristio seksualne usluge djeteta i time počinio kazneno djelo podvođenja djece iz članka 162. stavak 3. KZ/11, jer ta kriminalna djelatnost optuženika u vrijeme događaja nije bila zakonom određena kao kazneno djelo

Vodni doprinos – legalna građevina
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Vodni doprinos plaća se samo ako je građevinu dopušteno graditi

Hrvatski branitelji – priznavanje statusa
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Egzistencijalna ugroženost ratnim zbivanjima sâma po sebi ne čini pretpostavku za priznavanje statusa hrvatskog branitelja

Obvezno osiguranje – zatezne kamate
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Pravo oštećene osobe na iznos zatezne kamate od dana podnošenja zahtjeva za naknadu štete predstavlja materijalnu naknadu oštećenoj osobi zbog posljedica nepravovremene isplate naknade štete, te istovremeno sankciju osiguratelju zbog neizvršenja obveze

Nasljedno pravo – spor o činjenicama

Vi pitate - mi odgovaramo

U ostavinskom postupku postoji spor ulazi li određena nekretnina u sastav imovine iako je u zemljišnim knjigama upisana kao vlasništvo ostavitelja. Hoće li sud u tom slučaju prekinuti ostavinski postupak i uputiti stranke na parnicu ili će nastaviti postupak i donijeti rješenje o nasljeđivanju?

Lokalna samouprava – ovlasti komunalnog redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li komunalni redar rješenjem naložiti vlasniku, odnosno posjedniku nekretnine uklanjanje komunalnog otpada s nekretnine?

Više ovlaštenika na dionici – nasljeđivanje

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako se postupa u slučaju kad postoji više nasljednika jedne dionice?

Revizija godišnjih financijskih izvještaja dioničkog društva čiji su vrijednosni papiri uvršteni na burzu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kad dioničko društvo uvrsti svoje vrijednosne papire na uređeno tržište vrijednosnih papira, podliježu li tada obvezi revizije godišnji financijski izvještaji toga društva?

Primjena Zakona o općem upravnom postupku – dostava

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li u evidenciji dostava biti naznačen i datum i sat prvog i drugog pokušaja dostave ili samo datum?

Uračunavanje blagdana u godišnji odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojem se slučaju blagdani uračunavanju u godišnji odmor, a u kojem ne?

Filteri