Informator broj 6442 od 30. listopada 2016.

UVODNIK

Nove Posebne uzance o građenju

U tijeku je izrada Prijedloga novih Posebnih uzanci o građenju, koje će, na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), utvrditi i objaviti Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Posebne uzance o građenju primjenjivat će se na ugovorne odnose sklopljene nakon njihova stupanja na snagu. Do tada će se primjenjivati sada važeće Posebne uzance o građenju, koje je donijela Skupština Privredne komore Jugoslavije 1976., a objavljene su u Službenom listu SFRJ, broj 18 od 1. travnja 1977.
Posebne uzance sadržavaju poslovne (trgovačke) običaje koji su se ustalili u graditeljskoj djelatnosti do dana njihova donošenja. S obzirom na to da se okolnosti u poslovima građenja kontinuirano mijenjaju, što utječe i na promjene običaja i prakse u provedbi ugovora o građenju, nastala je potreba da se ti poslovni običaji i nanovo kodificiraju utvrđivanjem novih Posebnih uzanci o građenju. U tijeku je javna rasprava o njima, kojoj se i mi pridružujemo tako što organiziramo savjetovanje (detaljnije na zadnjoj stranici).
Autor: Mićo Ljubenko dipl. iur., odvjetnik iz Zagreba

Sadržaj

Nove Posebne uzance o građenju
Autor: Mićo Ljubenko

Stručni članak

U tijeku je izrada Prijedloga novih Posebnih uzanci o građenju, koje će, na temelju članka 199. Zakona o gradnji (Nar. nov., br. 153/13), utvrditi i objaviti Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca. Posebne uzance o građenju primjenjivat će se na ugovorne odnose sklopljene nakon njihova stupanja na snagu. Do tada će se primjenjivati sada važeće Posebne uzance o građenju, koje je donijela Skupština Privredne komore Jugoslavije 1976., a objavljene su u Službenom listu SFRJ, broj 18 od 1. travnja 1977. Posebne uzance sadržaju poslovne (trgovačke) običaje koji su se ustalili u graditeljskoj djelatnosti do dana njihova donošenja. S obzirom na to da se okolnosti u poslovima građenja kontinuirano mijenjaju, što utječe i na promjene običaja i prakse u provedbi ugovora o građenju, nastala je potreba da se ti poslovni običaji i nanovo kodificiraju utvrđivanjem novih Posebnih uzanci o građenju. U tijeku je javna rasprava o njima, kojoj se i mi pridružujemo tako što organiziramo savjetovanje, koje će se, pod nazivom Nove Posebne uzance o građenju, održati 7. studenoga 2016. (ponedjeljak), u 9,30 h u Zagrebu, Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb.

Stipendije u sustavu poreza na dohodak
Autori: Ksenija Cipek Iva Uljanić - Škreblin

Stručni članak

Zakonom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13-Odluka USRH,125/13, 148/13, 83/14-Odluka USRH, 143/14 i 136/15) propisane su odredbe koje se odnose na oporezivanje stipendija u sustavu poreza na dohodak. Iznos neoporezivog dijela stipendija kao i načini i uvjeti pod kojima se stipendije zbog ostvarivanja prava na neoporezivi dio mogu isplatiti, uređeni su odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispr., 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15). Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 123/10), koji je stupio na snagu 4. studenoga 2010., propisan je način vođenja i sadržaj evidencija za stipendije koje studentima pod propisanim uvjetima isplaćuju odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u Republici Hrvatskoj za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja.

Ukidanje članka 79. Zakona o upravnim sporovima (s odgodnim učinkom)
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U ovom članku autor, dr. sc. Robert Peček, piše o sadržaju Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske kojima se ukida odredba članka 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10,143/12 i 152/14). Naime, Ustavni sud to je ukidanje članka 79. ZUS-a donio s odgodnim učinkom (Nar. nov., br. 94/16), s tim da članak 79. prestaje vrijediti 31. ožujka 2017. Stoga u članku analiziramo razloge i svrhu ukidanja članka kojim je bio uređen institut podmirenja troškova u upravnim sporovima.

Ugovor o punovlašću (punomoćstvu)
Autor: Mladen Pavlović

Stručni članak

Zastupanje je institut obveznog prava i regulirano je člancima 308.-312. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15), a punomoć kao sastavni dio ugovora o punovlašću člancima 313.-318. toga Zakona. U članku razmatramo ugovor o punovlašću, njegove elemente, oblik i vrste punomoći, prava i obveze ugovornih strana te prestanak ugovora o punovlašću i punomoći.

CAPITIS DEMINUTIO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, izraz kojim se označava gubitak jednog od pravnih statusa pojedinca. Razlikuju se capitis deminutio maxima, u kojem slučaju pojedinac iz određenih razloga gubi status slobodnog čovjeka (status libertatis), tj. postaje rob (servus); capitis deminutio media, u kojem slučaju pojedinac iz određenih razloga (npr. iseljenjem u provinciju) gubi status rimskog građanina (status civitatis); capitis deminutio minima, u kojem slučaju pojedinac iz određenih razloga (npr. udaja, adopcija, arogacija) gubi status pripadnosti pojedinoj obitelji (status familiae).

Uloga sudova u postupku utvrđivanja statusa tražitelja međunarodne zaštite
Autor: Željka Zrilić Ježek

Stručni članak

Predmet ovog članka važna je tema utvrđivanja statusa tražitelja međunarodne zaštite odnosno pravnog statusa izbjeglica te u vezi s tim uloga sudova u tom postupku. Autorica analizira propise i iznosi aktualnu sudsku praksu ECHR-a u toj materiji. Članak ćemo objaviti u dva dijela.

O mogućnosti izgradnje tržnice kao objekta komunalne infrastrukture na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave
Autor: Desanka Sarvan

Stručni članak

Nastavljajući u listu Informator s obradom tema koje se odnose na komunalne djelatnosti, od kojih je jedna i djelatnost tržnice na malo, o kojoj je autorica pisala u Informatoru, broj 6432 od 22. kolovoza 2016., potaknuta određenim pitanjima koja se javljaju u praksi u slučaju izgradnje tržnice kao objekta komunalne infrastrukture kada se objekt tržnice gradi na zemljištu koje je u vlasništvu jednice lokalne samouprave, autorica u ovom članku piše o toj pravnoj situaciji, obrađujući je s aspekta Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakona o prostornom uređenju (Nar. nov., br. 153/13), Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14) te Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Nar. nov., br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - proč. tekst i 137/15 - ispr.), dotičući pri tome i porezni aspekt sadržan u odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13). Obrađujući navedena pitanja, autorica iznosi mišljenja i prijedloge o mogućem rješavanju određenih pitanja koja se pritom mogu javiti.

Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom
Autor: Robert Čop

Stručni članak

Sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom jedna je od kaznenopravnih sankcija koja je recentno doživjela značajnije novele. Posebno je značajan razvoj toga instituta u okvirima »novog« Kaznenog zakona . U ovom članku pokušat ćemo dati kratak osvrt na rješenja koja su bila u primjeni posljednjih dvadesetak godina, i prikaz pozitivnih zakonskih odredaba, s njihovim praktičnim implikacijama.

Stvarna uloga nadzornog tijela u sportskom dioničkom društvu
Autor: Aida Marijan

Stručni članak

Sportsko dioničko društvo je trgovačko društvo sui generis, osnovano prema mješovitim pravilima ponajprije trgovačkog prava, a danas i prema pravilima sportskog prava. Nadzorni odbor obavlja, kako mu sam naziv govori, isključivo nadzornu funkciju i ne bi trebao sudjelovati u upravljanju sportskim dioničkim društvom. Stvarna uloga nadzornog odbora u sportskom dioničkom društvu jest nadzor nad radom uprave, bez miješanja u upravljačku funkciju. O svemu tome autorica piše nadalje u tekstu.

Pravično suđenje – ustavna tužba
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupcima pokrenutim ustavnom tužbom Ustavni sud se, u pravilu, ne upušta u ispitivanje činjenica, jer njegova zadaća nije bavljenje pogreškama o činjenicama ili o pravu, osim ako i u mjeri u kojoj te pogreške mogu povrijediti ljudska prava i temeljne slobode zajamčene Ustavom

Kazneni postupak – povlačenje i izmjena optužnice
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Premda odredba članka 441. ZKP/08 propisuje ovlast državnog odvjetnika da izmijeni optužnicu tijekom rasprave, to ne isključuje mogućnost da državni odvjetnik i izvan rasprave, posebnim podneskom disponira optužnicom

Branitelji – opskrbnina – naknada za rad
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Naknada za rad ostvarena za vrijeme odsluženja kazne zatvora, drugi je novčani prihod od utjecaja na ostvarivanje prava i određivanje iznosa opskrbnine

Komunalna naknada – koeficijent namjene
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Predviđeno je smanjenje koeficijenta namjene za 50 % kad se poslovna djelatnost u poslovnom prostoru ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini, što znači da i u tom slučaju postoji obveza plaćanja komunalne naknade, ali se ona obračunava po manjem koeficijentu

Zemljišnoknjižno pravo – uknjižba – tabularna isprava
Sud: Županijski sud Split

SENTENCE

Predmet uknjižbe prava vlasništva ne može biti (bez prethodnog postupka parcelacije odnosno formiranja nove čestice zemlje u upravnom postupku) geometrijski određeni dio nekretnine, od-nosno dio čestice zemljišta iskazan u m2

Uzdržavanje maloljetne djece – verzijski zahtjev
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Pravo na uskraćeno uzdržavanje djeteta smještenog u udomiteljsku obitelj, prema roditelju kojem je oduzeto pravo da živi s djetetom te koji nije pridonosio njegovu uzdržavanju, ograničeno je pravom treće osobe na postavljanje verzijskog zahtjeva s osnove plaćenih troškova smještaja djeteta u udomiteljskoj obitelji

Nepotpisana ponuda ponuditelja u postupku javnog natječaja radi davanja poslovnog prostora u zakup

Vi pitate - mi odgovaramo

Proveden je javni natječaj radi davanja poslovnog prostora u vlasništvu Grada u zakup. Zakupnik je izabran. Sada smo primili prigovor jednog ponuditelja, kojeg smo eliminirali u postupku natječaja jer njegova ponuda nije bila vlastoručno potpisana od odgovorne osobe, iako je imala otisnut pečat, a ponuda je nudila duplo veću zakupninu za prostor od osobe koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj. No, na otvaranju ponuda ovlašteni predstavnik isključenog ponuditelja bio je prisutan. Pregledom natječajnih uvjeta utvrdili smo da potpis ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja nije bio naveden kao uvjet za valjanost ponude. Jesmo li pogriješili što smo odabrali drugog ponuditelja, odnosno što smo ovog prvog eliminirali iz natječaja?

Manipulacija tržištem – širenje informacija putem interneta

Vi pitate - mi odgovaramo

Smatra li se manipulacijom tržišta širenje informacija o financijskom instrumentu (dionica) putem interneta, gdje je osoba koja je proširila informaciju znala da je informacija lažna?

Javna nabava

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se izvodom iz obrtnog registra dokazivati da nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka?

Upravni spor – zastupanje tužitelja od strane sindikata

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li tužitelja - državnog službenika u upravnom sporu vezanom uz službeničke odnose zastupati sindikat čiji je službenik član?

Neoporezivi dio dohotka – raspodjela osobnog odbitka

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li izvanbračni drugovi dijeliti osobne odbitke za uzdržavanog člana uže obitelji i mogu li to učiniti po godišnjoj poreznoj prijavi?

Lokalna samouprava – uvjeti za obavljanje poslova komunalnog redara

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li službenik obavljati poslove radnog mjesta prometnog redara prije nego što položi ispit o stručnoj osposobljenosti za prometnog redara?

Filteri