Informator broj 6434 od 05. rujna 2016.

UVODNIK

Elektronička javna nabava od 1. srpnja 2016. obvezna predaja isključivo elektroničkih ponuda

Početak e-nabave u Republici Hrvatskoj označava uvođenje obvezatnosti modula e-objava donošenjem Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07). Razvoj e-nabave nastavljen je 2012. stupanjem na snagu Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11) koji je uveo obvezu objavljivanja cjelokupne dokumentacije za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave.
Konačno, u članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 83/13) propisana je dinamika uvođenja e-dostave ponuda.
Ključno je da je tim člankom propisana obveza za sve naručitelje u postupcima javne nabave, bez obzira na vrijednost nabave, da od 1. srpnja 2016. dostavljaju ponude i zahtjeve za sudjelovanje elektroničkim putem. Stoga autorica piše o toj obvezi u postupku dostave i otvaranja elektroničkih ponuda te o drugim osobitostima e-nabave.
Autor: Danijela Pažur Ivančić dipl. iur.

Sadržaj

Elektronička javna nabava
Autor: Danijela Pažur Ivančić

Stručni članak

Predmet ovog članka su odredbe Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi, koje su u sustav Republike Hrvatske uvedene u Prijedlogu novog Zakona o javnoj nabavi. No, kako je odgođena saborska rasprava zbog raspuštanja Hrvatskog sabora i održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora 11. rujna 2016., za Republiku Hrvatsku nastala je obveza implementiranja odredaba Direktive do 18. travnja 2016. Tako je, na temelju tih odredaba, od 1. srpnja 2016., u sustav javne nabave uvedena i obveza predaje isključivo elektroničkih ponuda. Stoga autorica piše o toj obvezi u postupku dostave i otvaranja elektroničkih ponuda te o drugim osobitostima e-nabave.

Neplaćeni i plaćeni dopust državnih službenika i namještenika
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Za državne službenike i namještenike neplaćeni i plaćeni dopust reguliran je Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 104/13, 150/13, 153/13 - ispr., Dodatak III KU-u od 16. srpnja 2016.). U ovom članku donosimo pregled prava na neplaćeni i plaćeni dopust za državne službenike i namještenike prema Zakonu o radu i prema Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 104/13, 150/13, 153/13 - ispr., Dodatak III KU-u - zaključen 28. srpnja 2016.). Isto tako, u članku donosimo određene dvojbe i rješenja.

Pravne posljedice sudske nagodbe
Autor: Zinka Bulka

Stručni članak

Sudska nagodba jedan je od mogućih načina završetka parničnog postupka. Stranke je mogu zaključiti tijekom cijelog postupka pred parničnim sudom, do njegova pravomoćnog okončanja, uključujući i postupak pred drugostupanjskim sudom do donošenja drugostupanjske odluke u povodu žalbe. Pravila o sudskoj nagodbi uređena su u Zakonu o parničnom postupku i Zakonu o obveznim odnosima.

Financijsko-materijalno poslovanje sudova sa strankama
Autor: Renata Pražetina Kaleb

Stručni članak

Dana 2. srpnja 2016. stupio je na snagu novi Pravilnik o financijsko-materijalnom poslovanju sudova sa strankama (Nar. nov., br. 58/16). U članku autorica daje prikaz odredaba novog Pravilnika,. kojim se propisuje postupanje s novcem, vrijednostima i drugim stvarima predanim sudovima radi uporabe u određenu svrhu ili određivanja korisnika u sudskom postupku, te polog i način evidentiranja naplate novčanih kazni, troškova kaznenog i prekršajnog postupka, oduzimanja imovinske koristi i polaganja jamčevine.

Dopuštenost žalbe u prekršajnom postupku
Autor: Željko Kudrić

Stručni članak

Jedno od temeljnih ljudskih prava, koje se jamči i člankom 18. stavak 1. Ustava RH, jest upravo pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom, a koje se samo iznimno može zakonom ograničiti ako je osigurana druga pravna zaštita (članak 18. stavak 2. Ustava RH). Upravo u ovom članku bit će više riječi o dopuštenosti žalbe u prekršajnom postupku, a kao reakcija na različite situacije u sudskoj praksi, kao što su slučajevi u kojima su žalbe bile podnesene i unatoč tome što su po zakonu bile nedopuštene ili kada je neovlaštena osoba podnosila žalbu u slučaju kada je žalba po zakonu bila dopuštena.

ACTIO FINIUM REGUNDORUM
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskom pravu, tužba za uređenje međa između susjednih zemljišta. U tom postupku, koji se ubrajao među diobene parnice, utvrđivala se međa (finis) između susjednih zemljišta, a sudac je imao ovlast da u tu svrhu odredi i potrebne ispravke međe kao i oduzimanje zemlje.

Pravično suđenje – pravna stajališta nadležnih sudova
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavni sud, u načelu, ne smije zamijeniti pravna stajališta nadležnih sudova svojima, sve dok sudske odluke ne otkrivaju bilo kakvu arbitrarnost, a dostatno su obrazložene i, prema potrebi, upućuju na relevantnu sudsku praksu

Obvezno pravo – naknada štete – mirovina
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranka nema pravo na naknadu štete zbog dugotrajnog vođenja upravnog postupka o pravu na mirovinu

Naknada za uređenje voda – zastara
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zastara potraživanja naknade za uređenje voda određuje se prema Zakonu o obveznim odnosima

Porezno jamstvo – zloporaba ovlasti
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Članovi uprave i izvršni direktori društva kapitala odgovaraju kao porezni jamci ako pri vođenju poslova društva zloporabljuju svoje ovlasti, što ima za posljedicu nemogućnost ispunjenja obveza iz porezno-dužničkog odnosa i oštećenje poreznog tijela

Zastara – tražbina naknade štete – neimovinska šteta
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Ako su u vrijeme podnošenja tužbe oštećenom bile poznate sve posljedice pretrpljene tjelesne ozljede, a oštećeni unatoč tom saznanju naknadu štetu nije utužio u tužbi, već je to učinio naknadno, njezinom preinakom (povećanjem tužbenog zahtjeva), za ocjenu nastupa zastare toga dijela pravične naknade neimovinske štete nije odlučan trenutak podnošenja tužbe, već trenutak njezine preinake

Otkaz ugovora o radu radnicima jedne od poslovnica u istom mjestu rada

Vi pitate - mi odgovaramo

Poslodavac ima četiri poslovnice za vulkanizerske usluge u gradu. Jedna od njih posluje loše i poslodavac je želi zatvoriti. Svi radnici zaposleni kod poslodavca u sve četiri poslovnice u ugovorima o radu kao mjesto rada imaju navedeno - Varaždin, dakle moguće je da rade u bilo kojoj od četiri poslovnice. U situaciji kada se jedna poslovnica zatvara, daje li poslodavac otkaze svim radnicima u toj poslovnici, ne uzimajući pri odlučivanju u obzir i radnike iz ostalih poslovnica ili pri otkazivanju mora primijeniti kriterije iz članka 115. stavak 2. Zakona o radu (radni staž, životnu dob, socijalne prilike) na sve radnike u svim poslovnicama pa na temelju toga donijeti odluke o otkazu ugovora o radu?

Pravo na novčanu pomoć – umirovljenici – Grad Zagreb

Vi pitate - mi odgovaramo

Imam mirovinu u iznosu od 1.000,00 kn i prebivalište na području Grada Zagreba. Mogu li ostvariti kakvu novčanu pomoć od Grada Zagreba i u kojem iznosu?

Ovlasti iz prokure

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li osoba koja je u trgovačkom društvu prokurist, ovlaštena donijeti odluku o prestanku ugovora o radu otkazom?

Porez na kuće za odmor - fizičke osobe koje imaju u vlasništvu dva odvojena objekta

Vi pitate - mi odgovaramo

Vlasnici zgrada posjeduju dva odvojena objekta, koji su smješteni jedan pored drugoga u neposrednoj blizini. U jednom objektu stanuju, a drugi im služi u svrhu iznajmljivanja turistima i obavljanja registrirane turističke djelatnosti. Jesu li vlasnici tih zgrada obveznici poreza na kuće za odmor?

Izrada proračuna jedinice lokalne i područne (regionale) samouprave – rok za dostavu prijedloga financijskih planova proračunskog korisnika

Vi pitate - mi odgovaramo

Pri izradi prijedloga proračuna za sljedeću godinu, koji je rok za dostavu nadležnom upravnom tijelu prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika?

Knjižnice – imenovanje ravnatelja – nadležnost

Vi pitate - mi odgovaramo

Kakav je karakter akta, odluke o imenovanju ravnatelja gradske knjižnice (upravni ili neupravni akt)?

Filteri