Informator broj 6427 od 18. srpnja 2016.

UVODNIK

Neplaćeni i plaćeni dopust zaposlenika u javnim službama
– aktualne teme –

U ovom članku autorica donosi pregled prava na neplaćeni i plaćeni dopust službenika i namještenika ugovorenih Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i pregled granskih kolektivnih ugovora po pojedinim djelatnostima u javnim službama, kojima je to pravo ugovoreno. Istovremeno u članku donosimo i tumačenje Povjerenstva za primjenu odredaba Temeljnog kolektivnog ugovora službenika i namještenika u javnim službama. Članak ćemo objaviti u dva dijela.
Autorica: Vesna Šiklić - Odak dipl. iur.

Sadržaj

Neplaćeni i plaćeni dopust zaposlenika u javnim službama
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

U ovom članku autorica donosi pregled prava na neplaćeni i plaćeni dopust službenika i namještenika ugovorenih Temeljnim kolektivnim ugovorom i pregled granskih kolektivnih ugovora po pojedinim djelatnostima u javnim službama, kojima je to pravo ugovoreno. Istovremeno u članku donosimo i tumačenje Povjerenstva za odredbe Temeljnog kolektivnog ugovora službenika i namještenika u javnim službama.

Zdravstvena zaštita radnika upućenih na privremeni rad u inozemstvo
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Člankom autorica ukazuje na bitne elemente o kojima poslodavci trebaju voditi računa prilikom upućivanja radnika na privremeni rad u drugu državu članicu Europske unije ili u državu Europskog ekonomskog prostora, odnosno prilikom upućivanja radnika u ugovornu ili treću državu, kao i na način na koji izaslani radnici mogu koristiti zdravstvenu zaštitu u navedenim državama.

Struktura i sadržaj financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
Autor: Alida Saračević Moslavac

Stručni članak

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, prema svojim zakonskim ovlastima, utvrdilo je i obznanilo Pravilnik o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava. Tim propisom uređuje se struktura i sadržaj financijskih izvještaja kao i dodatnih izvještaja kojima leasing društvo izvještava Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima te drugim informacijama o poslovima bitnim za obavljanje nadzora, te objavljivanje kao i način i rokove dostave i izvještavanja Agencije. Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 41 od 2. svibnja 2016. Njime su detaljno razrađene obveze leasing društava glede sastavljanja financijskih i dodatnih izvještaja.

Školske i predškolske ustanove u sustavu PDV-a
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13-143/14) propisana su oslobođenja od obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost bez prava na odbitak pretporeza, za usluge odgoja i obrazovanja djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, koje obavljaju obrazovne ustanove kao tijela s javnim ovlastima ili druge osobe koje imaju slične ciljeve. U slučaju kada obrazovne ustanove - osnovne i srednje škole, učenički domovi i druge javne ustanove, osim usluga odgoja i obrazovanja koje su oslobođene od plaćanja poreza na dodanu vrijednost, samostalno obavljaju i drugu gospodarsku djelatnost, mogu postati obveznicima poreza na dodanu vrijednost za taj dio djelatnosti, kada su se obvezni upisati u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost od početka sljedeće godine, ako im je vrijednost oporezivih isporuka u prethodnoj godini bila veća od 230.000,00 kn. Međutim, u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, koji se vodi u Poreznoj upravi, ne upisuju se obrazovne ustanove koje se u određenim situacijama samo trebaju registrirati za potrebe PDV-a dodjelom PDV ID broja kako bi mogle sudjelovati u transakcijama na jedinstvenom zajedničkom tržištu, i to radi plaćanja preuzete obveze PDV-a, ali bez prava na priznavanje pretporeza, za usluge kojima je mjesto oporezivanja u tuzemstvu, te prelaskom propisanog praga stjecanja od 77.000,00 kn ili odustajanjem od navedenoga praga, a pri nabavi dobara iz drugih država članica EU.

Prikaz međunarodnih pravnih instrumenata posvećenih sprječavanju onečišćenja mora uljima s brodova
Autor: Marina Kapikul

Stručni članak

Republika Hrvatska ima poseban interes za očuvanje prirode, ali i kulturne raznolikosti Jadranskog mora. U cilju primjerene zaštite Jadranskog mora Republika Hrvatska prihvatila je međunarodni sustav odgovornosti za onečišćenje mora uljem, o kojem će u tekstu biti riječi.

Djelatnost turističkih vodiča, pratitelja, animatora i turističkih zastupnika
Autor: Koraljka Ladišić-Masnec

Stručni članak

Nastavljajući s obradom tema iz područja turizma, u ovom broju lista Informator autorica piše o djelatnostima turističkih vodiča, pratitelja, animatora i turističkih zastupnika propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu (Nar. nov., br. 68/07, 88/10, 30/14 i 152/14).

Ustavni aspekti prava na zaštitu ugleda
Autor: Sandra Marković

Stručni članak

Predmet ovog članka je ustavnopravni aspekt na temelju članka 35. Ustava Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 56/90, 135/97, 8/98 - proč. tekst, 113/00, 124/00 - proč. tekst, 28/01, 41/01 - proč. tekst, 55/01 - ispr., 76/10, 85/10 - proč. tekst i 5/14 - Odluka USRH). Stoga autorica kroz odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske, i to Odluku USRH, broj U-III-3202/2011 od 6. lipnja 2016. i Odluku USRH, broj U-III-995/2015. od 21. travnja 2016., ukazuje na stajalište Ustavnog suda Republike Hrvatske da jamstvo pravne zaštite osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, propisano člankom 35. Ustava, u odnosu na tijela državne vlasti ima važnost negativne obveze, odnosno da ono štiti svakoga od arbitrarnog miješanja tijela državne vlasti u njegovu privatnost.

STUDIUM IURIS ROMANI IN CROATIA (I)
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U očuvanju i nastavljanju rimske pravne baštine presudnu ulogu i značenje oduvijek je imao studij rimskog prava na pravnim fakultetima.

Pravično suđenje – nadležnost
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranke ne smiju nositi teret promjene nadležnosti između sudstva i uprave, koji nastaju promjenom zakonodavstva

Obiteljsko pravo – oduzimanje djeteta – nedopuštenost revizije
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Protiv drugostupanjskog rješenja u izvanparničnom postupku, kojim je potvrđeno prvostupanjsko rješenje o predaji nezakonito zadržanog djeteta, nije dopuštena ni revizija iz članka 382. st. 1. Zakona o parničnom postupku, ni revizija iz članka 382. st. 2. Zakona o parničnom postupku

Obvezno pravo - načelo monetarnog nominalizma
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Načelo monetarnog nominalizma isključuje odgovornost dužnika za gubitak vrijednosti novca, pa u slučaju kada nije ugovorena valutna klauzula već plaćanje u domaćoj valuti, tužitelj ne može tražiti plaćanje u stranoj valuti uz primjenu valutne klauzule, zato što je došlo do gubitka vrijednosti domaće valute

Inspekcija – upravitelj zgrade
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Inspektor je ovlašten naložiti upravitelju zgrade mjerenje emisije onečišćujućih tvari u zrak, koje nastaju radom kotlovnice (toplane) kao zajedničkog dijela zgrade

Dostava – rok za žalbu
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Ako je dostava obavljena pogrešno, tako da je rješenje umjesto osobno stranci uručeno drugoj osobi, prilikom ocjene pravodobnosti žalbe potrebno je utvrditi kada je stranka stvarno primila to rješenje od osobe kojoj je rješenje pogrešno uručeno, te se rok za žalbu računa od toga dana

Ovršno pravo – ograničenje sredstva i predmeta ovrhe
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Prilikom ovrhe na nekretnini predmet ovrhe može biti cijelo zemljišnoknjižno tijelo - cijeli zemljišnoknjižni uložak, a ne njegov dio (jedna od više čestica), pa ako je ovrha određena samo na jednom zemljišnoknjižnom ulošku, određena je na jednom predmetu ovrhe, zbog čega u tom slučaju nije moguće ograničenje predmeta ovrhe neovisno o tome sastoji li se zemljišnoknjižni uložak od jedne ili više zemljišnih čestica

Naknada štete u radnim odnosima

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li poslodavac samostalno, na temelju svoje odluke, novčano teretiti radnika za prouzročeni škart (štetu) na radnom mjestu (članak 107. Zakona o radu), te mu tom prilikom izvršiti obustavu na plaći ili to može samo na temelju pravomoćne sudske presude?

Zastara

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema ugovoru o kreditu, ako korisnik kredita ne plati dva uzastopna anuiteta, kredit dospijeva u cijelosti. Koji se zastarni rok primjenjuje na preostali (neplaćeni) iznos kredita? Primjenjuje li se opći zastarni rok ili rok u kojem zastarijevaju povremene tražbine?

Lokalna i područna (regionalna) samouprava – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – pravo na godišnji odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Ima li osoba primljena na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravno tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, pravo na korištenje godišnjeg odmora?

Isplate u gotovu novcu

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li se naknade i potpore koje poslodavac isplaćuje zaposlenicima, kao što su, primjerice, jubilarna nagrada ili potpora za slučaj smrti u obitelji radnika, isplatiti u gotovu novcu?

Zaštita prava iz radnog odnosa

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li radnik izgubio pravo na sudsku zaštitu svojih prava ako je zahtjev za zaštitu prava uložio nepravovremeno (osamnaest dana od dostave odluke), ali poslodavac taj zahtjev nije odbacio, nego je o njemu meritorno odlučivao i odbio ga?

Mogućnosti poslodavca ako radnik ne želi raditi u otkaznom roku

Vi pitate - mi odgovaramo

Što može učiniti poslodavac ako radnik ne želi raditi u otkaznom roku?

Proširenje samostalne djelatnosti kod poreza na dohodak u paušalnom iznosu

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom poreznog razdoblja fizička osoba obveznik paušalnog oporezivanja započela je obavljati novu samostalnu djelatnost. Kako bi se u tom slučaju moglo provesti utvrđivanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu?

Uporaba zastave Republike Hrvatske

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada se obvezno ističe zastava Republike Hrvatske?

Filteri