Informator broj 6425 od 04. srpnja 2016.

UVODNIK

Mogućnost primjene odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
– u odnosu na optantsku imovinu i drugu talijansku imovinu prenesenu u državno odnosno društveno vlasništvo –

Donošenjem Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99 - Odluka USRH, 42/99 - ispr. Odluke USRH, 92/99 - ispr., 43/00 - Odluka USRH, 131/00 - Odluka USRH, 27/01 - Odluka USRH, 34/01 - ispr. Odluke USRH, 65/01 - Odluka USRH, 118/01 - Odluka USRH, 80/02 i 81/02 - ispr.), ove godine navršava se 20 godina od dana njegova donošenja (Nar. nov., br. 92/96).
Stoga u ovom članku autor BOŽO GAGRO, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u m., piše o mogućnosti primjene odredaba toga Zakona u odnosu na optantsku imovinu i drugu talijansku imovinu prenesenu u državno odnosno društveno vlasništvo. Autor u članku razjašnjava i sporne odredbe o optantskoj imovini i propisima prema kojima se prosuđuje kao i o pravima esula.
Autor: Božo Gagro dipl. iur., sudac Upravnog suda Republike Hrvatske u m.

Sadržaj

RES HABILIS, TITULUS, FIDES, POSSESSIO, TEMPUS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, heksametar formuliran u srednjovjekovnoj pravnoj školi Glosatora (11.-13. st.), koji u mnemotehničke svrhe (tj. u svrhe lakšeg pamćenja), nabraja krug pretpostavki potrebnih za stjecanje prava vlasništva redovitom dosjelošću (usucapio). Taj stih u svojoj biti na krajnje jezgrovit način sažima uređenje klasičnog rimskog prava glede navedene materije stjecanja vlasništva.

Mogućnost primjene odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
Autor: Božo Gagro

Stručni članak

Donošenjem Zakona o naknadi za oduzetu imovinu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. nov., br. 92/96, 39/99 - Odluka USRH, 42/99 - ispr. Odluke USRH, 92/99 - ispr., 43/00 - Odluka USRH, 131/00 - Odluka USRH, 27/01 - Odluka USRH, 34/01 - ispr. Odluke USRH, 65/01 - Odluka USRH, 118/01 - Odluka USRH, 80/02 i 81/02 - ispr.), ove godine navršava se 20 godina od dana njegova donošenja (Nar. nov., br. 92/96). Stoga u ovom članku autor Božo Gagro, sudac Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, piše o mogućnosti primjene odredaba toga Zakona u odnosu na optantsku imovinu i drugu talijansku imovinu prenesenu u državno odnosno društveno vlasništvo. Autor u članku razjašnjava i sporne odredbe o optantskoj imovini i propisima prema kojima se prosuđuje kao i o pravima esula.

Osvrt na dvojbe u primjeni propisa o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Jelena Grubišić

Stručni članak

Autorica se u članku osvrće na dvojbe u neposrednoj primjeni propisa o procjeni vrijednosti nekretnina i iskazuje, na temelju vlastitog dugogodišnjeg procjeniteljskog iskustva, svoje mišljenje i prijedloge procjenjivanja nakon stupanja na snagu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15) i Pravilnika o metodama procjene vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 105/15).

Boravišna pristojba u 2016. godini
Autor: Jasenka Štiglec

Stručni članak

Boravišna pristojba uređena je Zakonom o boravišnoj pristojbi[1] (u nastavku teksta: Zakon) i propisima donesenim na temelju toga Zakona. Boravišna pristojba je naknada za korištenje općih turističkih usluga i pogodnosti koje se posjetiteljima pružaju u turističkom mjestu, a koje prema svom obujmu i kvaliteti prelaze okvire potreba mjesnog stanovništva. Prikupljena sredstva prihod su turističkih zajednica, koje one koriste za izvršavanje svojih zadaća i za svoje poslovanje prema godišnjem programu rada i financijskom planu. Opširnije o obvezi i obveznicima plaćanja boravišne pristojbe, uvođenju novog sustava popisa turista eVisitor pišemo u nastavku teksta.

Ugostiteljstvo i turizam
Autor: Koraljka Ladišić-Masnec

Stručni članak

Imajući na umu nastupajuću turističku sezonu, u ovom broju lista Informator donosimo vrlo aktualnu materiju koja se odnosi na česta pitanja koja se javljaju u području ugostiteljstva i turizma, dajući pri tome na njih odgovarajuće odgovore.

Računovodstveni aspekt ambalaže
Autor: Niko Rimac

Stručni članak

Ambalaža, kao dio imovine poduzetnika, sastavni je dio proizvoda, značajan dio zaliha poduzetnika koji se bavi proizvodnjom, ali i bitan element strukture prodajne cijene bilo da je riječ o povratnoj bilo o nepovratnoj ambalaži. U prvom dijelu ovog članka, objavljenog u Informatoru, broj 6423 od 20. lipnja 2016., bilo je više riječi o pojmu ambalaže, o vlastitoj povratnoj ambalaži, o nabavi i utrošku te ambalaže, te obvezama poduzetnika prema ambalaži i otpadnoj ambalaži. U drugom dijelu autor piše o nepovratnoj ambalaži, tuđoj povratnoj ambalaži s računovodstvenog aspekta, uz prikaz praktičnih primjera.

Bitni elementi službeničkog odnosa
Autor: Anica Drmić Kunić

Stručni članak

U Informatoru, broj 6422 od 13. lipnja 2016., objavili smo prvi dio članka o bitnim elementima službeničkog odnosa. U ovom broju dovršavamo članak, pišući o drugim bitnim elementima službeničkog odnosa prema odredbama Zakona o državnim službenicima (Nar. nov., br. 92/05, 107/07, 13/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proč. tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 - Odluka USRH), koji karakteriziraju i elementi podređenosti i profesionalnosti.

Nema više odbacivanja nepotpunih ovršnih prijedloga
Autor: Robert Peček

Stručni članak

U članku analiziramo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2881/2014 i dr. od 1. lipnja 2016., kojom je ukinuta odredba članka 39. stavak 3. Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 112/12, 25/13 i 93/14), koja je propisivala da će Sud odbaciti prijedlog za ovrhu koji ne sadržava sve propisane podatke, ne pozivajući predlagatelja da ga dopuni ili ispravi, osim u ovrsi radi vraćanja zaposlenika na rad ili službu.

Pravično suđenje – naknada štete
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Republika Hrvatska za štetu zbog nezakonitog ili nepravilnog rada tijela državne i javne uprave odgovara prema načelu uzročnosti, a ne krivnje

Kazneno pravo – međunarodna pravna pomoć u kaznenim stvarima
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada sud prema ZPSKS-EU prizna i izvršava kaznu zatvora, koja po svojoj prirodi i trajanju odgovara domaćem zakonu, tada neće izricati novu kaznu po domaćem zakonu

Parnični postupak – svrhovita delegacija
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Okolnost da je stranka javni bilježnik i povjerenik nadležnog suda koji ima manji broj sudaca, važan je razlog da se za postupanje odredi drugi stvarno nadležni sud

Rodiljne i roditeljske potpore – nositelji prava
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nezaposlenost drugog roditelja nije zapreka za korištenje prava na dopust ili na rad u skraćenom radnom vremenu radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

Mirovinsko osiguranje – smanjenje mirovine
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

U odnosu na opće mjere gospodarske i socijalne politike, zakonodavac ima široko područje slobodne procjene, te mjere sadržane u Zakonu o smanjenju mirovina ulaze u spomenuto područje autonomne procjene zakonodavca

Ovrha na tražbini po računu – izravna naplata
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Odredbe specijalnog propisa o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ne isključuju od primjene Ovršnim zakonom propisanu izravnu naplatu novčane tražbine (oduzete imovinske koristi) na svim ovršenikovim novčanim sredstvima kod svih banaka

Dan prijenosa ugovora o radu na novog poslodavca u slučaju pripajanja društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvo s ograničenom odgovornošću pripojit će se drugom društvu s ograničenom odgovornošću. Treba li ugovor o pripajanju, osim podataka navedenih u Zakonu o trgovačkom društvu, sadržavati i odredbu o prijenosu ugovora o radu radnika društva koje se pripaja drugom društvu, i kada se prenose ugovori o radu radnika pripojenog društva na novog poslodavca - s datumom upisa pripajanja u sudski registar ili je to neki drugi datum?

Pravo na zaštitu od postupanja pružatelja javnih usluga

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako korisnik javne usluge opskrbe vodom može zaštititi svoje pravo ako smatra da je to pravo povrijeđeno od strane pružatelja javnih usluga, trgovačkog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave?

Ugostiteljstvo – nadležnost inspekcije Ministarstva turizma – dobrovoljno vatrogasno društvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Postoji li mogućnost da dobrovoljno vatrogasno društvo organizira manifestaciju na kojoj bi pripremalo i usluživalo jela, pića i napitke, te kojoj inspekciji treba prijaviti takvu manifestaciju?

Izbori za radničko vijeće

Vi pitate - mi odgovaramo

Na redovitim izborima za radničko vijeće nije glasovala jedna trećina birača, zbog čega izbori nisu pravovaljani. U kojem se roku raspisuju novi izbori i mora li se ponoviti cijeli postupak izbora ili samo postupak glasovanja. Radi li se o izvanrednim izborima za radničko vijeće?

Dnevnice za službena putovanja u neprofitnim organizacijama

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li neprofitna organizacija isplatiti neoporezivo dnevnicu osobi koja nije njezin zaposlenik, ako se za potrebe te organizacije i za obavljanje toga posla prima naknada?

Primjena ZUP-a – potvrda o činjenicama o kojima javnopravna tijela ne vode evidenciju – prigovor

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako postupiti s prigovorom stranke podnesenim protiv potvrde izvedenog stanja zbog nepravilno izračunane upravne pristojbe? Naime, u vrijeme podnošenja navedenog Zahtjeva zakonom propisani koeficijent iznosio je 0,5, a u vremenu između podnošenja zahtjeva i izdavanja potvrde iznos koefi cijenta izmijenjen je na 0,3. Prilikom izdavanja potvrde izvedenog stanja obračunana je posebna upravna pristojba na temelju koefi cijenta 0,5, a ne 0,3 (koji je u tom trenutku bio povoljniji za samu stranku), na što e stranka uložila prigovor.

Filteri