Informator broj 6424 od 27. lipnja 2016.

UVODNIK

Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti i ponešto o tzv. slučaju »švicarski franak«

Predmet ovog članka je upravo jedno aktualno pitanje: mogućnost izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti prema odredbama Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) i aktualna tema o tzv. slučaju »švicarski franak«.
Autorica u ovom članku analizira pretpostavke za raskid ugovora, iznosi aktualnu sudsku praksu, a glede teme tzv. slučaja »švicarski franak«, postavlja pitanje nije li se taj slučaj možda mogao rješavati primjenom Zakona o obveznim odnosima, bez donošenja posebnih zakona.
Autorica: Jadranka Matić dipl. iur., sutkinja Općinskog suda u Zagrebu

Sadržaj

Izmjena ili raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti i ponešto o tzv. slučaju »švicarski franak«
Autor: Jadranka Matić

Stručni članak

Predmet ovog članka je upravo jedno aktualno pitanje: mogućnost izmjene ili raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti i prema odredbama Zakona o obveznim odnosima i aktualna tema o tzv. slučaju »švicarski franak«. Autorica u članku analizira pretpostavke za raskid ugovora, iznosi aktualnu sudsku praksu, a glede teme tzv. slučaja »švicarski franak«, u kojem se postavlja pitanje nije li se taj slučaj možda mogao rješavati primjenom Zakona o obveznim odnosima, bez donošenja posebnih zakona.

Zaštita potrošača u sferi proizvodnje i sigurnosti hrane u praksi Suda pravde Europske unije
Autor: Marija Butković

Stručni članak

Od kada je, 1. srpnja 2013., Republika Hrvatska postala punopravna članica EU i građani Republike Hrvatske uživaju niz prava, među kojima istaknuto mjesto zauzimaju upravo prava potrošača. Propisi EU jamče zaštitu potrošača glede kupovine (uključujući kupovinu usluga poput bankarskih kredita), zaštite osobnih podataka i drugih prava prilikom online kupovine, cijena telekomunikacijskih usluga u roamingu, sigurnosti proizvoda i hrane te prava putnika. Stoga autorica u članku donosi sudsku praksu Suda pravde EU, koja se odnosi na prava potrošača, odnosno na zaštitu tih prava u domeni proizvodnje i sigurnosti hrane.

IUSTITIA CERNITUR IN SUUM CUIQUE TRIBUENDO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, izreka formulirana na temelju jednog iskaza znamenitog rimskog filozofa i retora Cicerona (De finibus bonorum et malorum 5, 23, 65), koja sadržava klasičnu i svevremensku formulaciju distributivne pravednosti u značenju da je pravednost vrlina dati svakoj pojedinoj osobi ono što joj pripada (suum cuique tribuere).

O nekim novinama u uređenju parničnog postupka prema Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016.
Autor: Mihajlo Dika

Stručni članak

U Informatoru, broj 6423 od 20. lipnja 2016., objavili smo prvi dio ovog članka, u kojem smo pisali o novinama u uređenju pitanja troškova parničnog postupka i potpuno novom institutu građanskog procesnog prava - oglednom postupku radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava. U ovom, drugom dijelu članka pišemo o reviziji. Taj institut doživio je najvažnije izmjene predviđene Nacrtom prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz svibnja 2016. Prema njima, uvela bi se monotipska revizija, a sam postupak provodio bi se u dvije faze.

Vođenje upravnog postupka protiv nepoznate stranke
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

U članku autor piše o vrlo zanimljivom pitanju koje se može pojaviti u praksi, a riječ je o mogućnosti vođenja upravnog postupka protiv nepoznate stranke, analizirajući pri tome razne situacije koje se mogu pojaviti pri vođenju navedenoga oblika upravnog postupka.

Izvansudski postupak u postupku stečaja potrošača
Autor: Alida Saračević Moslavac

Stručni članak

Svrha izvansudskog postupka propisana je člankom 8. Zakona o stečaju potrošača (Nar. nov., br. 100/15). To je izvansudski postupak koji se provodi prije pokretanja postupka stečaja potrošača, s ciljem sklapanja izvansudskog sporazuma između potrošača i vjerovnika. Intencija zakonodavca je nedvosmislena - riješiti spor između vjerovnika i potrošača kao dužnika prije sudovanja. Bit je učinkovito rješavanje sporova, moguće i male vrijednosti, bez opterećivanja sudova, prema načelu ekonomičnosti.

Obveze iz primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak
Autor: Desanka Đikandić

Stručni članak

Drugi dohodak kao jedan od izvora dohotka po svojoj definiciji, obuhvaća mnoštvo različitih primitaka, kako u novcu, tako i u naravi, što posebno naglašava značajke oporezivanja toga dohotka. Kada se i u kojim slučajevima razni primitci smatraju drugim dohotkom bitno je utvrditi ne samo s aspekta oporezivanja, već i s aspekta obveznih doprinosa koji se plaćaju na veći dio tog izvora dohotka, pri čemu postoje brojna izuzeća i iznimke. Uvažavajući složenost i opširnost ove materije u članku dajemo kraći prikaz obračuna obveza iz primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, s ciljem lakšeg snalaženja naših čitatelja.

Pravično suđenje – formalistički pristup
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Na upravnim tijelima i Visokom upravnom sudu odluka je o tome koje će prigovore stranaka prihvatiti kao osnovane ili ne, te koje će dokaze ocijeniti osnovanim ili ne, ali su se dužni na njih očitovati

Kazneni postupak – povreda Kaznenog zakona
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud je povrijedio Kazneni zakon kada je okrivljenika oglasio krivim zbog počinjenja kaznenoga djela nedopuštene trgovine iz članaka 297. stavak 1. KZ/97, a prije je prekršajno kažnjen za istu djelatnost prema Zakonu o trošarinama

Parnični postupak – stvarna nadležnost općinskih sudova
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Za suđenje u sporu između pravne osobe i člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva stvarno je nadležan općinski sud

Izvanredni pravni lijekovi – odbacivanje revizije
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Rješenjem drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda o plaćanju aktorske kaucije, postupak pravomoćno ne završava, pa protiv toga rješenja nije dopuštena ni revizija iz odredbe članka 382. stavak 1., ni revizija iz odredbe članka 382. stavak 2. Zakona o parničnom postupku

Spomenička renta – standard izračuna – hrvatska norma
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Korisna površina pri utvrđivanju obveze plaćanja spomeničke rente za poslovni prostor - javne garaže, izračunava se primjenom hrvatske norme HRN ISO 9836: 2002

Odnos lokacijske dozvole i vlasničkih prava
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Svakim miješanjem u mirno uživanje prava vlasništva pojedinca mora biti postignuta poštena ravnoteža između zahtjeva općega interesa zajednice i zahtjeva za zaštitom temeljnih prava pojedinca

Uvjeti za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga

Vi pitate - mi odgovaramo

Trebaju li se zahtjevu za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu u smještajnom objektu vrste kuća za odmor priložiti atesti ovlaštenih tvrtki o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i ispravnosti elektroinstalacija, ako je za smještajni objekt doneseno rješenje o izvedenom stanju nelegalno izgrađene zgrade?

Godišnji odmor i naknada za neiskorišteni godišnji odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je bio neprekidno na bolovanju od 1. veljače 2014. do 18. travnja 2016. Dana 19. travnja 2016. otišao je u invalidsku mirovinu. Ostalo mu je neiskorištenog godišnjeg odmora, no kako mu je radni odnos prestao, isplatit ćemo mu naknadu za neiskorišteni godišnji odmor iz 2016. godine, no ima li pravo na tu naknadu i za godišnji odmor za 2015. godinu (jer se radi o prenesenom godišnjem odmoru, koji se u smislu članka 84. st. 4. Zakona o radu koristi »po povratku na rad«, no kako se radnik uopće nije vraćao na rad, znači li to da je time i izgubio pravo na godišnji odmor za 2015.)?

Ispravak pretporeza pri ulaganju na tuđoj nekretnini

Vi pitate - mi odgovaramo

Jedinica lokalne samouprave je trgovačkom društvu, građevinu u svom vlasništvu dala na upravljanje u određenom razdoblju. U tom razdoblju trgovačko je društvo izvršilo određena ulaganja na tom objektu i nakon određenog roka trgovačko je društvo jedinici lokalne samouprave građevinu vratilo na daljnju uporabu. Pri tome je društvo po računima za izvršena ulaganja koristilo odbitak pretporeza. Je li društvo u obvezi izvršiti ispravak pretporeza prilikom povrata objekta jedinici lokalne samouprave nakon isteka roka korištenja građevine?

Izmjene ugovora o javnoj nabavi

Vi pitate - mi odgovaramo

Treba li naručitelj u planu nabave navoditi podatke o dodatcima ugovora sklopljenima do 10 % iznosa osnovnog ugovora, kao i je li potrebno predmetne dodatke ugovora objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske?

Komunalna naknada – obustava ovrhe duga komunalne naknade

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se otpisati dug komunalne naknade za umirovljenika koji nema drugih sredstava na kojima bi se ovrha mogla provesti, osim mirovine manje od minimalne plaće u Republici Hrvatskoj?

Brisanje dioničara iz registra dioničara

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li društvo o nakani brisanja dioničara iz registra dionica obavijestiti dioničara?

Minimalna visina kamatne stope na zajam u novcu fizičkoj osobi neoporeziva porezom na dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Trgovačko društvo ima namjeru dodijeliti zajam u novcu svom zaposleniku. Koja je minimalna kamatna stopa na zajam u novcu fizičkoj osobi, koja se ne bi oporezivala porezom na dohodak?

Filteri