Informator broj 6437 od 26. rujna 2016.

UVODNIK

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Autor u ovom članku analizira odredbe članka 105. važećeg Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) koje propisuju izvršenje ugovora o javnoj nabavi i bitne izmjene ugovora te odredbe Direktive 2014/24/EU za javne naručitelje, kojima se uređuju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja. Istodobno autor osobito ističe posljedice sklapanja ili izvršenja ugovora suprotno uvjetima iz dokumentacije te bitne odredbe Direktive 2014/24/EU u postupku javne nabave. Napominjemo da je Vlada Republike Hrvatske Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi uputila u saborsku proceduru 8. lipnja 2016.
Autor: Zoran Vuić dipl. iur.

Sadržaj

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Autor: Zoran Vuić

Stručni članak

Autor u ovom članku obrađuje odredbe članka 105. važećeg Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) koje propisuju izvršenje ugovora o javnoj nabavi i bitne izmjene ugovora te odredbe Direktive 2014/24/EU za javne naručitelje, kojima se uređuju izmjene ugovora tijekom njegova trajanja. Istodobno autor osobito ističe posljedice sklapanja ili izvršenja ugovora suprotno uvjetima iz dokumentacije te bitne odredbe Direktive 2014/24/EU u postupku javne nabave.

CONSTITUTIONES PRINCIPUM
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskom pravu, izraz kojim se označavaju opći i pojedinačni pravni akti koje su donosili rimski carevi. Već u tijeku 2. stoljeća stekli su snagu zakona (lex), kao općeobveznog pravnog propisa te postali time jedan od najvažnijih izvora rimskog prava.

Pozivanje dužnika na zastaru – prigovorom, tužbom i protutužbom
Autor: Veljko Vincek

Stručni članak

U Informatoru, broj 6436 od 19. rujna 2016., objavili smo prvi dio ovog članka, u kojem smo pisali o zastari prema Zakonu o obveznim odnosima, strukturi obveze, prirodi naturalnih obveza, zastari s gledišta vjerovnika, dužnika i suda, o pozivanju na zastaru isticanjem prigovora te o pozivanju na zastaru tužbom i protutužbom. U nastavku pišemo o sadržaju tužbenog i protutužbenog zahtjeva na utvrđenje nastupa zastare, o pozivanju dužnika na zastaru tužbom prije i nakon podnošenja tužbe vjerovnika, kao i nakon pravomoćnog okončanja parničnog postupka u kojem je prihvaćen tužbeni zahtjev vjerovnika, o savjesnosti dužnika te o nekim drugim pitanjima.

O jedinstvenom tijelu vještačenja u kontekstu ostvarivanja socijalnih prava
Autori: Danijela Romić Željka Vajda Halak

Stručni članak

U ovom članku autorice iznose svoja mišljenja i određene prijedloge u primjeni odredaba Zakona o socijalnoj zaštiti, Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja i drugih propisa u odnosu na Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Nadležnosti komunalnih redara
Autor: Mladen Ivanović

Stručni članak

Imajući na umu djelokrug jedinica lokalne samouprave u primjeni Zakona o komunalnom gospodarstvu Nar. nov., br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te drugih posebnih propisa u dijelu koji se odnosi na komunalne redare, autor u ovom članku daje svrhovit pregled nadležnosti komunalnih redara u jedinicama lokalne samouprave, ističući pri tome pojedine posebnosti koje se javljaju u primjeni odgovarajućih propisa.

Zakon o lovstvu i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Zakon o lovstvu (Nar. nov., br. 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16 - Odluka USRH, 41/16 - Odluka USRH i 67/16 - Odluka USRH) u primjeni je od 2005. godine, a Ustavni sud Republike Hrvatske (tek) ove godine donio je nekoliko odluka i rješenja kojima je pokušao dati svoja stajališta u svezi s nekoliko (spornih) područja koja su uređena tim propisom, koji je od velike važnosti za našu širu javnost, ali i za gospodarstvenike, koji se sve više uključuju u to područje, koje je važno i za naš, prije svega, kontinentalni turizam. Stoga ćemo u ovom članku izdvojiti neke od važnijih odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske s toga područja.

Primjena članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
Autori: Franciska Dominiković Marina Zagorec

Stručni članak

U Informatoru, broj 6436 od 19. rujna 2016., objavili smo prvi dio članka o primjeni članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u kojem smo obradili odredbe toga Zakona i donijeli recentnu praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. U ovom broju dovršavamo temu, donoseći daljnju praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske iz 2016. godine u primjeni članka 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Aktualnosti iz proračuna EU - makrofinancijska pomoć i novi prioriteti proračuna EU
Autor: Nikola Mijatović

Stručni članak

Ministarstvo financija Njemačke, kao jedne od vodećih država članica i nositelja Europske unije, intenzivno se bavi pitanjima financiranja Europske unije. To je vidljivo iz brojnih biltena i izvješća, kao i drugih uradaka, koje kontinuirano objavljuje i pruža na besplatan uvid javnosti na svojim službenim internetskim stranicama. Tako je u svojem mjesečnom izvješću (Monatsbericht des BMF) za broj - lipanj 2016. objavilo članak o makrofinancijskoj pomoći Europske unije, dok je u broju iz srpnja 2016. objavljen članak koji aktualizira potrebu uvođenja novih proračunskih prioriteta EU. U nastavku autor daje prijevod spomenutih članaka za potrebe naših čitatelja.

Povreda prava na pristup sudu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Bilo bi nezamislivo da se u pravnom poretku utemeljenom na vladavini prava strankama priznaju mnogobrojna procesna jamstva u postupku koji je u tijeku, a da se pritom ne štiti ono što zapravo omogućuje korištenje tim jamstvima

Pravično suđenje – utvrđivanje činjenica – nematerijalna šteta
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavni se sud u ustavnosudskom postupku pokrenutom ustavnom tužbom, ne upušta u utvrđivanje činjenica, a u pravilu ni u ocjenu činjeničnog stanja koje su utvrdili nadležni sudovi, ni u ocjenu dokaza

Parnični troškovi – vještačenje
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Stranka koja vještačenjem nije uspjela dokazati svoje tvrdnje, nema pravo na naknadu troškova toga vještačenja

Tržišno natjecanje i upravnokaznene mjere
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije ovlaštena izricati upravnokaznene mjere za povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Nar. nov., br. 79/09) počinjene za vrijeme važenja Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (Nar. nov., br. 122/03)

Obnova postupka – nove činjenice – novčana naknada
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Novim činjenicama, koje mogu biti razlog za obnovu postupka, smatraju se samo činjenice koje su postojale u vrijeme vođenja postupka u odnosu na koji se obnova predlaže, ali se u tijeku toga postupka za njih nije znalo

Željeznički prijevoz – odgovornost prijevoznika – ozljeda putnika
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Zastara tražbine naknade štete zbog tjelesnih ozljeda putnika pri prijevozu u željezničkom prometu ne nastupa protekom rokova za zastaru propisanih općim propisima odštetnog prava, već istekom roka propisanog specijalnim propisom - protekom dvije godine od dana saznanja za štetu

Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Sud: Županijski sud Zadar

SENTENCE

Ne postoji pravni kontinuitet između kaznenih djela protupravne eksploatacije rudnoga blaga iz članka 261.a stavak 1. KZ/97 i kaznenih dijela istoga naslova iz članka 211. KZ/11, ako prouzročena šteta nije znatna

Javna nabava

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li valjana ponuda koju nije potpisala osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja, a niti osoba koju je ona pisanom punomoći ovlastila za zastupanje, odnosno za osobu koja je potpisala ponudu nije dostavljena punomoć za potpis ponude, iako je to bilo propisano u dokumentaciji za nadmetanje?

Porez na tvrtku ili naziv

Vi pitate - mi odgovaramo

Tijekom kalendarske godine nismo obavljali registriranu djelatnost pa nismo ostvarivali nikakav promet i poslovne transakcije, odnosno tvrtka je bila u mirovanju. Jesmo li obvezni platiti porez na tvrtku?

Ugostiteljska djelatnost - pružanje usluge cateringa u prostoru stambene namjene

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li se usluge cateringa pružati u prostoru stambene namjene?

Prestanak društva s ograničenom odgovornošću

Vi pitate - mi odgovaramo

Između članova društva s ograničenom odgovornošću došlo je do nesuglasica tako da je nemoguće donositi odluke o kojima odlučuje skupština društva, čime se dovodi u pitanje rad i poslovanje društva. Može li se u tom slučaju pokrenuti postupak za prestanak društva i na koji način?

Uvjeti za voditelja projekta

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li fizička osoba koja je završila Građevinski fakultet u Republici Hrvatskoj i stekla zvanje diplomiranog inženjera građevinarstva (VSS prema prijašnjim propisima) i ima više od osam godina radnog iskustva u struci, biti VODITELJ PROJEKTA? Mora li takva osoba, da bi bila voditelj projekta, završiti obrazovanje iz područja građevinarstva s programom koji uključuje najmanje 30 ECTS bodova iz područja građevinarstva ili je dostatno dokazati prijepisom ocjena da je odslušala najmanje 360 nastavnih sati i položila neke od predmeta iz članka 4. Pravilnika o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (Nar. nov., br. 85/15)?

Upravna revizija u izvršenju presude upravnog suda – rješenje javnopravnog tijela

Vi pitate - mi odgovaramo

Kada upravni sud presudom prizna tužitelju određeno pravo i naloži javnopravnom tijelu da o tome donese odgovarajuće rješenje, podliježe li novo rješenje javnopravnog tijela upravnoj reviziji?

Razvrgnuće suvlasništva na više nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

U parnici se odlučuje o razvrgnuću između dviju suvlasnica, i to na većem broju nekretnina. Prema vještačenju, jedna nekretnina (na moru) ima nešto veću vrijednost nego sve ostale nekretnine (tri stana u Zagrebu). Naša bi stranka, sukladno odredbi članka 52. ZV-a, postavila zahtjev da joj pripadne u vlasništvo nekretnina na moru, a da drugoj strani pripadnu sve ostale nekretnine, pri čemu bi naša stranka isplatila i razliku u vrijednosti. Međutim, kako predviđam da bi i druga strana mogla postaviti takav zahtjev, zanima me kako bi sud trebao postupiti: utvrđivati čiji su razlozi i zahtjev više opravdani i potom odlučiti kome ide nekretnina (ističem da će stranke izvjesno sporiti jedna drugoj razloge) ili odlučiti da se sve nekretnine prodaju civilnom diobom, odnosno da se predmetna nekretnina proda na javnoj dražbi, a ostale možebitno podijele, ako za to bude sporazuma?

Filteri