Informator broj 6432 od 29. kolovoza 2016.

UVODNIK

Prestanak ugovora o radu sporazumom radnika i poslodavca

Predmet ovog članka su odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) koje uređuju indtitut prestanka ugovora o radu sporazumom radnika i poslodavca.
U članku se iznose mogući oblici toga sporazuma, sadržaj sporazuma i mogućnosti pobijanja sporazuma o prestanku radnog odnosa. Istodobno se iznose određene dvojbe i aktualna sudska praksa u primjeni ovoga važnog instituta radnog prava.
Autorica: Sabina Dugonjić dipl. iur., Sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu, privremeno upućena na Općinski radni sud u Zagrebu.

Sadržaj

Prestanak ugovora o radu sporazumom radnika i poslodavca
Autor: Sabina Dugonjić

Stručni članak

Predmet ovog članka su odredbe Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14) koje uređuju indtitut prestanka ugovora o radu sporazumom radnika i poslodavca. U članku se iznose mogući oblici toga sporazuma, sadržaj sporazuma i mogućnosti pobijanja sporazuma o prestanku radnog odnosa. Istodobno se iznose određene dvojbe i aktualna sudska praksa u primjeni ovoga važnog instituta radnog prava.

ORDO PRO SERVIS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Propis kojeg je usvojilo Veliko vijeće Dubrovačke Republike (Consilium Maius Rei publicae Ragusinae)prije šest stotina godina (27. siječnja 1416). Njime se zabranjuje trgovina robovima (... commercium servorum prohibitur ...), odnosno, određuje da ih nitko ne može kupovati ili prodavati (quod nemo servum emat vel vendat).

Naknada za nacionalizirano deposedirano građevinsko zemljište
Autor: Robert Peček

Stručni članak

Zakona o izvlaštenju (Nar. nov., br. 9/94, 35/94 - ispr., 112/00 - Odluka USRH, 114/01 i 79/06) prestao je važiti stupanjem na snagu Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade (Nar. nov., br. 74/14), no pravne posljedice članka 46. Zakona o izvlaštenju nisu prestale. To je posebno bitno za nacionalizirano i deposedirano neizgrađeno građevinsko zemljište za koje nije do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju određena naknada. Stoga ćemo ovim člankom dati pregled stajališta sudske prakse o tom pitanju.

Uvjeti i način poslovanja ugostitelja
Autor: Jasenka Štiglec

Stručni članak

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Nar. nov., br. 85/15) uređuje uvjete i način pod kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost. Prema odredbama tog zakona, ugostiteljska djelatnost je pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, ali i pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu s posluživanjem ili bez njega i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering). Tako, ugostiteljsku djelatnost, prema Zakonu, mogu obavljati ugostitelji, tj. svi oblici trgovačkih društava, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji su registrirani za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti. Više o tome autorica govori u nastavku ovoga članka.

O komunalnoj djelatnosti tržnice na malo
Autor: Desanka Sarvan

Stručni članak

Nastavljajući s obradom tema iz područja lokalne samouprave u listu Informator, u ovom broju autorica piše o temi iz područja komunalnog gospodarstva; tržnicama na malo, propisanoj odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) dajući pri tome praktični primjer Tržnog reda na tržnicama na malo u jedinici lokalne samouprave, koji može poslužiti kao jedan od načina kod propisivanja navedene materije. U daljnoj obradi tema vezanih uz komunalne djelatnosti iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, u jednom od sljedećih brojeva lista Informator, autorica će obraditi temu vezanu uz obavljanje dimnjačarskih poslova.

Obnova (novacija) prema Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Željko Borić

Stručni članak

Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu, prisilnim propisima i moralu društva. U tom smislu moguće je i preinačiti postojeći obveznopravni odnos tako da se gasi postojeća obveza i zasniva nova obveza. O institutu obnove koji je reguliran Zakonom o obveznim odnosima, pišemo u ovom članku te dajemo i odgovarajuću sudsku praksu.

Sudska nagodba u upravnom sporu
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U ovom članku autor piše o institutu sudske nagodbe u upravnom sporu. Naime, člankom 89. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12 i 152/14) regulirana je primjena instituta sudske nagodbe koja se nedovoljno koristi u praksi. Stoga, autor u članku analizira bitne parametre regulacije instituta sudske nagodbe u upravnom sporu, iz kojih slijede i razlozi izostanka, odnosno nedovoljne primjene tog instituta u dosadašnjoj praksi i ukazuje na široku mogućnost primjene tog instituta.

Pravično suđenje - vladavina prava
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ovlaštenje je zakonodavca da samostalno odlučuje o uređivanju gospodarskih, pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonom te je pri uređivanju tih odnosa zakonodavac dužan uvažavati zahtjeve koje pred njega postavlja Ustav, a osobito one koji proizlaze iz načela vladavine prava i one kojima se štite određena ustavna dobra i vrednote

Kazneno pravo - uvjetni otpust
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nisu se stekli uvjeti za uvjetni otpust iz članka 59. stavak 2. Ka¬znenog zakona, kada iz ranijeg života osuđenika nema okolnosti koje bi upućivale na zaključak da je došlo do promjene njegovog ponašanja nakon počinjenja djela

Obvezno pravo - alternativne obveze
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Osnovanost zahtjeva za povrat stvari isključuje osnovanost alternativnog zahtjeva za isplatu njihove protuvrijednosti

Inspekcijski nadzor - nadzor nad radom udruge
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

U postupku inspekcijskog nadzora nad radom udruge javnopravno ti¬jelo nije ovlašteno narediti poduzimanje mjera i radnji radi otklan¬janja nepravilnosti u svezi kršenja odredaba statuta udruge

Azil - obiteljska situacija
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Humanitarni razlozi povezani s tužiteljevom obiteljskom situacijom mogu biti relevantni prilikom reguliranja statusa tužitelja kao stranca prema Zakonu o strancima, ali ne i kod odlučivanja o odobravanju azila odnosno supsidijarne zaštite, gdje su odlučni izrijekom normirane vrste rizika koji podnositelju zahtjeva prijete u zemlji podrijetla

Popravljanje neimovinske štete - objavljivanje presude ili ispravka
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Objava presude kao način popravljanja neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti ne primjenjuje se kada je šteta prouzročena putem medija te kada se ostvaruje od nakladnika tog medija, jer se u tom slučaju šteta reparira objavom ispravka informacije te isprikom (uz isplatu pravične naknade) u skladu sa Zakonom o medijima

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda – ovrha duga

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se o ovrsi duga naknade za uređenje voda i ovrsi duga komunalne naknade donijeti jedno rješenje o ovrsi?

Zabrana posjećivanja ugostiteljskog objekta kao zaštitna mjera

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se sudskim putem nekome zabraniti da posjećuje ugostiteljski objekt, budući da se gost tamo često napije, galami i radi nered, odnosno remeti javni red i mir?

Gorski vodič – obveza polaganja ispita za turističkog vodiča

Vi pitate - mi odgovaramo

Mora li osoba koja se bavi organizacijom i vođenjem kajaka, te planinarskih i športsko-penjačkih tura polagati ispit za turističkog vodiča?

Temelj za utvrđivanje posebnoga poreza na motorno vozilo

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizička osoba ima namjeru kupiti motorno vozilo od ovlaštenoga trgovca. Što se sve uzima u obzir, odnosno što je temelj utvrđivanja posebnoga poreza na motorno vozilo?

Promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge

Vi pitate - mi odgovaramo

Koliko iznosi kazna ako se vozilom nisam zaustavio na prijelazu ceste preko željezničke pruge prilikom spuštanja uređaja za zatvaranje prometa?

Oporezivanje kupnje građevinskog zemljišta porezom na promet nekretnina

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizička osoba će na temelju kupoprodajnog ugovora steći zemljište unutar građevinskog područja na kojem će izgraditi obiteljsku kuću kojom rješava vlastito stambeno pitanje. Je li ta fizička osoba kupnjom zemljišta unutar građevinskog područja u obvezi platiti porez na promet nekretnina?

Filteri