Informator broj 6441 od 24. listopada 2016.

UVODNIK

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj
– stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. –

Novi IX. saziv Hrvatskog sabora konstituiran je 14. listopada 2016. Kako je Hrvatski sabor odmah krenuo u proceduru donošenja zakona to upućujemo na određena pitanja u ovom članku. Naime, Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 25. svibnja 2016., Zaključak kojim je obvezala središnja državna tijela uprave da u pripremi nacrta zakona kojima se uređuju pojedina pitanja upravnog postupka dostave Ministarstvu uprave Republike Hrvatske Izjavu o usklađenosti nacrta prijedloga i Prikaz usklađenosti postupovnih odredaba sa Zakonom o općem upravnom postupku.
Taj Zaključak donesen je s odgodnim rokom i učinkom od 1. listopada 2016. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske uputilo je, 4. listopada 2016., dopis u kojem je obavijestilo središnja tijela da je taj važan Zaključak stupio na snagu. O dužnostima tijela i obvezama Ministarstva uprave RH autor piše u ovom članku.
Autor: dr. sc. Frane Staničić, Izvanredni profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Sadržaj

Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Vlada Republike Hrvatske donijela je, na sjednici od 25. svibnja 2016., Zaključak kojim je obvezala središnja državna tijela uprave da u pripremi nacrta zakona kojima se uređuju pojedina pitanja upravnog postupka dostave Ministarstvu uprave Republike Hrvatske Izjavu o usklađenosti nacrta prijedloga i Prikaz usklađenosti postupovnih odredaba sa Zakonom o općem upravnom postupku. Taj Zaključak donesen je s odgodnim rokom i učinkom od 1. listopada 2016. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske uputilo je, 4. listopada 2016., dopis u kojem je obavijestilo središnja tijela da je taj važan Zaključak stupio na snagu. O dužnostima tijela i obvezama Ministarstva uprave autor piše u ovom članku.

Ustupanje radnika s prekograničnim elementom
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji otvorila se mogućnost prekograničnog ustupanja radnika iz Republike Hrvatske korisnicima s poslovnim nastanom na području Europske unije. Ujedno agencije za privremeno zapošljavanje s poslovnim nastanom na području Europske unije imaju mogućnost ustupati radnike korisnicima s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. S obzirom na sve učestaliju praksu korištenja instituta prekograničnog ustupanja radnika, u članku autorica obrađuje uvjete rada koje agencija za privremeno zapošljavanje mora osigurati ustupljenim radnicima u tim slučajevima.

Promjena stvarnog stanja nekretnine kao zapreka provođenja ovršnog postupka
Autor: Ivan Matić

Stručni članak

Ovrha na nekretnini bilo da se radi o ovrsi radi naplate novčane tražbine ili o ovrsi radi iseljenja ovršenika, postaje upitna ako je od, primjerice, zasnivanja založnog prava pa do ovrhe došlo do promjene stvarnog stanja nekretnine, odnosno ako je došlo do promjene stvarnog stanja nekretnine (nadogradnja, dogradnja i sl.). Naime, u takvim slučajevima ovršenici prigovaraju da provođenje ovrhe nije moguće jer je došlo do promjene identiteta nekretnine, odnosno da stvarno stanje ne odgovara onom u zemljišnim knjigama. U članku ukazujemo na neke najrecentnije drugostupanjske odluke koje bi mogle predstavljati ispravan način rješavanja tog problema.

NEMO DE DOMO SUA EXTRAHI DEBET
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, pojmom domus označavalo se mjesto gdje određeni čovjek stalno prebiva te drži pretežan ili znatan dio svoje imovine, bez obzira na činjenicu je li on vlasnik nekretnine u kojoj stanuje ili ne.

Završetak Europskog semestra 2016.
Autor: Nikola Mijatović

Stručni članak

Odluku o Europskom semestru donijelo je Europsko vijeće u lipnju 2010. Smisao uvođenja Europskog semestra je omogućavanje gospodarsko odnosno financijsko-političkog koordiniranja na razini Europske unije, kao i politike zapošljavanja, te pridonošenje boljem provođenju nužnih reformi. Sredinom godine, prihvaćanjem specifičnih preporuka za pojedine države članice 2016. od strane Vijeća Europske unije, završen je ovogodišnji Semestar. Od država članica sada se očekuje prihvaćanje i njihova ugradba u njihove nacionalne reformske agende sljedećih od 12 do 18 mjeseci. Njemačko Savezno ministarstvo financija i Savezno ministarstvo za gospodarstvo i energiju prošlih godina snažno se zauzimalo za daljnje jačanje Europskog semestra. Donošenjem Europskog semestra 2016. smjeralo se na postizanje daljnjih proceduralnih i sadržajnih napredaka. Kao velik izazov ističe se poboljšanje stupnja ugradnje specifičnih preporuka po pojedinim državama članicama, što do sada nije bilo primjerenog intenziteta. U nastavku, za potrebe našeg čitateljstva, objavljujemo hrvatski prijevod toga članka.

Primjena načela »beneficium cohaesionis« u prekršajnom pravu
Autor: Željko Kudrić

Stručni članak

Određenje temeljne svrhe postupovnih odredaba dano je u članku 82. st. 1. Prekršajnog zakona, koji propisuje da se postupovnim odredbama toga Zakona utvrđuju pravila kojima se pred prekršajnim sudovima i svim drugim tijelima koja vode prekršajni postupak, osigurava pravično vođenje prekršajnog postupka, zaštita ljudskih prava, pravilno utvrđivanje činjenica i zakonito odlučivanje o prekršajnoj odgovornosti tako da nitko nedužan ne bude osuđen, a da se počinitelju prekršaja izrekne kazna ili primijeni druga prekršajnopravna sankcija. Upravo jedno od takvih pravila, a definirano u pravnoj teoriji i pravnoj praksi kao načelo »beneficium cohaesionis« (blagodat povezanosti, spojenosti), sadržano je u odredbi članka 202. st. 6. Prekršajnog zakona.

Kaznenopravna zaštita maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela
Autor: Marina Zagorec

Stručni članak

U ovom broju donosimo drugi dio preglednog članka o kaznenopravnoj zaštiti maloljetnika kao počinitelja kaznenih dijela te dovršavamo tu važnu pravnu temu. Napominjemo da smo u Informatoru 6439 od 10.10.2016. objavili prvi dio članka na malim stranama lista o kaznenopravnoj zaštiti maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela.

Gledanost, čitanost i slušanost medija kao obvezne kvalifikatorne okolnosti u medijskopravnim parnicama radi naknade štete
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

Situacija na medijskom tržištu u posljednjih desetak godina drastično se promijenila enormnom ekspanzijom čitanosti internetskih medija i posljedičnim padom čitanosti tiska. Autor se zalaže da se prigodom noveliranja postojećeg ili donošenja novog zakona koji regulira ovu materiju, u njegov tekst ponovno uvrsti zakonska odredba koja bi normirala koje sve kvalifikatorne okolnosti parnični sud obvezno ex lege mora uzeti u obzir pri odlučivanju o visini pravične novčane naknade koju odmjerava oštećeniku. O svemu tome više u nastavku teksta.

O oblicima mjesne samouprave
Autor: Željko Kudrić

Stručni članak

Pravo na slobodu – produljenje istražnog zatvora
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Višegodišnja nedostupnost pravosudnim tijelima Republike Hrvatske, uhićenje i izručenje iz Crne Gore, te prebivalište na području druge države, ocijenjene su kao okolnosti koje opravdavaju produljenje istražnog zatvora

Parnični postupak – revizija protiv rješenja
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Protiv rješenja drugostupanjskog suda kojim je potvrđeno rješenje prvostupanjskog suda o oglašavanju stvarno nenadležnim, nije dopuštena revizija, jer se tim rješenjem pravomoćno ne završava postupak

Preinačenje pravomoćne presude bez obnove kaznenog postupka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ispunjeni su uvjeti za primjenu odredbe članka 498. stavak 1. točka 1. ZKP/08, tzv. nepravu obnovu kaznenoga postupka i izricanje jedinstvene kazne kad je optuženiku u jednom postupku zbog počinjenja kaznenog djela izrečena kazna zatvora, a druga prvotno izrečena kazna izvršava se zbog neizvršavanja rada za opće dobro kojim je zamijenjena

Komunalno gospodarstvo – javna rasvjeta u naselju
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Obveza plaćanja komunalne naknade postoji ako je javna rasvjeta osigurana u naselju unutar kojeg se nalazi objekt, neovisno o tome postoji li u svakoj ulici toga naselja

Smrt osiguranika – obiteljska mirovina
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Ako je smrt osiguranika nastala zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu bez obzira na duljinu mirovinskog staža osiguranika

Ugovor o posredovanju – obveze i prava posrednika
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Dopušteno je ugovoriti da će posrednik imati pravo na određenu proviziju i ako njegovo nastojanje ostane bez rezultata

Upravni spor – šutnja uprave i vezanost uputama suda

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li upravni sud u presudi kojom nalaže donošenje rješenja zbog šutnje uprave ujedno iznijeti svoja stajališta vezana uz meritum upravne stvari?

Naknada štete

Vi pitate - mi odgovaramo

Na radilištu je nastradao radnik izvođača radova na nekretnini. Je li za naknadu štete koju je pretrpio radnik obavljajući građevinske radove na nekretnini, osim izvođača odgovoran i naručitelj radova, u smislu članka 1108. Zakona o obveznim odnosima?

Osnovice za obračun doprinosa obrtnika obveznika poreza na dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje doprinose plaća obrtnik, obveznik poreza na dohodak i ima li pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja?

Upis stečajne mase u sudski registar

Vi pitate - mi odgovaramo

U kojim se slučajevima stečajna masa prema Stečajnom zakonu upisuje u sudski registar te određuje li joj se osobni identifikacijski broj?

Pravo sadašnjeg zakupnika poslovnog prostora

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li pravo zakupnika, kojem je nedavno produljen zakupni odnos s Gradom, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, jednokratno pravo ili on ima, i nakon isteka toga daljnjeg ugovora o zakupu poslovnog prostora, opet pravo na produljenje zakupnog odnosa, ako bude do tada uredno izvršavao sve ugovorne obveze?

Službenici u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - obveza polaganja državnog stručnog ispita

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li u službi u upravnom tijelu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave biti raspoređen, na neodređeno vrijeme, službenik koji nakon vježbeničkog staža nije položio državni stručni ispit u roku propisanom zakonom?

Izdavanje računa za odvjetničke usluge

Vi pitate - mi odgovaramo

Odvjetnik zastupa dvije osobe u parničnom postupku kao tuženike, a oni su jedinstveni suparničari, odnosno donesena presuda odnosit će se na obojicu tuženika jednako. S obzirom na to da se radi o dvije fizičke osobe u istom parničnom postupku, ispostavlja li se račun za obavljene usluge samo na jednu fizičku osobu ili se račun ispostavlja svakoj osobi posebno?

Filteri