Informator broj 6439 od 10. listopada 2016.

UVODNIK

Načela europskih pravnih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u Republici Hrvatskoj

Predmet ovog članka su analize o utjecaju načela europskih pravnih propisa iz područja obveznog zdravstvenog osiguranja na prava iz zdravstvenog osiguranja radnika koji su zaposleni kod poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i koji s te osnove imaju utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Stoga autorica u ovom članku piše o dva osnovna načela - načelu asimilacije činjenica te načelu zbrajanja razdoblja osiguranja i kako ona utječu na ostvarivanje određenih prava tih radnika.
Autor: Renata Turčinov dipl. iur.

Sadržaj

Načela europskih pravnih propisa u kontekstu prava iz zdravstvenog osiguranja radnika u Republici Hrvatskoj
Autor: Renata Turčinov

Stručni članak

Predmet ovog članka su analize o utjecaju načela europskih pravnih propisa iz područja obveznog zdravstvenog osiguranja na prava iz zdravstvenog osiguranja radnika koji su zaposleni kod poslodavaca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, i koji s te osnove imaju utvrđen status osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Stoga autorica u ovom članku piše o dva osnovna načela - načelu asimilacije činjenica te načelu zbrajanja razdoblja osiguranja i kako ona utječu na ostvarivanje određenih prava tih radnika.

Može li sudska odluka zamijeniti izmjenu ugovora koju odbija sklopiti jedna strana
Autor: Ivan Kaladić

Stručni članak

U članku autor analizira slučaj iz sudske prakse u kojem se pojavilo sporno pravno pitanje - može li u slučaju odbijanja sklapanja izmjene ugovora o zajedničkom ulaganju u gradnju stambenog objekta, koju zahtijeva jedna ugovorna strana, izmjenu ugovora zamijeniti sudska presuda, te iznosi razloge koji opravdavaju zaključak, prema kojem u slučaju odbijanja sklapanja izmjene takvog ugovora, izmjenu ugovora ne može zamijeniti sudska presuda.

Kaznenopravna zaštita maloljetnika kao počinitelja kaznenih djela
Autor: Marina Zagorec

Stručni članak

Sve države članice Europske unije (EU), a među kojima je i Republika Hrvatska imaju dužnost osigurati da se ostvari najbolji interes djeteta, koji je od primarne važnosti prilikom svakog djelovanja koje utječe na njih. To je osobito važno u slučajevima kada su djeca odnosno maloljetnici uključeni u kaznene sudske postupke. U kaznenim postupcima od velike je važnosti primjena Konvencija o pravima djeteta, koju su ratificirale sve države članice Europske unije. Radi jedinstvenosti problematike, u ovom preglednom članku donosimo kratak povijesni prikaz kaznenopravnog položaja maloljetnika u svijetu, s osvrtom na povijesni položaj maloljetnika u Republici Hrvatskoj, izvore nacionalnog i međunarodnog maloljetničkog zakonodavstva, ali ukazujemo i na sadašnji trenutak društvenog reagiranja na delikventno ponašanje maloljetnika u skladu sa smjernicama Odbora ministara Vijeća Europe o pravosuđu prilagođenom djeci. S obzirom na to da se Republika Hrvatska obvezala, sukladno Konvenciji o pravima djeteta te drugim strateškim dokumentima, na zaštitu prava i dobrobiti djece, svi su sustavi koji se bave zaštitom dječjih prava dužni to poduprijeti te razviti modele alternativne skrbi, koji su humani, usmjereni na dijete i individualizirani. U članku se polazi od teze da bi svi maloljetni počinitelji kaznenih djela prema kojima se izriču maloljetničke sankcije, trebali imati pravo na jednak »tretman« kako na nacionalnoj, tako i na međunarodnoj razini.

Prava obveznika poreza na dodanu vrijednost
Autor: Ilija Josić

Stručni članak

Pravna je norma pravilo ponašanja čije je ostvarenje zajamčeno autoritetom države ili drugih subjekata koji su ovlašteni na provođenje prinude. Vezano uz prava obveznika poreza na dodanu vrijednost (u nastavku teksta: PDV), nasuprot prava postoji obveza. Budući da porezno tijelo ne može u svakom trenutku biti na svakom mjestu gdje se obavljaju oporezive transakcije, a ni kontrola transakcija nije moguća bez nekih opipljivih naznaka da je transakcija stvarno obavljena, nameće se pitanje kako se može utvrditi je li doista obavljena neka transakcija koja je predmet oporezivanja PDV-om. U tu svrhu Zakon o PDV-u, između ostaloga, propisuje da svaka osoba koja obavlja poslovne transakcije, svaku transakciju koja je predmet oporezivanja PDV-om mora dokumentirati i evidentirati. Upravo zato što porezni obveznik nije u potpunosti upoznat sa svojim obvezama, ali i pravima glede oporezivanja, proizlaze brojne nedorečenosti i nepravilnosti u ispunjavanju obveza glede oporezivanja PDV-om. O svemu tome autor opširnije piše u nastavku.

Pravni okvir rada vikendom
Autor: Bruno Moslavac

Stručni članak

U članku autor donosi analizu jednog specifičnog oblika rada koji postoji u našoj svakodnevici, a to je rad vikendom, bilo da predstavlja jedini, bilo dodatan rad nekog pojedinca. Iznosi teze i zaključke o pravnoj prirodi, obilježjima te vrijednosti rada vikendom, uz podrobna objašnjenja. Konačno, autor iznosi i neke prijedloge de lege ferenda.

Pitanja i odgovori u svezi s primjenom Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina
Autor: Željko Uhlir

Stručni članak

U ovom broju donosimo nastavak polemika u primjeni Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Nar. nov., br. 78/15). Naime, u Informatoru, broj 6425 od 4. srpnja 2016. i u broju 6430 od 8. kolovoza 2016., objavili smo dva članka u kojima autorice, sudske vještakinje, iznose prigovore na određene odredbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina, koje su iznesene u članku pod naslovom »Odgovori na dvojbe u primjeni propisa o procjeni vrijednosti nekretnina«, objavljenog u Informatoru, broj 6415 od 25. travnja 2016. Stoga u ovom broju donosimo pitanja i odgovore autora članka koji je izazvao velike prijepore.

Upravljanje ljudskim potencijalima
Autori: Goran Brkić Goran Loje

Stručni članak

Autori se u ovom članku osvrću na ulaganje u ljudske potencijale u državnoj službi, odnosno u ministarstvima, kao tijelima državne uprave. Zaposlenici su jedan od najznačajnijih resursa neke organizacije. Ljudski kapital, koji predstavlja čovjek, sa svim svojim potencijalima, bitan je dio svakog poslovnog procesa. Trenutno se u nas javni sektor ne smatra dovoljno atraktivnim područjem za stvaranje karijere. Možda je to i zato što se u javnom sektoru nedovoljno ulaže u ljudski kapital i razvoj zaposlenika, a na što ukazuju i podatci iz ovoga članka.

HEREDITAS AB INTESTATO
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, izraz koji označava neoporučno nasljeđivanje (intestatno nasljeđivanje), za koje se danas najčešće koristi izraz zakonsko nasljeđivanje.

Pravično suđenje – poništenje lokacijske dozvole
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Pogreške i propusti državnih tijela ne mogu ići na štetu stranaka, imajući na umu da su stranke s pouzdanjem u provedeni prvi inspekcijski postupak i pravomoćnu lokacijsku dozvolu bile uvjerenja da se njihova situacija neće promijeniti, odnosno da mogu bez zapreke dovršiti gradnju

Kazneni postupak – istražni zatvor
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Opravdano je sud prvoga stupnja rješenjem opozvao odluku o određivanju tzv. disciplinskog istražnog zatvora kada je optuženik naknadno, medicinskom dokumentacijom, opravdao svoj izostanak s rasprave, a provedenim medicinskim vještačenjem

Stečajni postupak – naknada štete – članovi uprave
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je nad društvom otvoren stečajni postupak, za vrijeme trajanja toga postupka pravo vjerovnika društva protiv članova uprave ostvaruje stečajni upravitelj

Prestanak ugovora o radu – izvanredni otkaz
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Zanemarivanje određenih podataka ili vijesti bitnih za poslodavca, kao što su saznanje o krađi, utajivanju i spletkarenju s dokazima smatraju se osobito teškom povredom obveze iz radnog odnosa

Zdravstveno osiguranje – odštetni zahtjev
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako je odštetni zahtjev podnesen nakon isteka roka propisanog člankom 8. stavak 1. Zakona o obeštećenju radnika profesionalno izloženih azbestu, pravna osnova za vođenje postupka je odredba članka 2. istog Zakona

Oduzimanje oružja vlasniku
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Sudska odluka o vraćanju oružja u posjed njegovu vlasniku ne čini zapreku za daljnje intervencije u to vlasništvo po drugim pravnim osnovama

Nužni suparničari

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li sud donijeti valjanu odluku u parnici u kojoj je jedan od tuženih nužnih suparničara prestao postojati samo u odnosu na onoga drugog tuženog nužnog suparničara?

Oporezivanje u slučaju propusta imenovanja nositelja turističke djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Supružnici žive u zajedničkom domaćinstvu i izdaju predmetnu nekretninu turistima u svrhu obavljanja turističke djelatnosti. Supružnici su učinili propust o imenovanju nositelja te djelatnosti. Tko u tom slučaju, u svrhu oporezivanja tih turističkih usluga porezom na dodanu vrijednost umjesto njih imenuje nositelja djelatnosti?

Održavanje biciklističkih staza

Vi pitate - mi odgovaramo

U čijoj je nadležnosti održavanje biciklističkih staza unutar i izvan kolnika javne ceste koja prolazi kroz naselje?

Pristup informacijama – sjednice sudskih odjela

Vi pitate - mi odgovaramo

Jesu li zapisnici sjednica sudskih odjela javno dostupni primjenom odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama? Pita: J. P., Zagreb

Imenovanje članova nadzornog odbora trgovačkog društva u kojem udjele u vlasništvu ima jedinica lokalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje tijelo jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave predlaže skupštini trgovačkog društva u kojima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave ima dionice ili udjele u vlasništvu, izbor članova nadzornog odbora?

Filteri