Informator broj 6431 od 15. kolovoza 2016.

UVODNIK

Najvažnije novine u javnoj nabaviprema Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 8. lipnja 2016., prihvaćen je Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi upućen u proceduru u Hrvatskom saboru. No, zbog mnogih okolnosti, usvajanje toga Zakona očekuje se tek nakon provođenja prijevremenih parlamentarnih izbora 11. rujna 2016. Stoga, autorica u ovom članku piše de lege ferenda o bitnim odrednicama Konačnog prijedloga Zakona o javnoj nabavi, čije se usvajanje očekuje u jesen 2016. godine.
Autorica: Vesna Jurasović dipl. iur., ovlašteni trener - predavač

Sadržaj

Najvažnije novine u javnoj nabavi
Autor: Vesna Jurasović

Stručni članak

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 8. lipnja 2016., prihvaćen je Konačni prijedlog Zakona o javnoj nabavi, upućen u proceduru u Hrvatskom saboru. No, zbog mnogih okolnosti, usvajanje toga Zakona očekuje se nakon provođenja izvanrednih parlamentarnih izbora 11. rujna 2016. Stoga, autorica u ovom tekstu piše de lege ferenda o bitnim odrednicama Konačnog prijedloga Zakona o javnoj nabavi.

Poslovna tajna u sustavu javne nabave
Autor: Ančica Jonjić

Stručni članak

U članku autorica govori o primjeni i značenju instituta poslovne tajne sukladno Zakonu o javnoj nabavi koji je na snazi, ostalim propisima koji uređuje to područje, te o novinama koje donosi prijedlog Zakona o javnoj nabavi, kod odredbi koje se odnose na označavanje tajnosti podataka u ponudama dostavljenim u postupcima javne nabave.

Nezakonito pribavljeni dokazi u parničnom postupku kao posljedica povrede prava na privatnost radnika
Autor: Iris Gović-Penić

Stručni članak

Budući da Zakon o parničnom postupku ne sadržava odredbu o tome što se smatra nezakonitim dokazom, Ustavni sud Republike Hrvatske zauzeo je stajalište da prilikom odlučivanja jesu li određeni dokazi »pribavljeni na nezakonit način« sudovi kod odlučivanja u građanskim predmetima imaju veću slobodu djelovanja. No, niti Ustavni sud Republike Hrvatske niti Vrhovni sud Republike Hrvatske prema dostupnoj sudskoj praksi još uvijek nisu jasno i potpuno odredili okvir za ocjenu kada se treba smatrati da je neki dokaz dokaz koji se ne smije koristiti u parničnom postupku. Prema praksi Europskog suda za ljudska prava, telefonski pozivi, e-mailovi poslani s posla i informacije dobivene iz korištenja interneta pokriveni su pojmovima »privatnog života« i »dopisivanje« za potrebe članka 8. Konvencije, odnosno radnik i na radnom mjestu u uporabi spomenutih sredstava komunikacije uživa zaštitu kao dio privatnog života i zaštitu dopisivanja. U domaćoj sudskoj praksi, iako se govori i o dokazima pribavljenim na (ne)dopušteni način, korištenje se raznih metoda nadzora radnika dopušta, s tim da još uvijek nisu jasno postavljeni okviri zakonitosti korištenja tog nadzora.

MANUMISSIO PRO ANIMA
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U srednjovjekovnoj rimskoj i kanonskoj pravnoj tradiciji, pojam koji označava oslobađanje robova (manumissio) »za dušu« (pro anima) ostavitelja.

Elektroničke carine Europske unije
Autor: Nikola Mijatović

Stručni članak

Europska komisija je 10. lipnja 2016. izdala priopćenje o projektu »Elektroničke carine«. Osim toga, na to priopćenje naslanja se tekst Elektroničkog višegodišnjeg carinskog strategijskog plana 2016. (revizija) Cilj projekta »Elektroničke carine« , koji je pokrenula Europska komisija, jest da dosadašnji sustav papirnog administriranja carinskog postupka, diljem Europske unije nadomjesti modernijim elektroničkim postupkom.

Nemogućnost personalne zakonske subrogacije na posrednog oštećenika
Autor: Damir Jelušić

Stručni članak

U članku se razmatra praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske o nemogućnosti personalne subrogacije na posrednog oštećenika.

Produživanje važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 104/13, Dodatak I. i Dodatak II., br. 150/13), sklopljen je između Vlade Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Vlada RH) i Sindikata državnih službi 3. kolovoza 2013. na vrijeme do 1. kolovoza 2016. Međutim, 28. srpnja 2016. potpisan je i Dodatak III. Kolektivnom ugovoru, kojim se, između ostalog, produljuje primjena Kolektivnog ugovora do sklapanja novog, a najdulje do 1. kolovoza 2017. U članku donosimo pregled i osvrt na produženu primjenu pravnih pravila sadržanih u kolektivnim ugovorima prema Zakonu o radu i na primjenu ugovorenih materijalnih prava državnih službenika i namještenika u vrijeme važenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike prema Dodatku III. Dakle, potpisivanjem Dodatka III. Kolektivnom ugovoru osigurano je da državni službenici i namještenici ne ostanu bez svojih prava na koja su do sada mogli računati i nakon isteka važenja Kolektivnog ugovora prema tadašnjem članku 124., sve do potpisivanja novoga Kolektivnog ugovora, a najkasnije do 1. kolovoza 2017.

Pravo vlasništva – povrat oduzetog vozila
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Svrha sudske zaštite je jamčiti pojedincima prava koja su provediva u praksi i djelotvorna, a ne ona koja su teorijska ili prividna

Ugovorni obvezni odnosi – nedopuštena osnova
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocijenjeno je da je tužiteljevo pomaganje tuženicima, lobiranje za njih, dogovaranje raznih sastanaka u državnim institucijama i organizacijama, korištenje poznanstava u tim institucijama, a u svrhu postizanja izvansudske nagodbe u postupku eksproprijacije, a na temelju čega tužitelj potražuje proviziju u određenoj visini od ostvarene naknade od tuženika, nedopuštena osnova zbog koje je ugovor ništav

Kazneno pravo – obustava izvršenja i zamjena odluke o odgojnim mjerama
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kod obustave izvršenja odgojne mjere odlučuje vijeće za mladež u sastavu od tri suca od kojih je najmanje jedan sudac za mladež, a ne od suca za mladež i dva suca porotnika za mladež

Upravni postupak – obnova postupka
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nije dopuštena obnova postupka utvrđivanja samostalne uporabne cjeline

Turističko zemljište – kamp
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Turističko zemljište u kampovima je i zemljište na kojem je izgrađen kamp, a kojem u prostornoplanskoj dokumentaciji nije određena namjena kampa

Obustava ovrhe i ukidanje ovršnih radnji – nakon izvršene prodaje pokretnina
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Nakon što su zaplijenjene pokretnine prodane na dražbi i predane kupcu, više nije moguća obustava ovrha i ukidanje provedenih ovršnih radnji zbog donošenja pravomoćne presude kojom je ovrha na tim pokretninama proglašena nedopuštenom, jer bi to bilo na štetu već stečenih prava (vlasništva) trećih osoba - kupaca tih pokretnina

Lokalna i područna (regionalna) samouprava - prava osoba izabranih, odnosno imenovanih dužnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li gradonačelnik više puta promijeniti način obavljanja dužnosti tijekom mandata?

Ugovaranje rokova plaćanja kod prodaje robe između trgovačkih društava

Vi pitate - mi odgovaramo

Na temelju kojih se propisa mogu ugovoriti rokovi plaćanja kod ugovora o kupoprodaji robe između trgovačkih društava? Može li se u takvim ugovorima ugovoriti rok plaćanja od 120 dana? Je li još na snazi Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza?

Najniže kamate na pozajmice neoporezive porezom na dohodak

Vi pitate - mi odgovaramo

Po kojoj se najnižoj kamatnoj stopi može dati pozajmica fizičkoj osobi koja se ne bi smatrala primitkom koji podliježe oporezivanju porezom na dohodak?

Državni službenici – visina osnovica i pravo na isplatu – jubilarna nagrada

Vi pitate - mi odgovaramo

S danom 28. kolovoza 2016. državni službenik? ukupno 25 godina ostvarenoga neprekidnog rada u državnim tijelima, pa nas zanima ima li pravo na isplatu jubilarne nagrade za te ostvarene godine i kolika je visina osnovice za isplatu, s obzirom na to da Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike vrijedi do 1. kolovoza 2016.

Pripajanje dioničkih društava

Vi pitate - mi odgovaramo

Mogu li se u postupku pripajanja dva dionička društva obveze pripojenoga društva, koje prelaze na društvo preuzimatelja, umanjiti i pod kojim uvjetima?

Turizam – voditelj poslovnice – radni odnos

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li jedna osoba biti istodobno voditelj poslovnice u dvije različite turističke agencije?

Odgovornost za dugove obrta

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se provesti ovrha na plaći osobe koja je bila vlasnik obrta koji je prestao s radom radi naplate obveza proizašlih iz djelatnosti obrta?

Filteri