Informator broj 6420 od 30. svibnja 2016.

UVODNIK

Razlozi isključenja i »samokorigiranje« – izravan učinak Direktive 2014/24/EU
s osvrtom na Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi

U ovom članku obrađujemo pitanje primjene bezuvjetnih i dovoljno određenih odredaba Direktive 2014/24/EZ i Direktive 2014/25/EU u postupcima javnih nabava velikih vrijednosti, s obzirom na to da Republika Hrvatska nije stigla prenijeti navedene Direktive u roku za transpoziciju i s obzirom na obavljeno mišljenje Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske od 21. travnja 2016. Naime, Ministarstvo gospodarstva na
Portalu javne nabave stavilo je obavijest naslova »Postupak javne nabave velike vrijednosti od 18. travnja 2016. - izravan učinak Direktive 2014/24/EU i 2014/25/EU«.1
Autorica: Kristina Zovko dipl. iur., ovlašteni trener-predavač

Sadržaj

Razlozi isključenja i »samokorigiranje« – izravan učinak Direktive 2014/24/EU, s osvrtom na Nacrt prijedloga Zakona o javnoj nabavi
Autor: Kristina Zovko

Stručni članak

U ovom članku obrađuje se pitanje primjene bezuvjetnih i dovoljno određenih odredbi Direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU u postupcima javnih nabava velikih vrijednosti s obzirom da Republika Hrvatska nije stigla prenijeti navedene direktive u roku za transpoziciju i s obzirom na objavljeno mišljenje Ministarstva gospodarstva o istome.

NOTORIA NON EGENT PROBATIONE
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U rimskoj pravnoj tradiciji, izreka koja sadržava pravilo procesnog prava prema kojem činjenice koje su općepoznate (notorne), tj. činjenice koje su poznate širokom krugu ljudi u sredini u kojoj se suđenje obavlja, ne treba dokazivati.

Ukidanje potvrde o pravomoćnosti
Autor: Željko Borić

Stručni članak

U parničnim postupcima javljaju se slučajevi da se paralelno postavlja zahtjev za ukidanje potvrde o pravomoćnosti sudske odluke i prijedloga za ponavljanje pravomoćno okončanog postupka. Takvu praksu razmatramo u članku te ujedno raspravljamo općenito o institutu pravomoćnosti te o potvrdi o pravomoćnosti, njezinu izdavanju i ukidanju.

Korištenje »staroga« godišnjeg odmora
Autor: Biljana Barjaktar

Stručni članak

Vrijeme je korištenja »staroga« godišnjeg odmora odnosno godišnjeg odmora iz 2015. godine. U članku ćemo pojasniti tko i do kada ima pravo koristiti godišnji odmor iz prošle godine i pod kojim uvjetima, uz prikaz nekih učestalih primjera iz prakse. Stoga je svrha ovoga članka upoznati radnike i poslodavce s njihovim pravima i obvezama kada je u pitanju korištenje »staroga« godišnjeg odmora odnosno onoga iz 2015. godine.

Sve o godišnjim odmorima državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika u 2016. godini
Autor: Vesna Šiklić Odak

Stručni članak

U ovom članku donosimo prikaz instituta godišnjeg odmora prema Zakonu o radu i prema autonomnim izvorima prava kao što je Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i granski kolektivni ugovori za pojedine djelatnosti javnih službi te prikaz prava na korištenje godišnjeg odmora službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ujedno dajemo poseban osvrt na njihovo ostvarivanje prava na isplatu regresa za korištenje godišnjeg odmora u 2016. godini.

Blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj
Autor: Jerko Slovinić

Stručni članak

S obzirom na veći broj nadolazećih blagdana dajemo prikaz odredaba Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj i ujedno podsjećamo na prava radnika u te dane.

Psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u hrvatskom zakonodavstvu
Autor: Jasminka Lovretić

Stručni članak

Uvođenjem psihosocijalnog tretmana kao zaštitne mjere i obveznog psihosocijalnog tretmana kao sigurnosne mjere, otvorena je mogućnost novim mehanizmima koji su se u Europi i svijetu pokazali učinkovitima u suzbijanju nasilničkog ponašanja u obitelji. Kazne koje najčešće izriču sudovi, kao npr. novčane kazne, uvjetni ili bezuvjetni zatvor nisu se pokazale učinkovitima u prevenciji i zaustavljanju nasilja u obitelji, pa je u Republici Hrvatskoj uveden psihosocijalni tretman, kojemu je temelj kognitivno-bihevioralni pristup, s psihoedukacijom i jasnim vrijednosnim ciljevima o neprihvatljivosti nasilja i rodnoj ravnopravnosti, a ta će mjera uvelike utjecati na smanjenje zatvorske populacije.

Pravo na život, zdravlje, dostojanstvo i privatnost (prava osobnosti) kao temelji građanskog medicinskog prava
Autor: Aldo Radolović

Stručni članak

U Informatoru, broj 6419 od 23. svibnja 2016., objavili smo prvi dio članka prof. dr. sc. Alda Radolovića, o pravu na život, zdravlje, dostojanstvo i privatnost kao temeljima građanskog medicinskog prava, u kojem je autor obradio pitanja prava osobnosti i građanskog medicinskog prava kao dijela prava na osobnost te ugovora o liječenju. Nastavljajući s obradom teme ovog članka, autor piše o ugovoru u liječenju te o vrlo zahtjevnom i osjetljivom pitanju prava na eutanaziju odnosno prava na život.

Naknada za neizgrađeno građevinsko zemljište oduzeto prema Zakonu o građevinskom zemljištu
Autor: Miho Mratović

Stručni članak

U relativno redovitim razmacima u medijima se pojavljuju napisi o problemima jedinica lokalne samouprave u svezi s plaćanjem naknada bivšim vlasnicima za oduzeta građevinska zemljišta. Naime, radi se, u pravilu, o vrlo vrijednim nekretninama te time i visoko određenim naknadama, pa javnost ima opravdani interes saznati o čemu se zapravo radi. Stoga, autor u ovom članku razmatra problematiku naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište oduzeto prema Zakonu o građevinskom zemljištu.

Izmjene i dopune Općeg poreznog zakona
Autori: Marica Houška Lidija Karačić

Stručni članak

Doneseni Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 44/16) propisao je usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije poreza, odnosno implementacija određenih Direktiva Europske unije, u pravni poredak Republike Hrvatske, a odnosi se na uzajamnu pomoć pri naplati tražbina povezanih s porezima, carinama i drugim mjerama, zatim o administrativnoj suradnji na području oporezivanja te na obveznu automatsku razmjenu informacija u području oporezivanja, kao i na stavljanje izvan snage Direktive koja se odnosi na oporezivanje dohotka od kamata na štednju. O svemu tome autorice opširnije pišu u nastavku.

Pravično suđenje – obrazloženje odluke
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ustavni sud potvrđuje ovlaštenje sudova da, s obzirom na obilježja nekog konkretnog slučaja, odstupe od pravnih shvaćanja Vrhovnog suda već zauzetih u istovrsnim predmetima, međutim, sudovi su u svakom takvom slučaju dužni navesti dostatne i relevantne razloge za to odstupanje i podrobno ih obrazložiti

Kazneni postupak – apsolutno bitne povrede
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Sud prvog stupnja prekoračio je optužbu kada je optuženika oglasio krivim za pet kaznenih djela iz članka 158. stavak 2. KZ/11, umjesto za jedno produljeno kazneno djelo iz članka 193. stavak 2. KZ/97, kako mu je državni odvjetnik stavio na teret

Parnični postupak – protuzakonito oduzimanje mogućnosti raspravljanja pred sudom
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ocijenjeno je da nije uskraćena mogućnost strankama da raspravljaju u slučaju kada sud nije izravno pozvao stranke radi saslušanja na ročište, već je rješenjem obvezao opunomoćenike stranaka o njihovu saslušanju i ročištu na kojem će biti saslušane

Upravni spor – prekid spora
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Nema mjesta prekidu upravnog spora kada je doneseno rješenje kojim se prekida upravni postupak izvršenja rješenja o uklanjanju građevine

Porezna zastara – opomena
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Opomene, kojima je porezno tijelo pozivalo tužitelja da bez odgode podmiri svoja dugovanja po osnovi poreza, doprinosa i drugih javnih davanja, predstavljaju radnje kojima se prekida tijek relativne zastare budući da se nedvojbeno radi o radnjama koje su poduzete u svrhu ostvarivanja prava iz poreznopravnog odnosa

Zakašnjenje vjerovnika – zatezne kamate
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Ako dužnik bez računa ne može saznati za visinu svoje novčane obveze, tada će se propust vjerovnika, da prije utuženja te tražbine dostavi račun dužniku, smatrati radnjom koja sprječava dužnikovo ispunjenje te dovodi vjerovnika u zakašnjenje, zbog čega zatezna kamata ne teče od dana dospijeća naznačenog u računu, već od dana dostave tužbe kojom je pokrenut postupak radi naplate te tražbine

Državni službenici – ugovor o radu s drugim poslodavcem

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li državni službenik dobiti suglasnost za sklapanje ugovora o radu s drugim poslodavcem, odnosno s trgovačkim društvom čiji je vlasnik, pozivajući se na članak 61. st. 3. Zakona o radu?

Mogućnost obavljanja dodatnog posla stalnog sudskog vještaka službenika zaposlenog u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo u županiji

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li službenik, koji obavlja poslove višeg referenta za prostorno uređenje u Upravnom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo u županiji, obavljati poslove stalnog sudskog vještaka građevinske struke i stalnog procjenitelja nekretnina i pokretnina koja čine osnovna sredstva poduzeća, a da to nije u suprotnosti sa službom, odnosno da ne predstavlja sukob interesa?

Izvršenje ugovora o javnoj nabavi

Vi pitate - mi odgovaramo

Smije li naručitelj primijeniti odredbu članka 105. st. 6. toč. 2. Zakona te uvesti nove stavke troškovnika i tako proširiti predmet nabave?

Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove – pravo na pravni lijek

Vi pitate - mi odgovaramo

Koje je tijelo nadležno za odlučivanje o pravnom lijeku protiv odluke o imenovanju ravnatelja ustanove kojoj je osnivač jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, u slučaju kada odluku o imenovanju donosi predstavničko tijelo te jedinice?

Dokazivanje legitimnosti sindikata novom poslodavcu nakon pripajanja društva

Vi pitate - mi odgovaramo

Nakon statusnih promjena u društvu, poslodavac je utvrdio da ne raspolaže dokumentacijom pripojenog društva u kojemu je djelovao sindikat, koji svoje članove ima zaposlene kod novog poslodavca, a na temelju kojih sindikat može dokazati legitimnost nastupa pred poslodavcem i pojedina prava sindikalnih predstavnika koja su ostvarivali u pripojenom društvu. Naime, u novom društvu se sljedećih godinu dana primjenjuje kolektivni ugovor pripojenog društva. Smije li poslodavac tražiti od sindikata dokaze legitimnosti nastupa pred poslodavcem (društvom preuzimateljem) i dokaze o pravima sindikalnih predstavnika?

Izdavanje računa turistima za obavljene turističke usluge u kući za odmor

Vi pitate - mi odgovaramo

Supružnici imaju u zajedničkom vlasništvu kuću za odmor koju daju u najam turistima na temelju izdanog rješenja nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave. Na temelju obavljanja turističke djelatnosti supružnika u vlasništvu kuće za odmor, tko ima pravo izdavati račune turistima za obavljene turističke usluge?

Filteri