Informator broj 6444 od 14. studenog 2016.

UVODNIK

Svečanost 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Svečanost je održana 4. studenoga 2016. u HNK-u u Zagrebu

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 4. studenoga 2016. održana je svečanost 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svečanosti su nazočili brojni uglednici i dužnosnici zakonodavne izvršne i sudske vlasti, pravosudne, državni dužnosnici te predstavnici akademske zajednice Republike Hrvatske, gosti, uzvanici i studenti, kojima se obratila u svom govoru prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Stoga u ovom broju, uz prikaz tijeka ovog svečanog i velikog događaja 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donosimo govor prof. dr. sc. Dubrake Hrabar, deknice Pravnog fakulteta i izvode iz govora prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ive Josipovića, izasalnika Predsjednice Republike Hrvatske i mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ovim se pridružujemo čestitkama 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sadržaj

ZAKON SUDNYJ LJUDEM
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

Skraćena i adaptirana staroslavenska verzija Ekloge (’Εκλογὴ τῶν νόμων), najvažnije bizantske zbirke civilnog prava nakon Justinijana, koju su proglasili car Leon III. Izaurijski i njegov sin Konstantin, najvjerojatnije 741. godine.

Svečanost 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Stručni članak

U Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 4. studenoga 2016. održana je svečanost 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svečanosti su nazočili brojni uglednici i dužnosnici zakonodavne izvršne i sudske vlasti, pravosudne, državni dužnosnici te predstavnici akademske zajednice Republike Hrvatske, gosti, uzvanici i studenti, kojima se obratila u svom govoru prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Stoga u ovom broju, uz prikaz tijeka ovog svečanog i velikog događaja 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, donosimo govor prof. dr. sc. Dubrake Hrabar, deknice Pravnog fakulteta i izvode iz govora prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ive Josipovića, izasalnika Predsjednice Republike Hrvatske i mr. sc. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske. Ovim se pridružujemo čestitkama 240. obljetnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama u korist jedinica lokalne samouprave
Autor: Ana-Marija Končić

Stručni članak

U Republici Hrvatskoj zemljišne knjige još uvijek ne odražavaju stvarno stanje nekretnina. U njima, primjerice, nisu još izbrisani svi upisi društvenog vlasništva ili općenarodne imovine i uz to vezani upisi prava korištenja ili raspolaganja u korist nekadašnjih općina ili narodnih odbora. Pred zemljišnoknjižnim sudovima još se vode postupci u kojima upis prava vlasništva traže ili Republika Hrvatska ili pak jedinice lokalne samouprave, i to na predmnjevama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koje uređuju pretvorbu društvenog vlasništva. Nesređenosti zemljišnih knjiga osim tih razloga pridonose i još uvijek postojeće dvojbe koje postoje pri upisu na građevinskom zemljištu, šumama i šumskom zemljištu, poljoprivrednom zemljištu i nerazvrstanim cestama, u korist jedinice lokalne samouprave.

Raspolaganje tražbinama Republike Hrvatske u predstečajnim i stečajnim postupcima
Autor: Zorislav Kaleb

Stručni članak

Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 6. studenoga 2015. utvrđeni su uvjeti, način i postupak raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku. Razlikuje se odlučivanje u postupku čija vrijednost predmeta odnosno visina ukupne obveze dužnika ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, ili pak prelazi. U postupku prije podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, nadležno Savjetodavno vijeće može pregovarati s dužnikom o mogućnostima i mjerama iz plana restrukturiranja predviđenih Stečajnim zakonom. Uredba se primjenjuje na porezne dužnike, i to fizičku ili pravnu osobu, osim na dužnika nad kojima se ne može provesti predstečajni i stečajni postupak. Vlada Republike Hrvatske donijela je, 18. svibnja 2016., izmjenu te Uredbe i Uredbu o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama Republike Hrvatske s naslova duga po kreditima i protestiranim državnim jamstvima u predstečajnim i stečajnim postupcima, koje su stupile na snagu 28. svibnja 2016.

Promjene rasporeda lokalnog službenika tijekom službe
Autor: Alen Rajko

Stručni članak

U članku autor na vrlo iscrpan i cjelovit način piše o mogućnostima promjene rasporeda službenika raspoređenih na radna mjesta u upravnim tijelima jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, naglašavajući pri tome određena otvorena pitanja koja se u tom slučaju mogu javiti, te dajući odgovore na njih, a koji mogu poslužiti kao način rješavanja tih pitanja.

Obračun plaće prema iskazanim podatcima na poreznoj kartici
Autor: Mirjana Mahović Komljenović

Stručni članak

Na temelju iskazanih podataka na poreznoj kartici - Obrascu PK, radniku, umirovljeniku i fizičkoj osobi koja ostvaruje primitke od nesamostalnog rada, priznaje se osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka. Osobni odbitak može se koristiti samo ako je radnik, umirovljenik i fizička osoba predala poreznu karticu poslodavcu odnosno isplatitelju primitaka. Poreznu karticu na zahtjev radnika besplatno izdaje nadležna ispostava Porezne uprave prema radnikovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu, a poslodavci kao isplatitelji plaća dužni su je čuvati sve dok je radnik kod njih zaposlen i dok se radniku po osnovi radnog odnosa isplaćuje dohodak od nesamostalnog rada odnosno plaća. Kako to izgleda u praksi, autorica opširnije piše u nastavku.

Ispravljanje starih nepravdi – Ustavni sud ukinuo je odredbu članka 79. Zakona o upravnim sporovima
Autor: Frane Staničić

Stručni članak

Predmet ovog članka su pravne posljedice ukidanja članka 79. Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10, 143/12, 152/14 i 94/16 - Odluka USRH). Tom odredbom bili su uređeni troškovi upravnog spora. Stoga autor u analizi Odluke i Rješenja USRH, broj: U-I-2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. (Nar. nov., br. 94/16) piše o problemu i genezi toga problema, regulirajući troškove upravnog spora na način da »u upravnim sporovima svaka stranka podmiruje svoje troškove«. Ta sporna odredba ukinuta je s odgodnim učinkom, o čemu autor piše u ovom članku i navodi obveze nakon donošenja te odluke. Napominjemo da smo o toj važnoj temi već pisali u Informatoru, broj 6442 od 31. listopada 2016.

Porez na promet nekretnina – oslobođenje – boravak u inozemstvu
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Porezni obveznik koji radi rada boravi u inozemstvu, može ostvariti pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina kao građanin koji kupnjom prve nekretnine rješava vlastito stambeno pitanje, pod uvjetom da ispunjava uvjete navedene u Zakonu

Dioničko društvo – odgovornost osnivača
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kad je prisilnim propisom propisano da članovi društva ne odgovaraju za obveze društva, ne može se aktom o osnivanju društva ustanoviti drukčija odgovornost za obveze društva, zbog čega je takav akt bez pravnog učinka

Obvezno pravo – odgovornost za nemogućnost ispunjenja
Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Ako ispunjenje obveze jedne ugovorne strane postane nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, strana čije je ispunjenje obveze postalo nemoguće nije odgovorna za naknadu štete zbog neispunjenja ugovora jer nema njezine protupravnosti

Zdravstveno osiguranje – ozljeda na radu
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Ozljeda na radu neće se priznati osiguranoj osobi ako je do ozljede odnosno bolesti došlo zbog urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja koje mogu imati za posljedicu bolest

e-Oglasna ploča – dostava pisanog otpravka presude
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

U sudu u kojem još nije ustrojena e-oglasna ploča, dostava pisanog otpravka presude stranci koja nije pristupila na ročište za donošenje, objavu te uručenje presude - a koja je o tom ročištu i posljedicama njegova propuštanja bila uredno obaviještena, nadomješta njezino isticanje na e-Oglasnoj ploči suda

Kazneno pravo – obvezna primjena blažeg zakona
Sud: Županijski sud Osijek

SENTENCE

Postoji pravni kontinuitet između kaznenih djela izvanbračnog života s maloljetnom osobom iz članka 214. stavak 1. KZ/97 i kaznenog djela omogućavanja izvanbračnog života s djetetom iz članka 147. stavak 1. KZ/11, s tim da je odredba iz članka 147. stavak 1. KZ/11 povoljnija za počinitelja zbog niže propisanog minimuma kazne

Povlačenje dionica s uvrštenja na uređenom tržištu

Vi pitate - mi odgovaramo

Kad stupa na snagu odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na redovitom tržištu?

Zastara

Vi pitate - mi odgovaramo

Kupcu smo isporučili robu i naknadno ispostavili račun. Nije bio ugovoren rok plaćanja. Kako kupac robu nije platio, pokrenuli smo sudski postupak u kojem je postalo sporno pitanje zastare odnosno od kada zastara počinje teći.

Naknada troška dolaska na posao i s posla

Vi pitate - mi odgovaramo

Prema našem pravilniku o radu, radnici imaju pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla automobilom te im poslodavac isplaćuje naknadu za dolazak i odlazak s posla u iznosu 0,75 kn po prijeđenom kilometru. Što u slučaju da kilometraža od mjesta stanovanja do mjesta rada nije jednaka kilometrima mjesta rada do mjesta stanovanja? Uzima li se u obzir posebno jedna i druga kilometraža ili pak samo kilometraža od mjesta stanovanja do mjesta rada? U konkretnom slučaju zaposlenik ima od mjesta stanovanja do mjesta rada 21,30 km, a od mjesta rada do mjesta stanovanja 21,60 km.

Porez na dohodak u paušalnom iznosu fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva

Vi pitate - mi odgovaramo

Fizička osoba obavlja samostalnu djelatnost ugostiteljstva i po toj osnovi ostvaruje dohodak. Može li se toj fizičkoj osobi, koja se bavi ugostiteljstvom, utvrđivati porez na dohodak u paušalnom iznosu?

Nadležnost za davanje imena groblju u vlasništvu jedinice lokalne samouprave

Vi pitate - mi odgovaramo

Grobljima na području jedinice lokalne samouprave upravlja trgovačko društvo kojem je osnivač jedinica lokalne samouprave. Može li to trgovačko društvo dati ime odnosno naziv grobljima kojima upravlja?

Nadzorni odbor

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li, u slučaju da nadzorni odbor dioničkog društva nije predložio odluku o izboru novih članova nadzornog odbora, netko drugi, primjerice, uprava predložiti izbor novih članova nadzornog odbora?

Komunalno gospodarstvo – komunalna naknada – ugovor o doživotnom uzdržavanju

Vi pitate - mi odgovaramo

Je li obveznik plaćanja komunalne naknade primatelj ili davatelj uzdržavanja kada je ugovorom o doživotnom uzdržavanju ugovoreno da će davatelj uzdržavanja plaćati komunalnu naknadu?

Filteri