Informator broj 6418 od 16. svibnja 2016.

UVODNIK

Pravo potrošača na pošteno suđenje u sporovima male vrijednosti utjecaj Zakona o parničnom postupku i okvirnih mjerila za rad sudaca

Velik broj sporova male vrijednosti odnose se na pružatelje javnih usluga, pružatelje telekomunikacijskih usluga i pružatelje usluga naplate parkiranja.
U tim sporovima odluke se najčešće donose primjenom Zakona o obveznim odnosima bez detaljnije analize osnovanosti takvih odluka temeljem Zakona o zaštiti potrošača. Razlog je takvom postupanju, prema mišljenju autorice, preopterećenost sudova i visoko postavljena sudačka norma u sporovima male vrijednosti.
Također, predlaže moguća konkretna rješenja koja vidi u ukidanju obvezne javne rasprave u sporovima male vrijednosti i skraćenom obrazloženju presude.
Autorica: Iva Ivanišević Mostovac LL. M., sutkinja Općinskog građanskog suda u Zagrebu

Sadržaj

Pravo potrošača na pošteno suđenje u sporovima male vrijednosti
Autor: Iva Ivanišević Mostovac

Stručni članak

Velik broj sporova male vrijednosti odnose se na pružatelje javnih usluga, pružatelje telekomunikacijskih usluga i pružatelje usluga naplate parkiranja. U tim sporovima odluke se najčešće donose primjenom Zakona o obveznim odnosima bez detaljnije analize osnovanosti takvih odluka primjenom Zakona o zaštiti potrošača. Razlog je takvom postupanju, prema mišljenju autorice, preopterećenost sudova i visoko postavljena sudačka norma u sporovima male vrijednosti. Također, predlaže moguća konkretna rješenja koja vidi u ukidanju obvezne javne rasprave u sporovima male vrijednosti i skraćenom obrazloženju presude.

AGERE PER FORMULAS
Autor: Marko Petrak

Stručni članak

U antičkom rimskom pravu, povijesni oblik parničnog sudskog postupka, kojim je bio zamijenjen prijašnji legisakcijski postupak.

Pravni temelji propisivanja podataka o plaći poslovnom tajnom
Autor: Hrvoje Orešić

Stručni članak

U članku autor analizira pozitivne pravne propise koji reguliraju poslovnu tajnu u odnosu na zaštitu podataka o plaći, uz navođenje kruga osoba obuhvaćenih obvezom čuvanja poslovne tajne, te vodeći računa o odredbama koje nameću dužnost uvažavanja zakonskog načela jednakosti plaća žena i muškaraca.

Nacrt prijedloga Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Autori: Spomenka Uremović Bojan Vidović

Stručni članak

Predmet ovoga članka je prikaz Nacrta prijedloga Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda, s konačnim prijedlogom Zakona, koji je 11. veljače 2016. u javno savjetovanje, putem portala Vlade Republike Hrvatske uputilo Ministarstvo zdravlja.

Nova Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
Autori: Dejan Bodul Ante Vuković

Stručni članak

Jedno od temeljnih pitanja uspješnog vođenja stečajnih postupaka je i pitanje uređenja sustava kompenzacije (naknada), koji osigurava odgovarajući poticaj operativnom tijelu stečajnog postupka - stečajnom upravitelju. Naime, postojeći sustav nagrade stečajnih upravitelja pokazao je brojne nedostatke u praksi. Jedan dio problema odnosi se na rješenja Stečajnog zakona, a drugi dio problema odnosi se na rješenja Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima. Stoga, kako je 10. listopada 2015. na snagu stupilo novo uređenje sustava nagrađivanja stečajnih upravitelja, autori će se u članku, analizirajući navedene odredbe, ograničiti na opće konstatacije zasnovane na njihovim praktičnim iskustvima.

Utjecaj promjene činjenica na kojima se temelji oporezivanje prometa nekretnina na odluku o pravima i obvezama poreznog obveznika
Autor: Ante Drezga

Stručni članak

U informatoru, broj 6417 od 9. svibnja 2016., objavili smo prvi dio članka, u kojem autor piše o utjecaju promjene činjenica na kojima se temelji oprezivanje prometa u skladu s odredbama Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97, 26/00, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14), na odluku o pravima i obvezama poreznog obveznika. Nastavljajući s obradom teme, autor u drugom dijelu ovog članka donosi primjere sudske prakse vezane uz navedenu materiju, obrađujući pri tome i pitanje tržišne vrijednosti nekretnine.

Porez na dobit kao čimbenik gospodarskog rasta
Autor: Sanda Kapetanović

Stručni članak

Pokretač odnosno glavni motiv ekonomije u tržišnim uvjetima poslovanja jest stvaranje nove vrijednosti, s krajnjim ciljem i razlogom povećanja postojeće imovine, kako u vrijednosnom, tako i u materijalnom smislu. Pretpostavka stvaranja nove vrijednosti u poslovnom ciklusu jest ulaganje u proizvodne čimbenike, koji onda u međusobnoj interakciji stvaraju nove proizvode i nove usługe. Na temelju te interakcije gospodarski subjekti ostvaruju dobit prije oporezivanja, koja je onda osnovica oporezivanja porezom na dobit. Kako porez na dobit kao čimbenik utječe na gospodarski rast, autorica opširnije piše u nastavku.

Postupak arbitraže radi nadomještanja suglasnosti na odluku poslodavca
Autor: Marina Kasunić-Peris

Stručni članak

Nedavno je donesen Pravilnik o načinu izbora arbitra i provođenje postupka arbitraže u postupcima nadomještanja suglasnosti (Nar. nov., br. 37/16). S obzirom na to da je riječ o novom postupku i načinu na koji će se provoditi postupak nadomještanja suglasnosti radničkog vijeća, sindikalnog povjerenika i sindikata, autorica u članku detaljnije prikazuje način provođenja toga postupka.

Ustavna tužba – ovlast za podnošenje
Sud: Ustavni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nije ovlašten na podnošenje ustavne tužbe jer ne može biti nositelj ustavnih prava

Kazneni postupak – odluka o zahtjevu za obnovu postupka
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Kada osuđenik u zahtjevu za obnovu postupka nije naveo nikakve nove okolnosti koje bi bile od utjecaja na visinu izrečene kazne, sud prvoga stupnja njegov je zahtjev opravdano odbio

Obvezno pravo – odgovornost za neispravan proizvod
Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Meso kobasice zaraženo trihinelom smatra se neispravnim proizvodom pa za štetu odgovara proizvođač prema objektivnom kriteriju

Upravni postupak - obavijest o uvođenju promotivne akcije
Sud: Visoki upravni sud Republike Hrvatske

SENTENCE

Protiv odgovora HAKOM-a na obavijest o uvođenju promotivne akcije na tržištu elektroničkih komunikacijskih usluga može se izjaviti prigovor, u smislu odredbe članka 156. Zakona o općem upravnom postupku

Nezakonito izgrađene zgrade – katastarski operat – građevinski inspektor
Sud: Upravni sud Rijeka

SENTENCE

Građevinski inspektor u postupku nadzora nije ovlašten naložiti uklanjanje svih građevina koje nisu ucrtane u katastarski operat i za koje vlasnik ili investitor ne raspolažu aktom kojim se odobrava građenje, već je građevinski inspektor dužan obrazložiti na temelju kojih je činjenica utvrdio da je građevina izgrađena bez akta kojim se odobrava građenje.

Obveznik plaćanja troškova i naknade – izvanredan prijevoz
Sud: Županijski sud Bjelovar

SENTENCE

Obveznik plaćanja troškova kontrole te naknade dopuštenog osovinskog opterećenja i ukupne mase vozila (trošak i naknada za izvanredan prijevoz) ponajprije je osoba prijevoznika - osoba za koju se i u čije ime obavlja prijevoz

Bitne povrede parničnog postupka

Vi pitate - mi odgovaramo

Može li se na presudu žaliti stranka koja je izgubila parnicu, a kao jedini žalbeni razlog navesti to što je suprotnu stranku zastupala osoba koja nije imala potrebnu ovlast za vođenje parnice?

Vlastite dionice - otuđenje

Vi pitate - mi odgovaramo

Društvo je na zakonom dopušten način steklo dionice, koje čine jedanaest posto temeljnog kapitala društva. Moramo li otuđiti sve dionice i u kojem roku?

Komunalno gospodarstvo

Vi pitate - mi odgovaramo

Kako postupiti prema obvezniku komunalne naknade koji nije pravovremeno prijavio stjecanje vlasništva nekretnine radi utvrđivanja obveze komunalne naknade?

Oporezivanje porezom na kuću za odmor građevine u kojoj je smješten alat za obavljanje registrirane djelatnosti

Vi pitate - mi odgovaramo

Vlasnik nekretnine u jadranskom priobalju na zemljišnoj čestici ima manju građevinu koja mu služi za smještaj pribora, alata i strojeva, između ostaloga, i za smještaj nekih poljoprivrednih alata i strojeva za obavljanje njegove registrirane djelatnosti. Može li se takva građevina oporezovati porezom na kuću za odmor?

Lokalna samouprava – rok za polaganje državnog stručnog ispita

Vi pitate - mi odgovaramo

Službenik je primljen u službu bez položenog državnog stručnog ispita. U kojem je roku dužan položiti državni stručni ispit?

Plaćeni dopust za dobrovoljno darivanje krvi

Vi pitate - mi odgovaramo

Radnik je 29. travnja 2016. podnio zamolbu za plaćeni dopust za dobrovoljno darivanje krvi u trajanju od dva radna dana, koje bi koristio 9. i 10. svibnja 2016. Međutim, iz priložene potvrde o darivanju krvi razvidno je da je krv darivana prošle godine, točnije 3. prosinca 2015. Je li poslodavac dužan odobriti korištenje plaćenog dopusta u ovom slučaju, jer krv nije darivana ove godine, već prošle. Nije li plaćeni dopust vezan uz kalendarsku godinu u kojoj je ostvaren odnosno u ovom slučaju kada je krv darovana?

Filteri