Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4817

Evidentiranje danih predujmova

08.03.2024.,  Ana Polić
Proračunski korisnici, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: JLP(R)S) mogu kod isporuke robe, radova i usluga plaćati predujmom. Međutim, Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) propisano je kako se p...
Pročitano

Izazovi prenošenja Direktive o ženskim kvotama na upravljačkim položajima u velikim tvrtkama uvrštenima na burzu

08.03.2024.,  Nataša Novaković
Nakon više od deset godina pregovaranja, Direktiva o poboljšanju rodne ravnoteže u upravama i nadzornim odborima tvrtki na burzi stupila je na snagu krajem 2022. te su države članice obvezne Europskoj komisiji dostaviti izvješće o mjerama poduzeti...
Pročitano

Usporedba obračuna plaće od 1. siječnja 2024.

01.03.2024.,  Gordana Lončar
Od 1. siječnja 2024. ukinut je prirez porezu na dohodak, a pri oporezivanju godišnjeg dohotka primjenjuju se porezne stope propisane odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Dakle, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog ra...
Pročitano

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje radi osiguranja

01.03.2024.,  Frane Staničić
Čl. 148. st. 1. i 3. ZUP-a
Pročitano

Ususret definiranju novog kaznenog djela: femicid - kotačić promjene ili kamen spoticanja?

01.03.2024.,  Snježana Vasiljević
Hrvatska vlada najavila je dopunu Kaznenog zakona novim kaznenim djelom femicida, kojim se naziva ubojstvo žene zbog toga što je žena. Dok su pobornici zaštite ljudskih i ženskih prava pozdravili inicijativu Vlade, iz redova stručne javnosti mogli...
Pročitano

VIII. novela Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

01.03.2024.,  Marina Kapikul, Tanja Pavelin
Razlog VIII. novele Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, koja je stupila na snagu 22. veljače 2024., je pismo službene obavijesti Europske komisije koja je utvrdila da Republika Hrvatska nije donij...
Pročitano

Nove odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

01.03.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Značajan broj fizičkih osoba odlučuje se na otvaranje obrta s paušalnim sustavom oporezivanja zbog administrativne jednostavnosti pri poslovanju, ali i fleksibilnije mogućnosti upravljanja novcem nego u slučaju trgovačkog društva. Prepoznavajući t...
Pročitano

Ustavnosudska praksa o povratu imovine oduzete državljanima SR Njemačke

01.03.2024.,  Robert Peček
U Informatoru br. 6613 od 10. veljače 2020. objavljen je autorov članak o pravu državljana SR Njemačke na povrat oduzete im imovine. To je pitanje rješavano i u postupku pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, te je taj sud Odlukom br. U-III-7166/...
Pročitano

Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru

23.02.2024.,  Zdravko Vukšić
Zainteresirana osoba u poreznom nadzoru je osoba koja radi zaštite svojih pravnih interesa ima pravo sudjelovati u poreznom nadzoru. Kad kod osobe postoji interes za ishod poreznog nadzora, jer način na koji može biti riješena porezna stvar može i...
Pročitano

Profesionalizacija zelene javne nabave kao podrška javnim tijelima za njezinu provedbu

23.02.2024.,  Anica Drmić Kunić
Da bi zelena javna nabava bila kvalitetna i osigurala provedbu postupaka nabave sukladno propisima, potrebno je imati profesionalne stručnjake. Uključivanje osoblja koje se bavi nabavom u nove promjene može imati značajan učinak ne samo na način o...
Pročitano

(Ne)profitabilnost pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

23.02.2024.,  Ana Gavran Lulić, Miroslav Mudri
Javna usluga sakupljanja komunalnog otpada Zakonom o gospodarenju otpadom, utvrđena je kao neprofitna, ali isti Zakon utvrđuje da se ona može obavljati i kao profitna, putem koncesije. Autori neprofitabilnost promatraju sa stajališta davatelja ja...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

23.02.2024.,  Novi informator
UGOVARANJE PROBNOG RADA
Pročitano

Knjigovodstveno evidentiranje nabave osobnog automobila

23.02.2024.,  Ana Polić
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici mogu nabaviti osobni automobil, u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) i ostalim podzakonskim propisima koji uređuju proračunsko računovod...
Pročitano

Aktualnosti obiteljskih sudskih postupaka: obiteljski odjeli i razvod braka

23.02.2024.,  Slađana Aras Kramar
Dana 31. prosinca 2023. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona. Izmjene se očituju u području roditeljstva (utvrđivanja majčinstva, presumpcije bračnog očinstva), ostvarivanja roditeljske skrbi, mjera za zaštitu prava i...
Pročitano

Novi Zakon o državnim službenicima

16.02.2024.,  Sanda Pipunić
Nakon donošenja novog Zakona o državnim službenicima, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024., u Informatoru broj 6822 od 12. 2. 2024. objavili smo članak o zapošljavanju u državnoj službi, u kojem je autorica predstavila nove institute u proces...
Pročitano

Najavljena regulacija kriptotržišta u 2024.

16.02.2024.,  Vanja Vargec
Republika Hrvatska nema nacionalni okvir za kriptoimovinu. Međutim, od 30. prosinca 2024. (uz određene iznimke) počinje se primjenjivati Uredba (EU) 2023/1114 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o tržištima kriptoimovine i izmjeni u...
Pročitano

Vrijeme je da Vrhovni sud RH ponovno izmijeni orijentacijske kriterije za naknadu neimovinske štete

16.02.2024.,  Damir Jelušić
Na drugoj sjednici Građanskog odjela Vrhovnog suda Republike Hrvatske, pod brojem Su-IV-47/2020-5 od 5. ožujka 2020. i 15. lipnja 2020. zauzeto je pravno shvaćanje kojim se, nakon 18 godina, izmijenila dotadašnja praksa o visini naknade neimovinsk...
Pročitano

Poseban postupak utvrđivanja poreza na dohodak građana za 2023.

16.02.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Građani u najvećem broju slučajeva više ne moraju podnositi prijavu godišnjeg poreza na dohodak jer Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg dohotka prema raspoloživim podacima. Međutim, ako žele iskoristiti...
Pročitano

Osvrt na Uredbu o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

16.02.2024.,  Ante Vuković
Cilj ovoga članka je analizirati odredbe Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru koju je, na temelju članka 72. st. 7. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, donijela Vlada Republike Hrvats...
Pročitano

Obračun spomeničke rente za 2023.

16.02.2024.,  Desanka Đikandić
Obveza obračuna i plaćanja spomeničke rente uređena je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Zakonom su propisane obveze i prava vlasnika kulturnih dobara, mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vrste kulturnih dobara, uspostavljanje...
Pročitano

Novi Zakon o državnim službenicima

09.02.2024.,  Sanda Pipunić
Hrvatski je sabor na 19. sjednici, održanoj 15. prosinca 2023., donio, između ostaloga, i novi Zakon o državnim službenicima. Zakon je objavljen u Narodnim novinama, broj 155/23 i stupio je na snagu 1. siječnja 2024., a njegovim stupanjem na snagu...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

09.02.2024.,  Novi informator
POVRAT PREPLAĆENOG IZNOSA KOMUNALNOG DOPRINOSA, KOMUNALNA DJELATNOST ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE, GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINSKO PODRUČJE
Pročitano

Knjigovodstveno evidentiranje vlastitih prihoda proračunskih korisnika

09.02.2024.,  Ana Polić
Proračunski korisnici prihode od poslovanja, osim što mogu ostvariti od nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, od pomoći, donacija i slično, mogu ostvariti i prodajom proizvoda i roba te pružanjem usluga. U nastavku dajemo u...
Pročitano

Pravičnost troškova državnog odvjetništva u zastupanju Republike Hrvatske

09.02.2024.,  Nevenka Šernhorst
Predmet članka je analiza slučajeva u kojima je parničnoj stranci, koja je uspjela sa svojim tužbenim zahtjevom, ipak povrijeđeno pravo na pravično suđenje u dijelu sudske odluke kojom se dosuđuju troškovi postupka. Osobito su, u tom smislu, u toj...
Pročitano

Mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama

09.02.2024.,  Željko Dominis
Europska unija uspostavila je mehanizam za ugljičnu prilagodbu na granicama (CBAM), namijenjen rješavanju pitanja emisija stakleničkih plinova ugrađenih u robu pri njezinu uvozu u carinsko područje Unije, sa svrhom sprječavanja rizika istjecanja e...
Pročitano

Pravno uređenje odnosa između sudova i medija

09.02.2024.,  Alen Rajko
Autor u članku razmatra pravni okvir i neka praktična pitanja odnosa između medija i sudova iz perspektive medijskog i informacijskog upravnog prava. Članak je posvećen institucionalnim odnosima sudskoga i medijskog korpusa.
Pročitano

Ukidanje odredbi Ovršnog zakona o ograničenju iseljenja i obustavi ovrhe zbog nepoduzimanja radnji

02.02.2024.,  Robert Peček
Nedavno je Ustavni sud Republike Hrvatske donio Odluku o ukidanju odredbi Ovršnog zakona, o ograničenju ovrhovoditelja da iseli ovršenika od 1. studenoga do 1. travnja, osim ako za to postoji opravdan razlog. Istom Odlukom ukinuta je odredba o obu...
Pročitano

Primjeri tumačenja zakonskog pojma „iznimno“ u upravnosudskoj praksi

02.02.2024.,  Alen Rajko
Nerijetko se u zakonima i drugim propisima koriste riječi „iznimno“, „u pravilu“ ili sl. da bi se utvrdili izuzeci od utvrđenog općeg pravila. Međutim, vokabular zakona i drugih propisa u praksi često se interpretira na pogrešan način pa iznimno ...
Pročitano

Pravni poslovi i procesne radnje crkvenih pravnih osoba

02.02.2024.,  Nada Mikulandra
Autorica u članku navodi određene specifičnosti glede valjanosti pravnih poslova i procesnih radnji pravnih osoba Katoličke Crkve koje proizlaze iz utjecaja odredbi kanonskog prava u odnosu na hrvatski pravni sustav. U prvom dijelu članka određuje...
Pročitano

Oslobođenja od poreza na dodanu vrijednost pri izvozu

02.02.2024.,  Ana Adorić
Izvozne isporuke su svakodnevna pojava za neke porezne obveznike. Također, porezni obveznici se mogu naći u raznim situacijama vezano uz modele otpreme dobara u treće zemlje. Autorica u članku kratko i na praktičan način obrađuje oslobođenje od p...
Pročitano

Filteri