Svibanj / 2012

09.05.2012.

Strateški planovi ministarstava i strategije Vladinih programa u sustavu financijskog upravljanja i kontrola

Kao jedno od proračunskih načela u Zakonu o proračunu1 navedeno je i načelo dobrog financijskog upravljanja, odnosno proračunska sredstva moraju se koristiti u skladu s načelima ekonomičnosti i djelotvornosti. Stoga je člankom 23. Zakona o proračunu propisana obveza za ministarstva i druga državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, da na godišnjoj osnovi izrađuju strateške planove za trogodišnje proračunsko razdoblje, u skladu s uputama koje sastavlja Ministarstvo financija u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave, nadležnim za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. Na temelju izrađenih strateških planova, Vlada Republike Hrvatske donosi Strategiju Vladinih programa. Ministarstvo financija izradilo je Upute za izradu strateških planova za sljedeća razdoblja: 2010.-2012., 2011.-2013. te 2012.-2014.2, na temelju kojih su izrađeni strateški planovi ministarstava te je Vlada RH za navedena razdoblja donijela Strategije Vladinih programa3. U ovom tekstu autorica piše o sadržaju uputa Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu strateških planova, odnosno razvoju u procesu donošenja strateških planova ministarstava te promjenama u Uputama. Isto tako u tekstu ukazuje na važnost organizacijske klasifikacije u proračunu u kontekstu strateških planova ministarstava kao i promjena u prioritetima u Strategijama Vladinih programa.