Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4813

Knjigovodstveno evidentiranje prijenosa sredstava između proračunskih korisnika JLP(R)S

12.04.2024.,  Ana Polić
Proračunski korisnici jedne JLP(R)S mogu prenijeti sredstva proračunskom korisniku iz nadležnosti iste jedinice. To je moguće temeljem propisa ili natječaja koji taj proračunski korisnik raspiše, uz prethodnu suglasnost upravnog tijela za financij...
Pročitano

Restitucija crkvene imovine - dovršetak ili novi početak?

12.04.2024.,  Nada Mikulandra
Postupci restitucije oduzete imovine u odnosu na sve ovlaštenike restitucije pa tako i u odnosu na Katoličku Crkvu u Republici Hrvatskoj, započeli su 1997. stupanjem na snagu Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističk...
Pročitano

Nedopuštena raspolaganja stranaka u parničnom postupku u sudskoj praksi

12.04.2024.,  Vladimir Vučković
Predmet ovog članka je analiza nedopuštenih raspolaganja stranaka u parničnom postupku. Uz prikaz zakonodavnog uređenja, posebna pozornost posvećuje se stajalištima koja su o ovom pitanju zauzeta u sudskoj praksi.
Pročitano

Novela Stečajnog zakona i Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija iz 2024.

05.04.2024.,  Dejan Bodul
Opravdano se može tvrditi da je problematika stečajnih postupaka i stečajne regulative danas aktualna i u zemljama u tranziciji i u zemljama s tradicionalno razvijenim tržišnim sustavom. Mnogobrojne i česte novele stečajnog zakonodavstva u nas (i ...
Pročitano

Vremensko ograničavanje korištenja prenesenog godišnjeg odmora u domaćoj sudskoj praksi i praksi Suda EU

05.04.2024.,  Iris Gović-Penić
Zakon o radu detaljno uređuje institut godišnjeg odmora. Međutim, neke odredbe, iako su u tom Zakonu potpuno jasne i nedvosmislene, nisu u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Konkretno, onda kad se radi o vremenu u kojem se preneseni godiš...
Pročitano

Uključivanje financijskih podataka vijeća nacionalnih manjina u financijske izvještaje jedinica

05.04.2024.,  Ana Polić
Nacionalne manjine su skupine hrvatskih državljana čiji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na prostoru Republike Hrvatske, a imaju etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja koja su različita od drugih građana i koje vodi želja za očuv...
Pročitano

Ograničenje pristupa klasificiranim podacima i procesna prava stranaca u postupcima protjerivanja

05.04.2024.,  Tomislav Krušlin
U postupcima protjerivanja stranaca s teritorija neke od država članica EU-a ponekad se dogodi da je strancu naloženo protjerivanje na temelju klasificiranih podataka u koje niti stranac niti njegov opunomoćenik tijekom vođenja postupka nemaju uvi...
Pročitano

Učinci poslovnih događaja na financijske izvještaje nakon datuma bilance

05.04.2024.,  Silvija Pretnar Abičić
Poslovni događaji nakon datuma bilance oni su koji su nastali između datuma bilance i datuma na koji je odobren financijski izvještaj. Stoga, kad se sastavljaju financijski izvještaji, odgovornost Uprave je prepoznati i razmotriti događaje nakon d...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

05.04.2024.,  Novi informator
DAN PROVEDBE IZBORA KAO NERADNI DAN I PRAVA IZ RADNOG ODNOSA - ISPLATA NAKNADA I PLAĆENI DOPUST - UPUTA O PRIMJENI ZAKONA O RADU NA IZMJENE UGOVORA O RADU RADI PREVOĐENJA NAZIVA I KOEFICIJENATA PREMA UREDBI O NAZIVIMA RADNIH MJESTA, UVJETIMA ZA RA...
Pročitano

Pravo na dom u sudskoj praksi

22.03.2024.,  Lidija Vojković
Prema ustaljenoj sudskoj praksi pojam doma u smislu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, široko se tumači i pod njim se, između ostalog, smatraju prostorije s kojima je pojedinac ostvario jaku, stvarnu i trajnu vezu bez obzir...
Pročitano

Pravni status vodnog dobra

22.03.2024.,  Goran Vojković, Bernarda Drašković
Obale rijeka i jezera, riječna korita, područja izvorišta voda i općenito zemljišne čestice vezane uz vodne površine, nalaze se u posebnom pravnom statusu – vodnog dobra, zemljišta kojeg uz opće propise o vlasništvu uređuje i posebni propisi o vod...
Pročitano

Prevođenje ugovora o radu u javnim službama

22.03.2024.,  Dragan Zlatović
Novi Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama i na temelju njega donesena Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja je stupila na snagu 1. ožujka 2024., propisuju bro...
Pročitano

Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva

22.03.2024.,  Ana Polić
Sukladno pravilima financijskog izvještavanja u sustavu proračunskog računovodstva, financijski izvještaji predaju se kvartalno. Prvo izvještajno razdoblje u ovoj godini jest razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2024., a o rokovima, obveznicima...
Pročitano

Pravo na roditeljski dopust za blizance

22.03.2024.,  Robert Peček
U članku autor pojašnjava zanimljivu odluku Ustavnoga suda, kojom je Sud odlučio o pravu na roditeljski dopust majke blizanaca koji su njezino treće i četvrto dijete. Naime, u postupku odobravanja roditeljskog dopusta koji je zatražila majka, jav...
Pročitano

Porez na kuće za odmor kroz praksu Visokog upravnog suda RH

22.03.2024.,  Marija Marinović
Vlasnici brojnih nekretnina za odmor u Republici Hrvatskoj uvijek su zainteresirani za regulativu koja se odnosi na oporezivanje tih nekretnina porezom na kuće za odmor. Stoga, uz aktualne pojedinosti dostave podataka o kući za odmor nadležnom tij...
Pročitano

Razvijenost županija, općina i gradova u RH

22.03.2024.,  Dubravka Jurlina Alibegović
Krajem 2009. Republika Hrvatska donijela je svoj prvi Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, na temelju kojega je 2010. provedeno prvo mjerenje razvijenosti županija, općina i gradova. Iako taj Zakon predviđa mjerenje razvijenosti svake ...
Pročitano

O prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada

15.03.2024.,  Nebojša Vitez
Od 19. veljače do 20. ožujka 2024. traje javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o upravljanju i održavanju zgrada. U ovom članku autor razmatra i ocjenjuje smisao, doseg i rješenja pojedinih odredaba, uzimajući u obzir postojeću regulativu iz Zako...
Pročitano

Neka pitanja povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora te etažiranja

15.03.2024.,  Dejan Bodul, Jakob Nakić
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima jedan je od kompleksnijih zakona i njegova je unutarnja struktura kao i priroda predmeta koje uređuje iznimno osjetljiva. Riječ je o sistemskom organskom zakonu koji se odlikuje izrazitom unutarnjom pov...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

15.03.2024.,  Novi informator
STROJARNICA DIZALA - VISINA ZGRADE - PROJEKTANTSKI NADZOR - REKONSTRUKCIJA ZGRADE - OCJENA USKLAĐENOSTI ZAHVATA - PROJEKT UKLANJANJA - AKTI KOJI SE SMATRAJU UPORABNOM DOZVOLOM - IZMJENE TIJEKOM GRAĐENJA - PRISTUPNI PUT U SUVLASNIŠTVU INVESTITORA -...
Pročitano

Međunarodna otmica djeteta i najbolji interes djeteta

15.03.2024.,  Branko Brkić
Prestanak postojanja braka ili životne zajednice između osoba različitog državljanstva u kojem je rođeno dijete ili djeca, pretpostavlja rješavanje niza složenih pravnih pitanja koja pretpostavljaju suglasnost i dogovor roditelja. Među tim pitanji...
Pročitano

Novi Zakon o državnim službenicima

15.03.2024.,  Sanda Pipunić
Zakon o državnim službenicima donio je Hrvatski sabor u prosincu 2023., objavljen je u Nar. nov., br. 155/23, a stupio je na snagu 1. siječnja 2024. U Informatoru br. 6822 od 12. veljače i 6823 od 19. veljače 2024. objavili smo članke u kojima je ...
Pročitano

Knjigovodstveno evidentiranje pomoći unutar sustava proračuna

15.03.2024.,  Ana Polić
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i proračunski korisnici mogu dati novčana sredstva drugoj jedinici i/ili proračunskom korisniku druge jedinice, kao i primiti ih od njih, bilo temeljem odluke ili nekog drugog akta. Ispravno ...
Pročitano

Neka sporna pitanja i specifičnosti određenih nekretnina u Zakonu o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH

08.03.2024.,  Danica Damjanović
Od 2010. do danas Republika Hrvatska pokušava pronaći formulu za učinkovito upravljanje državnom imovinom. U tom kontekstu, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske četvrti je zakon kojim se u posljednjih tri...
Pročitano

Sankcioniranje recidivizma državnih službenika prestankom državne službe

08.03.2024.,  Stjepan Novak
Recidivizam, odnosno ponavljanje povreda službene dužnosti pojava je koju Zakon o državnim službenicima prepoznaje i sankcionira. Prvo, on nalaže da se pri određivanju vrste kazne za povredu službene dužnosti mora voditi računa o olakotnim i otego...
Pročitano

Osnivanje trgovačkih društava na daljinu

08.03.2024.,  Sanja Mišević
Autorica u članku prikazuje zakonsku regulaciju osnivanja trgovačkih društava na daljinu, postupak njihova osnivanja putem informatičkog sustava START uz naglasak na potencijalne negativne posljedice takve metode osnivanja trgovačkih društava. Iak...
Pročitano

Nove odredbe Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti

08.03.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
U Informatoru, broj 6825 od 4. ožujka 2024., pisali smo o novim odredbama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, odnosno o uvjetima za paušalno oporezivanje, iznosima plaćanja paušalnog poreza u 2024., te poslovnim knjigama i...
Pročitano

Evidentiranje danih predujmova

08.03.2024.,  Ana Polić
Proračunski korisnici, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku teksta: JLP(R)S) mogu kod isporuke robe, radova i usluga plaćati predujmom. Međutim, Zakonom o proračunu (Nar. nov., br. 144/21) propisano je kako se p...
Pročitano

Izazovi prenošenja Direktive o ženskim kvotama na upravljačkim položajima u velikim tvrtkama uvrštenima na burzu

08.03.2024.,  Nataša Novaković
Nakon više od deset godina pregovaranja, Direktiva o poboljšanju rodne ravnoteže u upravama i nadzornim odborima tvrtki na burzi stupila je na snagu krajem 2022. te su države članice obvezne Europskoj komisiji dostaviti izvješće o mjerama poduzeti...
Pročitano

Usporedba obračuna plaće od 1. siječnja 2024.

01.03.2024.,  Gordana Lončar
Od 1. siječnja 2024. ukinut je prirez porezu na dohodak, a pri oporezivanju godišnjeg dohotka primjenjuju se porezne stope propisane odlukama predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Dakle, predujam poreza na dohodak od nesamostalnog ra...
Pročitano

Abecedarij upravnog postupka: Izvršenje radi osiguranja

01.03.2024.,  Frane Staničić
Čl. 148. st. 1. i 3. ZUP-a
Pročitano

Filteri