Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4817

Javna objava informacija o trošenju proračunskih sredstava

22.12.2023.,  Maja Ivezić, Tamara Kelković Benko
Zakonom o proračunu utvrđena su proračunska načela temeljem kojih se donosi i izvršava proračun i financijski plan. Jedno od najvažnijih je načelo transparentnosti koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i i...
Pročitano

Neoporezivi primici od 1. siječnja 2024.

22.12.2023.,  Gordana Lončar
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak (u nastavku teksta: Pravilnik o izmjenama i dopunama), koji je 1. prosinca 2023. objavljen u Narodnim novinama, broj 143/23, stupio je na snagu dan nakon objave, odnosno 2. prosinca 2...
Pročitano

Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračunskog računovodstva

22.12.2023.,  Ana Polić
Osnovna svrha financijskih izvještaja jest pružanje informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. Propisi kojima se uređuje proračunsko računovodstvo propisuju obvezu predaje financijskih izvještaja kvartalno,...
Pročitano

Gdje je granica izražavanja mišljenja i političkih stavova zastupnika u Hrvatskom saboru i postoji li uopće?

15.12.2023.,  Frane Staničić
Prije dva mjeseca Ustavni sud RH usvojio je ustavnu tužbu SDP-a u slučaju izricanja administrativne sankcije toj stranci, u obliku gubitka troška naknade izborne promidžbe za izbore članova u Europski parlament. SDP je ostao prikraćen za određeni ...
Pročitano

Isplata naknade štete od osiguravajućeg društva temeljem subrogacije

15.12.2023.,  Mihovil Rismondo
U ovom članku autor daje prikaz odluke Trgovačkog suda u Zagrebu, br. P-511/2021 od 4. travnja 2023., donesene u predmetu regresnog zahtjeva naknade štete tužitelja, njemačkog nositelja mirovinskog osiguranja, protiv domaćeg osiguravajućeg društva...
Pročitano

Vladavina prava: na raskrižju europskih vrijednosti i nacionalnih pravnih prepreka

15.12.2023.,  Snježana Vasiljević
Europska komisija je 5. srpnja 2023. objavila četvrto godišnje izvješće o vladavini prava u kojem su opisani pozitivni pomaci u čak 65 % slučajeva u odnosu na prošlogodišnje preporuke u području vladavine prava država članica. Budući da u nekim dr...
Pročitano

Zastara u ovršnom postupku

15.12.2023.,  Iva Žutelija Krešić
U ovom članku autorica analizira zastaru u ovršnom postupku i zastarne rokove te se posebno osvrće na pitanje zastare ovršne isprave, zadužnice (ovisno o tome kada je sastavljena i je li solemnizirana kod javnog bilježnika), kao i na pitanje preki...
Pročitano

Osobni odbitak nerezidenta

15.12.2023.,  Gordana Lončar
Pročitano

Evidentiranje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

15.12.2023.,  Ana Polić
U procesu planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i financijskog izvještavanja, proračunski korisnici i jedinice lokalnu i područne (regionalne) samouprave dužni su rashode i izdatke te prihode i primitke iskazati i pratiti po pror...
Pročitano

Što donosi Nacrt prijedloga Zakona o upravnim sporovima?

08.12.2023.,  Lana Ofak, Frane Staničić, Bosiljka Britvić Vetma
Nakon što je naslijedio Zakon o upravnim sporovima preuzet iz sustava prije 1990., važeći Zakon o upravnim sporovima primjenjuje se duže od deset godina. Tijekom toga, relativno dugog razdoblja utvrđeno je da su dijelovi Zakona podnormirani ili da...
Pročitano

Novi europski pragovi u postupcima javne nabave

08.12.2023.,  Ante Loboja
Od 1. siječnja 2024. u postupcima nabave koje provode naručitelji koji su obveznici primjene propisa o javnoj nabavi primjenjuju se nove financijske vrijednosti europskih pragova koje je utvrdila Europska komisija. Navedene vrijednosti europskih p...
Pročitano

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2023.

08.12.2023.,  Mirjana Mahović Komljenović
Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, zakonska je obveza svakog poslodavca. Poslodavac to mora učiniti u svim slučajevima kada je porezno opterećenje...
Pročitano

Integracija povjerenih poslova i službenika ureda državne uprave u županijske uprave

08.12.2023.,  Romea Manojlović Toman, Iva Lopižić
Uredi državne uprave prestali su s radom 1. siječnja 2020., a njihove su poslove, opremu i zaposlenike preuzela upravna tijela županija. Bila je riječ o znatnom zahvatu u organizaciju državne uprave, ali i područne (regionalne) samouprave na koju ...
Pročitano

Evidentiranje prigodnih isplata radnicima u prosincu i ostalih rashoda

08.12.2023.,  Ana Polić
U prosincu se uobičajeno, u skladu s kolektivnim ugovorima, prigodno isplaćuje dar za djecu te božićnica. Za božićnicu i za dar za djecu propisani su računi na koje ih je potrebno knjigovodstveno evidentirati. U članku autorica piše o evidentiran...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

08.12.2023.,  Novi informator
DRŽAVLJANI TREĆIH ZEMALJA PREMJEŠTENI UNUTAR POVEZANIH DRUŠTAVA, PRAVO RADNIKA NA POVEĆANU PLAĆU, ZAMJENSKI TJEDNI ODMOR – VRIJEME KORIŠTENJA, ODREĐIVANJE BLAGDANA KAO DANA TJEDNOG ODMORA U TRGOVINI, IZDAVANJE RJEŠENJA O OBAVLJANJU DJELATNOSTI, PA...
Pročitano

Je li se novom Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika pogodovalo odvjetnicima?

01.12.2023.,  Nebojša Vitez
Nakon jedanaest godina donesena je nova Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, pa autor u ovom članku daje sumaran pregled važnijih izmjena, posebno ocjenjujući sadržaj i doseg pojedinih odredaba, mogućnost ugovaranja naknade u p...
Pročitano

Unutarnje ustrojstvo i tijela javnih kazališta i javnih kazališnih družina

01.12.2023.,  Dragan Zlatović
Nakon stupanja na snagu novog Zakona o kazalištima, u Informatoru br. 6780 od 24. travnja 2023., pisali smo o pravnom položaju kazališta, kazališnih družina i kazališnih kuća u skladu s tim Zakonom. Međutim, Zakon o kazalištima unio je određene pr...
Pročitano

Ostvarivanje prava dioničara prema zadnjoj noveli Zakona o trgovačkim društvima

01.12.2023.,  Tina Jakupak
Najnovije izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima usmjerene su, osim na stvaranje temelja za pouzdan pravni okvir za prekogranične statusne promjene, o čemu je bilo riječi u članku »Nove zakonodavne mjere za prekogranične aktivnosti trgovač...
Pročitano

Odgoda primjene automatiziranog izvoznog carinskog sustava Europske unije

01.12.2023.,  Željko Dominis
Automatizirani izvozni sustav evolucija je postojećeg sustava izvozne kontrole, koji implementira operativne zahtjeve Carinskog zakonika Unije za izvozne formalnosti, uključujući pojednostavnjene postupke i centraliziranu izvoznu carinu. Rok za po...
Pročitano

Evidentiranje izvanbilančnih zapisa u proračunskom računovodstvu

01.12.2023.,  Ana Polić
Sastavni dio poslovnih knjiga, o kojem se izvještava u Bilanci, jesu i izvanbilančne evidencije odnosno izvanbilančni zapisi na kojima se evidentiraju stavke koje nisu uključene u bilančne kategorije, a koje u ovom trenutku nemaju utjecaja na imov...
Pročitano

Događaji: 3. Informatorovi dani lokalne i regionalne samouprave

24.11.2023.,  Novi informator
U konferencijskom centru Grand Hotela 4 opatijska cvijeta u Opatiji, 16. i 17. studenoga 2023. održani su 3. Informatorovi dani lokalne i regionalne samouprave. Riječ je o godišnjem okupljanju predstavnika lokalne i regionalne samouprave, koje Nov...
Pročitano

Oporezivanje dohotka od najma i zakupa nekretnina

24.11.2023.,  Gordana Lončar
Primici koje fizičke osobe ostvaruju od iznajmljivanja nekretnina odnosno davanja u zakup poslovnih prostora smatraju se oporezivim dohotkom. Porez na dohodak porezni obveznici plaćaju temeljem rješenja Porezne uprave po stopi 10 %. Riječ je o kon...
Pročitano

Primjena Zakona o izvanparničnom postupku na stečajni postupak

24.11.2023.,  Dejan Bodul
U ovom članku autor analizira pitanje primjene odredaba novog Zakona o izvanparničnom postupku u stečajnim predmetima, i pritom polazi od činjenice da prijelazni režim Zakona o izvanparničnom postupku ne sadržava rješenja kojima bi se propisala p...
Pročitano

Dug po osnovi poreza i doprinosa kao razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave

24.11.2023.,  Ante Loboja
Autor u članku obrađuje pitanje neplaćenih poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao obveznog razloga isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave, i to u kontekstu prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne...
Pročitano

Opunomoćenik u upravnom postupku: sporna pitanja i prijedlozi de lege ferenda

24.11.2023.,  Karlo Kožina
Autor analizira odredbe Zakona o općem upravnom postupku koje se odnose na opunomoćenike. Pritom, predlaže jasnije odrediti pojam opunomoćenika i stručnog pomagača, ali i propisivanje posebnog razloga za obnovu postupka u slučaju nezakonitog zast...
Pročitano

Evidentiranje razlika utvrđenih popisom imovine i obveza

24.11.2023.,  Ana Polić
U praktikumu o popisu imovine i obveza proračunskih korisnika i JLP(R)S-a, objavljenom u Informatoru, broj 6809 od 13. studenoga 2023., opisana je obveza obavljanja redovitog popisa imovine i obveza. Posljednji korak pri obavljanju popisa jest obv...
Pročitano

Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica

17.11.2023.,  Antun Šagovac
Ako koja od stranaka parničnog postupka otuđi stvar ili pravo o kojem teče parnica, to ne sprječava da se parnica među istim strankama dovrši, a stjecatelj stvari ili prava o kojem teče parnica može stupiti u parnicu umjesto tužitelja odnosno tuže...
Pročitano

Legitimacija zajednice ponuditelja u postupcima javne nabave

17.11.2023.,  Vanja Vargec
U članku autor obrađuje pitanje legitimacije te prava i obveze zajednice ponuditelja u postupcima javne nabave kroz primjere prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokoga upravnoga suda Republike Hrvatske, te sudova opće mj...
Pročitano

Nove zakonodavne mjere za prekogranične aktivnosti trgovačkih društava

17.11.2023.,  Tina Jakupak
Najnovije izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima usmjerene su na stvaranje temelja za pouzdan pravni okvir za prekogranične statusne promjene, jer se u hrvatski pravni sustav implementira Direktiva o mobilnosti. Općenito, statusne promjene...
Pročitano

O upisu vlasništva nekretnine stečenog dosjelošću nakon otvaranja osnovane ili obnovljene zemljišne knjige

17.11.2023.,  Nebojša Vitez
U radu autor razmatra pitanja vezana uz deklaratoran upis uknjižbe prava vlasništva stečeno dosjelošću kada se radi toga mora voditi parnični postupak da bi se ishodila tabularna isprava za upis. Upozorava i na pravno shvaćanje opće sjednice Vrhov...
Pročitano

Filteri