Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4817

Osvrt na novi Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

02.02.2024.,  Ana Polić
Zakonom o proračunu propisano je da se prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna i financijskog plana iskazuju prema proračunskim klasifikacijama. One su detaljnije uređene Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama. Početkom 2024. godine stupi...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

02.02.2024.,  Novi informator
PREGLED I ISPITIVANJE RADNE OPREME - OBRAZLAGANJE OBJEKTIVNOG RAZLOGA ZA POSTOJANJE RADA NA ODREĐENO VRIJEME - ORGANIZACIJA RADA U SMJENAMA - PRAVA KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU ZA TRAŽENJE NA UVID DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD STRANIH RADNIKA - PRAVO N...
Pročitano

Novo uređenje ugovora o uzdržavanju u Zakonu o obveznim odnosima

26.01.2024.,  Maja Bukovac Puvača
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima iz prosinca 2023., između ostalog, donosi značajne promjene u pravnom uređenju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, koji su već niz godina predmet ozbiljnih kritika javnosti. Na činj...
Pročitano

Imenovanje, odnosno izbor članova upravnih vijeća javnih veleučilišta

26.01.2024.,  Dragan Zlatović
Prije nešto više od godinu dana stupio je na snagu Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, s ciljem da, između ostaloga, unaprijedi pravni i financijski okvir sustava visokog obrazovanja. Prema navedenom Zakonu, javna veleučilišta o...
Pročitano

Izvanparnični postupci prema članku 40. Zakona o trgovačkim društvima

26.01.2024.,  Jasna Golubić
Brojni problemi između članova trgovačkoga društva međusobno te između članova društva i društva koji se tiču upravljanja društvom i vođenja poslova društva kao i prava i obveza članova društva koji proizlaze iz njihova položaja u društvu, rješava...
Pročitano

Neovisno vrednovanje učinaka Zakona o pravu na pristup informacijama

26.01.2024.,  Alen Rajko
Europska unija financirala je u Republici Hrvatskoj projekt pod nazivom „Unaprjeđenje provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama“, u okviru kojega je po prvi puta u Republici Hrvatskoj učinjeno neovisno vrednovanje učinaka nekog hrvatskog pr...
Pročitano

Nova minimalna studentska satnica i porezni limiti za studente u 2024.

26.01.2024.,  Desanka Đikandić
Od 1. siječnja 2024. u primjeni je nova minimalna studentska satnica za rad studenata preko ovlaštenih posrednika i iznosi 5,25 eura neto. S obzirom na to da je posljednjim izmjenama poreznih propisa povećan osnovni osobni odbitak na 560,00 eura, ...
Pročitano

Prijenosi nefinancijske imovine između jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika

26.01.2024.,  Ana Polić
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici mogu međusobno obavljati prijenose nefinancijske imovine bez naknade. Neovisno o tome prenosi li nadležna jedinica imovinu svom proračunskom/izvanproraču...
Pročitano

Pravo na obrazloženu sudsku odluku u hrvatskom procesnom pravu

19.01.2024.,  Dejan Bodul
Istraživanja ukazuju na to da je pitanje dostupnosti sudskih odluka neuralgična točka pravosudnog sustava. Stoga se noveli Zakona o sudovima pristupilo ponajprije radi propisivanja obveze javne objave svih sudskih odluka. No, u pravnoj je književn...
Pročitano

Zašto je potrebna revizija Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima

19.01.2024.,  Ante Vuković
U članku se prikazuju povijesni i važeći pravni izvori Republike Hrvatske vezani uz nagradu za rad stečajnom upravitelju koju mu posebnom odlukom određuje sud koji nadzire njegov rad te rad ostalih tijela stečajnog postupka (skupština vjerovnika i...
Pročitano

Troškovi specijalizacije doktora medicine

19.01.2024.,  Branko Brkić, Renata Gerkman Rudec
Problem ugovora o specijalizaciji doktora medicine koji su zbog kompleksnog uređenja međusobnih odnosa između liječnika i zdravstvenih ustanova koje su liječnicima osiguravali specijalizaciju u javnosti dobili naziv tzv. »robovlasnički ugovori« ak...
Pročitano

O potrebi noveliranja Zakona o pravu na pristup informacijama

19.01.2024.,  Ivan Šprajc
Dosadašnja primjena Zakona o pravu na pristup informacijama pokazala je da tijela javne vlasti, u postupku ostvarivanja prava na pristup informacijama, često odbijaju zahtjeve stranaka, a potom bez razloga i zlonamjerno zadržavaju žalbe izjavljene...
Pročitano

Osvrt na izradu godišnjeg financijskog izvještaja za 2023.

19.01.2024.,  Silvija Pretnar Abičić
Osnovna svrha financijskih izvještaja jest pružanje informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. U 2024. godini prvi se predaju izvještaji za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. O rokovi...
Pročitano

Sastavljanje i predaja konsolidiranih financijskih izvještaja

19.01.2024.,  Ana Polić
Sukladno proračunskim propisima, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su, uz sastavljanje i predaju svojih financijskih izvještaja razine 22, sastavljati i predavati konsolidirane financijske izvještaje razine 23. U tim izv...
Pročitano

Pogled iz odvjetničke prakse na najnoviji paket poreznih izmjena i dopuna

12.01.2024.,  Romina Štaba
U članku autorica prikazuje određene izmjene i dopune zakonskih propisa u svezi s oporezivanjem, koje su objavljene u Narodnim novinama od 4. listopada 2023. Dio izmijenjenih i dopunjenih odredaba stupio je na snagu nakon objave, a dio tek 1. sije...
Pročitano

Urođena ili stečena predispozicija zdravstvenog stanja kao zapreka za priznavanje ozljede na radu

12.01.2024.,  Alen Rajko
U ovome članku autor analizira normativni okvir mjerodavan za analizu kriterija urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja pri (ne)priznavanju ozljede na radu u upravnom postupku i upravnome sporu, te bitne pravne implikacije odgovora ...
Pročitano

Opunomoćenik u upravnom sporu

12.01.2024.,  Karlo Kožina
U Informatoru br. 6811 od 27. studenoga 2023. pisali smo o opunomoćeniku u upravnom postupku. Autor nastavlja s obradom teme opunomoćenika, i u ovom članku analizira pojedine odredbe Zakona o upravnim sporovima koje uređuju položaj opunomoćenika u...
Pročitano

Osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024.

12.01.2024.,  Desanka Đikandić
Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2024. godinu (Nar. nov., br. 150/23 - u nastavku teksta: Naredba) propisane su osnovice koje se primjenjuju za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala ...
Pročitano

Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna

12.01.2024.,  Ana Polić
Osnovna svrha financijskih izvještaja jest pružanje informacije o financijskom položaju i uspješnosti ispunjenja postavljenih ciljeva. U 2024. godini prvi se predaju izvještaji za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. ...
Pročitano

Mišljenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

12.01.2024.,  Novi informator
MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA - PRISTUPANJE NOVOG INVESTITORA - SANACIJA ODRONA NA JAVNOJ CESTI - OBRAČUN KOMUNALNOG DOPRINOSA - POTVRDA MINISTARSTVA OBRANE - TIJEK ROKA VAŽENJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE - MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA NA PROMETNU POVRŠINU ZA KOJU JE...
Pročitano

Osnova i nastanak obveznih odnosa i odluke sudova

05.01.2024.,  Zvonimir Slakoper
U članku autor analizira otpada li ili nestaje pravna osnova na temelju koje je druga strana isplatila naknadu štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti, samim prihvaćanjem izvanrednog pravnog lijeka. Isto tako, propituje na koji nač...
Pročitano

Prijava poreza na dodanu vrijednost za posljednje razdoblje oporezivanja u 2023.

05.01.2024.,  Mirjana Mahović Komljenović
Porezni obveznici koji su upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost obvezni su u prijavi poreza na dodanu vrijednost koju podnose za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, napraviti sva usklađenja i ispravke za tu ka...
Pročitano

Primjena odredaba o vrijednosti predmeta spora u parničnom postupku u sudskoj praksi

05.01.2024.,  Lana Putrić
Vrijednost predmeta spora važan je procesnopravni institut u parničnom postupku kojemu stranke često pristupaju vođene visinom sudske pristojbe koju je potrebno s tim u vezi platiti, a ne i stvarnom vrijednošću predmeta spora. U članku se daje pre...
Pročitano

Kako se javnopravna tijela i upravni sudovi mogu suprotstaviti kverulantima?

05.01.2024.,  Stjepan Novak
Kverulanti su stranke koje svojim učestalim i opetovanim zahtjevima, prigovorima i različitim podnescima zatrpavaju javnopravna tijela i sudove te zloupotrebljavaju prava koja im stoje na raspolaganju. Javnopravna tijela i sudovi u upravnim postup...
Pročitano

Evidentiranje refundacije sredstava javnim vatrogasnim postrojbama te za osiguranje fiskalne održivosti dječjih vrtića

05.01.2024.,  Ana Polić
Da bi se osiguralo jednoznačno postupanje kod svih proračunskih korisnika i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u ovom članku donosimo uputu za knjigovodstveno evidentiranje dvaju novih poslovnih događaja, nastalih temeljem Odluke...
Pročitano

Reguliranje rada putem digitalnih radnih platformi

22.12.2023.,  Dražen Opalić
Republika Hrvatska može se pohvaliti da će od 1. siječnja 2024. godine biti prva europska država koja je propisima na cjelovit način uredila rad koji se obavlja putem digitalnih radnih platformi. Naime, ključan izazov suvremenoga radnog zakonodav...
Pročitano

Riječ glavne urednice

22.12.2023.,  Slavica Banić
Drage čitateljice i čitatelji Informatora! Iza nas je slavljenička godina, godina u kojoj smo proslavili 70 godina izlaženja Informatora i godina u kojoj su taj višedesetljetni trud, upornost i postojanost nagrađeni priznanjem Zaklade dr. sc. Jadr...
Pročitano

Razuman rok u upravnim i upravnosudskim predmetima

22.12.2023.,  Robert Peček
Odlučujući o razumnoj duljini odlučivanja o upravnoj stvari, Ustavni sud Republike Hrvatske zaključio je da u slučaju upravne stvari u trajanje postupka treba, uz trajanje upravnog spora uračunati i trajanje upravnog postupka koji mu je prethodio...
Pročitano

Stečajni postupak nad osiguravajućim društvima

22.12.2023.,  Dejan Bodul
Budući da je materija osiguranja iznimno složena, kako s pravnog aspekta, tako i s ekonomsko-financijskog, zakonodavac se odlučio „statusnim“ zakonom koji regulira osnivanje i rad osiguratelja, regulirati i materiju stečaja osiguravajućih društava...
Pročitano

Izobrazba pravosudnih dužnosnika o rodno utemeljenom nasilju

22.12.2023.,  Antonija Petričušić
U okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2024. godine predviđena je i revizija Zakona o sudovima, kako bi se, između ostaloga, postupak raspoređivanja predmeta koji se odnose na nasilje nad že...
Pročitano

Filteri