Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 4817

Saslušanje svjedoka pred tijelom za vođenje disciplinskog postupka

08.01.2011.,  Damir Juras
U ovom članku analiziramo određena stajališta pravne teorije i upravnosudske i ustavnosudske prakse. Posebice analiziramo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-III-2805/2008 od 26. studenoga 2010. (Nar. nov., br. 142/10) u kojoj je iznese...
Pročitano

Izmjene i dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju

08.01.2011.,  Nevenka Mirković, Jasenka Pap
Hrvatski je sabor, na sjednici održanoj 23. studenoga 2010., donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, temeljem kojeg se ponovno u okviru prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koji provodi Hrvatski zavod za...
Pročitano

Zastupanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema novom Zakonu o upravnim sporovima

08.01.2011.,  Alen Rajko
Predmet ovog članka su odredbe novog Zakona o upravnim sporovima (Nar. nov., br. 20/10), koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2012. Da bi se u tijeku 2011. obavile pripreme za primjenu Zakona o upravnim sporovima, autor u ovom članku iznosi svoje ...
Pročitano

Godišnji obračun i podnošenje zahtjeva za povrat poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2010.

08.01.2011.,  Mirjana Mahović Komljenović
Na stalna pitanja pretplatnika oko popunjavanja naloga za povrat poreza i prireza po godišnjem obračunu plaće, kad to zatraži pravna osoba od porezne uprave za svog radnika, u nastavku dajemo primjer popunjenog naloga za povrat uplaćenog poreza i ...
Pročitano

Zlato i dionica INE - najbolji ulagački izbori

08.01.2011., 
Financijski ulagači u 2010. su najbolje investicijske prilike pronalazili u kupnji zlata i dionica na dalekim tržištima zemalja BRIC-a, dok je domaće financijsko tržište nudilo malo mogućnosti za dobru zaradu. Ipak, neočekivana ponuda MOL-a i prot...
Pročitano

Metode prikupljanja podataka u marketingu

08.01.2011.,  Željko Lončar
U članku pišemo o metodama koje se koriste u prikupljanju podataka, kao važne podloge za marketinške odluke, a na osnovi kojih se mogu donositi i dobre poslovne odluke.
Pročitano

Novi Zakon o platnom prometu

08.01.2011.,  Miroslav Gregurek
Platni promet je okosnica zapravo temelj svih robnonovčanih transakcija koje pravne i fizičke osobe obavljaju unutar i izvan dr‘avnog teritorija kojem pripadaju. Republika Hrvatska je prilikom osamostaljenja 1991. godine glede platnog prometa preu...
Pročitano

Delegirano zakonodavstvo i Ustav Republike Hrvatske

08.01.2011.,  Sanja Barić
U ovom članku iznosimo utjecaj djelovanja delegiranog zakonodavstva na topografiju odnosa legislative i egzekutive. Taj institut, u bitnome, utječe na realnu sliku suvremenog parlamentarizma. Autorica istovremeno razmatra praksu delegiranog zakono...
Pročitano

Pravilo in dubio pro reo, u praksi Ustavnog suda Republike Hrvatske

24.11.2010.,  Sandra Marković
Autorica u ovom članku, kroz praksu Ustavnog suda Republike Hrvatske, prikazuje primjenu važnog načela kaznenog prava »in dubio pro reo«. Ustavni sud štiti i prepoznaje to načelo u kontekstu zaštite ustavnih prava, zajamčenih člankom 29. Ustava Re...
Pročitano

O nekim pitanjima izvršenja rješenja donesenih u upravnom postupku

11.04.2010.,  Milan Stipić
Predmet ovog članka su odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09 koji je stupio na snagu 1. siječnja 2010), i to osobito članci 133.-149., kojima se regulira institut izvršenja. Stoga, autor posebno ukazuje na vrste, načela iz...
Pročitano

Pogodnosti temeljem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

11.04.2010.,  Andreja Sertić Tomiček
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja vrlo je značajna jer potiče mobilnost na tržištima država koje primjenjuju takav ugovor. Ekonomska korist ogleda se u uklanjanju demotivirajućih zapreka koje nastaju zbog dvostrukog oporeziva...
Pročitano

Naknada za pasivna dežurstva u svezi s izvanparničnim postupcima prema Obiteljskom zakonu

11.04.2010.,  Dinko Jakelić
U članku analiziramo slučaj iz sudske prakse u kojem su sudovi odlučivali u radnom sporu, u kojem je predmet tužbenog zahtjeva bilo potraživanje naknade suca općinskog suda za obavljanje poslova pasivnih dežurstava, a prema odredbama Obiteljskog z...
Pročitano

O neustavnosti Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudnih tijela bivše JNA, bivše SFRJ i Republike Srbije

14.03.2010.,  Branko Smerdel
U ovom broju donosimo članak prof. dr. sc. Branka Smerdela, predstojnika Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u kojem se bavi svrhom donošenja i samom neustavnosti Zakona o ništetnosti određenih pravnih akata pravosudn...
Pročitano

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja

18.07.2009.,  Davor Mrduljaš
Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine donijela je zaključak kojim se prihvaća paket od 10 proturecesijskih mjera. Jedna od tih mjera (7.) jest i Poticanje izravnih ulaganja i prijenosa tehnologija, a kojom se mjero...
Pročitano

Osnivanje podružnica stranih odvjetničkih društava u Republici Hrvatskoj

18.07.2009.,  Robert Peček
U članku komentiramo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-1337/2008 kojom je odbijena ustavna tužba Hrvatske odvjetničke komore protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-5819/07-3 od 15. siječnja 2008. o ...
Pročitano

Izvješćivanje investicijskih društava

18.07.2009.,  Ante Gašparović
U procesu približavanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, (u nastavku teksta: EU), te sukladno tome prihvaćanju europske pravne stečevine, kao conditio sine qua non uspješne realizacije procesa pridruživanja, od posebne važnosti za daljnji napre...
Pročitano

Volonterski rad kao poslijerecesijska mjera smanjenja nezaposlenosti

18.07.2009.,  Bruno Moslavac
U Informatoru, broj 5774-5775, od 8. i 11. 7. 2009., objavili smo prvi dio članka u kojem je bilo riječ o volonterskom radu kao poslijerecesijskoj mjeri smanjenja nezaposlenosti. U ovom broju objavljujemo drugi dio članka u kojem nastavljamo s obr...
Pročitano

Osnivanje podružnica stranih odvjetničkih društava u Republici Hrvatskoj

18.07.2009.,  Robert Peček
U članku komentiramo Odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-III-1337/2008 kojom je odbijena ustavna tužba Hrvatske odvjetničke komore protiv rješenja Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-5819/07-3 od 15. siječnja 2008. o ...
Pročitano

Fragmentirane države u Europi

11.07.2009.,  Biljana Kostadinov
Asimetrične federalne sporazume u europskim državama nalazimo pod nazivima »kantonizacija«, »djelomična federalizacija«, »asimetrična decentralizacija«. U Velikoj Britaniji će uspostava asimetrično-autonomnih regija biti opisivana kao devolucija i...
Pročitano

Volonterski rad kao poslijerecesijska mjera smanjenja nezaposlenosti

11.07.2009.,  Bruno Moslavac
Svakodnevno smo svjedoci vijesti o brojnim otpuštanjima radnika, kao posljedice globalne gospodarske krize koja dostiže svoj vrhunac. U razdoblju neposredno nakon završetka recesije, poslodavci će zasigurno imati na raspolaganju nova (stara) radna...
Pročitano

Izdavanje vrijednosnih papira putem javne ponude

11.07.2009.,  Jelena Madir
Novi Zakon o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08 i 146/08) napustio je načelo preciznog normiranja samog postupka javne ponude i težište je stavljeno na sam prospekt i njegov sadržaj. U članku se daje prikaz sadržaja prospekta te američkih prop...
Pročitano

Donošenje novog Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09)

11.07.2009.,  Robert Mahović
U Informatoru, broj 5772-5773 od 1. i 4. srpnja 2009. objavili smo prvi dio članka o primjeni novog Zakona o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 47/09), u kojem smo obradili temeljne odrednice te svrhu i cilj donošenja tog Zakona. U ovom broju...
Pročitano

Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

11.07.2009.,  Ivana Uroić
Sustav računovodstva i financijskog izvještavanja neprofitnih organizacija bitno je izmijenjen od 1. siječnja 2008. Temeljni je i ujedno jedini propis koji regulira to područje, Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08...
Pročitano

Ustanove kao subjekti porezno-pravnog odnosa

11.07.2009.,  Nada Petrović
Ustanova je pravna osoba koja se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja, obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, športa, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i drugim djela...
Pročitano

Dvojbena odluka o izmjeni koncesije na pomorskom dobru

11.07.2009.,  Vanja Seršić
U članku analiziramo jednu odluku Vlade Republike Hrvatske koja je, prema mišljenju autora, pravno neutemeljena, odnosno zasnovana na pogrešnim premisama oko ovlasti države u procesu koncesioniranja luka posebne namjene, koje pripadaju u luke od i...
Pročitano

Sezonsko zapošljavanje radnika

04.07.2009.,  Tomo Šnajder
Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu (Nar. nov., br. 137/04 – proč. tekst – u nastavku teksta: ZOR). Glede sezonskog zapošljavanja radnika, prema članku 18. ZOR-a, jedan od oblika ugovora o radu jest i ugovor o radu na odre...
Pročitano

Ekonomska i socijalna razvijenost regije Sjeverozapadna Hrvatska

04.07.2009.,  Ljerka Rajko
Regionalna politika Republike Hrvatske tijekom razdoblja kandidature za punopravno članstvo u Europskoj uniji (EU) dobila je sasvim posebno značenje. Bit regionalne politike EU je kohezija ili politika jednakog, ravnomjernog razvoja regija, a nado...
Pročitano

Otvoreno pravosuđenje kao uvjet primjene odredaba članka 221.a i članka 223. Zakona o parničnom postupku

04.07.2009.,  Matija Stokić
Primjena ovlasti suda iz članka 298. i članka 219. stavak 2. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08 i 123/08 - u nastavku teksta: ZPP) za ostvarenje načela otvorenog pravosuđenja č...
Pročitano

Međunarodni standardi o zaštiti djece, mladeži i žena u svezi s radom i zapošljavanjem

04.07.2009.,  Ivan Čulo
U Informatoru, broj 5766-5767 od 10. i 13. lipnja 2009., na uvodnim stranicama, objavili smo prvi dio članka, u kojem smo pisali o svjetskim standardima zaštite djece, mladeži i radnica, s naglaskom na relevantne akte Ujedinjenih naroda i Međunaro...
Pročitano

Regres za godišnji odmor u 2009.

04.07.2009.,  Desa Šegić
Pravo radnika na godišnji odmor uređeno je Zakonom o radu (Nar. nov., br. 38/95 – 114/03). Isplata regresa za korištenje godišnjeg odmora radnika regulirana je kolektivnim ugovorima, sporazumima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu, odnosno odlu...
Pročitano

Filteri