Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 70
C-7... 08.11.2022. Sud Europske unije

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nacionalni sud dužan je na vlastitu inicijativu provjeriti zakonitost mjere zadržavanja protiv stranog državljanina s nezakonitim boravkom ili tražitelja azila, bez obzira na to je li to istaknuo taj strani državljanin.
Pročitano
C-4... 31.03.2022. Sud Europske unije

C-472/20 (Lombard Lizing)

Kada odredba potrošačkog ugovora koja se odnosi na glavni predmet tog ugovora mora biti proglašena nepoštenom, tada nacionalni sud može uspostaviti situaciju u kojoj bi se nalazile stranke da ugovor nije sklopljen, a ako to nije moguće, treba osig...
Pročitano
C-9/20 10.02.2022. Sud Europske unije

Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 protiv Finanzamt Hamburg Oberalster

Porezni obveznik, koji primjenjuje redoviti postupak oporezivanja porezom na dodanu vrijednost ili postupak oporezivanja prema naplaćenoj naknadi, kad primi račun za isporuku dobra ili uslugu koju mu je obavio porezni obveznik koji primjenjuje po...
Pročitano
C-C... 03.02.2022. Sud Europske unije

A.H. protiv Zagrebačke banke

Nezavisna odvjetnica smatra da Sud Europske unije nije nadležan za prethodna pitanja koja mu je uputio Općinski građanski sud u Zagrebu, jer Direktiva 93/13 nije primjenjiva na izvorni ugovor o kreditu, te predlaže da Sud Europske unije na isti n...
Pročitano
C-... 02.09.2021. Sud Europske unije

C-932/19 (OTP Jelzalogbank i dr.)

Direktiva o nepoštenim uvjetima ne omogućava sudu pred kojim se postupak vodi, da se temelji samo na tome je li poništenje navedenog ugovora u cijelosti eventualno povoljno za potrošača.
Pročitano
C-... 03.06.2021. Sud Europske unije

C-624/19 (Tesco stores)

Članak 157. UFEU-a treba tumačiti tako da ima izravan učinak u sporovima između pojedinaca u kojima se poziva na nepoštovanje načela jednakosti plaća muškaraca i žena za „rad jednake vrijednosti”.
Pročitano
C-8... 02.03.2021. Sud Europske unije

A.B. i dr. protiv Krajowa Rada Sądownictwa

Izmjene nacionalnog zakonodavstva, kojima je konkretan učinak ukidanje djelotvornog sudskog nadzora nad odlukama tijela koje predsjedniku Republike predlaže kandidate za suce Vrhovnog suda, mogu biti u suprotnosti s pravom Unije
Pročitano
C-7... 02.03.2021. Sud Europske unije

H.K./Prokuratuur

Pristup podacima o elektroničkim komunikacijama koji se odnose na promet ili lokaciju, na temelju kojih se mogu donijeti precizni zaključci o privatnom životu, mogu se upotrijebiti u kaznenopravne svrhe samo u cilju borbe protiv teških kaznenih d...
Pročitano
C-1... 25.02.2021. Sud Europske unije

XI/Fond za budućnost djece

Nacionalni propis kojim se pravo na roditeljski dopust uvjetuje roditeljevim statusom radnika u trenutku rođenja ili posvojenja djeteta, nije u skladu s pravom Unije
Pročitano
C-4... 13.01.2021. Sud Europske unije

C‑414/20 PPU (MM)

Europski uhidbeni nalog treba smatrati nevaljanim ako se ne temelji na nacionalnom uhidbenom nalogu ili drugoj izvršivoj sudskoj odluci s istim učinkom
Pročitano
C-6... 11.11.2020. Sud Europske unije

Orange România SA/Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

Ugovorom o pružanju telekomunikacijskih usluga koji sadržava klauzulu prema kojoj je klijent pristao na prikupljanje i pohranu njegove osobne isprave, ne može se dokazati da je valjano dao privolu kada je voditelj obrade označio pripadajuće polje ...
Pročitano
C-2... 29.10.2020. Sud Europske unije

A/Veselības ministrija

Odbijanje države članice izdavanja pacijentu čijem sustavu pacijent pripada, prethodnog odobrenja za nadoknadu troškova prekogranične zdravstvene zaštite kada je dostupno učinkovito bolničko liječenje u toj državi, ali se metoda liječenja koja se ...
Pročitano
C-4... 09.07.2020. Sud Europske unije

XZ protiv Ibercaja Banco SA

Potrošač se može odreći isticanja nepoštenosti odredbe u okviru ugovora o obnovi kojim se odriče učinaka do kojih bi dovelo proglašavanje te odredbe nepoštenom, pod uvjetom da je to odricanje rezultat slobodnog i informiranog pristanka. Okolnost d...
Pročitano
C-8... 02.04.2020. Sud Europske unije

PPU (Ruska Federacija)

Prije odlučivanja o izručenju državljana države EFTA-e, koja je stranka Sporazuma o EGP-u i s kojom je Unija sklopila Sporazum o postupku predaje trećoj državi, država članica od koje se traži izručenje treba provjeriti hoće li u slučaju izručenja...
Pročitano
C-4... 31.01.2020. Sud Europske unije

Slovenija protiv Hrvatske

Sud Europske unije nije nadležan za odlučivanje o povredi obveza koje proizlaze iz Sporazuma o arbitraži i arbitražne odluke, ali su države članice dužne lojalno surađivati na pronalaženju konačnog pravnog rješenja graničnog spora, sukladno međuna...
Pročitano
C‑1... 28.01.2020. Sud Europske unije

Europska komisija protiv Talijanske Republike

Talijanska Republika povrijedila je obveze koje ima na temelju Direktive 2011/7/EU o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama, jer nije osigurala da njezina javna tijela stvarno poštuju razdoblja plaćanja utvrđena tom Direktivom
Pročitano
C 5... 19.12.2019. Sud Europske unije

Prethodno pitanje – Odgovornost zračnih prijevoznika u slučaju nesreće

Članak 17. st. 1. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu treba tumačiti tako da pojam „nesreća” obuhvaća sve situacije koje se dogode u zrakoplovu, u kojima je predmet upotrijebljen za pružanje usluge putnici...
Pročitano
C-1... 03.10.2019. Sud Europske unije

Glawischnig-Piesczek protiv Facebook Ireland Limited

Nalog da se uklone komentari koji su istovjetni ili istovrsni onima koji su prethodno proglašeni nezakonitima nije suprotan pravu Europske unije
Pročitano
C-5... 24.09.2019. Sud Europske unije

Google LLC protiv Commission Nationale De L’informatique Et Des Libertés (CNIL)

Operator pretraživača poput Googlea nije dužan ukloniti poveznice na svim verzijama svojeg pretraživača, ali ih je dužan ukloniti sa svih verzija svojeg pretraživača koje postoje u svim državama članicama i poduzeti mjere koje obeshrabruju interne...
Pročitano
C-5... 18.06.2019. Sud Europske unije

Republika Austrija protiv Savezne Republike Njemačke

Vinjete za osobna vozila, koje je propisala Njemačka tako da je uvela infrastrukturnu pristojbu koja ne ovisi o stvarnom korištenju autocesta i istodobno u korist vlasnika vozila registriranih u Njemačkoj predvidjela oslobođenje od poreza na motor...
Pročitano
C-5... 14.05.2019. Sud Europske unije

Federacion de Servicios de Comisiones Obreras protiv Deutsche Bank

Država mora od poslodavaca zahtijevati uspostavu objektivnog, pouzdanog i pristupačnog sustava mjerenja dnevnog radnog vremena tijekom kojeg je pojedini radnik radio
Pročitano
C-6... 27.03.2019. Sud Europske unije

Slewo - schlafen leben wohnen GmbH protiv Sasche Ledowskog

Članak 16. toč. (e) Direktive 2011/83/EU o pravima potrošača treba tumačiti tako da pojam »originalno zatvoren[a] rob[a] koja nije pogodna za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijene«, u smislu te odredbe, ne obuhvaća robu kao što je madrac, s ko...
Pročitano
C-6... 14.02.2019. Sud Europske unije

Milivojević protiv Raiffeisenbanke St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen

Nacionalno zakonodavstvo na temelju kojeg su ugovori o kreditu i na njima utemeljeni pravni poslovi retroaktivno ništetni od dana sklapanja, ako su sklopljeni s vjerovnikom koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici, a koji nema odgovarajuća...
Pročitano
C-4... 08.11.2018. Sud Europske unije

Cartrans Spedition Srl

Direktivi o PDV-u protivi se praksa države članice kojom je za izuzeće od PDV-a za uslugu prijevoza povezanu s izvozom robe uvjet podnošenje izvozne carinske deklaracije kao isključive vrste isprave, već moraju biti zadovoljene materijalnopravne p...
Pročitano
C-6... 19.10.2018. Sud Europske unije

Komisija protiv Poljske

Potpredsjednica Suda Europske unije izdala je privremenu mjeru u predmetu Komisija protiv Poljske, kojom se nalaže trenutačna suspenzija, s retroaktivnim učinkom, nacionalnog zakonodavstva o snižavanju dobi za odlazak u mirovinu sudaca Vrhovnog suda
Pročitano
C-6... 12.09.2018. Sud Europske unije

PDV identifikacijski broj

Direktivi 2006/112 se protivi nacionalni propis na temelju kojeg porezna uprava može poreznom obvezniku osporiti pravo na odbitak PDV-a za nabave ostvarene u vrijeme kada je PDV ID broj bio poništen, a računi izdani ili PDV prijave podnesene nakon...
Pročitano
C-2... 25.07.2018. Sud Europske unije

Zahtjev za prethodnu odluku – pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Europski uhidbeni nalog

Izvršenje Europskog uhidbenog naloga ne može se odbiti zbog postojanja odluke kojom se obustavlja istraga pokrenuta protiv nepoznatog počinitelja, u okviru koje je osoba protiv koje je izdan Europski uhidbeni nalog ispitana samo u svojstvu svjedok...
Pročitano
C‑4... 27.06.2018. Sud Europske unije

SGI i Valériane SNC protiv Ministre de l'Action et des Comptes Publics

Za uskraćivanje prava na odbitak PDV-a poreznom obvezniku, dovoljno je da Porezna uprava utvrdi da transakcije na koje se taj račun odnosi nisu bile stvarno provedene
Pročitano
C-8... 26.04.2018. Sud Europske unije

Zabrus Siret SRL protiv Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Suceava

Ne može se sprječavati poreznog obveznika da napravi ispravak prijave poreza na dodanu vrijednost kako bi ostvario pravo na odbitak, samo zato što se taj ispravak odnosi na razdoblje koje je već bilo predmet poreznog nadzora, jer je to protivno na...
Pročitano
C-3... 15.03.2018. Sud Europske unije

Picart protiv Ministre des Finances et des Comptes publics

Na Sporazum između EZ i njezinih država članica s jedne strane i Švicarske Konfederacije s druge strane, ne može se pozivati „samozaposlena osoba“ kada je prenijela svoju poreznu rezidentnost iz države članice EZ u drugu državu stranku tog Sporaz...
Pročitano

Filteri