Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 8445
Gž ... 15.12.2022. Županijski sud Zagreb

Nužni i jedinstveni suparničari

Jesu li zemljišnoknjižni suvlasnici određene nekretnine jedinstveni odnosno nužni suparničari, ovisi o sadržaju tužbenog zahtjeva o kojem se raspravlja u postupku.
Pročitano
Gž ... 13.12.2022. Županijski sud Zagreb

Pravo na uskraćeno uzdržavanje

Odredba čl. 289. ObZ-a kojom je propisano da je roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete, dužan isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka tog prava pa do podnošenja tužbe, ne...
Pročitano
Gž-... 13.12.2022. Županijski sud Zagreb

Poslovni izvanredne uprave

Rekonstrukcija grobnice predstavlja posao koji premašuje okvir redovitog upravljanja pa je prema odredbi čl. 41. ZV za njeno poduzimanje potrebna suglasnost svih suvlasnika.
Pročitano
Gž-... 13.12.2022. Županijski sud Zagreb

Poslovi izvanredne uprave

Rekonstrukcija grobnice predstavlja posao koji premašuje okvir redovitog upravljanja pa je za njezino poduzimanje potrebna suglasnost svih suvlasnika.
Pročitano
Gž ... 13.12.2022. Županijski sud Zagreb

Pravo na uskraćeno uzdržavanje

Roditelj koji ne stanuje s maloljetnim djetetom i nije plaćao uzdržavanje za svoje maloljetno dijete, dužan je isplatiti naknadu za uskraćeno uzdržavanje od nastanka toga prava pa do podnošenja tužbe. To se ne odnosi na bake i djedove po roditelj...
Pročitano
Gž ... 06.12.2022. Županijski sud Zagreb

Potpuna šteta – vrijednost ostataka

Kada na automobilu oštećenika nastane potpuna šteta te oštećenik izjavi da ne želi zadržati spašene dijelove, nije ih dužan zadržati radi uračunavanja u odštetu, već ima pravo tražiti novčanu naknadu koja će omogućiti nabavljanje drugog automobila...
Pročitano
Gž ... 06.12.2022. Županijski sud Zagreb

Protuovrha

Kada je od provedbe ovrhe prošlo više od jedne godine, prijedlog za protuovrhu više se ne može podnijeti. Ovo neovisno o subjektivnom roku, odnosno od kad je ovršenik saznao za razlog za protuovrhu, jer navedeno izričito proizlazi iz čl. 62. st. 5...
Pročitano
Gž ... 29.11.2022. Županijski sud Zagreb

Osobito teški invaliditet

U okolnostima utvrđenog smanjenja sposobnosti od 85 %, kada majka i baka I.-V.-tužitelja živi sama i samostalno obavlja životne funkcije, utvrđeni invaliditet u ukupnosti sa svojim pojavnim oblicima ne opravdava primjenu čl. 1101. st. 1. ZOO-a, ko...
Pročitano
Gž ... 22.11.2022. Županijski sud Zagreb

Regres – alkoholiziranost

Kada alkoholiziranost tužene nije bila ni na koji način utvrđivana, okolnost da se ista udaljila s mjesta nesreće ne može se smatrati odbijanjem podvrgavanja ispitivanju alkoholiziranosti.
Pročitano
Gž ... 22.11.2022. Županijski sud Zagreb

Raskid ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Do raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti u smislu odredbe čl. 369. ZOO može doći samo na temelju konstitutivne odluke suda.
Pročitano
Gž-... 22.11.2022. Županijski sud Zagreb

Presuda zbog ogluhe

Ako tužiteljica u tužbi kojom od tuženika potražuje neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti kao posljedicu ozljeđivanja u prometnoj nezgodi nije navela činjenice glede jačine i trajanja povredom izazvanih fizičkih boli, duševnih boli i stra...
Pročitano
Gž ... 22.11.2022. Županijski sud Zagreb

Šteta na radu

Odgovornost naručitelja radova za štetu nastalu njihovim izvršavanjem ocjenjuje se prema odredbama Zakona o zaštiti na radu
Pročitano
Gž-... 21.11.2022. Županijski sud Zagreb

Zajednička pričuva

U situaciji kada postoji više suvlasnika stana u određenoj stambenoj zgradi njihova zakonska obveza plaćanja pričuve je solidarna obveza i svaki suvlasnik stana odgovara za podmirenje cjelokupnog iznosa sukladno čl. 43. st. 1. Zakona o obveznim od...
Pročitano
Gž ... 08.11.2022. Županijski sud Zagreb

Imovinskopravni zahtjev

Iznos za koji je pravomoćnom kaznenom presudom utvrđeno da je njime stečena znatna nepripadna materijalna dobit na štetu tužiteljice, odnosi se na utvrđenje visine nastale štete tužiteljici kao oštećenoj počinjenim predmetnim kaznenim djelom, i po...
Pročitano
Gž ... 04.11.2022. Županijski sud Zagreb

Ovrha – prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa nedopuštenim i prijedlog za odgodu ovrhe

Ako je prijenos sredstava s računa ovršenika obavljen prije nego što je sud dostavio rješenje kojim prihvaća prijedlog odgode ovrhe ili rješenje kojim proglašava pljenidbu i prijenos nedopuštenim, budući da je sam prijedlog podnesen nakon obavljen...
Pročitano
Gž-... 27.10.2022. Županijski sud Zagreb

Zastara za pričuvu

Potraživanje zajedničke pričuve predstavlja periodično povremeno davanje koje dospijeva mjesečno, pa se u konkretnom slučaju primjenjuje zastarni rok od tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja.
Pročitano
Gž-... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Pobijanje pravne radnje dužnika - rok

Rok od godine dana za pobijanje pravne radnje dužnika, ugovora o kupoprodaji, računa se od provedbe uknjižbe u zemljišnoj knjizi jer je u konkretnom slučaju posljednji akt kojim se pravna radnja okončava upravo onaj trenutak kada je na temelju spo...
Pročitano
Gž ... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Tužba za ispravak

U parničnom postupku povodom tužbe za ispravak provode se svi dokazi potrebni za utvrđivanje činjenica o kojima ovisi osnovanosti tužbenog zahtjeva a sud donosi odluku na temelju svih provedenih dokaza nužnih za pravilno i potpuno utvrđenje je li ...
Pročitano
Gž ... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Odgovornost za štetu od napuštenog nadgrobnog spomenika

Kada se na napuštenom grobnom mjestu nalazila izgrađena oprema - nadgrobni spomenik sa stećkom, a koji je pao na tužiteljicu, sukladno odredbama Zakona o grobljima i ZV isti se smatra napuštenom imovinom kojom slobodno raspolaže organizacija koja ...
Pročitano
Gž-... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Pobijanje pravne radnje dužnika - rok

Rok od godine dana za pobijanje pravne radnje dužnika, ugovora o kupoprodaji, računa se od provedbe uknjižbe u zemljišnoj knjizi, jer je u konkretnom slučaju posljednji akt kojim se pravna radnja okončava upravo onaj trenutak kada je na temelju sp...
Pročitano
Gž-... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Zatezne kamate

Kad je određivanje vremena ispunjenja obveze ostavljeno na volju tuženiku, a tužitelj nije zahtijevao određivanje primjerenog roka za ispunjenje, potraživanje tužitelja dospijelo je tek podnošenjem tužbe.
Pročitano
Gž ... 25.10.2022. Županijski sud Zagreb

Tužba za ispravak

U parničnom postupku povodom tužbe za ispravak provode se svi dokazi potrebni za utvrđivanje činjenica o kojima ovisi osnovanost tužbenog zahtjeva, a sud donosi odluku na temelju svih provedenih dokaza nužnih za pravilno i potpuno utvrđenje je li ...
Pročitano
Gž ... 21.10.2022. Županijski sud Zagreb

Trošak ovršnog postupka treće osobe

Treća osoba kao sudionik u ovršnom postupku je osoba sui generis koji iako nije stranka u postupku, ima pravo na naknadu troškova, u slučaju obustave postupka kad se odlučuje o nekom njegovom pravu ili pravnom interesu.
Pročitano
Gž-... 18.10.2022. Županijski sud Zagreb

Troškovi pogreba i vjerskog obreda

Troškovi pogreba i vjerskog obreda ne predstavljaju dug pokojnog za koji odgovaraju nasljednici u smislu odredbe iz čl. 139. Zakona o nasljeđivanju, a niti se po stjecanju bez osnova može zahtijevati povrat onoga što je dano ili učinjeno na ime is...
Pročitano
Gž ... 17.10.2022. Županijski sud Zagreb

Stvarna služnost

Stvarna (realna) služnost opterećuje cijelu (poslužnu) nekretninu i ona  se stoga ne može upisati na suvlasničkom dijelu nekretnine, već samo u odnosu na cijelu nekretninu.
Pročitano
Gž ... 11.10.2022. Županijski sud Zagreb

Pravo na plaću državnog službenika

Pravo na isplatu plaće državnog službenika ne stječe se po samom zakonu nego je to osobno imovinsko pravo državnog službenika koje rješenjem utvrđuje nadležno tijelo, dospijeće iznosa plaće nastupa donošenjem rješenja o pravu na plaću i visini pla...
Pročitano
Gž ... 11.10.2022. Županijski sud Zagreb

Radno vrijeme

Da bi se nešto smatralo radnim vremenom potrebno je da radnik obavlja poslove tijekom tog vremena i to po uputi poslodavca ili po pozivu poslodavca. U situaciji kada ni sam tužitelj ne tvrdi da bi obavljao poslove prilikom vožnje na radno mjesto s...
Pročitano
Gž ... 11.10.2022. Županijski sud Zagreb

Radno vrijeme

Da bi se nešto smatralo radnim vremenom, potrebno je da radnik obavlja poslove tijekom toga vremena, i to po uputi poslodavca ili po pozivu poslodavca. U situaciji kada ni sam tužitelj ne tvrdi da bi obavljao poslove prilikom vožnje na radno mjes...
Pročitano
Gž-... 06.10.2022. Županijski sud Zagreb

Vezanost suda odlukom upravnog tijela

Sud je vezan za odluku upravnog tijela i to u granicama njegove pravomoćnosti o tome postoji li neko pravo ili pravni odnos, a isto tako ono obvezuje samo ako postoji identitet stranaka u postupku, odnosno ako je stranka, barem kao zainteresirana ...
Pročitano
Gž-... 04.10.2022. Županijski sud Zagreb

Nekretnina koja nije upisana u zemljišnoj knjizi

Ako nekretnina nije upisana u zemljišnoj knjizi, odnosno nije nikada ni bila upisana jer zemljišne knjige nisu osnovane za predmetno područje, za spor glede utvrđenja prava vlasništva na toj nekretnini, u pogledu pitanja pasivne legitimacije, prve...
Pročitano

Filteri