Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 8445
Gž-... 28.03.2023. Županijski sud Zagreb

Nasljednička tužba

Nasljednička tužba moguća je samo između osoba koje se spore o pravu nasljedstva od kojih jedna ističe svoje jednako ili jače pravo nasljedstva prema osobi koja posjed stvari ostavine također temelji na pravu nasljedstva.
Pročitano
Gž-... 21.03.2023. Županijski sud Zagreb

Stranačka sposobnost

Umrla osoba ne može imati svojstvo stranke u parnici, a označavanje takve osobe kao tuženika nije nedostatak koji bi se mogao ispraviti označavanjem nasljednika.
Pročitano
Gž ... 21.03.2023. Županijski sud Zagreb

Rješenje o dovršetku ovrhe – pravni interes za žalbu

Protiv deklaratornog rješenja kojim je utvrđena ovrha u tom predmetu dovršena, dopuštena je posebna žalba, pa se ovršenicama kao strankama u postupku protiv kojih je proveden postupak ovrhe ne može osporiti pravni interes za podnošenje žalbe proti...
Pročitano
Gž-... 21.03.2023. Županijski sud Zagreb

Poslovna sposobnost

Poslovna sposobnost je svojstvo osobe da vlastitim očitovanjima volje stvara pravne učinke, osoba koja nije sposobna štititi svoje interese te slobodno i ozbiljno izraziti svoju volju, odnosno koja nije svjesna svojih radnji i posljedica ili znače...
Pročitano
Gž-... 21.03.2023. Županijski sud Zagreb

Odgovornost pravne osobe koja upravlja javnom cestom za štetu od divljači

Pravna osoba koja upravlja javnom cestom odnosno koncesionar odgovara za nastalu štetu od divljači po osnovi krivnje ukoliko na zahtjev osobe koja gospodari lovištem javnu cestu ne označi prometnom signalizacijom i opremom sukladno posebnim propis...
Pročitano
Gž-... 21.03.2023. Županijski sud Zagreb

Šteta od divljači – oslobođenje lovoovlaštenika od odgovornosti

Nepostupanje osobe ovlaštene upravljati javnom cestom po zahtjevu lovoovlaštenika iz čl. 50. st. 2. ZC oslobađa lovoovlaštenika od objektivne odgovornosti za štetu nastalu naletom divljači na vozilo na cesti samo ukoliko je to nepostupanje u uzroč...
Pročitano
Gž ... 15.03.2023. Županijski sud Zagreb

Protuovrha

Zahtjev za protuovrhu može se podnijeti u istom ovršnom postupku nakon što je ovrha već provedena i ako je ispunjen jedan od taksativno navedenih razloga propisanih Ovršnim zakonom, među kojima i razlog da je „na drugi način utvrđeno da je ovršna ...
Pročitano
Gž ... 15.03.2023. Županijski sud Zagreb

Protuovrha - rok za podnošenje prijedloga

Subjektivni rok za podnošenje prijedloga za protuovrhu od 3 mjeseca iz odredbe čl. 62. st. 5. Ovršnog zakona počinje teći dostavom ovršeniku pravomoćnog rješenja kojim je ukinuta klauzula pravomoćnosti i ovršnosti ovršne isprave, jer je to trenuta...
Pročitano
Gž-... 07.03.2023. Županijski sud Zagreb

Parnični trošak – povlačenje tužbe

Kada je povlačenje tužbe uslijedilo nepuna dva mjeseca nakon što je tužiteljica podneskom primljenim putem suda, obaviještena da je njezinom tužbenom zahtjevu udovoljeno, u kojem razdoblju nije bilo parničnih radnji, ispunjeni su uvjeti iz odredbe...
Pročitano
Gž ... 07.03.2023. Županijski sud Zagreb

Ugovor o djelu – zasnivanje radnog odnosa

Obavljanjem poslova na temelju sklopljenog ugovora o djelu u tijelu državne uprave tužiteljica nije mogla zasnovati radni odnos službenika ili namještenika bez javnog natječaja i rješenja čelnika državnog tijela, te nema osnove za primjenu odredbe...
Pročitano
Gž_... 03.03.2023. Županijski sud Zagreb

Brisanje zabilježbe privremene mjere

Bez naloga suda koji je odredio upis privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja, zemljišnoknjižni sud nije bio ovlašten neposredno odlučivati o prijedlogu za njezino brisanje.
Pročitano
Gž-... 28.02.2023. Županijski sud Zagreb

Naknada koristi između suvlasnika

Kada između suvlasnika od ranije postoji prešutni sporazum o načinu suposjedovanja, neovisno o tome što jedan od suvlasnika posjeduje stvar u većem opsegu od svog suvlasničkog dijela, ostali suvlasnici ne mogu ostvarivati pravo na naknadu koristi ...
Pročitano
Gž ... 28.02.2023. Županijski sud Zagreb

Opoziv darovanja

Činjenica da se prema čl. 496. st. 1. ZOO darovanje opoziva pisanom izjavom upućenom obdareniku na kojoj potpis mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika, ne znači da odluka o tužbenom zahtjevu za opozivanje ugovora o darovanju nije u sudskoj ...
Pročitano
Gž ... 20.02.2023. Županijski sud Zagreb

Kvalificirani elektronički potpis

U sumnji je li nešto potpisano ili nije kvalificiranim elektroničkim potpisom uvijek valja polaziti od predmnijeva kako je potpisano pismeno i to na valjan način. Ova predmnijeva je utemeljena na pravnom shvaćanju po kojem se nedostatci u formi su...
Pročitano
Gž-... 17.02.2023. Županijski sud Zagreb

Zastara

Tražbina naknade za isporučenu vodu za potrebe trgovačkog obrta u vlasništvu tuženika zastarijeva za tri godine u smislu odredbe čl. 228. st. 1 ZOO/05
Pročitano
Gž_... 16.02.2023. Županijski sud Zagreb

Nadležnost

Zahtjev radnika za isplatu uloženih sredstava iz Kase uzajamne pomoći kod Sindikata nije radni spor.
Pročitano
Gž ... 08.02.2023. Županijski sud Zagreb

Prethodna mjera

Nepravomoćni zapisnik u poreznom postupku ne predstavlja odluku na temelju koje se može odrediti prethodna mjera radi osiguranja novčane tražbine
Pročitano
Gž ... 07.02.2023. Županijski sud Zagreb

Otkaz zbog skrivljenog ponašanja

Skrivljeno ponašanje radnika kao razlog za otkaz ugovora o radu pretpostavlja ne samo namjeru, kao najviši stupanj krivnje, već i nehaj, kao blažu vrstu krivnje.
Pročitano
Gž-... 07.02.2023. Županijski sud Zagreb

Zastara tražbine

Kad ovrhovoditelj radi namirenja iste tražbine predlaže novo sredstvo ili predmet ovrhe, sud donosi novo rješenje o ovrsi, ali se ne radi o novom ovršnom postupku, nego se time nastavlja već prije započeta ovrha, pa tijekom vođenja ovršnog postupk...
Pročitano
Gž ... 05.02.2023. Županijski sud Zagreb

Trošak

Ovrhovoditelj koji je odvjetničko društvo, nema pravo na naknadu zatraženog troška temeljem odvjetničke tarife radi vlastitoga zastupanja jer nikome nije naplatno takvu uslugu izvršio.
Pročitano
Gž ... 02.02.2023. Županijski sud Zagreb

Ovršna isprava

Pravomoćna i ovršna presuda Disciplinskog suda Hrvatske odvjetničke komore kojim je naloženo tuženici kao disciplinskom okrivljeniku nadoknaditi troškove postupka ovršna je isprava.
Pročitano
Gž_... 31.01.2023. Županijski sud Zagreb

Izvanredni otkaz od strane radnika

Poslodavcu pripada pravo pred sudom osporavati zakonitost otkaza ugovora o radu kojim je radnik izvanredno otkazao ugovor o radu.
Pročitano
Gž ... 31.01.2023. Županijski sud Zagreb

Ovrha na temelju vjerodostojne isprave

Ovrhovoditelj ne može na temelju rješenja o nasljeđivanju tražiti ovrhu na temelju vjerodostojne isprave izravno protiv nasljednika dužnika.
Pročitano
Gž-... 24.01.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost kod regresnih zahtjeva

Isplatom štete od strane osiguratelja nastala je štetna posljedica pa je podnošenjem tužbe na području toga suda tužitelj iskoristio pravo izbora koje mu pripada sukladno odredbama iz čl. 52. st. 1. i 3. ZPP.
Pročitano
Gž-... 23.01.2023. Županijski sud Zagreb

Privremena mjera – konzumiranje tužbenog zahtjeva

Privremenost privremene mjere i odsutnost njezine meritorne pravomoćnosti u pogledu samog prava koje se njome štiti predstavljaju elemente koji ukazuju na odsutnost potpune identifikacije s ostvarenjem same tražbine, a o tzv. konzumiranju tužbenog...
Pročitano
Gž ... 10.01.2023. Županijski sud Zagreb

Ovrha radi ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom - ovršna isprava

Pravomoćna i ovršna presuda prvostupanjskog suda kojom je  određena mjera nadzora nad susretima i druženjima predlagatelja i njegovog mlt. djeteta na šest mjeseci, a koja je istekla 12. rujna 2021., nije i ne može biti ovršna isprava u smislu...
Pročitano
Gž ... 05.01.2023. Županijski sud Zagreb

Promjena osobe zakonskog zastupnika pravne osobe

Promjena osobe koja po zakonu zastupa pravnu osobu nema utjecaja na punomoć koja je izdana prije takve promjene, jer prestankom svojstva zakonskog zastupnika koji je izdao punomoć ne prestaje i punomoć koju je pravna osoba izdala, jer punomoć prav...
Pročitano
Gž ... 03.01.2023. Županijski sud Zagreb

Pobijanje dužnikovih pravnih radnji

Dospjelost tražbine vjerovnika treba postojati u trenutku podnošenja tužbe za pobijanje pravnih radnji, a ne u trenutku poduzimanja pravne radnje.
Pročitano
Gž ... 27.12.2022. Županijski sud Zagreb

Faktičan rad

Kada su tužitelji po nalogu i uz suglasnost tuženika faktički obavljali poslove višeg radnog mjesta, tada oni imaju pravo na plaću u visini predviđenoj za te poslove.
Pročitano
Gž ... 21.12.2022. Županijski sud Zagreb

Ugovor o darovanju

Ugovor o darovanju bez prave predaje u posjed, a koji nije sklopljen u obliku propisanom odredbom iz čl. 482. st. 2. ZOO  je ništetan. Pritom se pod pojmom prave predaje podrazumijeva realna predaja stvari u neposredni posjed stjecatelja, a n...
Pročitano

Filteri