Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 8445
Gž-... 04.09.2023. Županijski sud Zagreb

Uređenje međe prema sporazumu

Nužna pretpostavka za podnošenje tužbe iz čl. 103. st. 6. ZVDSP je,  da nakon što je u postupku uređenja međe obnovljena ili ispravljena međa, postoji sporna površina u vezi koje se u parnici može dokazivati vlasništvo i zahtjeva se da se u s...
Pročitano
Gž-... 01.09.2023. Županijski sud Zagreb

Troškovi postupka

Troškove postupka nastale prije prekida postupka tuženici mogu ostvarivati samo kao stečajni vjerovnici, odnosno podnošenjem prijave ove tražbine stečajnom upravitelju u stečajnom postupku nad tužiteljem, dok se kao obveze stečajne mase namiruju s...
Pročitano
Gž ... 31.08.2023. Županijski sud Zagreb

Uknjižba

Uknjižba prava vlasništva na temelju presude na temelju priznanja nije dopustiva ako je prethodno na istoj nekretnini zabilježena ovrha.
Pročitano
Gž-... 29.08.2023. Županijski sud Zagreb

Prethodno pitanje

Odluka o prethodnom pitanju donesena u određenoj parnici ima ograničen učinak tako da se taj učinak ograničava samo na parnicu u kojoj je donesena odluka o prethodnom pitanju (čl. 12. st. 2. ZPP) s tim što stavovi suda o prejudicijelnom pitanju iz...
Pročitano
Gž-... 29.08.2023. Županijski sud Zagreb

Zahtjev za mirno rješenje spora iz čl. 186a ZPP

U parničnom postupku povodom tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji ne postoji obveza za obraćanje sa zahtjevom za mirno rješenje spora stranaka u smislu odredbe čl. 186.a st. 1. ZPP.
Pročitano
Gž-... 22.08.2023. Županijski sud Zagreb

Ugovor o darovanju za slučaj smrti

Ne može se smatrati da je Ugovor o darovanju za slučaj smrti prestao smrću obdarenika, te da je darovateljica mogla slobodno raspolagati predmetom Ugovora (1/2 dijela stana) nakon smrti obdarenika. Ugovor o darovanju za slučaj smrti, jednako kao i...
Pročitano
Gž ... 08.08.2023. Županijski sud Zagreb

Zakon o zemljišnim knjigama

Od 10. veljače 2023. svi podnesci koji se dostavljaju zemljišnoknjižnom sudu podnose se elektronički putem ZIS-a.
Pročitano
Gž-... 25.07.2023. Županijski sud Zagreb

Uređenje međe

Procesno pravne pretpostavke za provedbu postupka uređenja međe su da postoji oštećenje međašnih znakova između dvije nekretnine tako da se više neće moći raspoznati ili da se međe ne raspoznaju ili da su međe sporne, u kojem slučaju međa može ...
Pročitano
Gž ... 18.07.2023. Županijski sud Zagreb

Otkaz ugovora o radu

U situaciji kada je tužitelj prijavio lažnu adresu stanovanja te na taj način ostvario nepripadajuću naknadu troškova prijevoza na posao i sa posla, to predstavlja opravdan razlog za otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja.
Pročitano
Gž-... 11.07.2023. Županijski sud Zagreb

Pravo na mirno uživanje vlasništva - povreda čl. 1. Protokola 1. uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda

Sustav zaštićenog najma, uveden Zakonom o najmu stanova, kojim se vlasnicima stanova u kojima žive zaštićeni najmoprimci nameće teret stambenog zbrinjavanja zaštićenih najmoprimaca, predstavlja miješanje u pravo na mirno uživanje vlasništva koje v...
Pročitano
Gž ... 11.07.2023. Županijski sud Zagreb

Vrijeme provedeno na radu izvan radnog vremena

Vrijeme provedeno na radu dulje od formalno propisanog radnog vremena radi zaduženja i razduženja po obavljenom poslu ne može se podvesti pod pojam prekovremenog rad, ali da se isto može vrednovati odnosno honorirati po osnovi rada u smjenama i ra...
Pročitano
Gž-... 11.07.2023. Županijski sud Zagreb

Ovršna isprava

Sporazum o zasnivanju založnog prava zaključen u smislu čl. 251c. Zakona o izvršnom postupku ima značaj i snagu sudske nagodbe, te isti predstavlja ovršnu ispravu na temelju koje se može pokrenuti ovrha na nekretnini dužnika.
Pročitano
Gž ... 06.07.2023. Županijski sud Zagreb

Pojedinačni zemljišnoknjižni ispravni postupak

Predlagatelj ima pravni interes za pokretanje i provođenje pojedinačnog zemljišnoknjižnog ispravnog postupka u situaciji kad se već vodi parnični postupak radi utvrđenja prava vlasništva na predmetnoj nekretnini protiv upisanih suvlasnika, a predl...
Pročitano
Gž ... 21.06.2023. Županijski sud Zagreb

Poslovno uvjetovani otkaz

Ukidanje radnog mjesta kojeg je poslodavac prilikom reorganizacije poslovanja ocijenio suvišnim odnosno nepotrebnim opravdani je razlog za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu. Pritom okolnost da se poslovi koje je obavljao radnik i dalje obav...
Pročitano
Gž ... 20.06.2023. Županijski sud Zagreb

Parnični postupak – primjedbe na nalaz vještaka

U situaciji kad je tuženik iznio prigovore na pisani nalaz i mišljenje vještaka te kad je nakon njegova pisanog očitovanja ustrajao kod tih prigovora, tada je bilo potrebno vještaka pozvati na raspravu da se usmeno izjasni o prigovorima tuženika.
Pročitano
Gž-... 06.06.2023. Županijski sud Zagreb

Parnični trošak i ograničenje konvencijskih prava

Odluka o naknadi troškova parničnog postupka može predstavljati ograničenje ili miješanje u konvencijska prava. Neovisno o ishodu spora može se razmatrati je li postignuta pravedna ravnoteža između općeg interesa (legitimnog cilja kojem teži pravi...
Pročitano
Gž-... 06.06.2023. Županijski sud Zagreb

Darovanje bez prave predaje

Činjenicom provedbe ugovora o darovanju u zemljišnim knjigama i uknjižbom prava vlasništva daroprimca na nekretninama kod ugovora o darovanju koji nije sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene privatne isprave, ne može se ostvari...
Pročitano
Gž-... 05.06.2023. Županijski sud Zagreb

Mjesna nadležnost - protutužba

Nadležnost za podnošenje protutužbe je elektivna, što znači da omogućuje tuženiku podnošenje protutužbe i sudu kod kojeg je protiv njega podnesena tužba, izuzev u slučaju kad bi za zahtjev protutužbe stvarno bio nadležan viši sud ili sud druge vrste.
Pročitano
Gž ... 17.05.2023. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini – pravo osobne služnosti

Za prestanak prava osobne služnosti, a nastavno i njegovo brisanje nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, nije odlučno kad je ovrha pokrenuta, već koje je pravo prije upisano, da  li pravo radi čijeg se namirenja ovrha provodi ili pravo osobn...
Pročitano
Gž-... 10.05.2023. Županijski sud Zagreb

Nasljednički posjed

Nasljednički posjed uživa posjedovnu zaštitu kao da je ostavitelj još posjednik – onako kako bi ostavitelj imao pravo štititi taj posjed od smetanja, tako ga nakon ostaviteljeve smrti imaju pravo štititi njegovi nasljednici. Stoga je samovlasni za...
Pročitano
Gž-... 03.05.2023. Županijski sud Zagreb

Isključenje nužnih nasljednika

Kad je tužiteljica povrijedila zakonske i moralne obveze jer se nije brinula o ocu kao roditelju, niti mu pružila dužno poštovanje i time se teže ogriješila prema njemu kao ostavitelju, ostvareni su razlozi za potpuno isključenje tužiteljice iz na...
Pročitano
Gž ... 03.05.2023. Županijski sud Zagreb

Šteta na radu

Štetni događaj u kojem je NN počinitelj nakon prisile i prijetnje pištoljem tužiteljici iz blagajne otuđio novac nema značenje izvanrednih i nepredvidivih okolnosti, odnosno više sile, a na koje poslodavac unatoč njegovoj dužnoj pažnji nije mogao ...
Pročitano
Gž ... 03.05.2023. Županijski sud Zagreb

Ovrha

Rješenje o ovrsi doneseno na temelju pravomoćne i ovršne presude nije ovršna isprava.
Pročitano
Gž-... 03.05.2023. Županijski sud Zagreb

Zastara kamata

Potraživanja zatezne kamate koje su zajedno s glavnicom utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom ili odlukom drugog nadležnog tijela javne vlasti ili nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom, i koje dospijevaju...
Pročitano
Gž-... 25.04.2023. Županijski sud Zagreb

Umješač u parnici radi proglašenja ovrhe nedopuštenom

Kada se postupak vodi po tužbi radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, tada pravni interes za podnošenje takve tužbe ima stranka koja je u ovršnom postupku upućena na podnošenje tužbe radi proglašenja ovrhe nedopuštenom. Stoga treća osoba nema pravni...
Pročitano
Gž-... 25.04.2023. Županijski sud Zagreb

Ostavinska imovina

Pas koji je bio vlasništvo pokojnog ostavitelja, a koji je u pravnom prometu cijenjen kao stvar, nakon smrti ostavitelja, kao naslijeđena imovina postaje zajednička imovina stranaka.
Pročitano
Gž-... 25.04.2023. Županijski sud Zagreb

Prekid zastare

Prijavljivanjem tražbine u ostavinskom postupku ne prekida se zastara.
Pročitano
Gž-... 11.04.2023. Županijski sud Zagreb

Ugovor sklopljen od neovlaštene osobe

Ugovor koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe, a neovlašteno zastupani ga nije naknadno odobrio je nepostojeći, a ne ništav ugovor pa se tužbenim zahtjevom ne može osnovano zahtijevati utvrđivanje ništavosti takvog ugovora.
Pročitano
Gž-... 11.04.2023. Županijski sud Zagreb

Ugovor sklopljen od neovlaštene osobe

Ugovor koji je sklopljen od strane neovlaštene osobe, a neovlašteno zastupani ga nije naknadno odobrio, je nepostojeći, a ne ništav ugovor pa se tužbenim zahtjevom ne može osnovano zahtijevati utvrđivanje ništavosti takvog ugovora
Pročitano
Gž ... 30.03.2023. Županijski sud Zagreb

Rok za podnošenje zahtjeva za ovršni trošak

Rok od 30 dana ovrhovoditeljici za podnošenje zahtjeva za trošak računa se od nadnevka dostave ovrhovoditeljici rješenja kojim se konstatira dovršetak ovrhe.
Pročitano

Filteri