Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Jeste li mislili

Ukupno pronađeno dokumenata: 8445
Gž-... 18.01.2000. Županijski sud Zagreb

O proširenju prava služnosti

Nije sporna činjenica da je tuženik u proljeće 1997. na predmetnom putu koji prelazi preko nekretnine tužiteljice, a kojim se tuženik u izvršavanju svog prava služnosti služi, započeo radove navozeći šoder te je u konačnosti izvršio i asfaltiranje...
Pročitano
Gž-... 18.01.2000. Županijski sud Zagreb

Naznaka osobe ovršenika

Kad je u ovršnoj ispravi kao ovršenik naznačeno društvo za osiguranje (koje je pravna osoba), okolnost da je u prijedlogu za ovrhu naznačena i njezina poslovna jedinica (koja nije pravna osoba), nije odlučna, jer svojstvo stranke ima društvo za os...
Pročitano
Kv ... 12.01.2000. Županijski sud Varaždin

Tijek istrage

Svrha istrage iscrpljuje se u pribavljanju (izvođenju) dokaza potrebnih za odluku o podizanju optužnice ili obustavu postupka, koja svrha ne obuhvaća izvođenje dokaza radi provjere vjerodostojnosti drugih dokaza.
Pročitano
Gž-... 30.12.1999. Županijski sud Dubrovnik

O deklaratornom i kondemnatornom dijelu zahtjeva

Ako u tužbi radi zaštite posjeda nije postavljen i zahtjev da se utvrdi čin smetanja tužiteljeva posjeda, tužba se samo zbog toga ne može odbaciti. 
Pročitano
Gž-... 17.08.1999. Županijski sud Zagreb

Iz sudske prakse

Pročitano
Gž-... 06.07.1999. Županijski sud Zagreb

Dopuštenost ovrhe

Dopušteno je sredstvo izvršenja na poslovnom udjelu u trgovačkom društvu jer se radi o unovčenju imovinskog prava dužnika.
Pročitano
Gž-... 29.04.1999. Županijski sud Koprivnica

Izuzimanje od ovrhe - poslovni prostor

Poslovni prostor ne smatra se stvarima koje su nužne za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba ovršenika ili za obavljanje samostalne djelatnosti bez obzira kakvom se djelatnošću ovršenik bavi u tom poslovnom prostoru.
Pročitano
Gž-... 20.04.1999. Županijski sud Zagreb

Izuzimanje od ovrhe - motorno vozilo kupljeno uz korištenje povlastice

Osobno vozilo, koje zbog korištenja carinske povlastice vlasnika ima “zabranu otuđenja” do određenog roka, nije predmet izuzet od ovrhe.
Pročitano
Gž-... 30.03.1999. Županijski sud Zagreb

Izuzimanje od ovrhe - primanja po osnovi invalidske mirovine

Primanja po osnovi invalidske mirovine nisu izuzeta od ovrhe.
Pročitano
Gž-... 04.03.1999. Županijski sud Koprivnica

Prijelaz prava vlasništva tijekom ovršnog postupka

Ukoliko je tijekom ovršnog postupka nekretnina prešla u vlasništvo treće osobe ona stječe status ovršenika i postupak se nastavlja kako prema prijašnjem tako i prema novom vlasniku nekretnine, a novi vlasnik nekretnine tijekom postupka ne može pod...
Pročitano
Gž-... 03.02.1999. Županijski sud Zagreb

Pomoćnik u posjedovanju

Osoba koja izvršava tuđu faktičnu vlast na stvari te postupa po uputama druge osobe nije posjednik, već je pomoćnik u posjedovanju.
Pročitano
Gž ... 26.01.1999. Županijski sud Zagreb

Iz sudske prakse

Pročitano
Gž-... 19.01.1999. Županijski sud Zagreb

Oglašavanje suda mjesno nenadležnim

Sud se ne može proglasiti, po službenoj dužnosti, mjesno nenadležnim kad odlučuje o ovrsi na sredstvima na računu pravne osobe (čl. 205. Ovršnog zakona).
Pročitano
Gž ... 01.12.1998. Županijski sud Zagreb

O posjedovnoj zaštiti korištenja energije i slično

Pročitano
Gž ... 29.10.1998. Županijski sud Koprivnica

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave

Rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave u dijelu u kojem je naloženo ovršeniku da namiri tražbinu nakon što je postalo pravomoćno predstavlja ovršnu ispravu i u slučaju kada je ovrha zbog nekih razloga kasnije obustavljena, te se na teme...
Pročitano
Gž-... 19.09.1998. Županijski sud Koprivnica

Vezanost suda za ovršnu ispravu

U tijeku ovršnog postupka ovršni sud je vezan za ovršnu i pravomoćnu ispravu čak i slučaju kada je utvrđena obveza ovršenika u ovršnoj ispravi evidentno suprotna zakonskim propisima.
Pročitano
Gž-... 08.09.1998. Županijski sud Zagreb

O deklaratornom i kondemnatornom dijelu zahtjeva

Polazeći od kondemnatorne prirode tužbe za smetanje posjeda kao i kondemnatornosti rješenja koje sud donosi, nema procesnih mogućnosti za donošenje rješenja o smetanju posjeda, kad i ako se tim rješenjem ne nalaže određena činidba, trpljenje ili p...
Pročitano
Gž-... 30.06.1998. Županijski sud Split

O budućem i očekivanom smetanju

Za pružanje posjedovne zaštite potrebno je u postupku utvrditi da je smetanje posjeda nastupilo, a ne da se ono može očekivati.
Pročitano
Gž-... 11.06.1998. Županijski sud Koprivnica

Vrijeme dospjelosti potraživanja

Kao vrijeme dospijeća potraživanja vjerovnika koje je predmet sporazuma o zasnivanju založnog prava iz čl. 251f. ZIP-a smatra se ono vrijeme dospijeća koje je navedeno u sporazumu pri čemu nije od utjecaja je li u pravnom poslu vjerovnika i dužnik...
Pročitano
Gž-... 11.05.1998. Županijski sud Bjelovar

Rješenje kojim se utvrđuje završetak ovrhe

Ako je ovrha dovršena provedbom ovršne radnje, odnosno podmirenjem ovršne tražbine, ovrha se ne obustavlja, već se donosi posebno rješenje kojim se to utvrđuje.
Pročitano
Gž-... 05.05.1998. Županijski sud Zagreb

O prijetnji novčanom kaznom

Pročitano
Gž-... 08.04.1998. Županijski sud Rijeka

Zaštita ovrhovoditelja

Ne može se s uspjehom protiviti ovrsi ovršenica koja je ugovorom o kreditu koji je zaključen u formi javnobilježničke isprave dragovoljno pristala da se na njezinoj nekretnini zasnuje založno pravo i provede ovrha.
Pročitano
Gž-... 31.03.1998. Županijski sud Zagreb

O posjedovnoj zaštiti korištenja energije i slično

Odbivši tužbeni zahtjev prema prvotuženici sud prvog stupnja polazi od utvrđenja da u odnosu na ovu tuženicu tužitelj zahtijeva samo utvrđenje počinjenog smetanja, te zabranu budućeg sličnog smetanja, dok da ne zahtijeva i uspostavu ranijeg posjed...
Pročitano
Gž-... 19.02.1998. Županijski sud Bjelovar

Brisanje društvenog vlasništva na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu i upis prava vlasništva

Brisanje društvenog vlasništva na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu i upis prava vlasništva ne obavlja se po službenoj dužnosti, već na zahtjev osobe koja za to ima pravni interes.
Pročitano
Gž-... 04.02.1998. Županijski sud Rijeka

Privatna isprava izjednačena s ovršnom javnobilježničkom ispravom

Privatna isprava na kojoj je javni bilježnik ovjerio potpis dužnika a koji je dao pristanak da se na temelju takve izjave može tražiti prisilno izvršenje, ima isti učinak kao i solemnizirana isprava te ima značaj ovršne isprave.
Pročitano
Gž-... 27.01.1998. Županijski sud Velika Gorica

Sredstva na kojima se može provesti ovrha

Izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja prema pravnoj osobi - korisniku proračunskih sredstava, može se provesti na svim njezinim računima kod organizacije koja obavlja poslove platnog prometa.
Pročitano
Gž-... 09.12.1997. Županijski sud Zagreb

Iz sudske prakse

Pročitano
Gž-... 11.11.1997. Županijski sud Zagreb

O rokovima

Pročitano
Gž-... 23.10.1997. Županijski sud Bjelovar

Iz sudske prakse

Pročitano
Gž-... 03.07.1997. Županijski sud Bjelovar

Druge osobe kao stranke ugovora

Stranke u sporazumu o zasnivanju založnog prava na nekretninama sastavljenom kod suda radi osiguranja novčanog potraživanja su vjerovnik i dužnik, ali i osobe koje su kao vlasnici nekretnina sudjelovale u sporazumu između vjerovnika i dužnika i do...
Pročitano

Filteri