Novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH - decentralizacija upravljanja državnom imovinom

30. siječnja 2024. u 09:30 sati

dvorana Ban Jelačić, Hotel Dubrovnik

POPUNJENO!

NOVI ZAKON O UPRAVLJANJU NEKRETNINAMA I POKRETNINAMA U VLASNIŠTVU RH
- DECENTRALIZACIJA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM
30. siječnja 2024. (utorak), s početkom u 9.30 sati, dvorana Ban Jelačić, Hotel Dubrovnik, Gajeva 1, Zagreb

CILJ SEMINARA:
Od 2010. do danas Republika Hrvatska pokušava pronaći formulu za učinkovito upravljanje državnom imovinom. U tom kontekstu, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske četvrti je zakon kojim se u posljednjih trinaest godina pokušava urediti način upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, koji po prvi puta promovira decentralizirano upravljanje, tako da se neke ovlasti prenose na gradove, velike gradove i županije. Cilj je seminara pojasniti institute koje Zakon sadržava i utvrditi što je novo u odnosu na zakon koji je važio prije njega.

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN:
S obzirom na to da raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske može utjecati na pravne i druge interese pojedinaca, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih dionika te s obzirom na ulogu lokalne i regionalne samouprave u decentraliziranom načinu upravljanja državnom imovinom, seminar je prije svega namijenjen predstavnicima županija, općina i gradova, ali i odvjetnicima, zamjenicima Državnog odvjetnika RH, predstavnicima trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kao i svakome tko se u poslovanju susreće sa nekretninama u vlasništvu RH.

PROGRAM I PREDAVAČICE:

 • Ivana Pintar, ravnateljica Uprave za upravljanje i raspolaganje nekretninama u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine RH

  1. Pregled novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu RH i novine u odnosu na ranije važeći Zakon (uvođenje decentralizacije upravljanja državnim nekretninama)

  2. Pojmovi upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH – definicija, razlike i doseg

  3. Koje su nadležnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u provedbi novog Zakona

  4. Načini raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH (koji su, kada se može raspolagati bez naknade ili javnog natječaja)

  5. Darovanje nekretnina u vlasništvu RH jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač RH ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

  6. Izdavanje tabularnih isprava sukladno članku 61. Zakona (rješavanje imovinskopravnih odnosa s JLP(R)S na nekretninama javne namjene)

 • Danica Damjanović, zamjenica Glavnog državnog odvjetnika - Građansko-upravni odjel

  1. Nekretnine koje su predmet Zakona, s posebnim osvrtom na:
  - vlasnički status građevinskog zemljišta,
  - vlasnički status planinarskih domova,
  - vlasnički status nekretnina koje se nalaze unutar građevinskog područja, a obuhvaćene su  šumskogospodarskim osnovama,
  - nekretnine pod posebnim načinom upravljanja

  2. Što je sve potrebno ispitati prije donošenja odluke o raspolaganju nekretninama

  3. Raspolaganje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nekretninama u vlasništvu RH:
  - odluka o pokretanju postupka raspolaganja i odluka o raspolaganju
  – nadležnost ovisno o procijenjenoj vrijednosti/naknadi
  - osiguravanje sredstava za obavljanje povjerenih poslova
  - investicijsko i tekuće održavanje povjerenih nekretnina
  - prihodi od raspolaganja povjerenim nekretninama i raspodjela

  4. Nadležnost državnog odvjetništva u raspolaganju nekretninama u vlasništvu RH:
  - uknjižba prava vlasništva Republike Hrvatske
  - davanje mišljenja na pravne poslove
  - sklapanje nagodbi

  5. Postupanje s privremeno oduzetom imovinom

  6. Prijelazne odredbe Zakona - postupanje s podnesenim zahtjevima i dovršenje započetih postupaka
 • Janja Marijan Žabek, predsjednica Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu

  1. Vrste zemljišnoknjižnih upisa

  2. Zbog čega se vodi redoviti, a zbog čega posebni zemljišnoknjižni postupak

  3. Čemu služi i kako se provodi pojedinačni ispravni postupak

  4. Što je pravo građenja i kako se ono ostvaruje u praksi

  5. Više o pravu služnosti, uz naglasak na osnivanje prava osobne služnosti i pravo uporabe

PREDVIĐENO TRAJANJE SEMINARA: do 14,00 sati.

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA SEMINARU:
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na seminaru putem prijavnice. Sudionici mogu pismeno postavljati pitanja tijekom održavanja seminara, a preporučljivo je da ih dostave i prije seminara, na e-mail urednistvo@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Za pretplatnike pravnog portala (Informator Ultimate paket), koji su podmirili dospjelu pretplatu, kotizacija iznosi 122,50 €. Za pretplatnike tjednika Informator i pretplatnike pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), kotizacija iznosi 148,75 €. Za ostale sudionike, naknada za sudjelovanje iznosi 175,00 €Cijene uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje najkasnije do 29. siječnja 2024. na račun Novog informatora d.o.o., broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-300124–OIB PLATITELJA.

Kotizacija uključuje: sudjelovanje na seminaru, pauzu za kavu, mogućnost postavljanja pitanja predavačicama i Power Point prezentacije.

POGODNOST„2+1“
Ako se prijave dva sudionika iz istog subjekta, treći sudionik sudjeluje besplatno.

DODATNE INFORMACIJE I UPITI:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

Filteri