Ukupno dokumenata: 7113
Usoz-... 25.03.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Ministarstvo pravosuđa i uprave je na temelju članka 83. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. – dalje u tekstu: ZUS) i članka 82.
Pročitano
Usoz-... 14.03.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. O. A. i A. A., vlasnici ugostiteljskog obrta S. M., L., podnijeli su ovom Sudu obavijest o nezakonitosti Odluke o dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, 16/22.; u daljnjem tekstu: Odluka).2. U obavijesti se u ...
Pročitano
Usoz-... 13.03.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine podnijelo je zahtjev za ocjenu zakonitosti Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada S. B., klasa: 340-01/16-01/130, urbroj: 2178/01-07-21-80 od 2. veljače 2021. (»Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda«, 2/21.; u daljnjem tekstu: Odluka...
Pročitano
Usoz-... 13.03.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured je na temelju članka 83. Zakona o upravnim sporovima (»Narodne novine«, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. – dalje: ZUS) i članka 82.
Pročitano
Usž 3... 28.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/II 140-02/22-03/06859246982, urbroj: 341-99-06/2-22-6805 od 30. siječnja 2023.2. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u D., klasa: UP/I 140-02/22-03/06859246982, urbroj: 341-105-06/2-22-6309...
Pročitano
Usž 2... 21.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II 140-02/20-01/03395854321, urbroj: 341-99-05/3-20-9809 od 13. travnja 2021.2. Navedenim rješenjem tuženika uvažena je žalba tužitelja i poništeno rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Š., klasa: 140-02/20-01/0339...
Pročitano
Usž 3... 15.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, KLASA: UP/II-701-03/18-01/11, URBROJ: 514-04-01-01-02/02-22-02 od 7. rujna 2022.2. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja protiv rješenja Grada Z., Gradskog ureda za opću upravu, Sektora za besplatnu pravnu pomoć, KLASA: UP/I-701-03/15-004/812, URBROJ: 251-07-31-17-10 od 29. pr...
Pročitano
Usž 2... 15.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništavanje rješenja tuženika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, KLASA: UP/II 141-02/20-01/03495428456, URBROJ: 341-99-05/3-20-2292 od 22. rujna 2020. Točkom II. izreke presude odbijen je zahtjev tužitelja za naknadu troškova upravnog spora.2. Osporavanim rješenjem tužen...
Pročitano
Usž 3... 15.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem tužba koju je tužitelj podnio protiv Odluke tuženika, klasa:2023/239, urbroj: 2023-01-23 od 7. srpnja 2023., kojom su trajno deaktivirane dvije godišnje parkirne kartice tužitelja, odbačena je kao nedopuštena pozivom na odredbu članka 30. stavka 1. točke 7. Zakona o upravnim spo...
Pročitano
Usž 2... 15.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 2 UsI-1791/2023-7 od 1. prosinca 2023. odbačena je tužba kao nedopuštena, na temelju odredbe članka 30. stavka 1. točke 3. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., dalje: ZUS).2. P...
Pročitano
Usoz-... 12.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. M. B. podnio je prijedlog za ocjenu zakonitosti Odluke o komunalnoj infrastrukturi Grada Supetra i njezinom pravnom statusu klasa: 363-01/19-01/15, urbroj: 2104/01-0119-26 od 16. prosinca 2019. (»Službeni glasnik Grada Supetra« 26/19 dalje Odluka) u dijelu Tablice sa popisom komunalne infrastrukture na području k.o. S. (dalje Tablica) pod r...
Pročitano
Usoz-... 12.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Podnositeljica je podnijela obavijest u smislu odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima (Narodne novine, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21., – dalje: ZUS) kojom je predložila pokretanje postupka ocjene zakonitosti Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavrša...
Pročitano
Usoz ... 12.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. O. G. d.o.o. S. podnijela je ovom Sudu obavijest o nezakonitosti Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Općini Ivankovo, KLASA: 402-08/17-01/9, URBROJ: 2188/03-03/1-17-2 od 13. srpnja 2017.2. Razlozi na kojima se temelji prijedlog za ocjenu osporenog akta ne iznose se zbog načina na koji je postupak okončan.3. U tijeku ovog upravnog spora Sud je utvrdio da osporavani akt ...
Pročitano
Usoz ... 12.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Podnositelj je podnio obavijest u smislu odredbe članka 83. stavka 2. Zakona o upravnim sporovima („Narodne novine“, 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21.) kojom je predložio pokretanje postupka ocjene zakonitosti Zaključka o određivanju prinudnog upravitelja zgrada, klasa: 022-06/09...
Pročitano
Usž 2... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Upravnog suda u Zagrebu, poslovni broj: UsI-3438/22-3 od 20. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/16-01/133, urbroj: 513-04-19-2 od 27. svibnja 2019. (točka I. izreke presude), te je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu troškov...
Pročitano
Usž 2... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-1262/2023-6 od 6. studenog 2023. odbijen je tužbeni zahtjev radi poništenja rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/279, urbroj: 513-04-23-5 od 2. svibnja 2023. i rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda P., kl...
Pročitano
Us II... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem poništeno je rješenja tužitelja Urbroj: DPOS-09-1/1-2023/32810 od 1. kolovoza 2023. (točka 1. izreke). Točkom 2. izreke osporenog rješenja, odobreno je H. Š. pravo na pristup preslikama dokumenata navedenih u toj točki izreke rješenja (skraćenim zapisnicima) te odobreno H. Š. pravo na pristup zapisnicima o glasanju pisanim putem Urbroj: 02-2022/24-2 od 16. travnja 2022. ...
Pročitano
Usž 2... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 10 UsI-932/23-5 od 23. listopada 2023. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/184, urbroj: 513-04-22-2 od 30. kolovoza 2022. i rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ure...
Pročitano
Usž 2... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništavanje rješenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Središnje službe, klasa: UP/II-140-03/22-01/03197003165, urbroj: 341-99-05/3-22-5647 od 2. veljače 2023. godine, kao i zahtjev tužiteljice za naknadu troška upravnog spora.2. Navedenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Hrvatskog z...
Pročitano
Usž 2... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Upravnog suda u Splitu, poslovni broj: 2 UsI-869/23-7 od 12. lipnja 2023. odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika Ministarstva financija Republike Hrvatske, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, klasa: UP/II-471-02/22-01/100, urbroj: 513-04-23-2 od 1. veljače 2023. i poreznog rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda S., ...
Pročitano
Usž 3... 07.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-550-06/21-07/108, urbroj: 524-10-02/05-22-12 od 7. rujna 2022.2. Navedenim rješenjem o izvršenju utvrđeno je da je rješenje više inspektorice tuženika, klasa: UP/I-550-06/21-07/108, urbroj: 524-10-02/21-21-2 od 11. svibnja 2021. postalo izvršno dana 20. svibnja 2021., te je tužiteljima – trgova...
Pročitano
Usž 5... 05.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika klasa: UP/II-361-03/22-02/30, urbroj: 531-07-01-03/07-22-3 od 24. veljače 2022. kao i zahtjev za naknadu troškova upravnog spora. Navedenim rješenjem tuženika poništeno je rješenje Grada Z.2, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo klasa: UP/I-361-03/196-01/000368, ur...
Pročitano
Usž 2... 05.02.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Upravnog suda u Rijeci, poslovni broj: 7 UsI-779/2021-9 od 4. travnja 2022. odbijen je zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine KLASA: UP/I-940-01/20-03/17, URBROJ: 531-09-02-01/01-21-02 od 30. travnja 2021. a kojim rješenjem je odbačen je zahtjev trgovačkog društva M. d.d., ovdje tužitelja, za utvrđenje prava vla...
Pročitano
Us II... 25.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: osporavanog rješenja sadrži razumne i dostatne razloge koji opravdavaju njegovo donošenje i koji ujedno otklanjaju sumnju da bi to rješenje moglo biti rezultat arbitrarnog postupanja dok se pravno shvaćanje izraženo u osporenom rješenju zasniva na pravno prihvatljivom tumačenju i primjeni mjerodavnog materijalnog prava. Stoga je Sud odbio tužbeni zahtjev.15. Slijedom navedenoga, na temelju...
Pročitano
Usž 1... 18.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/22-02/124, urbroj: 443-02-02-17-22-10 od 31. svibnja 2022., kojim je utvrđeno da je rješenje tuženika o uklanjanju građevine klasa: UP/I-362-02/22-02/124, urbroj: 443-02-02-17-22-1 od 11. siječnja 2022. postalo izvršno 10. ožujka 2022., te tužitelju zbog nepostu...
Pročitano
Usž 3... 18.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Osporenim rješenjem prvostupanjskog upravnog suda prekida se upravni spor pokrenut po tužbi tužiteljice pozivom na odredbu članka 45. stavak 2. točke 2. Zakona o upravnim sporovima ("Narodne novine", 20/10., 143/12., 152/14., 94/16., 29/17. i 110/21. – dalje: ZUS) uz obrazloženje da se spor prekida...
Pročitano
Usž 1... 18.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim je tražio poništenje rješenja tuženika, klasa: UP/I-362-02/21-16/18, urbroj: 433-02-02-20-22-9 od 29. srpnja 2022. (točka I. izreke), te odbijen zahtjev tužitelja M2. T. za naknadu troškova upravnog spora (točka II. izreke).2. Navedenim rješenjem tuženika utvrđuje se da investitori i to ovdje tužitelji i M3. T. ...
Pročitano
Usž 1... 18.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Osporenom presudom prvostupanjskog upravnog suda odbijen je tužbeni zahtjev tužiteljice za poništenjem rješenja tuženika, klasa: UP/II-612-08/20-02/0136, urbroj: 532-06-01-02-02/1-20-2 od 28. prosinca 2020. godine (točka 1. izreke). Navedenim rješenjem je odbijena žalba tužiteljice izjavljena protiv rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine, Sektor za konzervatorske odjele i inspekciju, S...
Pročitano
Usž 2... 17.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Osporenom prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za poništenje rješenja tuženika KLASA: UP/II-102-05/20-01/336, URBROJ:344-222/3-22-06 od 30. lipnja 2022. i za priznavanje novčane naknade u jednokratnom iznosu od 11.797,38 kuna.2. Osporenim rješenjem tuženika odbijena je žalba tužitelja izjavljena protiv rješenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog u...
Pročitano
Usž 2... 17.01.2024. Visoki upravni sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja radi poništenja rješenja Ministarstva hrvatskih branitelja, klasa: UP/II-562-02/21-01/2687, urbroj: 522-4/1-1-1-21-2 od 3. prosinca 2021. te radi poništenja rješenja Grada Z., Gradskog ureda za branitelje, klasa: UP/I-564-01/18-031/478, urbroj: 251-24-02/101-21-30 od 28. listopada 2021.2. Navedenim rješenjem tuženika od 3. prosi...
Pročitano

Filteri