Ukupno dokumenata: 2325
Pž 13... 31.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke citirani platni nalog javnogbilježnika Kristijana Hukelja iz Zagreba održan na snazi za isplatu iznosa od 1.308,89EUR / 9.861,85 kn sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje na odnose iztrgovačkih ugovora i za trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.350,50 kn / 179,18EUR sa zateznom kamatom po istoj stopi od 6. studenoga 2020. do isplate...
Pročitano
Pž 25... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem poslovni broj St-1599/2023 od 27. srpnja 2023. Trgovački sud uZagrebu odbacio je prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka.2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučioprimjenom odredbe čl. 32. t. 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“ b...
Pročitano
Pž 40... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi:„1. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice ZRINKE ZADEL,OIB92008857264, Lučići 4, Viškovo, i tuženika SINIŠE ZADELA, OIB:54781242335,Kablarska cesta 44d, Rijeka, čini poslovni udjel u trgovačkom društvu ZAD - GRAD d.o. o. za usluge u građevinarstvu, OIB: 02700338202, upisano u sudskom registruT...
Pročitano
Pž-15... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2368/2018 od 27. listopada 2021. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Anite Škurjanec iz Zagreba poslovni broj Ovrv-1790/2018 kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 151.517,33 kn zajedno s troškovima ovršnog postupka te je tužbeni zahtjev odbijen (točka I. izreke). Točkom II. izr...
Pročitano
Pž-48... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1448/2021-21 od 30. rujna 2022. usvojen je tužbeni zahtjev temeljem kojega društvo N… d.o.o. prestaje postojati na temelju sudske odluke (točka 1. izreke), upis prestanka društva izvršiti će Trgovačkog sud u Zagrebu (točka 2. izreke), a tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka (točka 3. izreke). U obrazloženju pres...
Pročitano
Pž 25... 29.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski je sud riješio:„I. Određuje se nagrada stečajnoj upraviteljici Natalija Mladineo iz Splita, Viška24, OIB: 62875698528, za obavljene poslove u ovom stečajnom postupku uukupnom bruto iznosu od 83.615,37 EUR/630.000,00 kn, uvećan za obračunatidoprinos na zdravstveno osiguranje od 7,5%, što čini ukupan trošak isplate od89.886,52 EUR/677.250,00 kn.II. ...
Pročitano
Pž 21... 29.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-510/2015-49 od 16.rujna 2020. u točki I. izreke naloženo je tuženiku da u roku od osam dana na dvaelektrična dizala koje je isporučio i ugradio u objekt tužitelja izgrađen na čest. zem.339/1, K.O. Korčula zamijeni ugrađena vrata voznih okna dizala s vratima voznihokna dizala koja su propisana hrvatskom normom HRN DIN 4102 dio ...
Pročitano
Pž-21... 28.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Helene Dragun iz Splita, poslovni broj Ovrv-2624/2019 od 29. kolovoza 2019. (točka I. izreke). Odlukom iz točke II. izreke presude, tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 725,00 kn. Tužiteljev zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 625,00 kn je...
Pročitano
Pž 43... 25.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom zbog ogluhe poslovni broj P-1498/2019 od 17. srpnja2020. tuženiku je naloženo platiti iznos od 32.576,77 kn sa zakonskim zateznimkamatama koje teku od 22. srpnja 2019. do isplate po stopi propisanoj za ostaleodnose.2. Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da je prvostupanjski sud takoodlučio na temelju odredbe članka 331.b
Pročitano
Pž 28... 24.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-776/2019-31 od 13.lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 93.747,14 kuna sazateznim kamatama od 18. siječnja 2019. do isplate po stopi propisanoj za ostaleodnose.2. Tužitelj je protiv te presude pravovremeno izjavio žalbu zbog bitne povredeodredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 11. ...
Pročitano
Pž-25... 23.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 40.000,00 kn sa zakonskim zateznim, a tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan. Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 3.250,00 kn.2. Prvostupanjski sud je donio ovu presudu nakon što je usvojio tuženikov prigovor zastare tu...
Pročitano
Pž 23... 16.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-73/2023-61 od 27.lipnja 2023. odbačena je kao nepravodobna tužiteljeva žalba koju je podnio protivpresude istog suda poslovni broj P-73/2023-58 od 2. lipnja 2023.2. Tako je odlučio prvostupanjski sud na temelju odredba čl. 500. st. 1....
Pročitano
Pž-23... 09.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja uskraćena je potvrda plana restrukturiranja i obustavljen predstečajni postupak nad dužnikom E... d.o.o. Zagreb (točka I. izreke), određeno je da će sud po službenoj dužnosti nastaviti postupka kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (točka II. izreke), određeno je da će se uskrata potvrde plana restrukturiranja i obustava predstečajnog post...
Pročitano
Pž 45... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-142/2022-9 od 23.rujna 2022. u točki I. njezine izreke naloženo tuženiku da tužitelju plati iznos od11.250,00 kn / 1.493,13 EUR sa zateznom kamatom od 11. svibnja 2022. do isplate.Točkom II. izreke presude naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak uiznosu od 4.262,50 kn / 565,73 EUR sa zateznom kamatom od 23. r...
Pročitano
Pž-24... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: I. Presudom Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku poslovni broj P-108/2021 od 1. travnja 2022. suđeno je:„I. Utvrđuje se da Ugovor o jamstvu i zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 26.01.2021. s pripadajućom javnobilježničkom potvrdom Ov-667/2021 od 08.02.2021. javni bilježnik Josip Čujec, Knin, Tvrtkova 3 između tužitelja kao jamca platca i založnog ...
Pročitano
Pž 21... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev iukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi Javnog bilježnika Luce Bronzan iz Dubrovnika,Vukovarska 24, poslovni broj Ovrv-4642/2013 od 16. listopada 2013. kojim jenaloženo tuženiku da u roku od osam dana plati tužitelju iznos od 222.280,00 kn i damu naknadi trošak ovršnog postupka, sve s pripadajućim zateznim kam...
Pročitano
Pž-33... 01.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-64/2018-42 od 21. srpnja 2018. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 229.216,61 kuna sa zateznim kamatama od 28. srpnja 2015. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora (točka I. izreke) i naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi troškove parničnog postupka u i...
Pročitano
Pž 51... 01.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda u pobijanom dijelu nalaže se tužiteljuTvornici turbina d.o.o. namiriti tuženiku T & H INVEST d.o.o. iznos od 17.591,41 EUR/ 132.000,00 kn (točka I. izreke) i naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od3.954,48 EUR / 29.795,00 kn (točka III. izreke).2. Tužitelj protutuženik je pravovremeno podnio žalbu protiv presude,pobijajući je zbo...
Pročitano
Pž 16... 27.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-24/2020-36 od 11.veljače 2022. utvrđeno je da čest. zem. 695/4, upisana u zk.ul. 15600, k.o. Splitpredstavlja pomorsko dobro pa se tužitelj ovlašćuje ishoditi upis pomorskog dobra na2/12 suvlasničkog dijela prvotuženika Grada Splita, na 2/12 dijela drugotuženikaAddiko bank d.d. i na 8/12 suvlasničkog dijela trećetuženika Fateor d...
Pročitano
Pž 77... 27.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-120/2019-39 od 25. listopada 2021. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za utvrđenje da suraskinuti ugovor o kupoprodaji motornog vozila od 28. siječnja 2016. i ugovor ozakupu motorne brodice za prijevoz putnika od 11. srpnja 2016. ovjeren kod javnogbilježnika Emila Brkića poslovni broj OV-6822/16 istog dana i plaćanje iznosa o...
Pročitano
Pž 53... 27.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke održan na snazi platni nalog izrješenja o ovrsi javnog bilježnika Ilinke Lisonek iz Zagreba poslovni brojOvrv-10198/19 od 30. kolovoza 2019. kojim je tuženiku naloženo tužitelju platiti iznosod 27.000,00 kn, odnosno 3.583,52 EUR sa zateznim kamatama po stopi koja seodređuje na odnose iz trgovačkih ugovora, i to na iznos od 3.000,00 kn, odno...
Pročitano
Pž 51... 26.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski je sud u pobijanoj točki I. izreke održao na snazi platni nalogiz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Mladena Ježeka iz Zagreba poslovni brojOvrv-17824/2020 od 19. listopada 2020. u dijelu u kojem je naloženo tuženici isplatititužitelju iznos od 1.632,49 EUR / 12.300,00 kn i troškove ovršnog postupka u iznosuod 66,36 EUR / 500,00 kn sve s pripadajućim zateznim kama...
Pročitano
Pž 50... 26.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda u točki I. izreke održava se nasnazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Ane Podoreški izPopovače, poslovni broj Ovrv-29/2020 u dijelu kojim je tuženiku naloženo isplatitiiznos od 17.644,14 kn / 2.342,05 EUR i naknaditi troškove ovršnog postupka uiznosu od 1.908,07 kn / 253,24 EUR, sve s pripadajućim zateznim kamatama...
Pročitano
Pž 22... 26.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-728/2022-65 od 3.svibnja 2023. utvrđeno je da je tužitelj vlasnik 1/2 dijela nekretnina upisanih kaosuvlasnički dio 7/100 etažno vlasništvo (E-1) poslovni prostor broj 1, u prizemljuzgrade, koji se sastoji od jedne prostorije, ukupne površine 18,37 m2, suvlasnički dio16/100 etažno vlasništvo (E-2) poslovni prostor broj 2 u prizem...
Pročitano
Pž-90... 19.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-414/2019-17 od 11. siječnja 2021. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 1.535.333,13 kn s kamatama tekućim od 28. veljače 2019. do isplate, po stopi za ostale odnose (točkaI. izreke), odbijen je tužiteljev zahtjev da mu tuženik plati kamatu po višoj stopi (točkaII. izreke), naloženo je tuženiku platiti tužitelju troša...
Pročitano
Pž-25... 19.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-168/2021-34 od 22. travnja 2022. u točki I. njene izreke odbijen je tužbeni zahtjev koji glasi:„I. I.1. Utvrđuje se ništavim Ugovor o gotovinskom nenamjenskom kreditu sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine prijenosom prava vlasništva solemniziran kod javnog bilježnika Franka Čerina iz Pule pod brojem OU-168/99, dana 03.03.1999. g...
Pročitano
Pž 20... 18.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja sud prvog stupnja je odbaciozahtjev stečajnog dužnika Mens-Korman grupa d.o.o. od 24. travnja 2023. za prekidpostupka i odlučivanje u ovom stečajnom postupku (točka I. izreke rješenja). Istimrješenjem prvostupanjski je sud odbio kao neosnovan prijedlog stečajnog dužnikaMens-Korman grupa d.o.o. za otvaranje postupka u predstečajnoj stvar...
Pročitano
Pž 12... 18.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom prvostupanjskog suda ukida se platni nalog sadržan urješenju o ovrsi javnog bilježnika Kristiana Hukelja iz Zagreba, Mrazovićeva ulica 6,poslovni broj Ovrv-5041/2018 od 29. svibnja 2018., kojim je tuženiku naloženo u rokuod osam dana namiriti tužiteljutražbinu u iznosu od 399.488,94 kn sa zateznimkamatama, te naknaditi tužitelju troškove ovršnog postupka u izn...
Pročitano
Pž 23... 18.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj St-91/2022-327 od28. travnja 2023. određena je prodaja imovine dužnika u stečajnom postupku-nekretnina pobliže označenih u izreci presude na kojima je upisano pravo zaloga ukorist Ljekarne Prima Pharme, Zagreb, B2 kapital d.o.o. Zagreb i Privredna bankaZagreb d.d. Zagreb i određen upis zabilježbe tog rješenja na predmetnim<...
Pročitano
Pž 22... 17.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je obustavio ovrhu određenurješenjem poslovni broj Ovr-11/2017-21 od 16. lipnja 2017. i ukinuo sve provedeneradnje.2. U obrazloženju sud je naveo da je rješenjem poslovni broj Ovr-11/2017-21od 16. lipnja 2017. određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika. Dopisom od5. rujna 2022. FINA je obavijestila sud da je sukladno čl. 12. ...
Pročitano

Filteri