Ukupno dokumenata: 26021
Pž-15... 12.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor vjerovnika Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske na tablice stečajnog upravitelja. Prvostupanjski sud je zaključio da se u ovom slučaju trebaju primijeniti odredbe Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ...
Pročitano
Pž-42... 12.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj Povrv-54/2022 od 9. rujna 2022. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Luce Bronzan iz Dubrovnika poslovni broj Ovrv-95/2021 od 19. siječnja 2022. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 10.640,38 kn / 1.412,22 EUR sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do isplate po refe...
Pročitano
Pž-42... 12.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj Povrv-54/2022 od 9. rujna 2022. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Luce Bronzan iz Dubrovnika poslovni broj Ovrv-95/2021 od 19. siječnja 2022. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 10.640,38 kn / 1.412,22 EUR sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do isplate po refe...
Pročitano
Pž-15... 12.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor vjerovnika Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske na tablice stečajnog upravitelja. Prvostupanjski sud je zaključio da se u ovom slučaju trebaju primijeniti odredbe Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ...
Pročitano
Pž-23... 06.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj od tuženika zahtijeva naknadu za štetu koju je pretrpio u obliku izgubljene koristi koju bi u redovnom tijeku ostvario da u tome nije spriječen nezakonitim i nepravilnim radom tijela državne uprave, Agencije za poljoprivredno zemljište (dalje: APZ), kao štetnom radnjom u smislu odredbe čl. 1045.
Pročitano
Pž 56... 06.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Sud prvog stupnja presudio je:„I. Nalaže se tuženiku OPTIMUM 1990 d.o.o., Ivane Brlić-Mažuranić 15,Zagreb, OIB: 41085719385 da preda tužitelju KAUFLAND HRVATSKA k.d., DonjeSvetice 14,Zagreb, OIB: 47432874968 u posjed, slobodan od osoba i stvari, diokč.br. 16466, Koprivnička ulica, ukupne površine 17521 m2, upisane u zk. ul. 6642k.o. Varaždin, u naravi dio parkirališta Trg...
Pročitano
Pž-54... 06.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj Povrv-308/2018-45 od 14. prosinca 2021. prvostupanjski sud je održao na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Jasenke Crnčec iz Čakovca poslovni broj Ovrv-2144/16 od 26. rujna 2016. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 25.804,27 sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do ispl...
Pročitano
Pž 33... 05.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu P-430/2020-27 od 27. svibnja 2022.naloženo je tuženiku da u roku od petnaest dana plati tužitelju iznos od 5.697,50kuna sa zateznim kamatama od 19. kolovoza 2019. do isplate po stopi propisanoj zaostale odnose (točka I. izreke), a odbijen kao neosnovan tužbeni zahtjev u dijelukojim tužitelj traži plaćanje zateznih kamata na iznos od 5.697,50 kn ...
Pročitano
Pž 53... 31.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski je sud presudio:„I. Nalaže se tuženiku BINA - ISTRA d.d. Lupoglav, da tužitelju ALLIANZHRVATSKA d.d. Zagreb, isplati iznos od 2.373,72 EURa (dvije tisuće tristosedamdeset tri EURa sedamdeset dva centa) / 17.884,82 kuna (sedamnaest tisućaosamsto osamdeset četiri kune osamdeset dvije lipe), sa zateznim kamatama kojeteku od 11. srpnja 2016. do 31. prosinca 202...
Pročitano
Pž 13... 31.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke citirani platni nalog javnogbilježnika Kristijana Hukelja iz Zagreba održan na snazi za isplatu iznosa od 1.308,89EUR / 9.861,85 kn sa zateznim kamatama po stopi koja se određuje na odnose iztrgovačkih ugovora i za trošak ovršnog postupka u iznosu od 1.350,50 kn / 179,18EUR sa zateznom kamatom po istoj stopi od 6. studenoga 2020. do isplate...
Pročitano
Pž 29... 31.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-696/2021 od 10.svibnja 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od19.000,00 kn na ime naknade iz osiguranja s osnova štete nastale na teretnom vozilumarke MAN TGA reg. oznake i broja ST682RP sa zateznim kamatama od 7.studenog 2016. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora (točka
Pročitano
Pž 40... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je zahtjev tužitelja koji glasi:„1. Utvrđuje se da bračnu stečevinu tužiteljice ZRINKE ZADEL,OIB92008857264, Lučići 4, Viškovo, i tuženika SINIŠE ZADELA, OIB:54781242335,Kablarska cesta 44d, Rijeka, čini poslovni udjel u trgovačkom društvu ZAD - GRAD d.o. o. za usluge u građevinarstvu, OIB: 02700338202, upisano u sudskom registruT...
Pročitano
Pž-15... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-2368/2018 od 27. listopada 2021. ukinut je u cijelosti platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Anite Škurjanec iz Zagreba poslovni broj Ovrv-1790/2018 kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 151.517,33 kn zajedno s troškovima ovršnog postupka te je tužbeni zahtjev odbijen (točka I. izreke). Točkom II. izr...
Pročitano
Pž 25... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem poslovni broj St-1599/2023 od 27. srpnja 2023. Trgovački sud uZagrebu odbacio je prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka.2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud tako odlučioprimjenom odredbe čl. 32. t. 4. Stečajnog zakona („Narodne novine“ b...
Pročitano
Pž-48... 30.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1448/2021-21 od 30. rujna 2022. usvojen je tužbeni zahtjev temeljem kojega društvo N… d.o.o. prestaje postojati na temelju sudske odluke (točka 1. izreke), upis prestanka društva izvršiti će Trgovačkog sud u Zagrebu (točka 2. izreke), a tuženiku je naloženo naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka (točka 3. izreke). U obrazloženju pres...
Pročitano
Pž 25... 29.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski je sud riješio:„I. Određuje se nagrada stečajnoj upraviteljici Natalija Mladineo iz Splita, Viška24, OIB: 62875698528, za obavljene poslove u ovom stečajnom postupku uukupnom bruto iznosu od 83.615,37 EUR/630.000,00 kn, uvećan za obračunatidoprinos na zdravstveno osiguranje od 7,5%, što čini ukupan trošak isplate od89.886,52 EUR/677.250,00 kn.II. ...
Pročitano
Pž 21... 29.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-510/2015-49 od 16.rujna 2020. u točki I. izreke naloženo je tuženiku da u roku od osam dana na dvaelektrična dizala koje je isporučio i ugradio u objekt tužitelja izgrađen na čest. zem.339/1, K.O. Korčula zamijeni ugrađena vrata voznih okna dizala s vratima voznihokna dizala koja su propisana hrvatskom normom HRN DIN 4102 dio ...
Pročitano
Pž-21... 28.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika Helene Dragun iz Splita, poslovni broj Ovrv-2624/2019 od 29. kolovoza 2019. (točka I. izreke). Odlukom iz točke II. izreke presude, tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku troškove parničnog postupka u iznosu od 725,00 kn. Tužiteljev zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka u iznosu od 625,00 kn je...
Pročitano
Pž 43... 25.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom zbog ogluhe poslovni broj P-1498/2019 od 17. srpnja2020. tuženiku je naloženo platiti iznos od 32.576,77 kn sa zakonskim zateznimkamatama koje teku od 22. srpnja 2019. do isplate po stopi propisanoj za ostaleodnose.2. Iz obrazloženja pobijane presude proizlazi da je prvostupanjski sud takoodlučio na temelju odredbe članka 331.b
Pročitano
Pž 28... 24.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-776/2019-31 od 13.lipnja 2022. odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 93.747,14 kuna sazateznim kamatama od 18. siječnja 2019. do isplate po stopi propisanoj za ostaleodnose.2. Tužitelj je protiv te presude pravovremeno izjavio žalbu zbog bitne povredeodredaba parničnog postupka iz članka 354. stavka 2. točke 11. ...
Pročitano
Pž-25... 23.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog kojim je tuženiku naloženo platiti tužitelju iznos od 40.000,00 kn sa zakonskim zateznim, a tužbeni zahtjev je odbijen kao neosnovan. Tužitelju je naloženo naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od 3.250,00 kn.2. Prvostupanjski sud je donio ovu presudu nakon što je usvojio tuženikov prigovor zastare tu...
Pročitano
Pž 23... 16.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-73/2023-61 od 27.lipnja 2023. odbačena je kao nepravodobna tužiteljeva žalba koju je podnio protivpresude istog suda poslovni broj P-73/2023-58 od 2. lipnja 2023.2. Tako je odlučio prvostupanjski sud na temelju odredba čl. 500. st. 1....
Pročitano
Pž-23... 09.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja uskraćena je potvrda plana restrukturiranja i obustavljen predstečajni postupak nad dužnikom E... d.o.o. Zagreb (točka I. izreke), određeno je da će sud po službenoj dužnosti nastaviti postupka kao da je podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka (točka II. izreke), određeno je da će se uskrata potvrde plana restrukturiranja i obustava predstečajnog post...
Pročitano
Pž 21... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev iukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi Javnog bilježnika Luce Bronzan iz Dubrovnika,Vukovarska 24, poslovni broj Ovrv-4642/2013 od 16. listopada 2013. kojim jenaloženo tuženiku da u roku od osam dana plati tužitelju iznos od 222.280,00 kn i damu naknadi trošak ovršnog postupka, sve s pripadajućim zateznim kam...
Pročitano
Pž 45... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-142/2022-9 od 23.rujna 2022. u točki I. njezine izreke naloženo tuženiku da tužitelju plati iznos od11.250,00 kn / 1.493,13 EUR sa zateznom kamatom od 11. svibnja 2022. do isplate.Točkom II. izreke presude naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak uiznosu od 4.262,50 kn / 565,73 EUR sa zateznom kamatom od 23. r...
Pročitano
Pž-24... 02.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: I. Presudom Trgovačkog suda u Zadru, Stalne službe u Šibeniku poslovni broj P-108/2021 od 1. travnja 2022. suđeno je:„I. Utvrđuje se da Ugovor o jamstvu i zasnivanju založnog prava radi osiguranja novčane tražbine od 26.01.2021. s pripadajućom javnobilježničkom potvrdom Ov-667/2021 od 08.02.2021. javni bilježnik Josip Čujec, Knin, Tvrtkova 3 između tužitelja kao jamca platca i založnog ...
Pročitano
Pž 51... 01.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom prvostupanjskog suda u pobijanom dijelu nalaže se tužiteljuTvornici turbina d.o.o. namiriti tuženiku T & H INVEST d.o.o. iznos od 17.591,41 EUR/ 132.000,00 kn (točka I. izreke) i naknaditi troškove parničnog postupka u iznosu od3.954,48 EUR / 29.795,00 kn (točka III. izreke).2. Tužitelj protutuženik je pravovremeno podnio žalbu protiv presude,pobijajući je zbo...
Pročitano
Pž-33... 01.08.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni broj P-64/2018-42 od 21. srpnja 2018. odbijen je tužbeni zahtjev kojim je tužitelj tražio da sud naloži tuženiku da mu plati iznos od 229.216,61 kuna sa zateznim kamatama od 28. srpnja 2015. do isplate po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora (točka I. izreke) i naloženo je tužitelju da tuženiku naknadi troškove parničnog postupka u i...
Pročitano
Pž 16... 27.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-24/2020-36 od 11.veljače 2022. utvrđeno je da čest. zem. 695/4, upisana u zk.ul. 15600, k.o. Splitpredstavlja pomorsko dobro pa se tužitelj ovlašćuje ishoditi upis pomorskog dobra na2/12 suvlasničkog dijela prvotuženika Grada Splita, na 2/12 dijela drugotuženikaAddiko bank d.d. i na 8/12 suvlasničkog dijela trećetuženika Fateor d...
Pročitano
Pž 53... 27.07.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke održan na snazi platni nalog izrješenja o ovrsi javnog bilježnika Ilinke Lisonek iz Zagreba poslovni brojOvrv-10198/19 od 30. kolovoza 2019. kojim je tuženiku naloženo tužitelju platiti iznosod 27.000,00 kn, odnosno 3.583,52 EUR sa zateznim kamatama po stopi koja seodređuje na odnose iz trgovačkih ugovora, i to na iznos od 3.000,00 kn, odno...
Pročitano

Filteri