Ukupno dokumenata: 26003
Pž-21... 25.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Tt-07/43-5 od 21. veljače 2007. godine odbijen je zahtjev za upis u sudski registar osnivanja uslužno-proizvodne zadruge PRVAN, Vrgorac, Zagrebačka 31.   U obrazloženju se navodi da je predlagatelj podnio prijavu za upis osnivanja uslužno-proizvodne zadruge PRVAN, Vrgorac, da je sud zaključkom od 15. siječnja 2007., pozvao pred...
Pročitano
Pž-14... 25.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Zagrebu presudom posl. br. XLII P-7390/02-25 od 2. prosinca 2003. godine u točki I. izreke ukinuo je nalog za namirenje iz rješenja o ovrsi tog suda posl. br. Ovrv-4466/02 od 14. travnja 2002. godine, u točki II. utvrdio da je tužba djelomično povučena za iznos od 26.251,54 kn te u točki III. izreke naložio tuženiku da tužitelju plati iznos od 153.013,20 kn sa zakonskim zat...
Pročitano
Pž-29... 25.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj Ovrv-577/04-17 od 8. prosinca 2005., određen je nastavak ovrhe onako kako je opisano u izreci ove odluke.   Protiv ove odluke žali se ovrhovoditelj ističući da je u pobijanom rješenju propušteno naznačiti o kojoj se novčanoj tražbini radi, a koja je tražbina utvrđena rješenjem istoga suda od 22. travnja 2004.   Žalba je osnovana. &...
Pročitano
Pž-65... 25.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Rijeci se pozivom na odredbu članka 6.  Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 90/92, 2/93, 5/93, 58/93, 90/93, 10/94 i 29/94), kojim je izmijenjen članak 16.
Pročitano
Pž-20... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Pazinu rješenjem poslovni broj Ovr-524/06 od 18. siječnja 2007., na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Ovrv-3964/00 od 30. lipnja 2000. odredio je nastavak ovrhe na ovršeničinim pokretninama radi namirenja ovrhovoditeljeve tražbine u skladu s prijedlogom od 12. rujna 2006.   Protiv navedenog rješenja žalbu je pravovremeno podni...
Pročitano
Pž-20... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio ovršenikov prijedlog za povrat u prijašnje stanje, zbog propuštenog roka za podnošenje prigovora protiv rješenja o ovrsi poslovni broj Orv-213/05 od 21. siječnja 2005. godine (točka I. izreke pobijanog rješenja). Ovršenikov prigovor protiv navedenog rješenja o ovrsi, odbačen je kao nepravovremen (točka II. izreke pobijanog rješenja).   U ...
Pročitano
Pž-21... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Presudom prvog stupnja održava se na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj Ovrv-2079/05 od 13. rujna 2005. godine u dijelu kojim je naloženo tuženiku Zdravku Bartoloviću, vl. trgovačkog obrta SPORT-LOV iz Vinkovaca, Glagoljaška 42, da tužitelju Dolar commerce d.o.o. Županja, Strossmayerova 47, plati iznos od 69.267,60 kn sa zakonskim zateznim kamata...
Pročitano
Pž-20... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Rijeci rješenjem poslovni broj Ovr-39/07 od 12. siječnja 2007. na temelju pravomoćnog i ovršnog rješenja istoga suda poslovni broj Ovrv-4516/00 od 25. srpnja 2000., odredio je nastavak ovrhe na ovršeničinoj plaći radi namirenja ovrhovoditeljičine tražbine u skladu s prijedlogom od 10. siječnja 2007.   Protiv navedenog rješenja žalbu je pravovremeno podnijela ovršenica. ...
Pročitano
Pž-19... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Zagrebu odlučio je o troškovima postupka na način da je prvotuženiku naložio naknaditi tužitelju trošak postupka u iznosu od 31.148,20 kn, a tužitelj je dužan drugotuženiku i umješaču GOLDEN MARKETING Canada platiti iznos od 158.543,88 kn na temelju članka 154. stavak 1. i 2. Zakona o parničnom postupku.   Tužitelj žalbom pobija točku II. izreke rješ...
Pročitano
Pž-23... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Presudom prvog stupnja tuženik Liburnia rivijera hoteli d.d. Opatija dužan je tužiteljici Ingeborg Hannelore Furtner, Njemačka, platiti iznos 4.090,34 EUR zajedno s kamatom i to na iznos od 8.000,00 DEM počev od 17. ožujka 1987. godine do 31. prosinca 2001. godine po stopi koju banke u mjestu ispunjenja plaćaju na devizne štedne uloge, a od 1. siječnja 2002. godine kamata teče na iznos od ...
Pročitano
Pž-23... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Prvostupanjskim rješenjem odlučeno je da se odbija prijedlog predlagatelja osiguranja radi osiguranja prethodnom mjerom novčane tražbine od 116.274,12 kn sa zakonskom zateznom kamatom od dana dospijeća pojedinih iznosa tražbine, te troškova parničnog troška u iznosu od 29.605,81 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 15. siječnja 2007. godine do plateža, te daljnjih troškova postupka osiguranj...
Pročitano
Pž-19... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem, Trgovački sud u Varaždinu odredio je ovrhu na ovršenikovim novčanim sredstvima, na temelju pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj P-248/05-20 od 7. studenoga 2005. godine, radi naplate iznosa od 8.920,00 kn na ime troškova parničnog postupka, sa zakonskim zateznim kamatama i troškovima ovršnog postupka.   Protiv tog rješenja žalbu je...
Pročitano
Pž-21... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Bjelovaru rješenjem poslovni broj St-37/06 od 12. veljače 2007. otvorio je stečajni postupak, imenovao stečajnog upravitelja Branka Valentića iz Virovitice i zaključio stečajni postupak nad dužnikom ŽITOPRERADA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge u stečaju, Gradine, Matije Gupca bb, MBS: 010054415, te naložio brisanje stečajnog dužnika iz sudskog registra nakon pravomoć...
Pročitano
Pž-20... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Bjelovaru je pozvao predlagateljicu u roku od 8 dana predujmiti iznos od 10.000,00 kn za pokriće prethodnog postupka uz upozorenje da će se prijedlog odbaciti, ako predlagateljica u danom roku ne predloži predujam.   Iz obrazloženja pobijanog rješenja proizlazi da je sud prvog stupnja razmatrao prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, nakon čega je...
Pročitano
Pž-23... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem poslovni broj St-294/05 od 26. ožujka 2007. godine  prvostupanjski je sud odbacio žalbu predlagatelja Publikum d.o.o. izjavljenu protiv rješenja istog suda poslovni broj St-294/05 od 2. ožujka 2007. godine kao nedopuštenu, jer je u pouci o pravnom lijeku rješenja (na koje je izjavljena žalba) navedeno da na temelju odredbe čl. 278. st. 2. ZPP-a žalba nije dozvoljena...
Pročitano
Pž-24... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je obustavio ovršni postupak na pokretninama ovršenika i ukinuo sve provedene radnje (točka I. izreke) radi naplate duga od 2.905,08 kn, jer ovrhovoditelj nakon bezuspješno održane prve dražbe nije predložio drugu dražbu. Tako je odlučio sud prvog stupnja na temelju odredbe čl.  142. st. 5. OZ-a i čl. 67. st. 5. OZ-a.   Točkom II. izreke prvo...
Pročitano
Pž-71... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanom presudom odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu iznosa od 69.332,46 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 28. ožujka 2003. godine do isplate, te je ukinut platni nalog iz rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Ovrv-977/2004 od 9. ožujka 2004. godine, u dijelu u kojem je tuženiku naloženo platiti tužitelju navedeni iznos, kao i trošak u iznosu od 2.255,00 kn sa zatezn...
Pročitano
Pž-61... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Prvostupanjskom presudom Trgovačkog suda u Zagrebu broj XXXVIIP-2050/2003 od 20. svibnja 2004. godine usvojen je tužbeni zahtjev, te je održan na snazi platni nalog kojim je naloženo tuženiku da isplati tužitelju 5.464,09 kn zajedno sa zakonskom zateznom kamatom kako je to navedeno u izreci presude prvog stupnja, te je naloženo tuženiku da plati tužitelju iznos od 2.235,00 kn na ime troško...
Pročitano
Pž-16... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem sud prvog stupnja je utvrdio da je stečajni upravitelj osporio prijavljenu tražbinu stečajnog vjerovnika Ivana Perkovića u iznosu od 94.704,00 kn kao tražbinu prvog višeg isplatnog reda na teret troškova stečajnog postupka, te je navedenog vjerovnika uputio da u roku od 30 dana pokrene parnični postupak radi utvrđenja osporene tražbine. Tako je sud prvog stupnja riješio ...
Pročitano
Pž-20... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Osporenim je rješenjem prihvaćena ovršenikova žalba u cijelosti i rješenje o ovrsi istog suda poslovni broj Ovr-82/06 od 27. siječnja 2006. preinačeno je, te je u cijelosti odbijen ovršni zahtjev kojim se predlaže na temelju presude Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj P-371/04 od 30. rujna 2004. i presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-7824/04 od 22. pros...
Pročitano
Pž-82... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanom presudom, citiranom u izreci, prvostupanjski sud je odlučio da se tužba smatra povučenom za glavnicu u iznosu od 4.062,60 kn te da se u preostalom dijelu tužbeni zahtjev usvaja, te je tuženik dužan platiti tužitelju iznos od 409,80 kn sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 8. srpnja 2003. godine do isplate, te trošak ovršnog postupka u iznosu od 200,00 kn i trošak parničnog post...
Pročitano
Pž-04... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem obustavljena je ovrha i ukinute su provedene radnje.   Prema obrazloženju navedenog rješenja banka koja vodi račun ovršenika obavijestila je sud da na računu ovršenika nema dovoljno sredstava za provedbu rješenja o ovrsi u cijelosti, a iz dopisa banke proizlazi da je navedenu obavijest banka proslijedila ovrhovoditelju. Budući da ovrhovoditelj nije u roku od šest mj...
Pročitano
Pž-67... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Zagrebu je rješenjem broj XLIX Ovrv-6380/03-8 od 28. lipnja 2006. godine obustavio ovrhu na pokretninama i u tom dijelu ukinuo provedene ovršne radnje.   U obrazloženju ovog rješenja prvostupanjski sud navodi da je zaključkom pozvao ovrhovoditelja na uplatu predujma u iznosu od 300,00 kn na ime provođenja ovrhe na pokretninama. Ovrhovoditelj nije dostavio dokaz o tome d...
Pročitano
Pž-25... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Presudom prvog stupnja odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:   „1. Nalaže se tuženiku da izda nalog Središnjoj depozitarnoj agenciji da tužitelja upiše u knjigu dionica kao vlasnika 27 dionica koji glase na ime, serije A i to kontrolnih brojeva br. 00901024-00901041 i od broj 00586580-00586588 ukupne nominalne vrijednosti 2.700,00 DEM, te da se kao vlasnika predmetnih dionica briše tv...
Pročitano
Pž-21... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Presudom prvog stupnja platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Ovrv-13917/04 od 25. veljače 2005. godine kojim je tuženiku naloženo plaćanje iznosa od 5.750,32 kn sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 4.801,51 kn od 1. rujna 2004. godine i 948,81 kn od 30. srpnja 2003. godine pa do isplate održava se na snazi. Tuženik je dužan tužitelju nakn...
Pročitano
Pž-21... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud nije dopustio ponavljanje postupka u ovoj pravnoj stvari te je drugotuženiku, trećetuženiku i četvrtotuženici naložio naknaditi tužitelju trošak u iznosu od 1.925,00 kn.   U obrazloženju pobijanog rješenja je navedeno da su drugotuženik, trećetuženik i četvrtotuženica 13. listopada 2006. podnijeli prijedlog za ponavljanje postupka, koji je okončan...
Pročitano
Pž-47... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Prvostupanjskom presudom odlučeno je u točki I. izreke da se platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi Trgovačkog suda u Karlovcu poslovni broj Ovrv-390/04-2 od 31. ožujka 2004. godine, kojim je naloženo tuženiku da plati tužitelju iznos od 51.356,54 kn sa zakonskom zateznom kamatom prema stopi utvrđenoj Uredbom o visini stope zatezne kamate i rokovima i iznosima navedenim u izreci presude, ...
Pročitano
Pž-11... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj Ovr-913/06 od 8. siječnja 2007. odbijen je prijedlog za provedbu sudske ovrhe na pokretninama ovršenika. Ovo iz razloga što je temeljem javnobilježničkog rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave ustanovljeno da je određena ovrha općenito na imovini ovršenika. Odredbom čl. 252h. st. 2. OZ-a propisano je da na temelju pravomoćnog i ovr...
Pročitano
Pž-30... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj Ovrv-4098/04 od 18. veljače 2005., odbačen je prigovor ovršenika, onako kako je opisano u izreci ove odluke jer je prigovor podnesen nepravovremeno.   Protiv ove odluke žali se ovršenik ističući da je rješenje o ovrsi stvarno uručeno tek 5. siječnja 2005., jer na dostavnici u spisu nema pečata ovršenika, a niti potpisa osobe ovlaštene ko...
Pročitano
Pž-76... 24.04.2007. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK:   Trgovački sud u Zagrebu presudom poslovni broj P-3146/04 od 15. prosinca 2004. godine održao je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi istoga suda poslovni broj Ovrv-2521/04 od 6. svibnja 2004. godine kojim je naloženo tuženiku isplatu iznosa od 2.572,58 kn sa zakonskim zateznim kamatama kako je pobliže specificirano u izreci, kao i troškove u iznosu od 100,00 kn.   Naloženo...
Pročitano

Filteri