Ukupno dokumenata: 26021
Pž 32... 05.10.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1467/2022-21 od25. svibnja 2023. u točki I. izreke naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od 260,12EUR / 1.959,86 kn sa zateznim kamatama od 14. travnja 2022. do isplate. Točkom II.izreke odbijen je tužbeni zahtjev za isplatu zatezne kamate na iznos od 260,12 EUR /1.959,86 kn za dan 13. travnja 2022. Točkom III. izre...
Pročitano
Pž 18... 05.10.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom zbog ogluhe Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni brojP-2252/2022 od 17. ožujka 2023. naloženo je tuženiku platiti tužitelju iznos od13.935,89 EUR / 105.000,00 kn sa zateznom kamatom od 10. rujna 2022. do isplate(točka I. izreke). Naloženo je tuženiku naknaditi tužitelju parnični trošak u iznosu od537,99 EUR / 4.053,50 kn (točka II. izreke).2. Na ovaj način presu...
Pročitano
Pž 32... 04.10.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prijedlog dužnika EXPLANTA USLUGE d.o.o. za otvaranje predstečajnog postupka.2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je sud tako odlučio jer je utvrdio da koddužnika u trenutku podnošenja prijedloga ne postoji predstečajni razlog prijetećenesposobnosti za plaćanje, već da je ostvaren stečajni razlog nesposobnosti zaplaćanje propisan odredbom čl...
Pročitano
Pž 29... 03.10.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-681/2022 od 3.svibnja 2023. otvoren je skraćeni stečajni postupak nad dužnikom LAZULI d.o.o.,OIB 02403165889, 3. svibnja 2023 u 8,40 sati kada je to rješenje o otvaranjustečajnog postupka objavljeno na mrežnoj stranici e-oglasna ploča tog suda (točka I.izreke), za stečajnog upravitelja imenovana je Marija Vujčić Turkulin iz Zag...
Pročitano
Pž-27... 27.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženici isplatiti tužitelju iznos od 250.000,00 kn, sa zateznim kamatama obračunatim počevši od 29. lipnja 2015. do isplate, po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope Hrvatske narodne banke na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana...
Pročitano
Pž 28... 27.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem odgodio ovrhu u odnosu nanekretninu označenu kao ETAŽA-1, 17.194/100 dijela što predstavlja četverosobnistan br. 4 u II (drugoj) etaži i spremište ozn. S2 u I (prvoj) etaži, ukupne površine127,59 m2 označen u planu posebnih dijelova zgrade zelenom bojom, a koji senalazi u Stambenoj zgradi br. 11 i dvorište, Vidikovac, površine 469 m2, iz...
Pročitano
Pž-27... 27.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskom presudom odbijen je kao neosnovan tužiteljev tužbeni zahtjev koji glasi: „Nalaže se tuženici isplatiti tužitelju iznos od 250.000,00 kn, sa zateznim kamatama obračunatim počevši od 29. lipnja 2015. do isplate, po stopi koja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope Hrvatske narodne banke na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana...
Pročitano
Pž 36... 26.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1489/2019-38 od 5.svibnja 2022. naloženo je tuženiku da u roku petnaest dana plati tužitelju iznos od192.751,48 kuna sa zateznim kamatama od 31. siječnja 2019. do isplate po stopipropisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora (točka I. izreke), a odbijen kaoneosnovan tužbeni zahtjev u dijelu kojim tužitelj zahtijeva od tuženika i...
Pročitano
Pž 30... 26.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem je prvostupanjski sud, odlučujući o tužiteljevomprigovoru protiv rješenja o naplati pristojbe na žalbu od 31. svibnja 2023. riješio:„Djelomično se prihvaća prigovor tužitelja izjavljen protiv rješenja za plaćanjesudske pristojbe na žalbu ovoga suda posl. br. 17 P-141/2021-23 od 31. svibnja2023. godine u dijelu koji se odnosi na plaćeni iznos od 663,61 Eur ...
Pročitano
Pž 29... 26.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-280/2014-340 od18. srpnja 2023. odbijen je prigovor ponuditelja El Dorado Maroma j.d.o.o. naIzvještaj Financijske agencije o provedenoj elektroničkoj javnoj dražbi, ID: 41608.2. Protiv tog je rješenja društvo El Dorado Maroma j.d.o.o., koje je kaoponuditelj sudjelovalo u javnoj dražbi, pravovremeno podnijelo žalbu zbog p...
Pročitano
Pž 26... 26.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni St-159/2014-1340 od 21.lipnja 2023. ispravljeno je rješenje tog suda poslovni broj St-159/2014-1228 od 26.siječnja 2023. u točki I. izreke u dijelu koji se odnosi na oznaku suvlasničkih dijelovana kojima je u zemljišnoj knjizi upisano pravo građenja na čest. zem. 820/1, zk. ul.15816 k.o. Split, na zemljištu ispod zgrade „Firule – Lazar...
Pročitano
Pž-21... 22.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom je točkom I. izreke održan na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javne bilježnice Mandice Popović iz Osijeka poslovni broj Ovrv-132/2018 od 22. kolovoza 2018. u dijelu kojim je tuženiku naloženo tužiteljici platiti iznos od 2.820,36 EUR / 21.250,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom od 24. svibnja 2017. do isplate po stopi koja se određuje na odnose iz trgovačkih ugovor...
Pročitano
Pž 29... 22.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud nastavio je postupak pozivomstečajnim upraviteljima Stečajne mase iza Ante Jurković d.o.o. u stečaju i Stečajnemase iza Lijanovići-trgovina d.o.o. da preuzmu postupak u ovoj pravnoj stvari (čl.215. st. 1. Zakona o parničnom postupku; „Narodne novine“...
Pročitano
Pž 26... 21.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj St-63/2015-770 od 26.svibnja 2023. kupcu Miri Međugorcu iz Splita, Maslinska 26, OIB 85369439078,dosuđen je poseban dio nekretnine stečajnog dužnika označen kao 17/8222 dijelakat. čest. 1828/4 Z.U. 16122 k.o. Split, koji je suvlasnički dio povezan s cjelinomgaražnog mjesta G10-PO2, ukupne površine 17,17 m2, u podrumu II. i određen...
Pročitano
Pž-29... 19.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja predlagateljeve novčane tražbine u iznosu od 16.801,90 EUR i troškova postupka u iznosu od 1.745,44 kn / 231,66 EUR, zaustavljanjem broda Oosterdam.2. O prijedlogu za određivanje privremene mjere prvostupanjski sud je odlučio primjenom odredbi čl. 1. i 2. Međunarodn...
Pročitano
Pž-29... 19.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim u izreci označenim rješenjem razrješava se dužnosti stečajni upravitelj Z… T…, Našice, J. Runjanina 7, OIB 01559486405 (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja u ovom stečajnom postupku imenuje se N… G… Vinkovci, Glagoljaška 52, OIB 04212100945, izabrana metodom slučajnog odabira - automatskom dodjelom s iznimkom (točka II. izreke), prijašnji stečajni upravitelj dužan je izvrši...
Pročitano
Pž-29... 19.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim u izreci označenim rješenjem razrješava se dužnosti stečajni upravitelj Z… T…, Našice, J. Runjanina 7, OIB 01559486405 (točka I. izreke), za stečajnog upravitelja u ovom stečajnom postupku imenuje se N… G… Vinkovci, Glagoljaška 52, OIB 04212100945, izabrana metodom slučajnog odabira - automatskom dodjelom s iznimkom (točka II. izreke), prijašnji stečajni upravitelj dužan je izvrši...
Pročitano
Pž-29... 19.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjski sud je odbio kao neosnovan prijedlog za određivanje privremene mjere radi osiguranja predlagateljeve novčane tražbine u iznosu od 16.801,90 EUR i troškova postupka u iznosu od 1.745,44 kn / 231,66 EUR, zaustavljanjem broda Oosterdam.2. O prijedlogu za određivanje privremene mjere prvostupanjski sud je odlučio primjenom odredbi čl. 1. i 2. Međunarodn...
Pročitano
Pž-28... 14.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim je rješenjem na temelju odredbe članka 213. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj: 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 i 114/22; u daljnjem tekstu: ZPP) prekinut postupak u ovoj pravnoj stvari. Prema obrazloženju, sud je prihvatio tužiteljev prijedlog od 11. listopada 2022. za prekid postupka s obzirom na činjenicu da se pred Općinskim su...
Pročitano
Pž-28... 14.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim je rješenjem na temelju odredbe članka 213. stavka 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine" broj: 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14, 70/19, 80/22 i 114/22; u daljnjem tekstu: ZPP) prekinut postupak u ovoj pravnoj stvari. Prema obrazloženju, sud je prihvatio tužiteljev prijedlog od 11. listopada 2022. za prekid postupka s obzirom na činjenicu da se pred Općinskim sudom ...
Pročitano
Pž 28... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke prvostupanjski sud je djelomičnoprihvatio tužbeni zahtjev tužitelja u dijelu kojem je utvrdio da je tužitelj, na ime bračnestečevine, ovlaštenik za ½ (ili 50%) na poslovnom udjelu trgovačkoga društvaCIPELE d.o.o. te se nalaže tuženiku da u roku od 8 dana podnese registarskomodjelu Trgovačkoga suda u Splitu zahtjev za upis tužitelja kao suv...
Pročitano
Pž-23... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-1264/2021-219 od 23. svibnja 2023. glasi:„Ukidaju se odluke skupštine vjerovnika od 10. veljače 2023.:- pod točkom 4.1. - daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici na izdavanje odvjetničke punomoći za zastupanje stečajnog dužnika u sudskim postupcima koje namjerava pokrenuti radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika/ut...
Pročitano
Pž-27... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-265/2015-123 od 28. srpnja 2023. riješeno je:„Ukidaju se odluke Skupštine vjerovnika od 20. srpnja 2023., a koje glase:„1. Donosi se odluka o povlačenju tužbe u parničnom predmetu tužitelja Stečajna masa iza P… d.o.o. u stečaju, OIB: 77243036417, Zagreb, Ladislava Štritofa 14, protiv tuženika J… d.o.o., OIB: 82814304782, Sla...
Pročitano
Pž-25... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom poslovni broj P-1550/2021 od 27. travnja 2023. Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je tužiteljevu tražbinu u iznosu od 59.136,04 EUR / 445.560,52 kn kao tražbinu drugog višeg isplatnog reda koja je osporena u stečajnom postupku nad prvotuženikom.Rješenjem poslovni broj P-1550/21 od 27. travnja 2023. Trgovački sud u Zagrebu odbio je preinaku tužbe od 13. ožujka 2023. (točka I.), ...
Pročitano
Pž-23... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj St-1264/2021-219 od 23. svibnja 2023. glasi:„Ukidaju se odluke skupštine vjerovnika od 10. veljače 2023.:- pod točkom 4.1. - daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici na izdavanje odvjetničke punomoći za zastupanje stečajnog dužnika u sudskim postupcima koje namjerava pokrenuti radi pobijanja pravnih radnji stečajnog dužnika/ut...
Pročitano
Pž-27... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-265/2015-123 od 28. srpnja 2023. riješeno je:„Ukidaju se odluke Skupštine vjerovnika od 20. srpnja 2023., a koje glase:„1. Donosi se odluka o povlačenju tužbe u parničnom predmetu tužitelja Stečajna masa iza P… d.o.o. u stečaju, OIB: 77243036417, Zagreb, Ladislava Štritofa 14, protiv tuženika J… d.o.o., OIB: 82814304782, Sla...
Pročitano
Pž-27... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda označenim u izreci ovog rješenje prvostupanjski je sud, između ostalog utvrdio da je vjerovniku II. višeg isplatnog reda M… P… F… (u izreci točke I.II.18. tog rješenja je pogrešno navedeno M… P… F…, što prvostupanjski sud u svako doba može ispraviti rješenjem sukladno članku 342. Zakona o parničnom postupku u vezi s člankom 10. Stečajnog zakona) od prijavljene tražbine u izno...
Pročitano
Pž-25... 13.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom poslovni broj P-1550/2021 od 27. travnja 2023. Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je tužiteljevu tražbinu u iznosu od 59.136,04 EUR / 445.560,52 kn kao tražbinu drugog višeg isplatnog reda koja je osporena u stečajnom postupku nad prvotuženikom.Rješenjem poslovni broj P-1550/21 od 27. travnja 2023. Trgovački sud u Zagrebu odbio je preinaku tužbe od 13. ožujka 2023. (točka I.), ...
Pročitano
Pž-15... 12.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je kao neosnovan prigovor vjerovnika Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske na tablice stečajnog upravitelja. Prvostupanjski sud je zaključio da se u ovom slučaju trebaju primijeniti odredbe Zakona o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija ...
Pročitano
Pž-42... 12.09.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Dubrovniku poslovni broj Povrv-54/2022 od 9. rujna 2022. održan je na snazi platni nalog iz rješenja o ovrsi javnog bilježnika Luce Bronzan iz Dubrovnika poslovni broj Ovrv-95/2021 od 19. siječnja 2022. u dijelu kojim je naloženo tuženiku platiti tužitelju iznos od 10.640,38 kn / 1.412,22 EUR sa zateznim kamatama od dospijeća pojedinačnih iznosa do isplate po refe...
Pročitano

Filteri