Ukupno dokumenata: 2325
Pž 85... 09.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem poslovni broj St-1072/2023-5 od 3. siječnja 2024. Trgovački sudu Zagrebu obustavio je skraćeni stečajni postupak nad dužnikom ProService d.o.o. ulikvidaciji.2. Iz obrazloženja rješenja proizlazi da je prvostupanjski sud utvrdio da upostupku pokrenutom na temelju zahtjeva Financijske agencije za provođenjeskraćenog stečajnog postupka nad dužnikom prema odredbi čl...
Pročitano
Pž 88... 09.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1000/2019od 18. prosinca 2023. odbijen je tužiteljev prigovor protiv rješenja Trgovačkog suda uZagrebu poslovni broj P-1000/2019 od 14. prosinca 2023. i to rješenje je potvrđeno ucijelosti.2. U obrazloženju pobijanog rješenja prvostupanjski sud je utvrdio da jerješenjem o pristojbi tog suda od 14. prosinca 2023...
Pročitano
Pž 25... 04.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud je pobijanim rješenjem utvrdio da je nastupio prekidpostupka jer je nad tuženikom rješenjem prvostupanjskog suda u predmetu poslovnibroj St-1138/21 od 20. srpnja 2022. otvoren stečajni postupak. Sud je rješenje donioprimjenom odredbe čl. 215. t. 5. Zakona o parničnom post...
Pročitano
Pž 38... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem stečajnom upravitelju izriče se novčana kazna uiznosu od 265,45 EUR / 2.000,00 kn te mu se nalaže novčanu kaznu platiti u roku odosam dana od pravomoćnosti u korist Državnog proračuna i uz upozorenje naposljedice propuštanja i nalog Financijskoj agenciji provesti rješenje ako žalitelj neplati kaznu i o tome ne obavijesti sud.2. Prema obrazloženju...
Pročitano
Pž 42... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prihvaćen je prijedlog za osiguranje nenovčanetražbine predlagateljice osiguranja prema protivniku osiguranja, a koja tražbina sesastoji od utvrđenja da je tužiteljica suovlaštenik u jednakim dijelovima na poslovnomudjelu protivnika osiguranja u trgovačkom društvu GESIG HRVATSKA d.o.o., te unalogu protivniku osiguranja da u Knjizi poslovnih udjela i u sudskom...
Pročitano
Pž 42... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, radi osiguranja tužiteljeve novčanetražbine prema tuženiku iz rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnogbilježnika Mirjane Popovac iz Splita poslovni broj Ovrv-7337/2020 od 26. listopada2020. u iznosu od 269.819,72 kn sa zakonskim zateznim kamatama od 4. rujna2020. do isplate, kao i radi osiguranja troškova ovršnog postupka...
Pročitano
Pž 50... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-185/2022-8 od 19.listopada 2022. naloženo je tuženiku da plati tužitelju iznos od 36.000,00 kuna /4.778,02 eura sa zateznim kamatama koje teku na svaki mjesečni iznos od 2.000,00kuna od 16. dana u mjesecu do isplate počev od 16. kolovoza 2020. do 16. srpnja2022. po stopi propisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora u roku os...
Pročitano
Pž 36... 02.01.2024. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj St-674/2016-448 od25. rujna 2023. potvrđen je stečajni plan iz kolovoza 2023. s ispravcima i dopunamaiznesenim na ročištu za raspravljanje i glasovanje o stečajnom planu održanom 22.rujna 2023. za stečajnog dužnika Sagitta d.o.o. ugostiteljstvo, marketing i putničkaagencija u stečaju, Osijek, Mlinska 57/a, MBS 030074666, OIB 3...
Pročitano
Pž 36... 28.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-486/2018-48 od 22.svibnja 2023. utvrđeno je da je tužitelj povukao tužbu u dijelu u kojem je traženo dasud utvrdi da postoji novčana tražbina tužitelja prema tuženiku u iznosu od3.203.503,88 eur / 24.136.800,00 kuna sa zateznim kamatama od 5. kolovoza 2015.do isplate, kao i u dijelu kojim je traženo da se tražbina tužitelja u...
Pročitano
Pž 39... 27.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-170/2021-20 od 14.travnja 2023. određen je nastavak postupka u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke),pozvan pravni slijednik tuženika da preuzme postupak u ovoj pravnoj stvari (točka II.izreke) i odbačen kao nepravovremen zahtjev tuženika za naknadu troškovaparničnog postupka od 21. veljače 2022.2. Protiv tog rješenja tuž...
Pročitano
Pž 19... 20.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Trgovački sud u Osijeku se oglasio mjesnonenadležnim za postupanje u ovoj pravnoj stvari (točka I. izreke) te je odredio da ćese po pravomoćnosti toga rješenja predmet ustupiti mjesno nadležnom Trgovačkomsudu u Zagrebu (točka II. izreke).2. U obrazloženju rješenja sud navodi da je tuženik, prije upuštanja uraspravljanje u glavnoj stvari, prigovorio mje...
Pročitano
Pž-23... 19.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud stečajnom upravitelju M… L… iz Zagreba, Gračanska cesta 145f, OIB 12398076495, odredio nagradu u iznosu od 3.592,09 EUR / 27.064,60 kn. Tako je prvostupanjski sud riješio sukladno odredbi članka 94. stavka 1. Stečajnog zakona („Narodne novine” broj: 71/15, 104/17 i 36/22) u vezi s člankom 7.
Pročitano
Pž 10... 19.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-726/22 od 21.listopada 2022. ispravljenom rješenjem tog suda poslovni broj P-726/22-16 od 10.studenog 2022. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja za isplatu iznosa od 375.000,00EUR u kunskoj protuvrijednosti s pripadajućim zateznim kamatama (točka I. izreke) inaloženo je tužitelju naknaditi tuženiku parnične troškove u iznosu od ...
Pročitano
Pž-23... 19.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem označenim u izreci ovog rješenja prvostupanjski je sud stečajnom upravitelju M… L… iz Zagreba, Gračanska cesta 145f, OIB 12398076495, odredio nagradu u iznosu od 3.592,09 EUR / 27.064,60 kn. Tako je prvostupanjski sud riješio sukladno odredbi članka 94. stavka 1. Stečajnog zakona („Narodne novine” broj: 71/15, 104/17 i 36/22) u vezi s člankom 7.
Pročitano
Pž 82... 18.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-415/2022-8 od 16.siječnja 2023. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 982,15 EUR / 7.400,00kuna sa zakonskim zateznim kamatama od 1. lipnja 2022. do isplate po stopipropisanoj za odnose iz trgovačkih ugovora (točka I. izreke) i naloženo je tuženikunaknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 619,65 EUR / ...
Pročitano
Pž 66... 15.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1363/2021 od 23.prosinca 2022. naloženo je prvotuženiku isplatiti tužitelju iznos od 10.432,29 kn /1.384,60 EUR sa zateznim kamatama od 10. svibnja 2021. do isplate po stopi ______________________________određenoj za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanjakredita odobrenih za razdoblje dulje od godine...
Pročitano
Pž 80... 14.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim djelom presude Trgovačkog suda u Bjelovaru poslovni brojPovrv-148/2021-26 od 20. prosinca 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan urješenju o ovrsi Javne bilježnice Ljubice Papac u Koprivnici poslovni brojOvrv-879/2020 od 20. listopada 2020. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku namiriti tražbinu tužitelju u iznosu od 446.331,63 kn / 59.238,39 EUR s pripadajuć...
Pročitano
Pž 64... 14.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-1133/2020 od18. siječnja 2023. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnogbilježnika Jadranke Knego-Rogina u Zagrebu poslovni broj Ovrv-25/2020 od 22.travnja 2020. u dijelu u kojem je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 9.848,93EUR / 74.206,78 kn sa zakonskim zateznim kamatama od dospijeća...
Pročitano
Pž 27... 11.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni brojPovrv-1196/20 od 3. travnja 2023. odbačen je prijedlog za povrat u prijašnje stanjekojeg je izjavio ovršenik 29. svibnja 2020. kao nedopušten (točka I. izreke), prihvaćenje prigovor ovršenika SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb, Slavonska avenija 50, OIB46108893754 od 14. veljače 2020., uložen na rješenje o ovrsi poslovni broj<...
Pročitano
Pž 51... 07.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-667/2021-7 od 12.prosinca 2022. odbijen je kao neosnovan tužbeni zahtjev kojim tužitelj traži da senaloži tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 49.142,53 kn / 6.522,33 EUR spripadajućom zateznom kamatom od 23. srpnja 2020. do isplate (točka I. izreke) inaloženo je tužitelju naknaditi tuženiku trošak parničnog postupka u iznosu od...
Pročitano
Pž 55... 06.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Osijeku poslovni broj P-200/2022-13 od 4.siječnja 2023. naloženo je tuženiku da iseli iz nekretnine tužitelja – poslovnogprostora koji se nalazi na adresi u Osijeku, Školska 6, k.č. br. 5494, zk.ul. 15748, k.o.Osijek, ukupne površine 280,66 m2 i preda ju u posjed tužitelju slobodnog od osoba istvari (točka I. izreke) i naloženo je tuženiku naknaditi tu...
Pročitano
Pž 53... 06.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj P-1795/2019-85 od 22. studenog 2022., suđeno je:„Usvaja se tužbeni zahtjev tužitelja1.Utvrđuje se da je raskinut Ugovor o financijskom leasingu br. 19353/06 od dana13.09.2006.g. sklopljen između Raiffeisen Laasing d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 43i Jandrija Jurič vi. obrt za unutarnji i međunarodni cestovni prijevoz robe ...
Pročitano
Pž 35... 06.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom prvostupanjski sud odbio je kao neosnovan tužbenizahtjev kojim je tužitelj tražio od tuženika da mu izda brisovno očitovanje podobno zaupis brisanja založnog prava (hipoteke) upisanog pod poslovnim brojem Z-435/2008na tužiteljevoj nekretnini koja se sastoji od 1143/1744 dijela zkč. 1587/1, neplodno,površine 3.488 m2, upisane u zk.ul. 1126 k.o. Podaca, kod Opći...
Pročitano
Pž 34... 05.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Uvodno se ističe da je rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatskeposlovni broj Rev-2550/19-3 od 29. kolovoza 2023. povodom tuženikove revizijeukinuta presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske poslovni broj Pž-8157/16-2 od 13. ožujka 2019. kojom je odlučeno o žalbama tužitelja i umješačaprotiv presude Trgovačkog suda u Splitu, Stalne službe u Dubrovniku poslovni broj<...
Pročitano
Pž 39... 01.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj P-81/2021-20 od 11.listopada 2023. odbijen je tužbeni zahtjev predlagatelja osiguranja na utvrđenjeništetnosti odluke o opozivu člana uprave tuženika, kao i eventualni tužbeni zahtjevna poništaj odluke o opozivu člana uprave, dok je rješenjem u točki I. njegove izrekeodbijen prijedlog za određivanje privremene mjere i naloženo predl...
Pročitano
Pž 22... 01.12.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj P-384/2020-35 od 5.prosinca 2022. naloženo je tuženiku da isplati tužitelju iznos od 2.093,62 kn / 277,87EUR sa zakonskim zateznim kamatama od 19. prosinca 2019. do isplate, po stopikoja se određuje, za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope nastanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim t...
Pročitano
Pž 16... 29.11.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu poslovni broj Povrv-405/2022 od 16.studenog 2022. održan je na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temeljuvjerodostojne isprave poslovni broj Ovrv-3205/2021 od 9. ožujka 2021. koje je doniojavni bilježnik Štefica Brozović Škrinjarić u Zagrebu, u dijelu kojim je naloženotuženiku platiti tužitelju iznos od 12.107,52 kn / 1.606,94 eur...
Pročitano
Pž 40... 29.11.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj P-327/2020-78 od 20.studenog 2023. odbijen je prigovor tužitelja kao neosnovan i potvrđeno rješenje togsuda poslovni broj P-327/2020-76 od 16. studenog 2023.2. Tužitelj je protiv tog rješenja pravovremeno podnio žalbu zbog pogrešneprimjene materijalnog prava. U žalbi navodi kako prvostupanjski sud pogrešnotumači odredbu čla...
Pročitano
Pž 16... 22.11.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu poslovni broj P-37/2021-30 od 8.prosinca 2022. naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 13.347,61 kn / 1.771,53 EUR sa zakonskom zateznom kamatom od 22. studenog do isplate po stopi koja jepropisana za ostale odnose (točka I. izreke) i naložio je tuženiku naknaditi tužiteljuparnične troškove u iznosu od 15.626,76 kn / 2.074,03 EUR...
Pročitano
Pž 29... 21.11.2023. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
SAŽETAK: 1. Presudom Trgovačkog suda u Rijeci poslovni broj P-77/2021-20 od 14.studenog 2022. odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja kojim zahtijeva od tuženika isplatuiznosa od 59.760,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-ana dan isplate s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama od 30. studenog 2020.do isplate po stopi koja se primjenjuje na odnose iz trgovačkih ugovor...
Pročitano

Filteri