Ukupno dokumenata: 34437
P 60/... 20.05.2024. Općinski sud Čakovec
SAŽETAK: 1.U ovoj pravnoj stvari ocjenjujući navode tužiteljice iz tužbe te opširna očitovanja tuženika iz odgovora na tužbu, te dodatna pojašnjenja tužitelja na navode tuženika, valja zaključiti da nije prijeporno da je upravo tužitelj sklopio ugovor sa tuženikom broj 146-415/2005 od 14.11.2005., kojim ugovorom je tuženik tužitelju stavio na raspolaganje kredit u iznosu od 7.800,00 CHF.2.U post...
Pročitano
Ovr 9... 20.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Rješenjem o ovrsi broj Ovr-968/2015-2 od 21. kolovoza 2015. određena je ovrha na plaći ovršenika, radi namirenja novčane tražbine ovrhovoditelja.2. Pravomoćno rješenje o ovrsi dostavljeno je na postupanje ovršenikovom dužniku G. B. j.d.o.o.3. Dopisom od 2. svibnja 2024. ovrhovoditelj je obavijestio ovaj sud da je ovršenikov dužnik izvršio posljednju ovršnu radnju, odnosno izvr...
Pročitano
P 265... 20.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Zajedničkim podneskom od 3. listopada 2023. tužitelj je izjavio da povlači tužbu, a tuženik je pristao na povlačenje tužbe. Stranke su se suglasile da svaka snosi svoje troškove postupka.2. Budući da je tužitelj povukao tužbu, a tuženik je pristao na povlačenje tužbe te da su se stranke suglasile da svaka snosi svoje troškove postupka, na temelju čl. 193.
Pročitano
Pp 35... 20.05.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. PU varaždinska, Postaja prometne policije Varaždin izdala je dana 25. siječnja 2024. obavezni prekršajni nalog kojim je okrivljeni proglašen krivim i kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 390,00 eura (tristo devedeset eura) te su istome određeni troškovi prekršajnog postupka u iznosu od 13,27 eura (trinaest eura i dvadeset sedam centi) te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja moto...
Pročitano
P 264... 20.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Zajedničkim podneskom od 17. studenog 2023. tužiteljica je izjavila da povlači tužbu, a tuženik je pristao na povlačenje tužbe. Stranke su se suglasile da svaka snosi svoje troškove postupka.2. Budući da je tužiteljica povukla tužbu, a tuženik je pristao na povlačenje tužbe te da su se stranke suglasile da svaka snosi svoje troškove postupka, na temelju čl. 193.
Pročitano
Sp 13... 17.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Dana 8. ožujka 2024. ovaj sud zaprimio je prijedlog Financijske agencije (dalje u tekstu: FINA) za provedbu jednostavnog postupka stečaja nad imovinom potrošača M. H., OIB: …, K.2. Potrošač se u zakonskom roku nije očitovao je li suglasan s provedbom jednostavnog postupka stečaja niti je dostavio popis imovine, stoga se temeljem čl.79.c.
Pročitano
Ovr 3... 17.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1.Ovrhovoditelj je podnio prijedlog za ovrhu na računu ovršenika izravno kod Financijske agencije temeljem Rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave broj Ovrv-3811/2023 od dana 5. prosinca 2023.g. Ovrhovoditelj je zatražio daljnji trošak koji je nastao povodom ovršnog postupka budući da navedene troškove nije bilo moguće niti dopušteno potraživati u postupku koji je prethodio donošenj...
Pročitano
O 464... 15.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Kod ovog suda proveden je ostavinski postupak iza pok. V.P. koji nije ostavio oporuke te je dana 30. rujna 1987. doneseno Rješenje o nasljeđivanu br. O-719/87-3 kojim je ostavinska imovina ostavitelja uručena zakonskim nasljednicima ostavitelja i to supruzi M.P. i sinovima D.P. i Z.P., sukladno sporazumu o diobi ostavinske imovine.2. Dana 26. travnja 2024. u spis predmeta zaprimljen ...
Pročitano
Ovr 1... 15.05.2024. Općinski sud Bjelovar
SAŽETAK: Budući da je elektronička javna dražba za prodaju nekretnine ovršenika bezuspješno okončana, temeljem odredbe čl.102. st.4. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20, 114/22 i 6/24 - dalje: OZ) riješeno je kao pod točkom I. izreke, a temeljem odre...
Pročitano
P 528... 14.05.2024. Općinski sud Đakovo
SAŽETAK: 1. Tužitelj je dana 02. svibnja 2023. godine podnio tužbu u kojoj navodi kako je vlasnik pokretnine - laka prikolica, reg. oznake OS…, marke i tip samogradnja, P-152545, oblik karoserije – otvoreno s ceradom, sive boje. Tužitelj je tijekom jeseni 2022. godine uz suglasnost tuženice ostavio predmetnu pokretninu na nekretnini u vlasništvu tuženice upisane u k.o. A., zk. ul. br. 312, kč. br. 305,...
Pročitano
O 465... 14.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Kod ovog suda proveden je ostavinski postupak iza pok.T.H. koja nije ostavila oporuku te je ostavinska imovina pripala kćerki Lj.H. kao jedinoj zakonskoj nasljednici.2. Dana 6. svibnja 2024. u spis predmeta zaprimljen je prijedlog zakonske nasljednice Lj.H. za uručenje naknadno pronađene ostavinske imovine i to nekretnina pobliže opisane u točki I. izreke ovog rješenja.2.1. U...
Pročitano
Pp 30... 13.05.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. PU varaždinska, Policijska postaja Ivanec podnijela je optužni prijedlog protiv okrivljenika zbog prekršaja činjenično i pravno opisanog u izreci ove presude.2. Na okolnosti podnijetog optužnog prijedloga, u žurnom postupku, ispitan je okrivljeni te je isti iskazao kako je točna činjenica da je kritične zgode dana 10. listopada 2023. u 09,45 sati u njegovoj obiteljskoj kući u D., izv...
Pročitano
P 67/... 13.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1.Tužiteljica u tužbi navodi kako je s tuženikom dana 03. ožujka 2006. g., tužiteljica i tuženik sklopili su Ugovor o kreditu broj: 9011059442, solemniziran kod Javnog bilježnika M. O. iz K., pod brojem OU-234/06, dana 07. ožujka 2006. g., temeljem kojeg je tuženik odobrio i isplatio tužiteljici kredit u iznosu 14.699,79 CHF, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju banke važećem za CHF n...
Pročitano
Pp 74... 13.05.2024. Općinski sud Gospić
SAŽETAK: 1. Policijska postaja Otočac podnijela je optužni prijedlog pod brojem: Klasa: 211-07/24-5/11454, Urbroj: 511-04-06-24-1 od 1. svibnja 2024. godine protiv okrivljenika D. K., a zbog prekršaja činjenično i pravno označenog u izreci.2. Okrivljenik D. K., doveden sudu u zakonskom roku nakon uhićenja, pozvan da se očituje o optužbi i krivnji, izjavio je da optužbu razumije te da se smatra k...
Pročitano
Pp 74... 13.05.2024. Općinski sud Gospić
SAŽETAK: 1. Postaja granične policije Donji Lapac podnijela je optužni prijedlog Klasa: 211-07/24-5/11323, Urbroj: 511-04-07/24-1 od 30. travnja 2024. protiv okrivljenika A. V., a zbog prekršaja činjenično i pravno označenog u izreci.2. Okrivljenik A. V. je uhićen te je u zakonskom roku doveden na ispitivanje pred sudom. U obrani je naveo da se smatra krivim za prekršaj koji mu se stavlja na te...
Pročitano
P 133... 13.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1.Tužitelji su dana 22. ožujka 2024. podnijeli tužbu radi prava vlasništva nekretninama, a tuženicima je dostavljena tužba na odgovor, te im je određen rok od 30 dana u kojem su mogli dati odgovor u pismenom obliku.2.Tužba i poziv za davanje odgovora na tužbu uredno su dostavljeni tuženicima. Kako osnovanost tužbenog zahtjeva proizlazi iz činjenica navedenih u tužbi, a koje činjenice ni...
Pročitano
Psp 1... 13.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Tužiteljica je putem punomoćnika podnijela tužbu protiv tuženika, radi smetanja posjeda.2. Na pripremnom ročištu 21. prosinca 2023. punomoćnik tužiteljice naveo je da je tuženik postupio po tužbi kojom mu je naložena uspostava ranijeg posjedovnog stanja u cijelosti, na način kako je zatraženo tužbom, te stoga tužiteljica u odnosu na postavljeni tužbeni zahtjev povlači tužbu i podnosi...
Pročitano
Pp 38... 13.05.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: 1 Poslovni broj: Pp-383/2024REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-383/2024OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutk...
Pročitano
P 457... 10.05.2024. Općinski sud Bjelovar
SAŽETAK: 1. Tužitelj H. K. podnio je tužbu 17. svibnja 2021. protiv tuženika O. banka d.d. sa sjedištem u S., D. rata 61, radi utvrđenja ništetnosti i radi isplate.U tužbi navodi da je dana 16.02.2006. godine tužitelj s prednikom tuženika H. S. banka d.d., S., R. B. 16, sklopio U. o kreditu broj ugovora 14036/06. ( dalje u tekstu: U.) T. U., prednik tuženika je tužitelju odobrio i isplatio kred...
Pročitano
Pp 28... 10.05.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: 1 REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-286/2024OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinji ovog suda mr. sc. Dragici G...
Pročitano
Pp 28... 10.05.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-287/2024OPĆINSKI SUD U PAZINUSTALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZONikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinji ovog suda mr. sc. Dragici Grujić uz sudjelovanje Orij...
Pročitano
P 520... 09.05.2024. Općinski sud Gospić
SAŽETAK: 1. U tužbi od 12. listopada 2007. godine tužitelj je naveo da je temeljem javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama 45/06 od 24. travnja 2006. za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine L. podnio ponudu za kupnju poljoprivrednog zemljišta zajedno s uplaćenom jamčevinom i potrebnom dokumentacijom za natječaj. Nakon što je 30. studenog 2006. pr...
Pročitano
Pp 28... 09.05.2024. Općinski sud Pazin
SAŽETAK: Poslovni broj: Pp-284/2024 REPUBLIKA HRVATSKA Poslovni broj: Pp-284/2024 OPĆINSKI SUD U PAZINU STALNA SLUŽBA U POREČU-PARENZO Nikole Tesle 16/a, Poreč-Parenzo U  I M E  R E P U B L I K E  H R V A T S K E P R E S U D A Općinski sud u Pazinu, Stalna služba u Poreču-Parenzo, po sutkinji ovog suda mr. sc. Dra...
Pročitano
Pp 64... 09.05.2024. Općinski sud Gospić
SAŽETAK: 1. Policijska postaja Otočac podnijela je optužni prijedlog pod brojem: Klasa: 211-07/22-5/11360, Urbroj: 511-04-06-22-1 od 3. svibnja 2022. s izmjenom od 22. kolovoza 2022. godine protiv okrivljenika F. J., a zbog prekršaja činjenično i pravno označenog u izreci.2. Okrivljenik F. J. je na ispitivanju pred sudom izjavio da se smatra krivim "u jednu ruku". U obrani je naveo da je dana 1...
Pročitano
Pp 39... 09.05.2024. Općinski sud Gospić
SAŽETAK: 1. Policijska postaja Otočac podnijela je optužni prijedlog pod brojem: 511-04-06/05-5-5-1/2022 od 10. siječnja 2022. godine protiv okrivljenika J. M., a zbog prekršaja činjenično i pravno označenog u izreci.2. Okrivljenik J. M. je na ispitivanju pred sudom izjavio da se ne smatram krivim. U obrani je naveo da je dana 27. prosinca 2021. godine oko 14,50 sati na predjelu K. p., šumski pr...
Pročitano
Pp 50... 09.05.2024. Općinski sud Vinkovci
SAŽETAK: 1. Državni inspektorat podnio je optužni prijedlog protiv okrivljenih zbog prekršaja opisanog u izreci presude.2. Okrivljeni su se izjasnili krivima za terećeni prekršaj, a u svojoj obrani navode kako nisu znali da povećanjem cijena, odnosno, zaokruživanjem cijena uvođenjem eura od 1. siječnja 2023. čine prekršaj. Nije bio dovoljno informiran i budući da su se cijene usluga i proizvoda ...
Pročitano
Pp 52... 09.05.2024. Općinski sud Vinkovci
SAŽETAK: 1. Državni inspektorat podnio je optužni prijedlog protiv okrivljenika zbog prekršaja opisanog u izreci presude.2. Okrivljenik se izjasnio krivim za terećeni prekršaj, a u svojoj obrani priznaje počinjenje djela, te navodi kako je točno da je povećao cijene svojih usluga kako se to navodi u nalogu. Smatrajući da je to opravdano jer su povećane cijene i njegovih dobavljača i to su radili...
Pročitano
Pp 12... 08.05.2024. Općinski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Tužitelj je ovom sudu podnio optužni prijedlog protiv okrivljenog zbog prekršaja činjenično i pravno opisanih u izreci ove presude.2. Na okolnosti podnijetog optužnog prijedloga, u žurnom postupku ispitan je okrivljeni D. S. te je isti iskazao kako u potpunosti priznaje navode koji mu se stavljaju na teret, budući da je točno da je u kritično vrijeme i na kritičnom mjestu upravljao v...
Pročitano
Povrv... 08.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1.Punomoćnici stranaka su dostavili dana 3. svibnja 2024.g. zajednički podnesak u kojem navode da su postigle sporazum o međusobnim pravima i obvezama pa povlače tužbu i protutužbu a te predlaže da se o tome donese odluka, kao i odluka o troškovima na način da svaka strana snosi svoje troškove.2.Temeljem navedenog a prema odredbi članka 193.
Pročitano
Ovrv ... 08.05.2024. Općinski sud Koprivnica
SAŽETAK: 1. Prijedlog za ovrhu zaprimljen je kod javnog bilježnika dana 26. veljače 2024., a ovrhovoditelj je predložio donošenje rješenja o ovrsi općenito na imovini ovršenika.2. Javni bilježnik je ovrhovoditelja pozvao na platež predujma troškova javnih bilježnika pozivom od 26. veljače 2024., a pozvan je na platež troškova u iznosu 12,50 kn.3. Ujedno je ovrhovoditelj upozoren na odredb...
Pročitano

Filteri