Ukupno dokumenata: 51422
Gž-45... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem odbačena je žalba tužitelja podnesena protiv presude toga suda, poslovni broj P-1636/2022-8 od 29. kolovoza 2023., kao nepravovremena.2. Protiv navedenog rješenja žalbu je podnio tužitelj zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka i pogrešne primjene materijalnog prava predviđenih odredbom čl. 353.
Pročitano
Gž-92... 02.04.2024. Županijski sud Zagreb
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbačen je prijedlog predlagatelja za uređenje međe između nekretnina u vlasništvu protustranke kčbr. 1174/61 i kčbr. 1174/64, obje upisane u k.o. Baderna i nekretnina označenih kao kćbr. 1174/34, kčbr. 1174/35, kčbr. 1174/50, kčbr. 1174/49, sve upisane u k.o. Baderna, odnosno međa između nekretnina označenih kao kčbr. 1174/34 i kčbr. 1174/61, obje k.o. Baderna,...
Pročitano
Gž Ov... 28.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem prvostupanjskog suda odbijen je kao neosnovan prijedlog ovrhovoditeljice za promjenu predmeta i sredstva ovrhe podnijet 19. listopada 2023.2. Protiv tog rješenja žali se ovrhovoditeljica sadržajno se pozivajući na sve žalbene razloge iz odredbe članka 353. stavak 1. Zak...
Pročitano
Gž 94... 26.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: Rješenjem suda prvog stupnja suđeno je: "I. Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:"1/ Utvrđuje se da je tuženik dana 12 siječnja 2022g. zasmetao tužitelje u posljednjem mirnom posjedu nekretnina označenih kao čest. zem. 2400/163,ZU 3153, čest. zem. 2400/178 ZU 3149 i čest. zem. 2400/223 ZU 5306 sve KO V. L., na način što je prepilao drvene stupove i sa istih uklonio postavlj...
Pročitano
Gž 70... 26.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom Općinskog suda u Zadru, poslovni broj 50 P-1077/2021-35 od 8. prosinca 2022., presuđeno je:I Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljica koji glasi:"Proglašava se nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi Općinskog suda u Zadru poslovni broj Ovr-97/2016 od dana 21. siječnja 2016. godine na nekretnini oznake kat.čest. …, broj D.L. …, oznake M., u ...
Pročitano
Gž 94... 26.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je prigovor 1. tužitelja.2. Protiv tog rješenja žali se 1. tužitelj zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.3. U žalbi navodi da je u momentu donošenja rješenja već podmirio sudsku pristojbu na žalbu protiv rješenja za smetanje posjeda u visini od 26.54 eur, pa onda više nije egzistirala...
Pročitano
Gž 85... 22.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je:"I Odbija se tužbeni zahtjev koji glasi:"1. Utvrđuje se da je glede oporuke pred svjedocima od 15. veljače 2013. ostavitelja pok. M. S., OIB: …, iz P., ništetna odredba kojom se bilo što ostavlja tuženici i to dijelovi oporuke koji glase: "za svog nasljednika imenujem… M. A., OIB: …, iz R. S., Š. L., te joj ostavljam: 2/4 dijela nekretnine...
Pročitano
Gž 33... 22.03.2024. Županijski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom u točki I. izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim tužitelji traže da se naloži tuženici da im isplati iznos od 3.596,89 CHF u protuvrijednosti u kunama po važećem srednjem tečaju za CHF Hrvatske narodne banke na dan isplate zajedno sa zateznim kamatama na pojedine iznose, za razdoblje i po stopi pobliže određenoj u toj točki izreke. Točkom II. izreke prihvaćen je eventua...
Pročitano
Gž Ov... 22.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1.Prvostupanjskim rješenjem odbačena je kao nedopuštena žalba ovršenika od 14. ožujka 2023. podnesena protiv rješenja o ovrsi poslovnog broja Ovr-3624/21 od 15. prosinca 2021. (točka I. izreke) i odgođena je ovrha po službenoj dužnosti do pravomoćnog dovršetka parničnog postupka koji se vodi kod prvostupanjskog suda po poslovnim brojem P-943/2020 (točka II. izreke).2. Protiv točke II. i...
Pročitano
Gž 44... 22.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1.Prvostupanjskim rješenjem utvrđeno je da je tužba povučena (točka I. izreke) te je naloženo tuženiku naknaditi tužitelju trošak parničnog postupka u iznosu od 497,71 eura (točka II. izreke), dok je odbijen zahtjev tužitelja za naknadom troška parničnog postupka u iznosu od 373,28 eura (točka III. izreke).2. Protiv odluke o troškovima postupka iz točke II. izreke prvostupanjskog rješen...
Pročitano
Gž 10... 22.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1.Prvostupanjskom presudom ukinut je platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi javnog bilježnika M. K. poslovnog broja Ovrv-7/2020 od 9. siječnja 2020. kojim je naloženo tuženiku isplatiti tužitelju tražbinu u iznosu od 157,69 eura (1.188,13 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1eur=7,53450 kuna) sa pripadajućim zakonskim zateznim kamatama tekućim od 17. kolovoza 2019. do isplate, kao i da nakn...
Pročitano
Gž 64... 22.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Presudom suda prvog stupnja suđeno je:1. Odbija se kao neosnovan tužbeni zahtjev tužiteljice koji glasi:I. Utvrđuje se opozvanim Ugovor o darovanju nekretnine i Sporazum o zasnivanju osobne služnosti plodouživanja sklopljen između G. I. iz Z., OIB: … kao darovateljice i plodouživateljice i S. I. iz Z., OIB:… kao daroprimateljice i vlasnice poslužne nekretnine i B. I. iz Z., OI...
Pročitano
Gž 71... 21.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja odbijen je kao neosnovan tuženikov prigovor mjesne nenadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalne službe u Pakracu koji je tuženik istaknuo u odgovoru na tužbu, a temelji ga na činjenici da je njegovo mjesto boravka Z., . pa bi mjesno nadležan bio Općinski građanski sud u Zagrebu.2. Pravodobno izjavljenom žalbom prvostupanjsku presudu pobija tuženik zbo...
Pročitano
Gž R ... 21.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskom presudom u točki I. izreke tuženiku je naloženo isplatiti 1.tužiteljici isplatiti iznos od 6.648,07 kn sa zateznom kamatom po stopi i u tijeku na pojedine iznose kao u izreci presude kao i naknaditi trošak parničnog postupka u iznosu od 2.250,00 kn sa zateznom kamatom, točkom II. izreke tuženiku je naloženo 2.tužiteljici isplatiti iznos od 7.101,99 kn sa zateznom kamatom po ...
Pročitano
Gž 17... 21.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Presudom suda prvog stupnja utvrđeno je da je tužiteljica dosjelošću stekla pravo vlasništva nekretnina upisanih u zk.ul.br. … k.o. G. P., k.č.br. … oranica podkućnica sa 614 čhv (2208 m2), što je tuženica dužna priznati i trpjeti temeljem presude upis prava vlasništva na predmetnim nekretninama na ime tužiteljice, uz istovremeno brisanje sa imena tuženice (točka I. izreke), tuženici je nal...
Pročitano
Gž 42... 21.03.2024. Županijski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Pobijanim rješenjem odbijen je prigovor tuženika i potvrđeno je rješenje o pristojbi istoga suda poslovni broj: 34 P-167/2021-15 od 2. studenog 2023., kojim je tuženiku naloženo platiti sudsku pristojbu za žalbu protiv presude u iznosu od 79,63 EUR/599,97 kn.2. Navedeno rješenje pravovremeno izjavljenom žalbom pobija tuženik zbog pogrešne primjene materijalnog prava, navodeći da je p...
Pročitano
Gž 18... 20.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Presudom Općinskog suda u Novom Zagrebu poslovni broj: 58 Pn-136/2023-161., od 29. prosinca 2023. presuđeno:I. Odbija se tužbeni zahtjev u odnosu na V-tuženu H. R. koji glasi:" Tuženi su dužni na ime naknade štete solidarno isplatiti tužiteljima iznos od 400.000,00 kn, i to I-tužiteljici iznos od 100.000,00 kn sa zakonskom zateznom kamatom koja teče od dana donošenja presude prvog...
Pročitano
Gž 91... 20.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Presudom suda prvog stupnja u točki I/ izreke odbijen je tužbeni zahtjev kojim je traženo da se proglasi nedopuštenom ovrha određena rješenjem o ovrsi poslovni broj Ovr-1123/2019 od 10. srpnja 2019. određena udaljenjem ovršenika i uklanjanjem svih njihovih stvari te predajom bez osoba i stvari ovrhovoditelju u posjed nekretnine upisane u zemljišnim knjigama kod Općinskog suda u Splitu, Zeml...
Pročitano
Gž 22... 20.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Prvostupanjskim rješenjem Općinskog suda u Metkoviću, Stalna služba u Pločama od 19.listopada 2023. poslovni broj Psp-11/2022-24, odlučeno je:„I.Time što su dana 02. i 03. svibnja 2022.godine tuženici porušili zid dužine cca 5,5 m, visine cca 1,5 m i širine cca 80 cm izgrađen na dijelovima k.č., i k.o. P., sve kako je prikazan položaj zida u S. lica mjesta na dan očevida 07.10.2022.g...
Pročitano
Gž 36... 20.03.2024. Županijski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi:„I. Utvrđuje se da je tuženica R. D., OIB: ..., Z., smetala tužiteljicu A. G. R., OIB: ..., V. G., u posljednjem mirnom i faktičnom posjedu stana u V. G. na adresi ... koji se stan nalazi u stambenoj zgradi izgrađenoj na z.k.č.br. 1002/3 k.o. K. N. i to redni broj 26. Suvlasnički dio od 5726/1173429 Etažno vlasništvo (E-26), dvos...
Pročitano
Kž 25... 20.03.2024. Županijski sud Bjelovar
SAŽETAK: 1. Pobijanom presudom Općinski sud u Novom Zagrebu, po sucu pojedincu, proglasio je krivima I. opt. M. J. zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju iz čl. 325. st. 1. Kaznenog zakona (KZ/11.) i II. opt. pravnu osobu Trg. društvo P. produkcija j.d.o.o. iz Z., zastupanu po predstavniku I. S., odvjetniku iz Z., koja je odgovorna za kazneno djelo iz čl. 325. st. 1. KZ/11. u vezi s ...
Pročitano
Gž 15... 20.03.2024. Županijski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi:„I Održava se na snazi platni nalog sadržan u rješenju o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika I. L. iz Z., poslovni broj Ovrv-4868/2019 od 17. lipnja 2019., kojim se nalaže tuženici D. R. iz Z., OIB: ..., isplatiti tužitelju Z. H. d.o.o., Z., OIB: ..., iznos od 30,24 eur1/227,82 kuna zajedno sa zakonskim zatezn...
Pročitano
Gž 15... 20.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Pobijanom je presudom usvojen tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 6.198,99 kn sa zateznom kamatom tekućom na pojedine obroke i to po osnovi ništetnosti promjenjive kamatne stope, te iznos od 54.362,00 kn sa zateznom kamatom po osnovi ništetnosti valutne klauzule, dakle odredbi Ugovora o kreditu kojeg su stranke sklopile 28. srpnja 2005. u CHF (točka I. izreke). Utvrđen je neosnovanim pri...
Pročitano
Gž 23... 20.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Rješenjem Općinskog suda u Koprivnici, poslovni broj: 16 Sp-1075/2023-6., od 6. veljače 2024., riješeno je:I. Otvara se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača Ž. M., OIB…, K..II. Zaključuje se jednostavni postupak stečaja nad imovinom potrošača Ž. M., OIB…, K.III. Oslobađa se potrošač Ž. M., OIB…, V. U. 96, K. od preostalih obveza u odnosu na slijedeće vj...
Pročitano
Gž R ... 20.03.2024. Županijski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud donio je presudu čija izreka glasi:„I Tuženik zavod (OIB: ...) dužan je tužitelju S. L. (OIB: ...) na ime razlike plaće za razdoblje od 1. prosinca 2015. do 31. siječnja 2017. isplatiti bruto iznos od 1.269,33 EUR-a (odnosno 9.563,75 kn) s pripadajućom zateznom kamatom od 16. siječnja 2016. do 31. prosinca 2022. po stopi koja se određuje uvećanjem prosječne kamatne...
Pročitano
Gž Ov... 20.03.2024. Županijski sud Varaždin
SAŽETAK: 1. Prvostupanjski sud donio je rješenje čija izreka glasi:„Obustavlja se ovršni postupak.“2. Protiv rješenja pravovremenu i dopuštenu žalbu podnio je ovrhovoditelj 28. veljače 2024. zbog svih žalbenih razloga iz članka 353. stavak 1. Zakona o parničnom postupku („Narodne novine“ broj 5...
Pročitano
Gž 73... 20.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Rješenjem suda prvog stupnja riješeno je:"I. Prihvaća se djelomično prigovor tuženika te se preinačuje rješenje Općinskog suda u Dubrovniku, Stalna služba u Korčuli poslovni broj Pn-22/2020 od 29. rujna 2023. u toč. I/ izreke pa se nalaže tuženiku E. o. - dioničko društvo za osiguranje imovine i osoba i druge poslove osiguranja, OIB …, u roku od 8 dana po primitku ovog rješenja plati...
Pročitano
Gž 46... 20.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: 1. Točkom I. izreke pobijane presude naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 1.777,69 EUR/13.394,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 3. srpnja 2019. do isplate, u roku od 15 dana. Točkom II. izreke naloženo je tuženiku isplatiti tužitelju iznos od 331,81 EUR/2.500,00 kuna sa zakonskom zateznom kamatom tekućom od 26. siječnja 2023. do isplate na ime naknade imovinske štet...
Pročitano
Gž 76... 20.03.2024. Županijski sud Slavonski Brod
SAŽETAK: 1. Rješenjem Općinskog suda u Novom Zagrebu od 20.rujna 2023. broj: R1-7/2022-23 riješeno je:" I.Proglašava se nestala osoba J. L. s posljednjim prebivalištem u Z., K., OIB…, umrlom.II. Kao dan smrti J. L. s posljednjim prebivalištem u Z., OIB… određuje se 23. veljače 2019.III.Nalaže se predlagatelju Ž. D. naknaditi privremenom zastupniku G. S. troškove ovog postupka u izn...
Pročitano
Gž R ... 19.03.2024. Županijski sud Rijeka
SAŽETAK: Citiranom presudom naloženo je tuženiku isplatiti tužiteljici 74.954,34 kn s pripadajućim zateznim kamatama, osim kamata na iznos poreza na dohodaka i prireza porezu na dohodak sadržanim u bruto iznosu. Tuženiku je naloženo tužiteljici naknaditi trošak postupka od 9.750,00 kn s pripadajućom zateznom kamatom.Protiv citirane presude žalbu podnosi tuženik pozivom ne sve žalbene razloge iz ...
Pročitano

Filteri