Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: upravni postupak

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 147
26.04.2024.

Maksimalni iznosi novčanih kazni u upravnom postupku tijekom 2024.

Koliki je maksimalni iznos novčanih kazni koje službena osoba tijekom 2024. može izreći sudionicima upravnog postupka?

Pročitano
04.09.2023.

Neradni dan pri vođenju upravnog postupka

U kojim je situacijama u upravnom postupku od utjecaja činjenica neradnog dana?

Pročitano
14.04.2023.

Diskriminirajuće postupanje u upravnom postupku

Na koji se način utvrđuje da službena osoba prema stranci postupa diskriminirajuće, u smislu članka 24. st. 3. t. 3. Zakona o općem upravnom postupku?

Pročitano
31.03.2023.

Čelnik tijela u lokalnoj samoupravi

U smislu Zakona o općem upravnom postupku, tko se smatra čelnikom tijela u jedinici lokalne ili regionalne samouprave?

Pročitano
10.03.2023.

Dokazivanje u drugostupanjskom upravnom sporu

Može li sudsko vještačenje biti provedeno u drugostupanjskom stadiju upravnog spora?

Pročitano
13.01.2023.

Postupanje s podneskom dostavljenim elektroničkom poštom

Općinsko vijeće donijelo je odluku o dodjeli novčane nagrade studentima s područja Općine pa je s tim u vezi objavljen i javni poziv. U pozivu je, između ostaloga, istaknuto da se zahtjev za dodjelu novčane nagrade podnosi neposredno u pisarnici, i da se može podnijeti putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga. Jedan je podnositelj zahtjev dostavio običnom porukom elektroničke pošte. Trebamo li i tako podneseni zahtjev uzeti u obzir?

Pročitano
17.11.2022.

Izjavljivanje žalbe na zapisnik u upravnom postupku

Stranka želi žalbu protiv prvostupanjskog rješenja donesenog u upravnom postupku izjaviti na zapisnik. Jesmo li to dužni omogućiti samo nepismenim osobama i osobama sa zdravstvenim teškoćama, ili svim strankama?

Pročitano
28.10.2022.

Donošenje rješenja umjesto obavijesti u upravnom postupku

Povodom prijedloga stranke za poništenje ili ukidanje rješenja na temelju članka 131. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku, javnopravno tijelo donijelo je rješenje o odbijanju prijedloga. Je li protiv toga rješenja dopušteno pokrenuti upravni spor?

Pročitano
30.09.2022.

Potrebno obrazovanje službenika koji rješava u upravnom postupku

Može li se sistematizacijom radnih mjesta u upravnom tijelu Općine utvrditi da će poslove vođenja upravnog postupka i donošenja rješenja obavljati službenik koji ima srednju stručnu spremu?

Pročitano
23.09.2022.

Dodjela sredstava za grijanje na drva

Općina je dužna korisnicima zajamčene minimalne naknade sa svojeg područja dodijeliti sredstva za grijanje na drva, koja osigurava državni proračun, i koja su utvrđena u iznosu od 1.050,00 kuna po korisniku. Znači li to da se svakom korisniku dodjeljuje isti iznos, odnosno treba li o pravu na naknadu voditi upravni postupak i donositi rješenje?

Pročitano
09.09.2022.

Donošenje dopunskog rješenja u obnovi upravnog postupka

Javnopravno tijelo dopustilo je obnovu upravnog postupka u odnosu na prijašnje negativno rješenje. U odnosu na jedan od zahtjeva stranke o kojem je odlučeno prijašnjim rješenjem u obnovi postupka doneseno je pozitivno rješenje. Glede drugog zahtjeva stranke, je li javnopravno tijelo ovlašteno donijeti dopunsko rješenje kojim na snazi ostavlja prijašnje rješenje?

Pročitano
10.06.2022.

Odbacivanje više žalbi u istom upravnom postupku

Žalba protiv prvostupanjskog rješenja donesenog u upravnom postupku odbačena je jer je izjavljena od neovlaštene osobe. Na koji način treba postupiti s kasnijom žalbom istog žalitelja, podnesenom protiv rješenja o odbacivanju žalbe?

Pročitano
20.05.2022.

Promjena adrese stranke tijekom upravnog postupka

Primjenjuje li se odredba članka 91. st. 1. Zakona o općem upravnom postupku i na upravni postupak pokrenut po službenoj dužnosti?

Pročitano
04.03.2022.

Obnova upravnog postupka i pravomoćnost rješenja

U upravnom postupku koji vodimo dopustili smo obnovu postupka u kojem je doneseno nepravomoćno prvostupanjsko rješenje. Može li rješenje u odnosu na koje je dopuštena obnova postupka postati pravomoćno?

Pročitano
04.02.2022.

Svrha primjene slobodne ocjene u upravnom postupku

Kada je javnopravno tijelo zakonom ovlašteno stvar riješiti po slobodnoj ocjeni, ali svrha te ocjene nije propisana zakonom, može li stranka u žalbi i tužbi osporavati svrhovitost primjene slobodne ocjene u konkretnom slučaju?

Pročitano
20.01.2022.

Provođenje testa razmjernosti u upravnom postupku

Člankom 6. Zakona o općem upravnom postupku načelo razmjernosti utvrđeno je kao jedno od načela upravnog postupka, a člankom 145. utvrđena je obveza razmjernosti u izvršenju. Što to načelo uopće znači u praktičnom postupanju, odnosno na koji se način u upravnom postupku provodi test razmjernosti?

Pročitano
17.12.2021.

Rješavanje sukoba nadležnosti javnopravnih tijela u upravnom postupku

Županija je žalbu sa spisom predmeta upravnog postupka ustupila na drugostupanjsko rješavanje Ministarstvu. Međutim, Ministarstvo smatra da nije nadležno za odlučivanje o žalbi. Koje tijelo u opisanom slučaju inicira rješavanje sukoba nadležnosti i u kojem postupku?

Pročitano
30.04.2021.

Upotpunjavanje upravnog postupka od drugostupanjskog tijela

Protiv prvostupanjskog rješenja izjavljena je žalba u kojoj je žalitelj, smatrajući da u prvostupanjskom postupku činjenično stanje nije potpuno utvrđeno, predložio da drugostupanjsko tijelo upotpuni postupak i izvede neke dokaze koji nisu bili izvedeni tijekom prvostupanjskog postupka. Ako drugostupanjsko tijelo na prijedlog žalitelja upotpuni postupak, može li nakon toga odbiti žalbu izjavljenu protiv prvostupanjskog rješenja?

Pročitano
23.04.2021.

Obnova upravnog postupka – subjektivni rok

Odnosi li se subjektivni rok za obnovu upravnog postupka i na razloge obnove za koje nije propisan objektivni rok?

Pročitano
16.04.2021.

Upravna inspekcija i prigovor iz članka 42. ZUP-a

Primjenjuju li se kod predstavke upravnoj inspekciji odredbe o prigovoru iz članka 42. Zakona o općem upravnom postupku?

Pročitano
02.04.2021.

Priznavanje prava iz socijalne skrbi

Ako nadležno tijelo utvrdi da stranci u upravnom postupku pripada neko pravo iz područja socijalne skrbi, pripada li joj to pravo od dana podnošenja zahtjeva, dana izvršnosti rješenja ili od nekog trećeg trenutka?

Pročitano
26.03.2021.

Izjašnjavanje i izjava stranke u upravnom postupku

Budući da se u upravnom postupku stranci mora omogućiti izjašnjavanje o svim činjenicama, okolnostima i pravnim pitanjima važnim za rješavanje upravne stvari, mora li se stranci omogućiti i izjašnjavanje davanjem izjave?

Pročitano
12.03.2021.

Okviri odlučivanja pri obnovi upravnog postupka

U okončanom upravnom postupku odbijen je zahtjev stranke. Može li u obnovi tog postupka biti doneseno rješenje koje je za stranku povoljnije od njezina zahtjeva podnesenog u „izvornom“, okončanom postupku?

Pročitano
19.02.2021.

Način pokretanja disciplinskoga upravnog postupka

Pokreće li se postupak protiv državnog službenika zbog teške povrede službene dužnosti na zahtjev stranke ili po službenoj dužnosti? Je li posrijedi jednostranački ili višestranački postupak?

Pročitano
04.01.2021.

Prijevod inozemne privatne isprave u upravnom postupku

U upravnom postupku koji se vodi stranka je kao dokaz dostavila inozemnu ispravu koja nema svojstvo javne isprave, a službena osoba zatražila je da stranka dostavi i ovjereni prijevod te isprave. Je li službena osoba ovlaštena tražiti prijevod podneska inozemne isprave koja nema svojstvo javne isprave?

Pročitano
28.12.2020.

Predstavničko tijelo kao kolegijalno tijelo u upravnom postupku

Za donošenje odluke u upravnom postupku nadležno je općinsko vijeće. Može li to tijelo za poduzimanje pojedinih radnji u upravnom postupku ovlastiti službenika općinskog upravnog tijela?

Pročitano
18.12.2020.

Povrat u prijašnje stanje u upravnom postupku

U upravnom postupku koji je vođen stranka je nepravodobno izjavila žalbu protiv prvostupanjskog rješenja. Međutim, u žalbi nije navela razloge za to, niti je uopće spomenula prekoračenje roka. Može li razloge, zbog kojih je objektivno bila spriječena žalbu izjaviti pravodobno, iznijeti tek u tužbi kojom pokreće upravni spor?

Pročitano
27.11.2020.

Ukidanje i oduzimanje vozačke dozvole u upravnom postupku

Kada Ministarstvo unutarnjih poslova vodi upravni postupak radi ukidanja i oduzimanja vozačke dozvole, od kakvog su utjecaja mogući nedostaci u prekršajnom postupku u kojem je donesena odluka slijedom koje je pokrenut upravni postupak?

Pročitano
27.11.2020.

Uvid u spis predmeta nakon završetka upravnog postupka

Naše upravno tijelo zaprima veći broj zahtjeva za uvid u spise pravomoćno završenih upravnih postupaka. S tim u svezi došlo je do prijepora o tome treba li uopće omogućiti uvid u spis nakon što je postupak završen, i trebaju li podnositelji zahtjeva pritom dokazati pravni interes?

Pročitano
30.10.2020.

Način pokretanja upravnog postupka

Ako tijelo mirovinskog osiguranja pokrene postupak na prijedlog osiguranikova izabranog liječnika obiteljske medicine, smatra li se da je u tom slučaju postupak pokrenut na zahtjev stranke, po službenoj dužnosti, ili na neki treći način?

Pročitano

Filteri