Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: rješenje

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 72
06.06.2024.

Odustanak kandidata nakon donošenja rješenja o prijmu u službu

Županija je provela javni natječaj za izbor kandidata za rad u upravnom tijelu Županije. Nakon provedenog natječaja za izabranog je kandidata doneseno rješenje o prijmu u službu. Nakon donošenja rješenja o prijmu izabrani je kandidat pisanim putem obavijestio Županiju da odustaje od natjecanja za radno mjesto. Kako postupiti s rješenjem o prijmu u službu koje je već doneseno za kandidata koji je nakon donošenja toga rješenja odustao?

Pročitano
09.02.2024.

Granice ispitivanja prvostupanjske odluke

Je li drugostupanjski sud počinio relativno bitnu povredu odredaba parničnog postupka kad je preinačio prvostupanjsku odluku u dijelu koji nije pobijan žalbom?

Pročitano
01.12.2023.

Rješenje Ministarstva financija kao ovršna isprava

Uknjižba založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja zatražena je na temelju rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne uprave kojim je utvrđeno da protivnik osiguranja, na temelju ovršnih isprava, duguje predlagatelju osiguranja određeni novčani iznos te je naloženo Financijskoj agenciji zaplijeniti protivniku osiguranja tako utvrđeni iznos, ali i obračunati daljnje kamate na glavnicu duga sve do njegova podmirenja. Mogu li se upravna rješenja Ministarstva financija kojima je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika te se nalaže Financijskoj agenciji da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, smatrati ovršnim ispravama na temelju kojih se može donijeti rješenje o osiguranju tražbine, kao i rješenje o ovrsi?

Pročitano
29.09.2023.

Potvrda pravomoćnosti i ovršnosti rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave donesenog u sustavu e-Ovrhe

Budući da sam kao pravna osoba dužan prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave, a kojim tražim ovrhu općenito na imovini podnijeti sudu elektroničkim putem, putem sustava e-Ovrhe, te će sud prijedlog, također elektroničkim putem, dodijeliti u rad javnom bilježniku, u kojem obliku treba biti izdana potvrda pravomoćnosti i ovršnosti, ako rješenje predajem u papirnatom obliku Fini?

Pročitano
29.09.2023.

Donošenje usmenog privremenog rješenja

Može li privremeno rješenje u upravnom postupku biti doneseno usmeno?

Pročitano
09.12.2022.

Pravni lijek protiv rješenja izvršnog tijela JLS-a

Kojem se tijelu izjavljuje pravni lijek protiv rješenja gradonačelnika o drukčijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta, donesenog u skladu s odredbom članka 9. st. 3. al. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti?

Pročitano
28.10.2022.

Donošenje rješenja umjesto obavijesti u upravnom postupku

Povodom prijedloga stranke za poništenje ili ukidanje rješenja na temelju članka 131. st. 3. Zakona o općem upravnom postupku, javnopravno tijelo donijelo je rješenje o odbijanju prijedloga. Je li protiv toga rješenja dopušteno pokrenuti upravni spor?

Pročitano
21.10.2022.

Propisivanje razloga i roka za poništavanje ili ukidanje rješenja u općem aktu

Može li se u odluci o komunalnom doprinosu propisati da će se obveznicima, koji su ostvarili pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, to pravo poništiti ili ukinuti ako u roku od pet godina od dostave rješenja nadležno tijelo utvrdi da je obveznik nekretninu za koju je oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa, ili je komunalni doprinos plaćen u manjem iznosu, iznajmio ili prodao?

Pročitano
23.09.2022.

Utvrđivanje komunalne naknade za razdoblje prije donošenja rješenja

Stranka je stekla nekretninu, ali o tome nije obavijestila upravno tijelo Grada, niti je od dana stjecanja za nekretninu plaćala komunalnu naknadu. S obzirom na to da je od stjecanja nekretnine prošlo više od sedam godina, može li se stranci naplatiti komunalna naknada od dana stjecanja?

Pročitano
16.09.2022.

Oglašivanje rješenja ništavim u predmetu priznavanja braniteljskog statusa

Je li očito pogrešna primjena kriterija za priznavanje statusa hrvatskog branitelja razlog za oglašivanje ništavim rješenja o odbijanju zahtjeva stranke po osnovi iz članka 128. st. 1. t. 6. Zakona o općem upravnom postupku?

Pročitano
09.09.2022.

Donošenje dopunskog rješenja u obnovi upravnog postupka

Javnopravno tijelo dopustilo je obnovu upravnog postupka u odnosu na prijašnje negativno rješenje. U odnosu na jedan od zahtjeva stranke o kojem je odlučeno prijašnjim rješenjem u obnovi postupka doneseno je pozitivno rješenje. Glede drugog zahtjeva stranke, je li javnopravno tijelo ovlašteno donijeti dopunsko rješenje kojim na snazi ostavlja prijašnje rješenje?

Pročitano
02.09.2022.

Donošenje rješenja o godišnjem odmoru

Sukladno Pravilniku o radu, Općina do kraja ožujka mora donijeti plan korištenja godišnjih odmora, i potom službenicima i namještenicima izdati pojedinačna rješenja o godišnjem odmoru. Jedan od službenika će tek krajem godine, kada navrši propisano trajanje radnog staža, ostvariti pravo na jedan dodatni dan godišnjeg odmora. Može li se dodatni dan godišnjeg odmora navesti u rješenju o godišnjem odmoru prije nego što je službenik ispunio uvjet za ostvarenje toga prava?

Pročitano
03.06.2022.

Odustanak kandidata nakon donošenja rješenja o prijmu u službu

Grad je raspisao i proveo natječaj za službeničko radno mjesto. Od prijavljenih izabrana je najbolja kandidatkinja i doneseno je rješenje o njezinu prijmu u službu. Međutim, prije donošenja rješenja o rasporedu kandidatkinja je obavijestila Grad da odustaje od zapošljavanja. Je li u opisanom slučaju moguće odabrati sljedećeg kandidata s rang-liste prijavljenih kandidata, ili je potrebno poništiti natječaj i ponoviti natječajni postupak?

Pročitano
13.05.2022.

Donošenje rješenja o prestanku službe

Službenica zaposlena u upravnom tijelu županije poslala je pročelniku toga tijela e-poštu u kojoj je navela da daje otkaz. Može li se uvažiti otkaz poslan e-poštom i je li nakon otkaza potrebno donositi još neki akt kojim se utvrđuje prestanak službe?

Pročitano
08.04.2022.

Dopunsko rješenje i upravni spor

U tijeku je upravni spor radi ocjene zakonitosti rješenja. U istoj upravnoj stvari tijekom spora doneseno je i rješenje kojim se odbija zahtjev stranke za donošenje dopunskog rješenja. Postoje je li daljnje pretpostavke za vođenje upravnog spora?

Pročitano
04.03.2022.

Obnova upravnog postupka i pravomoćnost rješenja

U upravnom postupku koji vodimo dopustili smo obnovu postupka u kojem je doneseno nepravomoćno prvostupanjsko rješenje. Može li rješenje u odnosu na koje je dopuštena obnova postupka postati pravomoćno?

Pročitano
10.12.2021.

Posljedice poništavanja rješenja po izvanrednom pravnom lijeku u upravnom postupku

Rješenje javnopravnog tijela, kojim je riješena upravna stvar, poništeno je primjenom članka 129. Zakona o općem upravnom postupku. Treba li postupak u kojem je doneseno poništeno rješenje nastaviti voditi ili ga obustaviti?

Pročitano
12.11.2021.

Imenovanje ravnatelja ustanove

Za ravnateljicu gradske knjižnice imenovana je kandidatkinja koja ima manje radnog iskustva i očito manje kompetencije od kandidatkinje koja nije izabrana. Može li to biti razlog za poništenje rješenja o imenovanju u upravnom sporu? Osim toga, moraju li članovi upravnog vijeća knjižnice, koji su gradskom vijeću predložili izbor kandidatkinje, imati iskustva s djelatnošću ustanove?

Pročitano
25.06.2021.

Vremensko važenje odluke o komunalnom doprinosu

Stranka je 2012. podnijela zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade. Rješenje je doneseno 2017., ali je zbog nemogućnosti dostave stranci postalo pravomoćno tek 2020. U međuvremenu se promijenila odluka o komunalnom doprinosu pa se može zaključiti da je za stranku povoljnije ako se primijeni Odluka koja je bila na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, a ne Odluka koja je na snazi danas. Koju smo odluku u opisanoj situaciji dužni primijeniti?

Pročitano
30.04.2021.

Upotpunjavanje upravnog postupka od drugostupanjskog tijela

Protiv prvostupanjskog rješenja izjavljena je žalba u kojoj je žalitelj, smatrajući da u prvostupanjskom postupku činjenično stanje nije potpuno utvrđeno, predložio da drugostupanjsko tijelo upotpuni postupak i izvede neke dokaze koji nisu bili izvedeni tijekom prvostupanjskog postupka. Ako drugostupanjsko tijelo na prijedlog žalitelja upotpuni postupak, može li nakon toga odbiti žalbu izjavljenu protiv prvostupanjskog rješenja?

Pročitano
02.04.2021.

Donošenje rješenja umjesto vodnog redara

Naše trgovačko društvo, isporučitelj vodnih usluga, još uvijek nije zaposlilo vodnog redara, a u ovom trenutku teško je reći kada će ga zaposliti. Usprkos tome, tjedno zaprimamo prijave građana, komunalnih redara i inspekcijskih službi radi postupanja vodnog redara u svezi s ispuštanjem otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite može li privremeno, dok se ne zaposli vodni redar, poslove iz nadležnosti vodnog redara obavljati diplomirani pravnik koji je otprije zaposlen u društvu?

Pročitano
28.12.2020.

Klauzula pravomoćnosti na rješenju o otklanjanju pogrešaka u rješenju

U postupku utvrđivanja komunalnog doprinosa stranka je upravnom tijelu Grada dostavila građevinsku dozvolu, i rješenje o otklanjanju pogrešaka u građevinskoj dozvoli. Upravno tijelo zatražilo je da se na rješenje o otklanjanju pogrešaka u građevinskoj dozvoli stavi klauzula pravomoćnosti, ali je upravno tijelo nadležno za graditeljstvo to odbilo, navodeći da je riječ o aktu na koji se ne stavlja klauzula pravomoćnosti. Je li postupak upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo ispravan, odnosno stavlja li se klauzula pravomoćnosti na rješenje o otklanjanju pogrešaka u rješenju?

Pročitano
17.07.2020.

Rok za donošenje rješenja nakon preustroja upravnog tijela

U Gradu je učinjen preustroj jednog od upravnih tijela i donesen je novi pravilnik o unutarnjem redu. Koje su pravne posljedice propuštanja roka za donošenje rješenja o rasporedu, odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu?

Pročitano
06.12.2019.

Upravni postupak – odgoda izvršenja rješenja

Donosi li rješenje iz članka 140. Zakona o općem upravnom postupku prvostupanjsko ili drugostupanjsko tijelo?

Pročitano
09.09.2019.

Vremensko važenje općeg akta o komunalnom doprinosu

Nakon primitka obavijesti o izdavanju građevinske dozvole od ureda za graditeljstvo, Općina je protiv stranke po službenoj dužnosti pokrenula postupak radi utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa. Međutim, zbog okolnosti na koje nije mogla utjecati, postupak se odužio pa je prije donošenja rješenja, za vrijeme trajanja postupka, općinsko vijeće donijelo novu odluku o komunalnom doprinosu, koja je za stranku povoljnija. Treba li u opisanoj situaciji stranci komunalni doprinos naplatiti na temelju odluke koja je vrijedila u vrijeme pokretanja postupka ili one koja vrijedi u vrijeme donošenja rješenja?

Pročitano
03.02.2019.

Provedba rješenja o prisilnom zasnivanju založnog prava

Je li za provedbu rješenja o prisilnom zasnivanju založnog prava u zemljišnoj knjizi nužna pravomoćnost navedenog rješenja?

Pročitano
21.01.2019.

Upravni spor – izvršenje osporavanog rješenja i odgodni učinak tužbe

Može li upravni sud odrediti odgodni učinak tužbe nakon što je osporavano rješenje već u cijelosti izvršeno?

Pročitano
21.01.2019.

Dostava rješenja o odobrenju Poreznoj upravi

Moraju li porezni obveznici (iznajmljivači) Poreznoj upravi dostaviti rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili rješenje o ispunjavanju uvjeta za poseban standard na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i u kojem roku?

Pročitano
24.12.2018.

Nadležnost javnih bilježnika za donošenje rješenja o ovrsi kada ovršenik nema prebivalište u Republici Hrvatskoj

Jesu li javni bilježnici nadležni donijeti rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave protiv ovršenika koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske?

Pročitano
26.11.2018.

Obveza donošenja novih rješenja o komunalnoj naknadi

Je li prema novom Zakonu o komunalnom gospodarstvu nužno nanovo izdati sva već postojeća aktivna rješenja o komunalnoj naknadi za određenu jedinicu lokalne samouprave ili je dovoljno izdati samo ona rješenja kojima se mijenjaju ili ažuriraju bitni podatci, poput obračunske površine nekretnine i slično?

Pročitano

Filteri