zbirni podaci i poveznice
poglavlja
članci
napomene
Učitavam poveznice...
Prethodnik
Nasljednik

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama

Pročišćeni tekst vrijedi od 01.01.2024.

Narodne novine 155/2023

Prikaz pročišćenog teksta na dan:

PREAMBULA

Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (»Narodne novine«, br. 155/23)

HRVATSKI SABOR

2359

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Proglašavam Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2023.

Klasa: 011-02/23-02/111

Urbroj: 71-10-01/1-23-2

Zagreb, 20. prosinca 2023.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O PLAĆAMA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje sustav plaća u državnoj službi i javnim službama: načela sustava plaća, vrednovanje radnih mjesta, ocjenjivanje učinkovitosti rada službenika i namještenika, plaća i dodaci na plaću, platna ljestvica i platni razredi, promicanje u plaći na temelju ocjene učinkovitosti rada, nagrađivanje službenika i namještenika za ostvarene radne rezultate, praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama te nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Primjena Zakona

Članak 2.

(1) Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na službenike i namještenike u državnoj službi i javnim službama.

(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na djelatne vojne osobe, službenike i namještenike u Uredu predsjednika Republike Hrvatske, službenike i namještenike na Ustavnom sudu Republike Hrvatske, zaposlenike u državnim tijelima osnovanim zakonom kojim se uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske te na zaposlenike u Državnom uredu za reviziju, Agenciji za elektroničke medije, Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji, Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti, Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo te umjetnike i zaposlenike tehnike u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado, osim odredaba koje se odnose na osnovicu za obračun plaće.

(3) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na zaposlenike u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu i druge zaposlenike izaslane u inozemstvo.

(4) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na zaposlenike iz drugih država koji zasnivaju radni odnos na određeno vrijeme u sustavu znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske na radnim mjestima financiranim iz financijskih instrumenata Europske unije i međunarodnih instrumenata.

(5) Na osobe zaposlene na poslovima podrške ministru te u Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i Uredu predsjednika Hrvatskoga sabora, sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na vrednovanje radnih mjesta i osnovnu plaću te dodatak za radni staž.

Pojmovi u ovom Zakonu

Članak 3.

Pojedini pojmovi u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

1. državna tijela su tijela državne uprave, pravosudna tijela, stručna služba Hrvatskoga sabora, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske, uredi i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Pučkog pravobranitelja, Pravobranitelja za djecu, Pravobranitelja za ravnopravnost spolova, Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, Povjerenika za informiranje, Državnog izbornog povjerenstva, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Povjerenstva za fiskalnu politiku i druga tijela koja se osnivaju za obavljanje državne službe

2. javne službe su:

a) pravne osobe koje su kao proračunski korisnici državnog proračuna navedeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika

b) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje

c) osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu sukladno posebnom propisu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje

d) ostale pravne osobe iz sustava znanosti i obrazovanja kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu i

e) javne ustanove kojima Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za plaće u okviru sredstava za troškove pružanja zdravstvene zaštite osiguranim osobama

3. službenici i namještenici su državni službenici i namještenici te zaposlenici u javnim službama

4. čelnik državnog tijela je čelnik utvrđen posebnim propisom

5. čelnik javne službe je čelnik ustanove ili druge pravne osobe koja se smatra javnom službom u smislu ovoga Zakona.

Rodna neutralnost izraza

Članak 4.

Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Pravo na plaću

Članak 5.

Službenik i namještenik ima pravo na plaću i naknade pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom, drugim propisima i kolektivnim ugovorima.

II. NAČELA SUSTAVA PLAĆA

Načelo jednakosti plaća

Članak 6.

(1) Službenicima i namještenicima isplaćuje se jednaka plaća za jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti.

(2) Žene i muškarci koji obavljaju jednak rad odnosno rad jednake vrijednosti u državnoj službi i javnim službama imaju pravo na jednaku plaću.

Načelo transparentnosti plaća

Članak 7.

(1) Podaci o elementima za obračun plaće za radna mjesta u državnoj službi objavljuju se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(2) Podaci o elementima za obračun plaće za radna mjesta u javnim službama objavljuju se na mrežnim stranicama tijela državne uprave nadležnog za rad.

Načelo zabrane diskriminacije

Članak 8.

U postupku ostvarivanja prava iz ovoga Zakona zabranjena je diskriminacija na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genskog nasljeđa, rodnog identiteta ili spolne orijentacije.

III. VREDNOVANJE RADNIH MJESTA

Standardna mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta

Članak 9.

(1) Radna mjesta u državnoj službi i javnim službama vrednuju se primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta propisanih ovim Zakonom.

(2) Standardna mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta su:

a) KOMPETENCIJE:

– potrebna razina formalnog obrazovanja za obavljanje poslova određenog radnog mjesta (potreban stupanj obrazovanja)

– potrebno radno iskustvo

– državni ispit, posebni stručni ispiti, licencije, dodatna znanja i vještine potrebne za obavljanje poslova

b) SLOŽENOST:

– složenost poslova na radnome mjestu

– raznovrsnost poslova i područja rada

– samostalnost u radu

c) ODGOVORNOST I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA:

– odgovornost i utjecaj na donošenje odluka u državnom tijelu ili javnoj službi

– odgovornost za život, zdravlje i sigurnost ljudi te odgovornost za širi utjecaj na društvo

d) SURADNJA I KOMUNIKACIJA:

– suradnja s drugim tijelima i institucijama

– komunikacija i rad sa strankama

– suradnja unutar državnog tijela ili javne službe

e) UPRAVLJANJE:

– raznovrsnost i kompleksnost područja kojima se upravlja

– razina upravljanja

f) POSEBNI UVJETI RADA

– opasnost za vlastiti život i zdravlje u obavljanju poslova te nepovoljni radni uvjeti koji su stalno obilježje radnog mjesta.

(3) Način primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnim tijelima i javnim službama utvrđuje uredbom Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(4) Prijedlog uredbe iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike i sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

IV. OCJENJIVANJE UČINKOVITOSTI RADA

Ocjenjivanje učinkovitosti rada službenika i namještenika

Članak 10.

(1) Učinkovitost rada službenika i namještenika ocjenjuje se jednom godišnje za prethodnu kalendarsku godinu.

(2) Ocjene učinkovitosti rada su:

– izvrstan

– naročito uspješan

– uspješan

– zadovoljava

– ne zadovoljava.

(3) Odluku o ocjeni učinkovitosti rada službenika i namještenika donosi čelnik državnog tijela ili čelnik javne službe odnosno osoba koju oni ovlaste na način, u postupku i prema kriterijima propisanim uredbama iz stavaka 8. i 9. ovoga članka. Čelnik državnog tijela ili javne službe može ovlastiti jednu ili više osoba za donošenje odluke o ocjeni učinkovitosti rada službenika i namještenika.

(4) Službenika koji je čelnik državnog tijela ocjenjuje čelnik tijela koje ga je imenovalo na dužnost odnosno osoba koju on za to ovlasti.

(5) Službenika koji je čelnik javne službe ocjenjuje tijelo koje ga je imenovalo na dužnost.

(6) Državnom službeniku i namješteniku koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje državna služba u skladu s propisima o državnim službenicima.

(7) Službeniku i namješteniku u javnoj službi koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba redovitim otkazom u skladu s općim propisom o radu.

(8) Postupak, kriterije i način ocjenjivanja učinkovitosti rada službenika i namještenika u državnim tijelima propisuje Vlada uredbom na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

(9) Postupak, kriterije i način ocjenjivanja učinkovitosti rada službenika i namještenika u javnim službama propisuje Vlada uredbom na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za rad.

(10) Prijedlog uredbe iz stavka 8. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

(11) Prijedlog uredbe iz stavka 9. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

(12) Zbog specifičnosti policijskih poslova ministar unutarnjih poslova, uz kriterije određene uredbom iz stavka 8. ovoga članka, pravilnikom utvrđuje posebne kriterije za ocjenjivanje učinkovitosti rada policijskih službenika.

(13) Zbog specifičnosti poslova pojedinih javnih službi ministar nadležan za pojedinu javnu službu, uz kriterije određene uredbom iz stavka 9. ovoga članka, pravilnikom utvrđuje posebne kriterije za ocjenjivanje učinkovitosti rada službenika i namještenika u tim javnim službama.

(14) Prijedlog pravilnika iz stavka 12. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

(15) Prijedlog pravilnika iz stavka 13. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju granskog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike u određenoj djelatnosti te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

V. PLAĆA I DODACI NA PLAĆU

1. PLAĆA

Plaća u državnoj službi i javnim službama

Članak 11.

Plaća službenika i namještenika sastoji se od osnovne plaće i dodataka na osnovnu plaću utvrđenih ovim Zakonom te ostalih primitaka u skladu s ovim Zakonom i općim propisom o radu.

Osnovna plaća

Članak 12.

(1) Osnovna plaća je plaća koju službenik i namještenik ostvaruje za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je raspoređen ili za koje je sklopio ugovor o radu za redovan rad u punom radnom vremenu za razdoblje od jednog mjeseca.

(2) Osnovna plaća je umnožak koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen ili za koje je sklopio ugovor o radu i osnovice za obračun plaće.

(3) Ako je osnovna plaća iz stavka 2. ovoga članka manja od minimalne plaće propisane posebnim propisom, osnovnom plaćom smatra se minimalna plaća.

(4) Ako službenik i namještenik radi u nepunom radnom vremenu, pripada mu plaća razmjerno radnom vremenu na koje je zaposlen.

(5) Osnovna plaća u smislu ovoga Zakona je plaća u brutoiznosu.

Osnovica za obračun plaće

Članak 13.

(1) Osnovica za obračun plaće utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

(2) Ako se kolektivnim ugovorom ne ugovori visina osnovice do donošenja državnog proračuna Republike Hrvatske za iduću godinu, utvrdit će je odlukom Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka osnovica za obračun plaće ne može biti niža od iznosa zadnje ugovorene osnovice.

(4) Osnovica se utvrđuje u brutoiznosu.

Koeficijent za obračun plaće

Članak 14.

(1) Koeficijenti za obračun plaće radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama utvrđuju se na temelju provedenog vrednovanja radnih mjesta primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju radnih mjesta propisanih ovim Zakonom.

(2) Koeficijent za obračun plaće radnog mjesta utvrđuje se u okviru raspona koeficijenata platnog razreda u koje je razvrstano radno mjesto.

(3) Nazive radnih mjesta, uvjete za raspored, klasifikaciju radnih mjesta i pripadajući platni razred te koeficijente za obračun plaće u državnim tijelima utvrđuje Vlada uredbom na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, uz prethodno mišljenje Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

(4) Nazive radnih mjesta, uvjete za raspored, klasifikaciju radnih mjesta i pripadajući platni razred te koeficijente za obračun plaće u javnim službama utvrđuje Vlada uredbom na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za rad, uz prethodno mišljenje Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama.

(5) Tijelo državne uprave nadležno za rad daje prijedlog iz stavka 4. ovoga članka na temelju obrazloženog zahtjeva tijela državne uprave u čije upravno područje pripadaju poslovi pojedine javne službe odnosno tijela koje je bilo stručni nositelj izrade posebnog propisa kojim je pojedina javna služba osnovana.

(6) Prijedlog uredbe iz stavka 3. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na državne službenike i namještenike te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

(7) Prijedlog uredbe iz stavka 4. ovoga članka dostavlja se na mišljenje sindikatima reprezentativnim za pregovaranje o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za javne službenike i namještenike te udrugama sindikata više razine koje su reprezentativne za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini. Ako sindikati ne dostave mišljenje u roku od 15 dana, smatra se da su suglasni s prijedlogom.

Koeficijent za obračun plaće vježbenika (pripravnika)

Članak 15.

Vježbenik (pripravnik) ima pravo na koeficijent za obračun plaće u visini od 90 % vrijednosti koeficijenta za obračun plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.

Cijena sata rada

Članak 16.

(1) Cijena sata rada izračunava se dijeljenjem osnovne plaće službenika i namještenika uvećane za dodatak za radni staž s mjesečnim fondom sati.

(2) Cijena sata rada iz stavka 1. ovoga članka koristi se za obračun plaće, naknade plaće i dodataka na plaću kada se obračunavaju za određeni broj sati rada.

2. DODACI NA OSNOVNU PLAĆU

Dodaci na osnovnu plaću

Članak 17.

(1) Dodaci na osnovnu plaću su:

1. dodatak za radni staž

2. dodatak za učinkovitost rada

3. dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini

4. dodatak za policijsko zvanje

5. dodatak za rad u izvanrednim radnim okolnostima

6. dodaci za posebne oblike organizacije rada.

(2) Dodatak iz stavka 1. točke 1. ovoga članka obračunava se na osnovnu plaću.

(3) Dodaci iz stavka 1. točaka 2. – 4. obračunavaju se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.

(4) Dodaci iz stavka 1. točaka 5. i 6. obračunavaju se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž, ali samo za sate rada odrađene u propisanim uvjetima odnosno oblicima rada.

Dodatak za radni staž

Članak 18.

(1) Dodatak za radni staž iznosi 0,5 % na osnovnu plaću za svaku navršenu godinu radnog staža.

(2) Službeniku i namješteniku se za rad u nepunom radnom vremenu radni staž računa kao da je radio u punom radnom vremenu.

(3) Radni staž je vrijeme rada koje se prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja i za koje su plaćeni doprinosi u Republici Hrvatskoj, a koje je provedeno u:

− radnom odnosu

− samostalnom obavljanju profesionalne djelatnosti u skladu s posebnim propisima

− profesionalnom obavljanju dužnosti u tijelima javne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na koju je osoba izabrana ili imenovana

− obavljanju poslova obrtnika upisanog u odgovarajući registar

− obavljanju samostalne djelatnosti.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u radni staž se uračunava i radni staž ostvaren u inozemstvu, pod uvjetom da se on računa u Republici Hrvatskoj u staž osiguranja za mirovinu odnosno ako je tako regulirano međunarodnim ugovorima (sporazumima) Republike Hrvatske i pojedinih drugih država ili se radi o stažu ostvarenom u zemljama Europske unije nakon 1. srpnja 2013. ili se radi o stažu ostvarenom u institucijama Europske unije, Europskog gospodarskog prostora i u Švicarskoj Konfederaciji te međunarodnim organizacijama i institucijama.

(5) Staž osiguranja s povećanim trajanjem računa se u radni staž samo u stvarnom trajanju.

Dodatak za učinkovitost rada

Članak 19.

(1) Dodatak na plaću za učinkovitost rada isplaćuje se službeniku i namješteniku na temelju ocjena njegove učinkovitosti rada.

(2) Službenik i namještenik stječe 6 bodova kada je za prethodnu kalendarsku godinu ocijenjen ocjenom »izvrstan«.

(3) Službenik i namještenik stječe 4 boda kada je za prethodnu kalendarsku godinu ocijenjen ocjenom »naročito uspješan«.

(4) Službenik i namještenik stječe 2 boda kada je za prethodnu kalendarsku godinu ocijenjen ocjenom »uspješan«.

(5) Službenik i namještenik koji je u prethodnoj kalendarskoj godini ocijenjen ocjenom »zadovoljava« ili »ne zadovoljava« ne stječe bodove.

(6) Visina dodatka na plaću određuje se prema ukupnom broju bodova ostvarenih na temelju ocjena učinkovitosti rada u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(7) Dodatak na plaću za učinkovitost rada obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž i iznosi:

− za ostvarenih najmanje 12 bodova – 3 %

− za ostvarena najmanje 24 boda – 6 %

− za ostvarenih najmanje 36 bodova – 9 %

− za ostvarenih najmanje 48 bodova – 12 %

− za ostvarenih najmanje 60 bodova – 15 %

− za ostvarena najmanje 72 boda – 18 %

− za ostvarena najmanje 84 boda – 21 %

− za ostvarenih najmanje 96 bodova – 24 %

− za ostvarenih najmanje 108 bodova – 27 %

− za ostvarenih najmanje 120 bodova – 30 %.

(8) Ocjena učinkovitosti rada i broj ostvarenih bodova unose se u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama.

Dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini

Članak 20.

(1) Službenik i namještenik ostvaruje pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini u visini od:

– 5 % ako ima završen sveučilišni specijalistički studij (spec. ili univ. spec. – razina VII.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ili završen poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu – kratica mr. uz naznaku struke – predbolonjski studiji)

– 8 % ako ima akademski stupanj magistra znanosti

– 15 % ako ima akademski stupanj doktora znanosti ili doktora umjetnosti.

(2) Dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.

(3) Službenik i namještenik ostvaruje pravo na dodatak iz stavka 1. ovoga članka ako završen sveučilišni specijalistički studij, magisterij odnosno doktorat znanosti ili doktorat umjetnosti nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta, ali se odnosi na područje kojim se službenik bavi u okviru poslova svog radnog mjesta.

(4) O pravu državnih službenika na dodatak iz stavka 1. ovoga članka odlučuje rješenjem čelnik državnog tijela ili službena osoba u čijem je opisu poslova rješavanje o upravnoj stvari, sukladno propisima o ustrojstvu državnog tijela.

(5) Odluku o pravu službenika i namještenika u javnim službama na dodatak iz stavka 1. ovoga članka donosi čelnik javne službe ili ovlaštena osoba. Odluka mora biti obrazložena.

(6) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se isključuju.

Dodatak za policijsko zvanje i zvanje službenika pravosudne policije

Članak 21.

(1) Službenik ostvaruje pravo na dodatak za policijsko zvanje i zvanje službenika pravosudne policije stjecanjem zvanja sukladno posebnom propisu kojim se utvrđuju zvanja policijskih službenika i službenika pravosudne policije.

(2) Visinu dodatka za zvanja policijskih službenika utvrđuje Vlada uredbom na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

(3) Visinu dodatka za zvanja službenika pravosudne policije utvrđuje Vlada uredbom na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa.

(4) Iznos dodatka iz stavka 1. ovoga članka može iznositi do 12 % osnovne plaće uvećane za dodatak za radni staž.

Dodatak za rad u izvanrednim radnim okolnostima

Članak 22.

(1) Službenik i namještenik ostvaruje pravo na dodatak za rad u izvanrednim radnim okolnostima odnosno za vrijeme obavljanja poslova u okolnostima koje se javljaju povremeno ili privremeno i od službenika i namještenika zahtijevaju dodatni napor i angažman u odnosu na redovite okolnosti obavljanja poslova radnog mjesta.

(2) Izvanredne radne okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ne predstavljaju stalno obilježje radnog mjesta i nisu vrednovane pri utvrđivanju koeficijenta za obračun plaće određenog radnog mjesta.

(3) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž, ali samo za sate rada odrađene u izvanrednim radnim okolnostima.

(4) Izvanredne radne okolnosti i visina dodatka za rad u izvanrednim radnim okolnostima u državnoj službi i u javnim službama utvrđuju se kolektivnim ugovorima.

Dodaci za različite oblike organizacije rada

Članak 23.

(1) Dodaci na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž za različite oblike organizacije rada su:

a) dodatak za prekovremeni rad

b) dodatak za rad noću u vremenu od 22:00 sata do 6:00 sati sljedećeg dana

c) dodatak za rad u drugoj smjeni kada službenik i namještenik radi u smjenama (za rad, u pravilu, u vremenu od 14:00 sati do 22:00 sata)

d) dodatak za rad u turnusu (mijenjanje smjena na način da službenik i namještenik radi po dinamici 12 – 24 – 12 – 48 sati)

e) dodatak za rad subotom

f) dodatak za rad nedjeljom

g) dodatak za rad na dan blagdana i rad u neradni dan utvrđen zakonom kojim se utvrđuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj

h) dodatak za dvokratni rad (rad u jednom danu s prekidom duljim od 90 minuta između rada u prvoj i rada u drugoj smjeni)

i) dodatak za pripravnost za rad

j) dodatak za rad organiziran na drukčiji način za policijske službenike koji rade na poslovima osiguranja sigurnosti ljudi i imovine.

(2) Svaki od dodataka iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž za odrađene sate odnosno sate provedene u pripravnosti te se tako dobiveni iznosi zbrajaju s osnovnom plaćom uvećanom za dodatak za radni staž.

(3) Dodaci iz stavka 1. ovoga članka međusobno se ne isključuju, osim kumuliranja dodatka za rad u drugoj smjeni, dodatka za rad u turnusu i dodatka za dvokratni rad u istom danu.

(4) Visina dodataka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se kolektivnim ugovorima.

Uređivanje prava kolektivnim ugovorom i drugim aktima

Članak 24.

(1) Kolektivnim ugovorom mogu se urediti druga materijalna prava službenika i namještenika koja nisu uređena ovim Zakonom.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju okolnosti koje dovode u pitanje redovito obavljanje poslova iz djelokruga državnog tijela odnosno javne službe, kolektivnim ugovorom može se utvrditi poseban dodatak na osnovnu plaću zbog rada u tim okolnostima najviše do 20 % osnovne plaće uvećane za dodatak na plaću za radni staž.

(3) Kolektivnim ugovorima ne mogu se ugovarati uvećanja koeficijenata za obračun plaće odnosno dodaci na koeficijente.

3. ISPLATA PLAĆE

Isplata plaće

Članak 25.

(1) Plaća i naknada plaće isplaćuju se jednom mjesečno, za prethodni mjesec.

(2) Plaća se isplaćuje najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, a od jedne do druge isplate plaće, u pravilu, ne smije proći više od 31 dan. Ako na dan dospijeća isplata nije moguća zbog neradnog dana, blagdana ili više sile, tada se isplaćuje u iduća dva radna dana od dospijeća.

(3) Plaća i naknada plaće isplaćuju se na transakcijski račun službenika i namještenika.

(4) Plaće i naknade plaće službenika i namještenika u državnoj službi i javnim službama obračunavaju se i isplaćuju putem informacijskog sustava za centralizirani obračun plaća kojim upravlja tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

(5) Službenik i namještenik koji je izostao s posla bez opravdanog razloga nema pravo na plaću i naknadu plaće za sate izostanka.

VI. PLATNA LJESTVICA I PLATNI RAZREDI

Platna ljestvica

Članak 26.

(1) Platnu ljestvicu čini 16 platnih razreda.

(2) Koeficijenti za obračun plaće u platnoj ljestvici određuju se u rasponu od 1,00 do 8,00.

(3) Rasponi koeficijenata u platnim razredima u okviru jedinstvene platne ljestvice za državna tijela i javne službe utvrđuju se uredbom Vlade na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose.

Platni razredi

Članak 27.

(1) Radna mjesta službenika i namještenika razvrstavaju se u platne razrede na temelju vrednovanja radnih mjesta primjenom standardnih mjerila za vrednovanje i klasifikaciju.

(2) Radna mjesta u državnim tijelima razvrstavaju se u platne razrede uredbom iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

(3) Radna mjesta u javnim službama razvrstavaju se u platne razrede uredbom iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona.

VII. PROMICANJE U PLAĆI NA TEMELJU OCJENE UČINKOVITOSTI RADA

Promicanje u plaći na temelju ocjene učinkovitosti rada

Članak 28.

(1) Službenik i namještenik se promiče u plaći stjecanjem prava na dodatak na plaću za učinkovitost rada iz članka 19. ovoga Zakona.

(2) Službenik i namještenik stječe pravo na dodatak na plaću kada na temelju ocjena učinkovitosti rada ostvari potreban broj bodova u skladu s člankom 19. stavkom 7. ovoga Zakona.

(3) Službenik i namještenik tijekom službe odnosno radnog odnosa zadržava ostvareni broj bodova na temelju ocjene učinkovitosti rada, neovisno o promjeni radnog mjesta i promjeni državnog tijela ili javne službe u kojoj je zaposlen.

Ograničenje promicanja u plaći

Članak 29.

(1) Tijekom jedne kalendarske godine najviše 5 % od ukupnog broja zaposlenih službenika i namještenika državnog tijela ili javne službe može dobiti ocjenu »izvrstan«.

(2) Tijekom jedne kalendarske godine najviše 15 % od ukupnog broja zaposlenih službenika i namještenika državnog tijela ili javne službe može dobiti ocjenu »naročito uspješan«.

(3) Ukupan broj zaposlenih službenika i namještenika iz stavaka 1. i 2. ovoga članka utvrđuje se na posljednji dan kalendarske godine za koju se službenici i namještenici ocjenjuju.

(4) Čelnik tijela osniva Odbor za preispitivanje prijedloga ocjena. Sastav i način rada Odbora propisuje Vlada uredbama iz članka 10. stavaka 8. i 9. ovoga Zakona.

(5) Obrazloženi prijedlog ocjena »izvrstan« i »naročito uspješan« razmatra Odbor za preispitivanje prijedloga ocjena radi usklađivanja prijedloga s ograničenjima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

VIII. NAGRAĐIVANJE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZA OSTVARENE RADNE REZULTATE

Novčana nagrada za radne rezultate (bonus)

Članak 30.

(1) Službenik i namještenik može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu nagradu za radne rezultate (bonus) koje je ostvario tijekom jedne kalendarske godine.

(2) Pravo na novčanu nagradu iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje službenik i namještenik koji je svojim radom tijekom kalendarske godine postigao iznimne rezultate.

(3) Kriterije za dodjelu novčane nagrade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje pravilnikom čelnik državnog tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije u državnom proračunu za službenike i namještenike državnih tijela odnosno javnih službi iz svog razdjela.

(4) Visina novčane nagrade iz stavka 1. ovoga članka za svaku kalendarsku godinu utvrđuje se odlukom čelnika tijela.

(5) Novčana nagrada iz stavka 1. ovoga članka ne može iznositi više od neoporezivog iznosa novčane nagrade za radne rezultate prema poreznim propisima.

(6) Sredstva za isplatu nagrade osiguravaju se u državnom proračunu, na posebnoj stavci u financijskom planu proračunskog korisnika.

(7) Sredstva za isplatu novčanih nagrada iz stavka 1. ovoga članka mogu iznositi do najviše 0,2 % ukupno izvršenih rashoda za plaće za redovan rad službenika i namještenika u prethodnoj godini u okviru svih izvora financiranja pojedinog državnog tijela odnosno javne službe.

(8) Popis nagrađenih službenika i namještenika javno se objavljuje na mrežnim stranicama državnog tijela ili javne službe, u skladu s propisom o tajnosti podataka.

IX. PRAĆENJE I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PLAĆA U DRŽAVNOJ SLUŽBI I JAVNIM SLUŽBAMA

Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

Članak 31.

(1) Vijeće za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama (u daljnjem tekstu: Vijeće) prati sustav plaća u državnoj službi i javnim službama, analizira tržišnu konkurentnost plaća u državnoj službi i javnim službama u odnosu na realan sektor, prati financijsku održivost sustava plaća u skladu s fiskalnim okvirom Vlade Republike Hrvatske, prati provedbu načela jednakosti plaća i vrednovanja radnih mjesta u skladu s odredbama ovoga Zakona, daje mišljenja na prijedlog uredbi iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona i preporuke u skladu s ovim Zakonom.

(2) Vijeće predlaže Vladi promjene sustava plaća u državnoj službi i javnim službama odnosno promjenu platne ljestvice, raspona koeficijenata u platnim razredima, dodataka na plaću utvrđenih ovim Zakonom i druge promjene vezane uz sustav plaća u državnoj službi i javnim službama.

(3) Vlada imenuje predsjednika i članove Vijeća iz reda dužnosnika ili rukovodećih službenika na prijedlog tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, i to po jednog predstavnika:

1. Ureda predsjednika Vlade

2. tijela državne uprave nadležnog za službenički sustav

3. tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe

4. tijela državne uprave nadležnog za rad

5. tijela državne uprave nadležnog za sustav socijalne skrbi

6. tijela državne uprave nadležnog za financije

7. tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo

8. tijela državne uprave nadležnog za sustav obrazovanja

9. tijela državne uprave nadležnog za kulturu

10. tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove

11. tijela državne uprave nadležnog za vanjske poslove

12. tijela državne uprave nadležnog za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu

13. iz svake reprezentativne sindikalne središnjice.

(4) Vijeće se sastaje na poziv predsjednika Vijeća po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

(5) Vijeće uređuje način rada poslovnikom.

(6) Stručne i administrativne poslove za potrebe Vijeća obavlja tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

X. NADZOR NAD PROVEDBOM ZAKONA

Članak 32.

(1) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona u državnim tijelima provodi tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose.

(2) Nadzor nad provedbom ovoga Zakona u javnim službama provodi tijelo državne uprave nadležno za pojedinu javnu službu.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Plaće zatečenih službenika i namještenika

Članak 33.

(1) Službenici i namještenici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni u službi u državnim tijelima ili javnim službama zadržavaju pravo na plaću prema dotadašnjim propisima, do stupanja na snagu uredbi iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

(2) Na državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama koji se zaposle nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, a prije stupanja na snagu uredbi iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona primjenjivat će se dotadašnji propisi kojima su propisani nazivi radnih mjesta i plaće službenika i namještenika.

Vrednovanje radnih mjesta prilikom prevođenja radnih mjesta

Članak 34.

Pri vrednovanju radnih mjesta u postupku prevođenja radnih mjesta nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, osim standardnih mjerila iz članka 9. ovoga Zakona, uzet će se u obzir i dosadašnji koeficijenti složenosti poslova, kao i stalni dodaci na plaću vezani uz radno mjesto odnosno rad u pojedinom državnom tijelu ili javnoj službi.

Prevođenje radnih mjesta u državnoj službi

Članak 35.

(1) Uredbom iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona propisat će se prevođenje dotadašnjih naziva radnih mjesta u državnoj službi u nove nazive radnih mjesta na način da se uz nazive radnih mjesta utvrđene dotadašnjim propisima navedu novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

(2) U razdoblju od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona do rasporeda državnih službenika i namještenika u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu državnog tijela primjenjivat će se odredbe navedene uredbe o prevođenju dotadašnjih naziva radnih mjesta u nove nazive radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

(3) Stupanjem na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona smatrat će se da su dotadašnji nazivi radnih mjesta u pravilnicima o unutarnjem redu izmijenjeni u nove nazive radnih mjesta u skladu s prevođenjem utvrđenim navedenom uredbom.

(4) U roku od 30 dana od stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona državno tijelo obavijestit će pisanim putem službenike i namještenike o prevođenju dotadašnjeg naziva radnog mjesta na koje su raspoređeni i novom koeficijentu za obračun plaće.

(5) Državni službenik i namještenik koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak u roku od tri dana od dana primitka obavijesti iz stavka 4. ovoga članka. Ako čelnik državnog tijela utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će službenika i namještenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da zahtjev nije osnovan, dužan je u upravnom postupku donijeti rješenje o utvrđivanju novog naziva radnog mjesta i koeficijenta za obračun plaće.

(6) Podaci o novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima za obračun plaće državnih službenika i namještenika unijet će se u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama u roku od 30 dana od stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.

Prevođenje radnih mjesta u javnim službama

Članak 36.

(1) Uredbom iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona propisat će se prevođenje dotadašnjih naziva radnih mjesta u javnim službama u nove nazive radnih mjesta na način da se uz nazive radnih mjesta utvrđene dotadašnjim propisima navedu novi nazivi radnih mjesta s pripadajućim platnim razredom i koeficijentom za obračun plaće.

(2) U razdoblju od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona do rasporeda službenika i namještenika u skladu s općim aktom kojim se utvrđuje sistematizacija radnih mjesta u javnoj službi primjenjivat će se odredbe te uredbe o načinu prevođenja dotadašnjih naziva radnih mjesta u nove nazive radnih mjesta službenika i namještenika u javnim službama.

(3) Stupanjem na snagu uredbe iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona smatrat će se da su dotadašnji nazivi radnih mjesta u općem aktu kojim se utvrđuje sistematizacija radnih mjesta u javnoj službi izmijenjeni u nove nazive radnih mjesta u skladu s prevođenjem utvrđenim u toj uredbi.

(4) Čelnik javne službe dužan je u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona službenicima i namještenicima ponuditi izmjenu ugovora o radu u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(5) Na ponudu izmjene ugovora o radu zatečenim službenicima i namještenicima u javnim službama na odgovarajući se način primjenjuju odredbe općeg propisa o radu.

(6) Službenik i namještenik u javnoj službi koji smatra da mu je pogrešno utvrđeno prevođenje naziva radnog mjesta i novi koeficijent za obračun plaće ima pravo zatražiti ispravak. Ako čelnik javne službe utvrdi da je zahtjev osnovan, obavijestit će službenika i namještenika pisanim putem o prihvaćanju njegova zahtjeva, a ako utvrdi da zahtjev nije osnovan, dužan je donijeti odluku o odbijanju zahtjeva, a službenik i namještenik može tražiti zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom sukladno općem propisu o radu.

(7) Podaci o novim nazivima radnih mjesta i koeficijentima za službenike i namještenike u javnim službama unijet će se u Registar zaposlenih u državnoj službi i javnim službama u roku od 30 dana od stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona.

Rok za donošenje pravilnika o unutarnjem redu i općeg akta o sistematizaciji radnih mjesta

Članak 37.

Čelnik državnog tijela ili čelnik javne službe odnosno upravljačko tijelo obvezni su donijeti pravilnik o unutarnjem redu odnosno opći akt o sistematizaciji radnih mjesta u skladu s uredbama iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu uredbe.

Rok za raspored i određivanje plaće

Članak 38.

(1) Čelnik državnog tijela dužan je donijeti rješenje o rasporedu na radno mjesto i plaći državnih službenika i namještenika najkasnije u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu novog pravilnika o unutarnjem redu donesenog u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Čelnik javne službe dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu općeg akta o sistematizaciji donesenog u skladu s odredbama ovoga Zakona ponuditi službenicima i namještenicima izmjenu ugovora o radu, ako se radi o promjeni u odnosu na ugovor sklopljen na temelju članka 36. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Na ponudu izmjene ugovora o radu iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe općeg propisa o radu.

Pravo zatečenih službenika i namještenika na zadržavanje povoljnijeg koeficijenta na istom radnom mjestu

Članak 39.

(1) Službenici i namještenici zatečeni na radnim mjestima za koja se uredbama iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona utvrdi niži koeficijent za obračun plaće od dotadašnjeg koeficijenta složenosti poslova uvećanog za stalne dodatke na plaću vezane uz radno mjesto odnosno rad u pojedinom državnom tijelu ili javnoj službi u skladu s dotadašnjim propisima imaju pravo na zadržavanje dotadašnjeg koeficijenta složenosti poslova uvećanog za navedene stalne dodatke na plaću dok rade na radnom mjestu na kojemu su zatečeni, a najduže do 31. prosinca 2027.

(2) Službenici i namještenici imaju pravo na zadržavanje dotadašnjeg koeficijenta složenosti poslova uvećanog za stalne dodatke na plaću iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kad je radnom mjestu na kojem su zatečeni promijenjen naziv pri prvom vrednovanju i klasifikaciji radnih mjesta prema odredbama ovoga Zakona.

(3) Iznimno od članka 35. stavka 4. ovoga Zakona, čelnik državnog tijela će za službenike i namještenike iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje o pravu na zadržavanje dotadašnjeg koeficijenta složenosti poslova uvećanog za stalne dodatke na plaću.

(4) Iznimno od članka 36. stavka 4. ovoga Zakona, čelnik javne službe sklopit će dodatak ugovoru o radu sa službenikom i namještenikom iz stavka 1. ovoga članka kojim će se utvrditi pravo na zadržavanje dotadašnjeg koeficijenta složenosti poslova uvećanog za stalne dodatke na plaću.

Zadržavanje koeficijenta za obračun plaće rukovodećih službenika koje je imenovala Vlada

Članak 40.

(1) Iznimno od članka 39. ovoga Zakona, zatečeni rukovodeći službenici koje je imenovala Vlada na određeno vrijeme zadržavaju koeficijent složenosti poslova utvrđen prema dotadašnjim propisima do isteka vremena na koje su imenovani, ako je to za njih povoljnije.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje na rukovodeće službenike koje će imenovati Vlada na određeno vrijeme u razdoblju od dana stupanja na snagu ovoga Zakona do dana stupanja na snagu uredbi iz članka 14. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona.

Pravo zatečenih državnih službenika i namještenika na dodatak za radni staž ostvaren u državnim tijelima

Članak 41.

(1) Zatečeni državni službenici i namještenici koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona stekli pravo na postotno uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima ostvaruju pravo na dodatak za radni staž u državnim tijelima u visini stečenog postotka uvećanja koeficijenta koji je ostvaren do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.

(3) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka zatečeni službenici i namještenici zadržavaju do prestanka državne službe.

(4) Državni službenici i namještenici iz stavka 1. ovoga članka nemaju pravo na daljnje povećanje dodatka za radni staž u državnim tijelima za navršene godine radnog staža u državnim tijelima nakon stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravo na zadržavanje dodatka za završen studij na poslijediplomskoj razini

Članak 42.

(1) Zatečeni službenici i namještenici koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona stekli pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini – sveučilišni specijalistički studij (spec. i univ. spec. – razina VII.2. Hrvatskog kvalifikacijskog okvira ili završen poslijediplomski stručni studij koji se izvodi na sveučilištu – kratica mr. uz naznaku struke – predbolonjski studiji) te znanstveni stupanj magistra znanosti i doktora znanosti, a kojima taj studij nije uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta i ne odnosi se na područje kojim se službenik u okviru poslova svog radnog mjesta bavi ostvaruju pravo na dodatak za završen studij na poslijediplomskoj razini u visini postotka uvećanja koji je ostvaren do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.

(3) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka zatečeni službenici i namještenici zadržavaju do prestanka državne službe odnosno do prestanka radnog odnosa u javnim službama.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, zatečeni službenici i namještenici zadržavaju dodatak iz stavka 1. ovoga članka do rasporeda na radno mjesto odnosno sklapanja ugovora o radu za obavljanje poslova za koje je uvjet završen studij na poslijediplomskoj razini.

Dodatak za rad na projektima u državnoj službi u prijelaznom razdoblju

Članak 43.

(1) Zatečeni državni službenici koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona stekli pravo na postotno uvećanje koeficijenta složenosti radnog mjesta iz članka 26.c, 26.d i 26.g Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.) od 1. ožujka 2024. imaju pravo na dodatak za rad na projektima u visini stečenog postotka uvećanja koeficijenta.

(2) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka obračunava se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž.

(3) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka zatečeni državni službenici zadržavaju za vrijeme rada na projektu ili poslovima koordinacije aktivnosti te obavljanja poslova provedbe i koordinacije provedbe financijskih doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije, a najduže do 31. prosinca 2024.

Dodatak za rad na projektima i programima u javnim službama u prijelaznom razdoblju

Članak 44.

(1) Zatečeni službenici i namještenici u javnim službama koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona stekli pravo na uvećanje plaće za rad na projektima koji se financiraju iz projekata i fondova Europske unije od 1. ožujka 2024. imaju pravo na dodatak za rad na projektima u visini stečenog uvećanja plaće.

(2) Službenici i namještenici u osnovnim školama koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu »Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« imaju pravo na dodatak na plaću u visini postotka utvrđenog odlukom ministra znanosti i obrazovanja o dodacima na plaću zaposlenicima osnovnih škola koje sudjeluju u Eksperimentalnom programu.

(3) Dodaci iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obračunavaju se na osnovnu plaću uvećanu za dodatak za radni staž, a službenicima i namještenicima koji ostvaruju pravo na uvećanje plaće samo za sate rada na projektu odnosno programu dodatak se isplaćuje za sate rada na projektu odnosno programu.

(4) Dodatak iz stavka 1. ovoga članka zatečeni službenici i namještenici u javnim službama zadržavaju za vrijeme rada na projektu, a najduže do 31. prosinca 2024.

(5) Dodatak iz stavka 2. ovoga članka službenici i namještenici u osnovnim školama ostvaruju za vrijeme rada na Eksperimentalnom programu, a najduže do 31. kolovoza 2027.

Dosadašnje ocjene učinkovitosti rada

Članak 45.

Ocjene učinkovitosti rada službenika i namještenika dobivene na temelju dosadašnjih propisa ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju dodatka na plaću za učinkovitost rada u skladu s ovim Zakonom.

Početak ocjenjivanja prema ovom Zakonu

Članak 46.

Postupci ocjenjivanja prema odredbama ovoga Zakona provodit će se od 1. siječnja 2025., za rad u 2025. godini.

Rok za donošenje podzakonskih propisa

Članak 47.

(1) Vlada će najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbe iz članka 9. stavka 3., članka 10. stavaka 8. i 9., članka 14. stavaka 3. i 4., članka 21. stavaka 2. i 3. i članka 26. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) Ministar unutarnjih poslova će najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 8. ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 10. stavka 12. ovoga Zakona.

(3) Ministar nadležan za pojedinu javnu službu će najkasnije u roku od dva mjeseca od stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 9. ovoga Zakona donijeti pravilnik iz članka 10. stavka 13. ovoga Zakona.

Stavljanje izvan snage odluka i drugih općih akata kojima se uređuju plaće

Članak 48.

(1) Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti od 25. studenoga 2006. sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Sindikata Hrvatskih učitelja i ostali sporazumi sa sindikatima kojima su utvrđeni dodaci na plaću i uvećanja plaće te dinamika isplate dodataka državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama primjenjuju se do trenutka njihova stavljanja izvan snage sukladno sporazumu ugovornih strana odnosno do prestanka važenja zbog otkaza.

(2) Nadležni čelnici tijela državne uprave i javnih službi odnosno nadležna tijela u javnim službama sukladno propisima i statutima dužni su danom prestanka važenja propisa iz članaka 52. i 53. ovoga Zakona staviti izvan snage sve odluke i druge opće akte odnosno pojedine odredbe odluka i drugih općih akata na temelju kojih se isplaćuje plaća odnosno dodaci na plaću te novčane nagrade za radne rezultate i uspješnost u radu.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluke i drugi opći akti ustanova kojima se utvrđuje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda za isplatu plaća i dodataka na plaću ostaju na snazi do donošenja provedbenog propisa nadležnog ministra o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i namjenskih prihoda u skladu s posebnim zakonom i zakonom kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje državnog proračuna, a najduže do 31. prosinca 2025.

(4) Provedbeni propis iz stavka 3. ovoga članka donosi se uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Koeficijenti složenosti poslova u prijelaznom razdoblju za radna mjesta rukovodećih službenika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske

Članak 49.

(1) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona plaće rukovodećih službenika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske izračunavat će se prema sljedećim koeficijentima složenosti poslova:

1. zamjenik državnog tajnika središnjeg državnog ureda 4,549
2. glavni tajnik ministarstva 4,549
3. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za zakonodavstvo 4,549
4. zamjenik glavnog državnog inspektora 4,132
5. glavni tajnik središnjeg državnog ureda 4,132
6. tajnik Državnog izbornog povjerenstva 4,132
7. predstojnik Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa 4,132
8. ravnatelj Direkcije Vlade Republike Hrvatske za korištenje službenih zrakoplova 4,132
9. zamjenik glavnog ravnatelja državne upravne organizacije 3,996
10. ravnatelj koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva 3,700
11. glavni inspektor koji upravlja upravnom organizacijom u sastavu ministarstva 3,700
12. zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske 3,570
13. ravnatelj Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske 3,996
14. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 3,570
15. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za protokol 3,570
16. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova 3,570
17. ravnatelj Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge 3,570
18. glavni tajnik državne upravne organizacije 3,570
19. predstojnik Ureda potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske 3,570.

(2) Do stupanja na snagu uredbe iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona plaća glavnog ravnatelja Državnog zavoda za statistiku i savjetnika predsjednika Vlade izračunavat će se prema koeficijentu glavnog tajnika ministarstva, a plaća zamjenika predstojnika Ureda predsjednika Hrvatskoga sabora izračunavat će se prema koeficijentu glavnog tajnika središnjeg državnog ureda.

Rok za imenovanje članova Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama

Članak 50.

Vlada će imenovati predsjednika i članove Vijeća za praćenje i unaprjeđenje sustava plaća u državnoj službi i javnim službama u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Primjena Zakona na zaposlenike domova za starije osobe u prijelaznom razdoblju

Članak 51.

Odredbe ovoga Zakona primjenjivat će se na zaposlenike domova za starije osobe nad kojima su osnivačka prava prenesena na jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb dok se plaće i materijalna prava zaposlenika domova ne urede posebnim propisom kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

Prestanak važenja odredbi propisa o plaćama u državnoj službi

Članak 52.

(1) Dana 1. ožujka 2024. u državnoj službi prestaju važiti dosadašnji propisi o plaćama, i to:

1. članci 108. – 112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, br. 27/01.) i propisi doneseni na temelju toga Zakona:

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01., 38/01. – ispravak, 71/01., 89/01., 112/01., 7/02. – ispravak, 17/03., 197/03., 21/04., 25/04. – ispravak, 66/05., 131/05., 11/07., 47/07., 109/07., 58/08., 32/09., 140/09., 21/10., 38/10., 77/10., 113/10., 22/11., 142/11., 31/12., 49/12., 60/12., 78/12., 82/12., 100/12., 124/12., 140/12., 16/13., 25/13., 52/13., 96/13., 126/13., 2/14., 94/14., 140/14., 151/14., 76/15., 100/15., 71/18., 73/19., 63/21., 13/22., 139/22., 26/23. i 87/23.)

– Uredba o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 74/02., 58/08., 119/11., 33/13., 65/15., 2/17. i 63/21.)

2. članak 43. i članci 78. – 80. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) i propisi doneseni na temelju toga Zakona:

– Uredba o plaćama policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22., 149/22. i 26/23.)

– Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 7/22. i 149/22.)

– Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja (»Narodne novine«, br. 116/18. i 138/21.)

3. članak 91. Zakona o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (»Narodne novine«, br. 78/17.)

4. članak 19. stavak 6. Zakona o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 115/16. i 98/19.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

− Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (»Narodne novine«, br. 78/17.)

5. članak 113. stavak 2. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 27/16., 110/17. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18. i 70/19.) i članak 139.a Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13., 75/15., 50/16., 30/18. i 125/19.) te odluka donesena na temelju tih zakona:

– Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/18.)

6. članak 31.a stavak 2. Uredbe o plaćama, dodacima i naknadama u službi vanjskih poslova (»Narodne novine«, br. 22/03., 48/03., 39/06., 36/07., 25/13., 48/18., 15/19., 99/22. i 101/23.) i Popis posebnih naziva radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u sjedištu službe vanjskih poslova (Prilog IV.), koji je sastavni dio navedene Uredbe

7. članak 31. stavak 2. Zakona o Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 115/18., 117/21. i 67/23.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

− Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za radna mjesta u Državnom inspektoratu (»Narodne novine«, br. 107/19.)

8. članak 46. stavak 2. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10., 57/11., 130/11., 13/13., 28/13., 82/15., 67/18., 126/19., 80/22. i 83/23. − Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

9. članak 47. stavak 3. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, br. 67/18., 126/19. i 80/22.)

10. članak 5. stavak 4. i članak 6. stavak 2. Zakona o lučkim kapetanijama (»Narodne novine«, br. 118/18.)

11. članak 47. stavak 6. i stavak 8. podstavak 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19.)

12. članak 68. stavak 3. i članak 76. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 46/23.) u odnosu na profesionalne vatrogasce u Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

13. članak 14. stavak 2. Zakona o službenoj statistici (»Narodne novine«, br. 25/20.)

14. Odluka o plaći predsjednika i članova Odbora za državnu službu (»Narodne novine«, br. 8/06. i 30/13.)

15. Odluka o visini letačkog dodatka i dodatka za odgovornost za dužnosnika i službenike Direkcije za korištenje službenih zrakoplova, Klasa: 121-15/02-01/01, Urbroj: 5030109-02-1 od 17. listopada 2002.

(2) Dana 1. ožujka 2024. prestaju važiti:

1. članci 81. – 83. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

– Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 113/12.).

(3) Dana 1. ožujka 2024. ukida se poseban dodatak na plaću zbog rada u posebnim uvjetima iz članka 36. stavka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 14/21.).

(4) Dana 1. ožujka 2024. prestaje mogućnost propisivanja dodatka na plaću službenika zaposlenih u zemljišnoknjižnim odjelima iz članka 124. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 63/19. i 128/22.).

(5) Dana 1. ožujka 2024. prestaje pravo na poseban dodatak na plaću zbog rada u posebnim uvjetima iz članka 116.a stavka 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13., 33/15., 82/15., 82/16., 67/18., 21/22., 60/22. i 16/23.).

(6) Ministar unutarnjih poslova dužan je uskladiti Pravilnik o vrstama nagrada, medalja, priznanja i zahvalnica Ministarstva unutarnjih poslova te uvjetima i postupku njihove dodjele (»Narodne novine«, br. 95/22.) s odredbama ovoga Zakona, u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu uredbe iz članka 10. stavka 8. ovoga Zakona.

Prestanak važenja odredbi propisa o plaćama u javnim službama

Članak 53.

Dana 1. ožujka 2024. u javnim službama prestaju važiti dosadašnji propisi o plaćama, i to:

1. Zakon o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01. i 39/09.) i propis donesen na temelju toga Zakona:

– Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13., 72/13., 151/13., 9/14., 40/14., 51/14., 77/14., 83/14. – ispravak, 87/14., 120/14., 147/14., 151/14., 11/15., 32/15., 38/15., 60/15., 83/15., 112/15., 122/15., 10/17., 39/17., 40/17. – ispravak, 74/17., 122/17., 9/18., 57/18., 59/19., 79/19., 119/19., 50/20., 128/20., 141/20., 17/21., 26/21., 78/21., 138/21., 9/22., 31/22., 72/22., 82/22., 99/22., 26/23., 46/23. i 104/23.)

2. Zakon o osnovici plaće u javnim službama (»Narodne novine«, br. 39/09. i 124/09.)

3. članak 99.a stavci 7., 8., 12. i 13. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.)

4. članak 134. stavak 4. Zakona zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 80/13., 15/18., 14/19. i 127/19.)

5. članak 18. stavak 2. Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike (»Narodne novine«, br. 14/14., 73/17. i 84/21.)

6. članak 27. stavci 7., 8., 9. i 10. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09., 80/13. i 41/21.)

7. članak 68. stavak 3. i članak 76. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19. i 114/22.) i Pravilnik o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova (»Narodne novine«, br. 46/23.) u odnosu na profesionalne vatrogasce u javnim službama.

Stupanje na snagu Zakona

Članak 54.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2024.

Za pristup do sadržaja morate biti korisnik portala www.informator.hr.
Sadržajima se pristupa ovisno o Vašem paketu.

Prijava

Zaboravljena zaporka?

Nemate korisničke podatke? Besplatno se registrirajte i testno pristupajte sadržajima 7 dana.
Kao besplatan korisnik ostvarujete pristup do 20 dokumenata.

Registracija