Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: prigovor

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 36
08.03.2024.

Utvrđivanje roka za podnošenje prigovora potrošača

Komunalno trgovačko društvo u vlasništvu Grada, u postupku je izrade novih općih uvjeta pružanja usluga. Razmatrajući opće uvjete drugih pružatelja usluga primijetili smo da mnogi od njih (ali, ne svi) propisuju rok, u pravilu od 30 dana, u kojem je korisnik usluga ovlašten podnijeti prigovor na ispostavljeni račun za pružene usluge, ili na kvalitetu pružene usluge. Budući da takav rok nismo pronašli u zakonu, molimo da nam odgovorite može li se podnošenje prigovora potrošača ograničavati rokom, i, ako da, na temelju kojeg propisa i koliki taj rok može biti?

Pročitano
05.01.2023.

Sadržaj upute o pravnom lijeku u upravnom aktu

Nedavno nas je stranka u postupku utvrđivanja i naplate komunalnog doprinosa upozorila da rješenje koje smo joj uručili ne sadržava potpunu i ispravnu uputu o pravnom lijeku. S tim u vezi, možete li nas uputiti što sve mora sadržavati zakonita uputa o pravnom lijeku protiv upravnog akta?

Pročitano
23.12.2022.

Nadležnost za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o dodjeli stana

Općim aktom Grad je propisao da gradonačelnik donosi odluku o dodjeli gradskog stana na korištenje, i da se protiv gradonačelnikove odluke može izjaviti prigovor „sukladno posebnim propisima“. Koje je tijelo u opisanom slučaju nadležno za odlučivanje o prigovoru?

Pročitano
25.11.2022.

Posjednikovi prigovori u reivindikacijskoj parnici – imenovanje prethodnika

U sporu vlasnik-otac tuži posjednika-sina za iseljenje iz nekretnine koja je bračna stečevina, a tuženi sin ima pisano ovlaštenje majke (suvlasnice nekretnine) da je može koristiti, ali majku nije imenovao kao prethodnika u parnici. Gubi li zbog toga pravo da u parnici dokazuje da ima pravo na posjed temeljem vlasničkih prava majke ili to pravo ima samo majka kad je se imenuje kao prethodnika?

Pročitano
11.06.2021.

Plaćanje godišnjeg poreza na dohodak utvrđenog primjenom posebnog postupka oporezivanja

U kojem su roku porezni obveznici dužni platiti godišnji porez na dohodak za 2020., koji je utvrđen primjenom posebnog postupka oporezivanja donošenjem privremenog poreznog rješenja, koje provodi Porezna uprava po službenoj dužnosti?

Pročitano
16.04.2021.

Upravna inspekcija i prigovor iz članka 42. ZUP-a

Primjenjuju li se kod predstavke upravnoj inspekciji odredbe o prigovoru iz članka 42. Zakona o općem upravnom postupku?

Pročitano
05.02.2021.

Šutnja uprave kod prigovora

Protekom kojeg se roka smatra da je nastupila šutnja uprave pri odlučivanju o prigovoru izjavljenom prema Zakonu o općem upravnom postupku?

Pročitano
09.10.2020.

Vrste prigovora prema Zakonu o općem upravnom postupku

Može li se prigovor izjaviti pozivom na članak 122. Zakona o općem upravnom postupku, ili za to mora postojati još neka osnova u navedenom Zakonu, primjenjiva u odnosu na konkretni slučaj?

Pročitano
17.07.2020.

Pravni lijek protiv odluke o odabiru kandidata

Komunalno trgovačko društvo u stopostotnom vlasništvu Općine objavilo je javni natječaj radi zapošljavanja djelatnika. Nakon prikupljanja prijava donesena je odluka o odabiru, o kojoj su obaviješteni svi prijavljeni kandidati. Jedan od neodabranih kandidata prigovorio je zbog toga što u obavijesti nema upute o pravnom lijeku, i zamolio uputu o tome može li i kojem tijelu izjaviti žalbu protiv odluke o odabiru. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite treba li i na koji pravni lijek uputiti kandidate koji nisu odabrani na javnom natječaju. Napominjemo da je postupak zapošljavanja tek djelomično uređen općim aktima društva.

Pročitano
28.02.2020.

Prigovor radi prebijanja

Može li jedna od stranaka u parničnom postupku staviti prigovor radi prebijanja i u slučaju ako je tražbina, koja se stavlja u prijeboj, već prije utvrđena ovršnom ispravom, a vezano uz odredbu članka 333. Zakona o parničnom postupku? Naime, tuženik osporava osnovanost tužiteljeve tražbine, zbog čega i nema pravni interes davati izjavu o prijeboju, ali opreza radi, za slučaj da sud utvrdi postojanje tužiteljeve tražbine, ističe prigovor radi prebijanja tražbine za koju ima ovršnu ispravu.

Pročitano
25.02.2019.

Imovinskopravni zahtjev i zastara u parničnom postupku

Oštećenik je postavio imovinskopravni zahtjev radi naknade štete u parničnom postupku. Ako ga sud uputi u parnicu, hoće li mu sud u kaznenom postupku odbiti tužbu po prigovoru zastare tuženika?

Pročitano
01.05.2017.

Prigovor treće osobe – pokretanje parnice

Mora li u ovršnom postupku treća osoba koja je upućena na parnicu radi proglašenja da ovrha na predmetu ovrhe nije dopuštena, tužbom obuhvatiti ovrhovoditelja i ovršenika ili samo jednog od njih?

Pročitano
04.07.2016.

Primjena ZUP-a – potvrda o činjenicama o kojima javnopravna tijela ne vode evidenciju – prigovor

Kako postupiti s prigovorom stranke podnesenim protiv potvrde izvedenog stanja zbog nepravilno izračunane upravne pristojbe? Naime, u vrijeme podnošenja navedenog Zahtjeva zakonom propisani koeficijent iznosio je 0,5, a u vremenu između podnošenja zahtjeva i izdavanja potvrde iznos koefi cijenta izmijenjen je na 0,3. Prilikom izdavanja potvrde izvedenog stanja obračunana je posebna upravna pristojba na temelju koefi cijenta 0,5, a ne 0,3 (koji je u tom trenutku bio povoljniji za samu stranku), na što e stranka uložila prigovor.

Pročitano
27.06.2016.

Brisanje dioničara iz registra dioničara

Mora li društvo o nakani brisanja dioničara iz registra dionica obavijestiti dioničara?

Pročitano
20.06.2016.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste

Moje stranke upisani su suvlasnici puta koji vodi do njihovih kuća. Putem dolaze do svojih kuća, napravili su ih njihovi prednici prije 150 godina, a moje stranke su kao nasljednici to nastavili održavati. Jedinica lokalne samouprave smatra da se radi o nerazvrstanoj cesti pa su je obuhvatili geodetskim elaboratom, na koji su moje stranke izjavile prigovor. Naime, tim putem ne koristi se nitko treći, niti ga može koristiti svatko, pa se on ne može smatrati nerazvrstanom cestom iz članka 98. Zakona o cestama, niti je ispunjen uvjet iz članka 131. st. 1. Zakona o cestama, jer se ne radi o putu koji bi bio pristupačan većem broju korisnika. Mogu li moje stranke poduzeti neku radnju u katastru u svezi s tim netočnim elaboratom da spriječe njegovu potvrdu?

Pročitano
22.02.2016.

Nedostatak prodane stvari

U slučaju da prodana stvar ima nedostatak, mora li kupac samo tužbom zahtijevati sniženje cijene ili postoji i drugi način?

Pročitano
18.01.2016.

Upravni postupak – nadležnost za odlučivanje o prigovoru

Kada se prigovor na postupanje javnopravnog tijela odnosi na postupanje u okviru stvari koja se unutar istoga javnopravnog tijela rješava u dvostupanjskome upravnom postupku, čelnik koje instancije toga postupka ovlašten je odlučiti o prigovoru?

Pročitano
06.07.2015.

Prigovor zastare

Smije li se prigovor zastare u parnici isticati i tijekom glavne rasprave iako je to bilo moguće učiniti i u prethodnom postupku?

Pročitano
26.11.2014.

Ovršni postupak – izlučni prigovor i pokretanje parnice

Provodi se ovrha nad vozilom, a na prigovor treće osobe da je od ovršenika kupljeno vozilo, usprotivio se ovrhovoditelj. Kako će postupiti sud?

Pročitano
12.11.2014.

Ovršni postupak – prigovor prijeboja kao žalbeni razlog

Ovršenik smatra da mu ovrhovoditelj duguje određena novčana sredstva. Može li ovršenik u žalbi istaknuti prigovor prijeboja?

Pročitano
26.04.2014.

Prigovor stvarne nenadležnosti

U kojoj fazi parničnog postupka tuženik može staviti prigovor stvarne nenadležnosti?

Pročitano
09.11.2013.

Upravni spor – sudska pristojba

Kako upravni sud treba postupiti kad primi nepravodobno podneseni prigovor, izjavljen protiv rješenja o sudskim pristojbama?

Pročitano
06.11.2013.

Prigovor treće osobe u ovršnom postupku

Treća osoba, koja se protivi ovrsi na određenom predmetu zato jer je vlasnik predmeta ovrhe, upućena je na parnicu radi proglašenja da je ovrha na tom predmetu nedopuštena. Koga mora tužiti, samo ovršenika ili, osim njega, i ovrhovoditelja?

Pročitano
26.10.2013.

Upravni postupak – prigovor protiv čelnika tijela

Tko odlučuje o prigovoru zbog postupanja čelnika javnopravnog tijela iz članka 156. Zakona o općem upravnom postupku?

Pročitano
18.05.2013.

Novine u pravnim lijekovima u zemljišnoknjižnom postupku

Postoji li sada, uz žalbu, neki drugi pravni lijek u zemljišnoknjižnom postupku?

Pročitano
12.01.2013.

Odluka o imovinskopravnom zahtjevu u kaznenom nalogu

Oštećenici je ukradena kartica tekućeg računa, te je osoba koja je ukrala karticu podigla s tekućeg računa 4.000,00 kn, a oštećenica je prijavila krađu policiji koja je pronašla počinitelja. Oštećenica je dobila presudu - kazneni nalog suda u kojem je osumnjičena proglašena krivom, te joj je ujedno naloženo da iznos od 4.000,00 kn, koji predstavlja imovinsku korist, plati Republici Hrvatskoj. Oštećenica uopće nije bila u prilici postaviti imovinskopravni zahtjev jer nije niti znala da je pronađen počinitelj, pa je zanima može li naknadno postaviti imovinskopravni zahtjev odnosno tražiti možebitni ispravak ove presude – kaznenog naloga.

Pročitano
15.12.2012.

Upravni postupak – rok za prigovor

Koji je rok za izjavljivanje prigovora radi zaštite od drugih oblika postupanja javnopravnih tijela?

Pročitano
19.10.2011.

Lokalna samouprava – predstavka – pravo na prigovor

Stranka je upravnom tijelu općine podnijela predstavku kojom požuruje postupanje po njezinom upitu (nije riječ o predmetu upravnog postupka). Ni nakon tri mjeseca nije dobila odgovor na predstavku. Može li podnositelj izjaviti prigovor iz članka 42. Zakona o općem upravnom postupku?

Pročitano
11.06.2011.

Ugostiteljstvo – zaštita potrošača u ugostiteljstvu – prigovor

i Odredbama kojih je propisa regulirana zaštita potrošača u ugostiteljstvu i turizmu?

Pročitano
26.05.2010.

Prigovor radi prijeboja

U parnici smo stavili prigovor radi prijeboja naše tražbine s tužiteljevom, s tim da je naša tražbina veća od tužiteljeve. Na koji način možemo naplatiti ostatak koji će preostati nakon prebijanja. Može li nam sud u istom postupku dosuditi taj preostali iznos?

Pročitano

Filteri