Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: odluka

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 40
02.02.2024.

Objava odluke o porezima

Je li Grad dužan svoju odluku o porezima objaviti u Narodnim novinama?

Pročitano
22.12.2023.

Donošenje odluka jedinica lokalne samouprave o porezu na dohodak

Molimo vas pojašnjenje što ako jedinica lokalne samouprave pravovremeno ne donese odluku o visini stopa poreza na dohodak sukladno novim zakonskim odredbama Zakona o porezu na dohodak. Koja se stopa poreza na dohodak u tom slučaju primjenjuje?

Pročitano
01.12.2023.

Rješenje Ministarstva financija kao ovršna isprava

Uknjižba založnog prava na nekretnini protivnika osiguranja zatražena je na temelju rješenja o ovrsi Ministarstva financija, Porezne uprave kojim je utvrđeno da protivnik osiguranja, na temelju ovršnih isprava, duguje predlagatelju osiguranja određeni novčani iznos te je naloženo Financijskoj agenciji zaplijeniti protivniku osiguranja tako utvrđeni iznos, ali i obračunati daljnje kamate na glavnicu duga sve do njegova podmirenja. Mogu li se upravna rješenja Ministarstva financija kojima je određena ovrha na novčanim sredstvima ovršenika te se nalaže Financijskoj agenciji da provede ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika sa svih ovršenikovih računa i na oročenim novčanim sredstvima, sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, smatrati ovršnim ispravama na temelju kojih se može donijeti rješenje o osiguranju tražbine, kao i rješenje o ovrsi?

Pročitano
13.10.2023.

Donošenje odluke o povećanju plaće službenicima i namještenicima

Može li načelnik općine, jednako kao što je učinila Vlada Republike Hrvatske za državne službenike, donijeti odluku o isplati dodatka na plaću službenika i namještenika u Općini?

Pročitano
23.12.2022.

Nadležnost za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o dodjeli stana

Općim aktom Grad je propisao da gradonačelnik donosi odluku o dodjeli gradskog stana na korištenje, i da se protiv gradonačelnikove odluke može izjaviti prigovor „sukladno posebnim propisima“. Koje je tijelo u opisanom slučaju nadležno za odlučivanje o prigovoru?

Pročitano
09.12.2022.

Upravni spor protiv postupovne odluke

Je li dopušteno pokrenuti upravni spor protiv rješenja o obustavi postupka, s obzirom na ograničenje za vođenje spora propisano u članku 4. st. 3. Zakona o upravnim sporovima?

Pročitano
02.12.2022.

Pravni lijek protiv deklaratorne odluke pročelnika

Treba li deklaratorna odluka o statusnim pitanjima lokalnog dužnosnika, koju donosi pročelnik, sadržavati uputu o pravnom lijeku i, ako treba, što se u takvoj uputi navodi?

Pročitano
24.12.2021.

Dostava rješenja o ovrsi donesenog na temelju ovršne isprave

Ovrhovoditelj sam temeljem rješenja o ovrsi koje je donio sud. Sud je rješenje o ovrsi, prije njegove pravomoćnosti, dostavio Fini na provedbu. Protekom vremena Fina je prema Zakonu o ovrsi na novčanim sredstvima ovršenika predmetno rješenje o ovrsi isknjižila iz redoslijeda naplate, zbog nemogućnosti provedbe ovrhe. Može li se takvo rješenje o ovrsi dostaviti ponovno Fini na naplatu uz zahtjev za izravnu naplatu, a sukladno članku 209. Ovršnog zakona, jer je riječ o odluci suda koja glasi na ispunjenje novčane tražbine?

Pročitano
10.12.2021.

Stjecanje bez osnove zbog revizijskog ukidanja drugostupanjske odluke

U parničnom postupku radi isplate dosuđen mi je iznos od 50.000,00 kn, a koji mi je tuženik i isplatio. Međutim, nakon isplate tuženik je podnio prijedlog za dopuštenje revizije temeljem kojeg mu je revizija dopuštena te je Vrhovni sud Republike Hrvatske u konačnici, odlučujući o reviziji, rješenjem ukinuo drugostupanjsku presudu i predmet vratio drugostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje. Jesam li dužan tuženiku vratiti isplaćeni iznos?

Pročitano
03.06.2019.

Izvršenje nesporne sudske odluke u drugoj državi članici

Na temelju kojih se propisa provodi ovrha pravomoćne i ovršne presude na temelju priznanja iz 2019. (postupak započet 2016.) protiv ovršenika koji radi u Njemačkoj?

Pročitano
10.12.2018.

Potrebna većina glasova za donošenje odluka predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave

Na sjednici gradskog vijeća prisustvovalo je 13 vijećnika (od ukupno 15). Prigodom glasovanja radi donošenja jedne odluke, rezultat je bio sljedeći: 6 glasova ZA, 7 glasova SUZDRŽANO, nijedan PROTIV. Smatra li se da je odluka donesena?

Pročitano
16.04.2018.

Odluka škole o razrješenju ravnatelja nije upravni akt

Je li moguće protiv Odluke o razrješenju ravnatelja škole, koju je donijelo Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor, a kojom je usvojen prijedlog Prosvjetne inspekcije za razrješenje ravnatelja škole, moguće pokrenuti upravni spor?

Pročitano
12.03.2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabave

Mora li naručitelj odluku, kojom poništava postupak javne nabave, obrazložiti posebno? Naime, javni naručitelj poništio bi postupak javne nabave jer su mu postale poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave da su mu bile poznate prije.

Pročitano
15.01.2018.

Žalba protiv odluke o odabiru kod jednostavne nabave

Zbog nepravilnosti u jednostavnom postupku nabave, smatram da Odluka o odabiru naručitelja nije zakonita i pravilna. Može li se protiv takve odluke uložiti žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave?

Pročitano
18.12.2017.

Donošenje odluke u privremenom financiranju

U slučaju da se u zakonskom roku ne donese proračun jedinice lokalne samouprave, već će se donijeti odluka o privremenom financiranju, koja je većina u predstavničkom tijelu potrebna za donošenje takve odluke?

Pročitano
04.12.2017.

Donošenje odluke u privremenom financiranju

U slučaju da se u zakonskom roku ne donese proračun jedinice lokalne samouprave, već će se donijeti odluka o privremenom financiranju, koja je većina u predstavničkom tijelu potrebna za donošenje takve odluke?

Pročitano
05.06.2017.

Pobojnost odluke glavne skupštine

Na glavnoj skupštini dioničkog društva donesena je odluka za koju u pozivu za glavnu skupštinu nije objavljen prijedlog odluke. Je li takva odluka glavne skupštine ništetna ili pobojna? Pita: Z. P., Osijek

Pročitano
21.11.2016.

Upravni postupak - zaključak - oblik i osporavanje

Je li dopušteno u žalbi protiv prvostupanjskog rješenja isticati prigovore vezane uz sadržaj dopisa kojima se javnopravno tijelo tijekom prvostupanjskog postupka obraćalo stranci, kada takvi akti nisu doneseni u obliku zaključka?

Pročitano
07.11.2016.

Predstavnik radnika u nadzornom odboru

U dioničkom društvu nadzorni odbor broji tri člana i ne može donositi odluke ako u donošenju odluka ne sudjeluju sva tri člana. Međutim, radničko vijeće nije imenovalo svog predstavnika u nadzorni odbor i tako onemogućilo rad nadzornog odbora. Tko u tom slučaju može imenovati nedostajućeg člana nadzornog odbora?

Pročitano
13.06.2016.

Opoziv odluke o imenovanju - član uprave dioničkog društva

Je li izglasano nepovjerenje na glavnoj skupštini važan razlog za opoziv odluke o imenovanju člana uprave? Može li se opozvati imenovanje člana uprave unatoč tome što društvo ostvaruje dobre poslovne rezultate?

Pročitano
23.05.2016.

Odluka o odabiru

Kada javni naručitelj postupa sukladno članku 99. stavak 8. točke 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi, mora li svoju novu odluku javni naručitelj, uz novoodabranog ponuditelja, dostaviti i prvotno odabranom ponuditelju?

Pročitano
20.04.2015.

Upravni spor – odluka o tužbenom zahtjevu

Treba li presudom u upravnom sporu biti odlučeno o cjelini sadržaja tužbenog zahtjeva?

Pročitano
05.01.2015.

Javna nabava

Može li naručitelj u postupku javne nabave odluku o odabiru staviti izvan snage?

Pročitano
11.10.2014.

Ovršnost prvostupanjske sudske odluke

Obrtniku je prvostupanjskom odlukom naloženo isplatiti dug od 8.000,00 kn. Iako prvostupanjska odluka nije stekla svojstvo pravomoćnosti, može li sud temeljem nje odrediti ovrhu?

Pročitano
29.06.2014.

Pravo gradonačelnika na putne troškove

Ima li gradonačelnik, koji dužnost obavlja profesionalno, pravo na troškove prijevoza od mjesta stanovanja do mjesta rada?

Pročitano
03.05.2014.

Donošenje odluka suvlasnika u upravljanju stambenom zgradom

Suvlasnici zgrade koji su uspostavili etažno vlasništvo, poslali su upravitelju dopis s odlukom kojom mu otkazuju ugovor o upravljanju te kojom ujedno usvajaju novi međuvlasnički ugovor i određuju novog predstavnika suvlasnika. Na tom se formularu potpisalo, u razdoblju od 1. prosinca 2013. do 30. prosinca 2013., više od 50% etažnih vlasnika, međutim jedan od vlasnika je u tijeku skupljanja potpisa, odnosno 27. prosinca 2013. prodao svoj stan, a novi vlasnik nije potpisao formular. Treba li odluka suvlasnika zgrade o izboru novog predstavnika stanara i novog upravitelja biti donesena istodobno od strane svih suvlasnika, te treba li na toj ispravi biti ovjeren potpis? Je li za donošenje odluke odlučno vlasništvo potpisanog u trenutku davanja potpisa ili u trenutku kad je potpisalo više od 50% suvlasnika?

Pročitano
16.04.2014.

Prijenos poslovnog udjela – odluka suda

Mora li sud prije donošenja odluke o prijenosu poslovnog udjela saslušati upravu i člana društva koji traži dozvolu za prijenos poslovnog udjela, iako u postupku to nije zatraženo od suda? Radi se o situaciji u kojoj član društva s ograničenom odgovornošću za prijenos udjela treba suglasnost društva, a društvo mu suglasnost uskrati.

Pročitano
04.01.2014.

Odluka o odabiru - poništenje - dostava

Može li naručitelj poništiti odluku o odabiru koju je već donio u postupku javne nabave i dostavio ponuditeljima i donijeti novu odluku o odabiru?

Pročitano
03.07.2013.

Otkazni rok i računanje rokova

Zanima nas je li ispravno računati otkazni rok od datuma dostave odluke o otkazu ili od sljedećeg dana - otkaz je uručen 12. lipnja - teče li otkazni rok od 12. ili od 13. lipnja. Kako se računa otkazni rok u trajanju od četiri mjeseca odnosno koji je, u konkretnom slučaju, posljednji dan radnog odnosa?

Pročitano
05.06.2013.

Upravni postupak - rok za podnošenje sporednog zahtjeva

Stranka je podnijela zahtjev za isplatu mirovine. Može li za vrijeme trajanja upravnog postupka taj zahtjev proširiti zahtjevom za isplatu zakonskih zateznih kamata na neisplaćenu mirovinu? Kakva je situacija u slučaju da je u istoj stvari proveden ponovni postupak, nakon poništenja prijašnjeg rješenja?

Pročitano

Filteri