Stručni radovi uglednih pravnih i drugih stručnjaka o zakonodavnim aktualnostima u građanskom, trgovačkom, upravnom, ustavnom, europskom, prekršajnom i komunalnom pravu, lokalnoj samoupravi, javnoj nabavi, zdravstvenom i mirovinskom pravu, porezima, financijama, računovodstvu i drugim područjima. U člancima se, osim toga, često naglašavaju dvojbe i problemi u provedbi propisa, navodi aktualna sudska i upravnopravna praksa te ogledni primjeri i moguća praktična rješenja.

Ključna riječ: ugovor

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 230

Kolektivni ugovor u Zakonu o radu

27.06.2024.,  Marinko Đ. Učur
Sva pitanja koja se odnose na zaštitu gospodarskih i socijalnih interesa radnika mogu biti uređena kolektivnim ugovorom. Univerzalni izvori prava sindikalnog organiziranja i udruživanja i nacionalni (državni) izvori ovdje čine jedinstvo koje obuhv...
Pročitano

Sklapanje ugovora na daljinu s posebnim naglaskom na mogućnost raskida

21.06.2024.,  Sanja Mišević
Zaštita slabijih ugovornih strana predstavlja sve aktualnije i uređenije pitanje u suvremenom dobu. Uzimajući u obzir da papirnata komunikacija u novije vrijeme sve više pada u zaborav, sklapanje ugovora na daljinu predstavlja sve praktičnije sred...
Pročitano

Vijeća za rješavanje sporova prema FIDIC Uvjetima ugovora i hrvatska iskustva oko nominacije članova

17.05.2024.,  Ante Kožul
FIDIC Uvjeti ugovora omogućavaju da se svaki spor između naručitelja i izvođača radova, u vezi s ugovorom ili izvođenjem radova, prije obraćanja arbitraži, riješi posredovanjem Vijeća za rješavanje sporova. Kakav je postupak imenovanja članova Vij...
Pročitano

Međusobna uvjetovanost ugovornih klauzula pacta sunt servanda i rebus sic stantibus

26.04.2024.,  Nevenka Šernhorst
Autorica u članku analizira smisao i sadržaj ugovornih klauzula kao posebnih uglavaka obveznopravnih ugovora, bitnih za realizaciju samog ugovora te za tumačenje ugovornih obveza u slučaju spora. Posebnu važnost daje klauzulama pacta sunt ser...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

23.02.2024.,  Novi informator
UGOVARANJE PROBNOG RADA
Pročitano

Novo uređenje ugovora o uzdržavanju u Zakonu o obveznim odnosima

26.01.2024.,  Maja Bukovac Puvača
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima iz prosinca 2023., između ostalog, donosi značajne promjene u pravnom uređenju ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju, koji su već niz godina predmet ozbiljnih kritika javnosti. Na činj...
Pročitano

Troškovi specijalizacije doktora medicine

19.01.2024.,  Branko Brkić, Renata Gerkman Rudec
Problem ugovora o specijalizaciji doktora medicine koji su zbog kompleksnog uređenja međusobnih odnosa između liječnika i zdravstvenih ustanova koje su liječnicima osiguravali specijalizaciju u javnosti dobili naziv tzv. »robovlasnički ugovori« ak...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

27.10.2023.,  Novi informator
PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O RADU O PREKOVREMENOM RADU I ZAŠTITI ODREĐENIH KATEGORIJA RADNIKA NA ČLANOVE POSADE ZRAKOPLOVA, PRENOŠENJE I KORIŠTENJE GODIŠNJEG ODMORA, SKLAPANJE UZASTOPNIH UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA...
Pročitano

Analiza odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske o ukidanju odredaba Zakona o radu

16.06.2023.,  Helena Majić
U članku autorica analizira recentnu odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-242/2023 i dr. od 23. svibnja 2023., kojom su ukinute odredbe članka 192. stavaka 4., 5. i 6. Zakona o radu. One su se odnosile na mogućnost da se prava koja nis...
Pročitano

Ugovor o radu na određeno vrijeme i (ne)mogućnosti rada prema iznimkama od općeg ograničenja

21.04.2023.,  Iris Gović-Penić
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. donio je dosta novosti u vezi rada na određeno vrijeme. To se osobito odnosi na drukčija pravila o dopuštenom broju uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme te duljini trajanja rada na odre...
Pročitano

Dodatni rad radnika prema izmijenjenom Zakonu o radu

10.03.2023.,  Marina Kasunić-Peris
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu iz 2022. institut dodatnog rada radnika izdvojen je kao poseban institut te je nomotehnički i sadržajno dopunjen u odnosu na prije važeći Zakon o radu. Još je Zakon o radu iz 2014. godine uveo mogućnost...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

10.03.2023., 
MIŠLJENJA MINISTARSTVA RADA, MIROVINSKOG SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE I MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
Pročitano

Izmjene Zakona o radu i suzbijanje neprijavljenoga rada

17.02.2023.,  Irena Cvitanović, Iris Gović-Penić, Darko Milković
U organizaciji Novog informatora, 25. siječnja 2023., održan je webinar na temu »Izmjene Zakona o radu, suzbijanje neprijavljenog rada i aktualna praksa radnog prava«, na kojem su predavači bili suci Iris Gović-Penić i Darko Milković te viša ...
Pročitano

Mišljenja i tumačenja državnih tijela

27.01.2023.,  Novi informator
RAD NA EU PROJEKTIMA U VEZI SA ZAKONOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, PRIMJENA ODREDABA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU NA PRIJE SKLOPLJENE UGOVORE O RADU U VEZI S IZMJENOM OBVEZNOG SADRŽAJA SKLOPLJENIH UGOVORA O RADU, TRAJNI PR...
Pročitano

Utjecaj otvaranja (pred)stečajnog postupka na upravne ugovore

20.01.2023.,  Dejan Bodul, Jakob Nakić
Otvaranjem stečajnog postupka nastaju određene pravne posljedice koje se odnose na pravni položaj subjekata u (pred)stečajnom postupku, njihove radnje, druge postupke i pravne poslove. Stečajni zakon pravne posljedice dijeli na tri skupine: osnov...
Pročitano

Rješenje prosvjetne inspekcije kao temelj za otkaz ugovora o radu

30.09.2022.,  Iris Gović-Penić
Zakon o radu uglavnom ne propisuje razloge za otkaz ugovora o radu. Toga nije lišen ni poseban propis koji u sektoru odgoja i obrazovanja uređuje radnopravne odnose. Čak i neke situacije koje su specifične za taj sektor, nisu uređene. Jedna od nj...
Pročitano

Zastara tražbina iz trgovačkih ugovora

23.09.2022.,  Zvonimir Slakoper
Za međusobne tražbine iz trgovačkih ugovora o prometu robe i usluga propisan je poseban rok zastare. Autor u ovom članku nastoji odgovoriti je li time što je naznačeno da je riječ o ugovorima „o prometu robe i usluga“, uže određen doseg odredbi o ...
Pročitano

Uređenje ugovora o radu na određeno vrijeme

02.09.2022.,  Iris Gović-Penić
Najavljivane izmjene i dopune Zakona o radu u srpnju ove godine uobličene su u Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, u svezi s kojim je provedeno i javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. Prijedlog intervenira u brojne odr...
Pročitano

Odgoda ovrhe kao „privremena“ zaštita potrošača

01.07.2022.,  Alen Golub
Autor u članku analizira zakonski okvir instituta odgode ovrhe na prijedlog ovršenika kao mogućnost zaštite ovršenika u ovršnom postupku radi namirenja tražbine, koja proizlazi iz ništetnih ugovornih odredaba potrošačkog ugovora te utjecaj pravno...
Pročitano

Ugovor o darovanju u zakonodavstvu i sudskoj praksi

27.05.2022.,  Lidija Vojković
U obveznopravnim odnosima stranke sklapaju ugovore kojima preuzimaju određena prava i obveze na ispunjenje određene činidbe. Obveznopravne odnose ugovorne strane uređuju svojom voljom, ali prilikom sklapanja ugovora moraju uzeti u obzir i odredbe ...
Pročitano

Ponuda jednakovrijednog proizvoda u postupku javne nabave

18.03.2022.,  Ante Loboja
Naručitelj u postupku javne nabave iznimno može predmet nabave u dokumentaciji o nabavi opisati upućivanjem na određenu marku, izvor, određeni proces s obilježjima proizvoda ili usluga koje pruža određeni gospodarski subjekt, ili na zaštitne znako...
Pročitano

Novosti u zaštiti potrošača

04.03.2022.,  Maja Josipović
U ovom članku autorica prikazuje glavne novosti Zakona o zaštiti potrošača koji je objavljen u Narodnim novinama 11. veljače 2022. (Nar. nov., br. 19/22), a stupa na snagu 28. svibnja 2022. Novim se Zakonom, između ostalog, propisuju posebni obli...
Pročitano

Mišljenja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

11.02.2022., 
POSTUPAK IZBORA RADNIČKOG VIJEĆA – VALJANOST IZBORA I NAČIN GLASOVANJA, TRAJANJE UGOVORA O RADU STRANOG DRŽAVLJANINA
Pročitano

Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina

03.12.2021.,  Renata Marić-Ivanović
U članku autorica kroz odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (Nar. nov., br. 107/07, 144/12, 14/14 i 32/19) i Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18) analizira prava i obveze strana ugovora o po...
Pročitano

Novo reguliranje ugovora o kupoprodaji

26.11.2021.,  Maja Josipović
Hrvatski je sabor 12. studenoga 2021. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim odnosima. Navedene su izmjene i dopune učinjene kako bi se u njega ugradila pravila sadržana u Direktivi (EU) 2019/771, zakonodavnom aktu koji je nastojao u...
Pročitano

O valjanosti neformalno ugovorenih odredbi formalnog ugovora

26.11.2021.,  Zvonimir Slakoper
Zakon o obveznim odnosima utvrđuje da se ugovorne strane nakon sklapanja ugovora mogu bez ograničenja suglasiti o njegovim izmjenama i dopunama. Pritom, čak i ako je forma ugovora propisana, njegove izmjene i dopune mogu se učiniti neformalnim dog...
Pročitano

Posebna nadležnost za potrošačke ugovore kroz praksu Suda EU

15.10.2021.,  Maja Josipović
Jedan od ciljeva Europske unije je održavanje slobode, sigurnosti i pravde pa sukladno tome ona donosi pravila koja bi dovela do nesmetanog funkcioniranja njezina unutarnjeg tržišta, što se, između ostalog, postiže donošenjem jedinstvenih pravila ...
Pročitano

Iskustvo osoblja angažiranog na izvršenju ugovora o javnoj nabavi

01.10.2021.,  Ante Loboja
Kriterij za odabir ponude u postupcima javne nabave je ekonomski najpovoljnija ponuda. Člancima 283. – 288. Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 120/16 - u nastavku teksta: ZJN 2016) propisani su kriteriji za odabir ponude u postupcima javne na...
Pročitano

Ništetnost ugovora o kreditu sklopljenog sa stranim štedionicama

27.08.2021.,  Robert Peček
U Informatoru br. 6656 od 7. prosinca 2020. objavljen je članak povodom Odluke Ustavnoga suda Republike Hrvatske, kojom je ukinut Zakon o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenih u Republici Hrvatskoj s neovlaštenim vje...
Pročitano

Kolektivno otkazivanje ugovora o radu

13.08.2021.,  Josipa Verović
U ovom članku autorica piše o institutu kolektivnog otkazivanja viška radnika u hrvatskom zakonodavstvu i u pravu Europske unije. Prikazat će kako je u teoriji i praksi zamišljeno da poslodavac koji otpušta višak radnika provodi obvezno savjetovan...
Pročitano

Filteri