Skraćena sudska ili upravnopravna odluka s ključnim dijelom obrazloženja i jasno izraženim pravnim stajalištem o određenom pitanju.

Ključna riječ: obustava ovrhe

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 32
Gž ... 08.03.2024. Županijski sud Zagreb

Ovrha na nekretnini

Kupac nekretnine uživa zaštitu prava vlasništva stečenog rješenjem o dosudi nastupanjem pravomoćnosti toga rješenja.
Pročitano
Gž ... 13.07.2022. Županijski sud Zagreb

Obustava ovrhe

Obustava postupka primjenom navedene odredbe čl 72. st. 3. OZ/20 dolazi u obzir samo onda kada nastavak ovršnog postupka ovisi o određenom prijedlogu ovrhovoditelja, pa kada je ovrhovoditelj zaprimio potvrdu Financijske agencije o nemogućnosti izv...
Pročitano
Gž ... 25.04.2022. Županijski sud Zagreb

Obustava ovrhe

Cilj odnosno svrha sadržaja odredbe čl. 72. st. 3. OZ- je da se sankcionira neaktivni ovrhovoditelj o čijem poduzimanju radnji ovisi nastavak i dovršetak ovrhe.
Pročitano
Gž ... 17.01.2022. Županijski sud Zagreb

Obustava ovrhe

Obustava postupka primjenom odredbe čl. 72. st. 3. Ovršnog zakona dolazi u obzir samo u situacijama kada nastavak ovršnog postupka ovisi o određenom prijedlogu ovrhovoditelja.
Pročitano
Gž ... 03.09.2021. Županijski sud Zagreb

Obustava ovrhe

Kada pri pljenidbenom popisu nisu nađene pokretnine kojima bi se mogla namiriti tražbina ovrhovoditelja sud neće odmah obustaviti ovrhu već treba ovrhovoditelju dopustiti da u roku od dva mjeseca, sukladno odredbi čl. 5. st. 3. i 4. OZ, predloži n...
Pročitano
Gž ... 09.04.2018. Županijski sud Velika Gorica

Dovršetak ili obustava ovrhe

Kada je ovrhovoditelj obavijestio sud da je njegova tražbina namirena u toj situaciji nema mjesta donošenju rješenja kojim će se deklarirati dovršetak ovrhe, budući da postupak nije dovršen provedbom ovršne radnje kojom je tražbina prisilno naplać...
Pročitano
Gž-... 05.03.2018. Županijski sud Karlovac

Prijeboj i obustava ovrhe

Žalba protiv rješenja o ovrsi može se podnijeti i onda ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik nije više mogao uspješno istaknuti u postupku iz kojeg potječe odluka. Za nastanak prijeboja, potrebna j...
Pročitano
Gž ... 12.12.2017. Županijski sud Velika Gorica

Prestanak razlučnog prava ovrhovoditelja

Ako stečajni vjerovnik tijekom posljednjih šezdeset dana prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, odnosno ako nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe tijekom posljednjih šezdeset dana prije...
Pročitano
Rev... 06.12.2017. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obustava ovrhe prema čl. 180a st. 4. Ovršnog zakona

Budući da je čl. 36. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (ZPONS), između ostalog, propisano da će se odredbe tog zakona odgovarajuće primjenjivati na provedbu ovrhe, a čl. 9. ZPONS-a propisuje provedbu ovrhe bez vremenskog ograničenja s...
Pročitano
Gž ... 28.11.2017. Županijski sud Velika Gorica

Obustava ranije ovrhe (promjena sredstva)

Kada ovrhovoditelj podnese prijedlog za promjenu predmeta i sredstva ovrhe, prvostupanjski sud prvo treba odlučiti o prijedlogu za promjenu predmeta i sredstva ovrhe na nekretninama ovršenika, a tek nakon toga obustaviti ovrhu na pokretninama ovrš...
Pročitano
Gž ... 13.12.2016. Županijski sud Velika Gorica

Obustava zbog nemogućnosti provedbe ovrhe (ovršenik nema prebivalište u Hrvatskoj)

Ako se rješenje o ovrsi ne može ni dostaviti ovršeniku jer ovršenik nema prijavljenu ni jednu adresu u Republici Hrvatskoj, a ovrhovoditelj ne dostavlja podatke o nekoj eventualnoj drugoj adresi ovršenika, ovrha se ne može provesti te je postala n...
Pročitano
Gž ... 16.11.2016. Županijski sud Velika Gorica

Nepoznato prebivalište ovršenika

Ovrha nije nemoguća ako ovršenik nema prijavljeno prebivalište u RH i ako je nepoznatog prebivališta, te sud ne može takvu ovrhu obustaviti. Sud će u tom slučaju ovršeniku postaviti privremenog zastupnika.
Pročitano
Su-... 12.04.2016. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Zaključak sa sastanka Građanskog odjela VSRH-a od 12. travnja 2016.

Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe - Ovršni zakon („Narodne novine“ broj 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05 i 67/08), - Ovršni zakon (“Narodne novine“ broj 112/12, 25/13 i 93/14).
Pročitano
Gž ... 21.01.2016. Županijski sud Velika Gorica

Promjena sredstva ovrhe nakon obustave postupka

Predmet i sredstvo ovrhe mogu se promijeniti za vrijeme trajanja ovršnog postupka, dakle, nakon što je predmetni ovršni postupak obustavljen u istom postupku više se ne može odrediti provedba ovrhe na nekom drugom predmetu ili nekim drugim sredstvom.
Pročitano
Gž-... 19.01.2016. Županijski sud Velika Gorica

Pravni interes za vođenje parnice radi nedopuštenosti ovrhe

Ako je ovršni postupak pravomoćno obustavljen dok još traje parnica radi proglašenja ovrhe nedopuštenom, prestaje postojati pravni interes tužiteljice za vođenje parnice.
Pročitano
Gž ... 07.07.2015. Županijski sud Velika Gorica

Obustava ovrhe zbog neprodaje na dražbi

Okolnost što ovrhovoditelj ima blagodat da ponovno zahtijeva prodaju nekretnine ne znači da sud „treba čekati protek toga roka" prije nego što obustavi ovrhu. Naime, navedeni (minimalni) rok od 3 mjeseca je dan ovrhovoditelju, a ne sudu.
Pročitano
Gž ... 19.05.2015. Županijski sud Velika Gorica

Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima kao lex specialis

Iako ovrhovoditelj pravilno navodi da se ZPONS primjenjuje kao lex specialis u odnosu na OZ kao lex generalis, valja istaknuti da se u ostalim slučajevima koji nisu uređeni odredbama ZPONS-a, a kao što je u ovom slučaju obustava ovrhe, i dalje pri...
Pročitano
Gžo... 03.02.2015. Županijski sud Velika Gorica

Obustava ovrhe zbog nedostatka podataka o adresi ovršenika

Sud će nastojati od nadležnog tijela uprave ili na drugi način dobiti potrebne podatke, ako stranka ne može sama saznati adresu osobe kojoj pismeno treba dostaviti. Međutim, ako je sud pozvao ovrhovoditelja da dostavi dokaz zbog čega nije mogao sa...
Pročitano
Gžo... 16.12.2014. Županijski sud Velika Gorica

Obustava ovrhe

Pretpostavka za obustavu ovrhe po odredbi čl. 180.a st. 4. OZ-a je da ovrhovoditelj u roku od godine dana od dostave rješenja o ovrsi banci (a ne od obavijesti o nemogućnosti provedbe) nije namiren u skladu s rješenjem o ovrsi.
Pročitano
Gž-... 07.04.2014. Županijski sud Bjelovar

Obustava ovrhe i ukidanje ovršnih radnji – nakon izvršene prodaje pokretnina

Nakon što su zaplijenjene pokretnine prodane na dražbi i predane kupcu, više nije moguća obustava ovrha i ukidanje provedenih ovršnih radnji zbog donošenja pravomoćne presude kojom je ovrha na tim pokretninama proglašena nedopuštenom, jer bi to bi...
Pročitano
Gž ... 06.06.2013. Županijski sud Bjelovar

Zastara – prekid zastare

Obustava ovrhe zbog neuspjele druge dražbe nema utjecaja na prekid zastare nastao pokretanjem toga postupka jer nije posljedica ovrhovoditeljeve radnje (povlačenja prijedloga za ovrhu) ili nekog njegova skrivljenog propusta (neplaćanja predujma, n...
Pročitano
Gžo... 02.10.2012. Županijski sud Velika Gorica

Obustava ovrhe zbog nemogućnosti provedbe

Ako je ovršenikov dužnik izvijestio sud da ne može postupiti po rješenju o prijenosu jer na računu ovršenika nema novčanih sredstava a ovrhovoditelj nije stavio shodan prijedlog za nastavak postupka, ovrha će se obustaviti na temelju čl. 67. st. 2...
Pročitano
Gžo... 30.07.2012. Županijski sud Split

Ovršni postupak i postupak osiguranja – obustava ovrhe

Razlučni vjerovnik čija je tražbina u stečajnom postupku ovršenika utvrđena kao tražbina višeg isplatnog reda, stječe status stečajnog vjerovnika te on nije ovlašten, u smislu odredbe članka 98. stavak 5. Stečajnog zakona, zahtijevati ovrhu na dij...
Pročitano
Gž-... 16.02.2012. Županijski sud Bjelovar

Ovrha na pokretninama - bezuspješna pljenidba

Ako ovršenik nije zatečen na naznačenoj adresi, a sudski ovršitelj nije utvrdio da nisu pronađene pokretnine koje mogu biti predmet ovrhe, ne radi se o bezuspješnom pokušaju pljenidbe, te stoga ne postoje uvjeti za obustavu ovrhe jer ovrhovoditelj...
Pročitano
Gžo... 05.07.2011. Županijski sud Split

Ovršni postupak – obustava ovrhe

Dostavom rješenja o ovrsi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ovrhovoditelj je stavljen u prvenstveni red naplate, pa nema pretpostavki za obustavu ovrhe, jer ispunjenje tražbine ovrhovoditelja nije postalo nemoguće, već je samo odgođeno
Pročitano
Rev... 15.09.2010. Vrhovni sud Republike Hrvatske

Pogrešna oznaka tvrtke ovršenika

U slučaju kada pogrešna oznaka tvrtke trgovačkog društva kao ovršenika ne dovodi u pitanje identitet ovršenika, ta okolnost ne može predstavljati razlog za obustavu ovršnog postupka.
Pročitano
Pž-... 10.05.2010. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ovrha prodajom broda - sadržaj prijedloga za ovrhu i obustava ovrhe

U slučaju kad je sud već odredio ovrhu na temelju nepotpunog prijedloga za ovrhu koji nije sadržavao popis ovršnih radnji, sud će zbog nemogućnosti provedbe ovrhu obustaviti
Pročitano
Pž-... 14.09.2006. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ovršni postupak – obustava ovrhe

Ovrhu na plaći ovršenika sud će obustaviti kao nemoguću za provedbu ako je ovršeniku prestao ugovor o radu
Pročitano
Pž-... 12.07.2006. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ovršni postupak – obustava ovrhe

Prije donošenja rješenja o obustavi ovrhe zbog nemogućnosti provedbe ovrhe na novčanim sredstvima koja se vode kod banke, sud je dužan o razlozima zbog kojih je ovrha postala nemoguća obavijestiti ovrhovoditeija kako bi on mogao predložiti novo sr...
Pročitano
Gž-... 25.04.2006. Županijski sud Bjelovar

Dužnost suda da pribavi podatke o novom poslodavcu ovršenika

Sud nije dužan na zahtjev ovrhovoditelja tražiti novog poslodavca ovršenika, odnosno novog dužnika ovršenika, jer to ne proizlazi iz odredaba čl. 176. Ovršnog zakona, niti iz nekog drugog propisa.
Pročitano

Filteri