17.08.2020.

Obveza uspostave e-komunikacije sa sudovima i dostave adrese elektroničke pošte sudskom registru

Pravne osobe obvezne su do 1. rujna 2020. otvoriti siguran poštanski pretinac i putem Ministarstva pravosuđa zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima kao i dostaviti sudskom registru adresu elektroničke pošte, ako to već nisu učinile u roku 3 mjeseca od stupanja na snagu Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 121/19), onda najkasnije u roku 15 dana od dana primitka rješenja registarskog suda, kojim se pravnu osobu opominje i poziva na ispunjenje obveze, pod prijetnjom novčane kazne.

Uspostava pristupa sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 70/19 – u nastavku teksta: ZID ZPP), koji je stupio na snagu 1. rujna 2019., propisao je u članku 118. st. 3. da su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ZID ZPP-a zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa, dakle do 1. rujna 2020.

Da bi se uspostavila elektronička komunikacija sa sudovima, bilo je nužno da se osiguraju svi tehnički uvjeti kako bi se ona mogla nesmetano odvijati. Odluku o ispunjenju svih tehničkih uvjeta na svim sudovima za obavljanje elektroničke komunikacije 20. travnja 2020. donio je ministar pravosuđa.

Dakle, pravne osobe obvezne su do 1. rujna 2020. otvoriti siguran poštanski pretinac i putem Ministarstva pravosuđa zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima te priopćiti svaku promjenu adrese sigurnog poštanskog pretinca.

Detaljna pravila o elektroničkoj komunikaciji propisana su Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji (Nar. nov., br. 5/20). Obvezna elektronička komunikacija sudova i pravnih osoba primjenjivat će se i na sve postupke u tijeku kada ministar nadležan za poslove pravosuđa donese odluku o ispunjavanju uvjeta za elektroničku komunikaciju (čl. 118. st. 2. ZID ZPP-a). Međutim, ako bi sud utvrdio da dostava elektroničkim putem ipak nije moguća, trebao bi, sukladno članku 133.d st. 5. ZPP-a (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19) dostaviti pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu.

Napominjemo da je člankom 7. Zakona o sudskim pristojbama (Nar. nov., br. 118/18) propisano plaćanje sudske pristojbe u visini polovice propisanog iznosa utvrđenog Tarifom za podneske koji se podnose u elektroničkom obliku kao i na odluke koje sud dostavlja u elektroničkom obliku sukladno posebnim propisima putem informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda, ako je uplaćena u roku od tri dana od dana elektroničke dostave odluke.

Napominjemo da su sve potrebne informacije za traženje pristupa dostupne na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa (e-komunikacija).

Obveza dostave adrese elektroničke pošte registarskom sudu

Osim toga, pravnim osobama propisana je i obveza dostave adrese elektroničke pošte registarskom sudu, prema članku 38.b Zakona o sudskom registru (Nar. nov., br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15 i 40/19), a tu obvezu ne treba miješati s obvezom uspostave elektroničke komunikacije sa sudovima. Prema toj odredbi subjekt upisa dužan je najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja podnijeti zahtjev za upis barem jedne adrese elektroničke pošte.

Za provedbu ove odredbe bilo je potrebno donijeti novi Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (Nar. nov., br. 121/19), koji je stupio na snagu u roku osam dana od dana objave, odnosno 19. prosinca 2019. To nadalje znači da se prethodno navedeni rok od tri mjeseca za podnošenje zahtjeva za upis adrese elektroničke pošte, mogao početi računati tek od toga datuma, odnosno od stupanja na snagu navedenog Pravilnika. No, ne radi se o prekluzivnom roku pa oni obveznici koji još nisu dostavili propisne podatke trebaju to sada, odnosno što prije učiniti. Naime, prema čl. 81. Zakona o sudskom registru registarski sud će, u slučaju da utvrdi da pravna osoba nije izvršila spomenutu obvezu, rješenjem opomenuti pravnu osobu da to učini u roku od 15 dana i istodobno izreći novčanu kaznu u slučaju neispunjenja obveze iz rješenja u ostavljenom roku.

Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar propisano je da se zahtjev podnosi na propisanom obrascu, na Tt upisnik, a podnosi ga zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa. Kod trgovačkih društava to su članovi uprave ili upravnog odbora, kod ustanova ravnatelj, kod zadruga upravitelj zadruge.

Obrazac zahtjeva za upis/promjenu adrese elektroničke pošte možete preuzeti ovdje.

Arhiva