Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: zakup

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 39
16.06.2023.

Ovlast davanja u zakup poslovnog prostora

Je li osoba na koju je vlasnik prenio ovlaštenja davanja u zakup određene stvari, ovlaštena tražiti naknadu koristi (u visini zakupnine) od nepoštenog posjednika te stvari i uključuje li ta ovlast ujedno i ovlast zahtijevati od bespravnog korisnika naknadu za korištenje poslovnog prostora koji bi po redovitom tijeku stvari morao plaćati zakupninu, ako glede takvog korištenja nije ostvarivao pripadajuću mu zakupninu, a drugi se na račun toga neosnovano okoristio?

Pročitano
16.06.2023.

Održanje ugovora o zakupu u slučaju promjene na strani zakupnika

Nakon provedenog javnog natječaja, Općina je izvršila izbor najboljeg ponuđača i poslovni prostor dala u zakup obrtu s područja Općine, s kojim je i zaključila ugovor o zakupu. Zakupnik se naknadno obratio Općini navodeći da se njegovom obrtu želi pridružiti još jedna osoba, kako bi obrt obavljali zajednički. Slijedom toga, zakupnik pita hoće li se u slučaju uspostavljanja zajedničkog obrta održati ugovor o zakupu koji je obrt sklopio s Općinom, ili se ugovor raskida i ponovo raspisuje natječaj za zakup poslovnog prostora?

Pročitano
02.06.2023.

Korist koju je ostvario korisnik prostora nakon prestanka zakupa

Je li zakupnik nakon prestanka zakupa poslovnog prostora u obvezi platiti zakupodavcu naknadu stečene koristi u visini zakupnine ugovorene Ugovorom o zakupu i za vrijeme nakon prestanka zakupa, ili se naknada u tom slučaju utvrđuje u visini stvarne koristi koju je zakupnik stekao koristeći poslovni prostor nakon prestanka zakupa?

Pročitano
14.04.2023.

Utvrđivanje prava prednosti prilikom zakupa

Je li Općini dopušteno općim aktom utvrditi pravo prednosti prilikom ugovaranja zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Općine, za neke kategorije potencijalnih zakupoprimaca?

Pročitano
03.03.2023.

Davanje u podzakup nekretnine u vlasništvu JLP(R)S-a

Grad je prije nekoliko godina nekretninu u svojem vlasništvu dao na upravljanje Glazbenoj školi kojoj je Grad osnivač, za potrebe održavanja nastave i obavljanje drugih redovitih djelatnosti škole. Međutim, Glazbena škola nedavno se obratila Gradu podneskom u kojem traži suglasnost da dvije prostorije u nekretnini, koje Glazbena škola ne koristi, da u zakup lokalnom sportskom klubu. Može li Glazbena škola to učiniti?

Pročitano
16.12.2022.

Opis poslovnog prostora u natječaju za davanje poslovnog prostora u zakup

Je li potrebno poslovne prostore, koje jedinica lokalne samouprave daje u zakup putem natječaja, prethodno etažirati ili je dovoljno navesti opis prostora, npr. iz arhitektonskog projekta i uporabne dozvole?

Pročitano
10.06.2022.

Odlučivanje o pravu na zakup parkirnog mjesta

Općina treba donijeti opći akt kojim će utvrditi uvjete pod kojima se na području Općine mogu zakupiti parkirna mjesta na dulje vrijeme (dulje od mjesec dana). Ideja je da se propišu uvjeti, da se općim aktom utvrdi osnivanje povjerenstva koje će razmatrati pristigle zahtjeve, a da načelnik na temelju preporuke povjerenstva donese konačnu odluku o dodjeli parkirnog mjesta. Je li opisani postupak u skladu sa zakonom?

Pročitano
11.02.2022.

Sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora između lokalne turističke zajednice i jedinice lokalne samouprave

Može li Općina s lokalnom turističkom zajednicom sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora bez obveze provođenja javnog natječaja?

Pročitano
21.05.2021.

Naknada stečene koristi nakon prestanka zakupa poslovnog prostora

Je li zakupnik, koji je nakon prestanka Ugovora o zakupu poslovnog prostora i na dalje nastavio koristiti poslovni prostor, u obvezi platiti zakupodavcu naknadu stečene koristi u visini zakupnine ugovorene Ugovorom o zakupu i za vrijeme nakon prestanka zakupa ili se naknada u tom slučaju utvrđuje u visini stvarne koristi koju je zakupnik stekao koristeći poslovni prostor nakon prestanka zakupa?

Pročitano
30.04.2021.

Nedostavljanje isprava o ostvarivanju najamnine ili zakupnine Poreznoj upravi

U kojem je roku propisana obveza javnih bilježnika za dostavljanje ovjerenih isprava o ostvarivanju najamnine i zakupnine Poreznoj upravi te jesu li odredbama Zakona o porezu na dohodak propisane prekršajne odredbe ako javni bilježnik ne dostavi ovjerene ugovore o najmu nadležnoj ispostavi Porezne uprave?

Pročitano
23.04.2021.

Dostava isprava o ostvarivanju najamnine i zakupnine Poreznoj upravi

U kojem slučaju građani nisu dužni Poreznoj upravi dostaviti isprave o nastanku ili promjeni činjenica vezanih uz ostvarivanje najamnine i zakupnine nekretnina i pokretnina?

Pročitano
19.02.2021.

Produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu JLP(R)S-a

S obzirom na članak 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem pravo na nastavak zakupnog odnosa ima zakupnik „koji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja“, što je s onim zakupnicima koji trenutačno imaju već produljen zakupni odnos, temeljem neposredne pogodbe, a nakon što im je istekao ugovor o zakupu sklopljen temeljem javnog natječaja? Imaju li i oni pravo na daljnje produljenje zakupnog odnosa?

Pročitano
24.01.2020.

Nastavak zakupa poslovnoga prostora bez provođenja javnog natječaja

Nakon što Republika Hrvatska i jedinica lokalne samouprave sklope ugovor o zakupu poslovnoga prostora bez javnog natječaja, jer su na to ovlaštene na temelju Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, i taj ugovor istekne, mogu li ti subjekti ponovno (odnosno, do unedogled) sklopiti novi ugovor o zakupu poslovnoga prostora, bez provedbe javnog natječaja?

Pročitano
17.01.2020.

Pravo na produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu JLP(R)S-a

Koji sve zakupnici imaju pravo na produljenje ugovora o zakupu poslovnog prostora koji je u vlasništvu JLP(R)S-a, s obzirom na izričaj članka 6. st. 4. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, prema kojem pravo na nastavak zakupnog odnosa ima zakupnik »koji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave ima sklopljen ugovor o zakupu na temelju javnog natječaja«? Što je s onim zakupnicima koji trenutačno imaju već produljen zakupni odnos na temelju neposredne pogodbe, a nakon što im je istekao ugovor o zakupu sklopljen na temelju javnog natječaja?

Pročitano
05.08.2019.

Sporazumni raskid ugovora o podzakupu poslovnoga prostora

Smije li se ugovor o podzakupu poslovnog prostora, koji je sklopljen na određeno vrijeme, raskinuti sporazumno ako ta mogućnost nije ugovorena niti je propisana Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 125/11, 64/15 i 112/18)?

Pročitano
07.01.2019.

Ništetnost zakupa

Je li ništav ugovor o zakupu ako zakupodavac nije vlasnik stvari koja se daje u zakup?

Pročitano
12.02.2018.

Zakup uz minimalnu naknadu

Sveučilište obavlja djelatnosti visokog obrazovanja, oslobođeno je plaćanja PDV-a te je zbog obavljanja gospodarske djelatnosti u 2017. godini, u iznosu većem od 300.000,00 kn, upisano u registar obveznika PDV-a od 1. siječnja 2018. Međutim, sveučilište želi osnovati ustanovu koja će se baviti istraživačkim radom i kojoj u početnoj fazi rada ima namjeru dati u zakup uredski prostor za istraživačko i tehničko osoblje te stručne službe. Može li sveučilište koje je osnivač ustanove, dati u zakup uredski prostor toj ustanovi uz naknadu od 1,00 kunu?

Pročitano
15.05.2017.

Zakup

Može li osoba koja je kupila nekretninu danu u zakup zahtijevati od zakupca da mu zakupninu plati u novcu iako je bilo ugovoreno plaćanje u naturi?

Pročitano
31.10.2016.

Nepotpisana ponuda ponuditelja u postupku javnog natječaja radi davanja poslovnog prostora u zakup

Proveden je javni natječaj radi davanja poslovnog prostora u vlasništvu Grada u zakup. Zakupnik je izabran. Sada smo primili prigovor jednog ponuditelja, kojeg smo eliminirali u postupku natječaja jer njegova ponuda nije bila vlastoručno potpisana od odgovorne osobe, iako je imala otisnut pečat, a ponuda je nudila duplo veću zakupninu za prostor od osobe koja je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj. No, na otvaranju ponuda ovlašteni predstavnik isključenog ponuditelja bio je prisutan. Pregledom natječajnih uvjeta utvrdili smo da potpis ovlaštene/odgovorne osobe ponuditelja nije bio naveden kao uvjet za valjanost ponude. Jesmo li pogriješili što smo odabrali drugog ponuditelja, odnosno što smo ovog prvog eliminirali iz natječaja?

Pročitano
24.10.2016.

Pravo sadašnjeg zakupnika poslovnog prostora

Je li pravo zakupnika, kojem je nedavno produljen zakupni odnos s Gradom, na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, jednokratno pravo ili on ima, i nakon isteka toga daljnjeg ugovora o zakupu poslovnog prostora, opet pravo na produljenje zakupnog odnosa, ako bude do tada uredno izvršavao sve ugovorne obveze?

Pročitano
19.11.2014.

Obveza obračuna PDV-a za svako obračunsko razdoblje posebno

Grad iz određenih razloga nije bio u mogućnosti ispostavljati račune za zakup poslovnog prostora za jedan dio proteklog mjeseca u obračunskom razdoblju. Može li grad porez na dodanu vrijednost u jednom računu obračunati za dio proteklog mjeseca i cijeli tekući mjesec?

Pročitano
15.02.2014.

Iznimke od provođenja javnog natječaja - zakup poslovnog prostora

S obzirom na to da članak 6. stavak 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 125/11) predviđa iznimku od provođenja javnog natječaja, kad ugovor sklapa jedinica lokalne samouprave i druge pravne osobe javnog prava te pravne osobe javnog prava te pravne osobe u njihovu vlasništvu, zanima nas koje su sve moguće kombinacije ugovornih strana prema toj odredbi?

Pročitano
06.02.2013.

Stupanje u prava i obveze zakupnika poslovnog prostora

Molimo vas tumačenje odredbe članka 31. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Nar. nov., br. 125/11), kojom je propisano da zakup ne prestaje smrću, odnosno promjenom pravnog položaja zakupnika. Naime, podrazumijevaju li se pod »promjenom pravnog položaja« zakupnika sljedeće situacije: - fizička osoba koja ima obrt, zbog ulaska u sustav PDV-a, odluči osnovati d.o.o., odnosno - pravna osoba (d.o.o.) osnuje novi d.o.o. u 100% vlasništvu?

Pročitano
14.11.2012.

Zakup poslovnog prostora i primjena propisa o javnoj nabavi

Je li davanje u zakup poslovnog prostora od strane javnog naručitelja predmet Zakona o javnoj nabavi?

Pročitano
10.10.2012.

Financiranje političkih stranaka – zakup poslovnog prostora bez naknade

Je li davanje poslovnih prostora političkim strankama financiranje političkih stranaka, i smije li jedinica lokalne samouprave dodjeljivati poslovne prostore za rad političkim strankama na temelju Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora, koju je donijelo Gradsko vijeće, a koja predviđa dodjelu poslovnih prostora neposrednom pogodbom i bez naknade kao izuzetak od davanja poslovnih prostora u komercijalne svrhe, kako to propisuje članak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora (Nar. nov., br. 125/11)?

Pročitano
28.07.2012.

Uklanjanje kioska sa zemljišta u vlasništvu grada

Grad je sklopio ugovor o zakupu zemljišta u vlasništvu grada s fizičkom osobom - obrtnikom radi postavljanja kioska za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Je li komunalni redar, nakon prestanka ugovora o zakupu zemljišta u vlasništvu grada, nadležan poduzimati radnje za uklanjanje kioska?

Pročitano
13.04.2011.

Produljenje zakupa poslovnog prostora

Pravo sadašnjeg zakupnika na produljenje zakupnog odnosa, sukladno članku 6.a Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, nije jednokratno pravo

Pročitano
26.05.2010.

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada – promjena poslovnog prostora

Proveli smo javni natječaj za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora i sklopili ugovor sa zakupnikom. Nakon 6 mjeseci shvatili smo da nam taj prostor, u biti, treba za drugu namjenu, pa nam je palo na pamet da bismo možda mogli zakupniku ponuditi drugi poslovni prostor za obavljanje svoje djelatnosti. Bi li takvo postupanje bilo zakonito?

Pročitano
28.04.2010.

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada – prijenos ugovora

Proveli smo javni natječaj za davanje poslovnog prostora u našem vlasništvu, u zakup. Nakon nekog vremena, na zahtjev zakupnika, sklopljen je ugovor kojim zakupnik ustupa svoje pravo na zakup (i obveze) novom zakupniku do isteka ugovora, a mi smo počeli fakturirati zakupninu novom zakupniku. Počeli smo dobivati kritike i prigovore na tako preneseni ugovor? Je li se to u konkretnoj situaciji smjelo učiniti?

Pročitano
17.04.2010.

Zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada – obveza provođenja natječaja

Dali bismo u zakup nekoliko poslovnih prostora u našem vlasništvu. Prema Zakonu o zakupu i prodaji poslovnoga prostora, kao jedinica lokalne samouprave, obvezatni smo naše poslovne prostore davati u zakup putem javnog natječaja. Moramo li provoditi natječaj u svakom slučaju ili to ovisi o djelatnosti koja će se u tom prostoru obavljati?

Pročitano

Filteri