Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: upravni spor

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 118
10.03.2023.

Dokazivanje u drugostupanjskom upravnom sporu

Može li sudsko vještačenje biti provedeno u drugostupanjskom stadiju upravnog spora?

Pročitano
05.01.2023.

Sadržaj upute o pravnom lijeku u upravnom aktu

Nedavno nas je stranka u postupku utvrđivanja i naplate komunalnog doprinosa upozorila da rješenje koje smo joj uručili ne sadržava potpunu i ispravnu uputu o pravnom lijeku. S tim u vezi, možete li nas uputiti što sve mora sadržavati zakonita uputa o pravnom lijeku protiv upravnog akta?

Pročitano
23.12.2022.

Nadležnost za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o dodjeli stana

Općim aktom Grad je propisao da gradonačelnik donosi odluku o dodjeli gradskog stana na korištenje, i da se protiv gradonačelnikove odluke može izjaviti prigovor „sukladno posebnim propisima“. Koje je tijelo u opisanom slučaju nadležno za odlučivanje o prigovoru?

Pročitano
16.12.2022.

Slobodna ocjena i upravni spor kod upravnih novčanih kazni

Je li upravni sud ovlašten, umjesto upravne novčane kazne izrečene u upravnom postupku, stranci izreći blažu kaznu?

Pročitano
09.12.2022.

Upravni spor protiv postupovne odluke

Je li dopušteno pokrenuti upravni spor protiv rješenja o obustavi postupka, s obzirom na ograničenje za vođenje spora propisano u članku 4. st. 3. Zakona o upravnim sporovima?

Pročitano
11.11.2022.

Osporavanje pravilnika o unutarnjem redu u upravnom sporu

Državni službenik nezadovoljan je rasporedom na radno mjesto koji mu je određen nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu državnog tijela. Može li, osim osporavanja zakonitosti rješenja o rasporedu, službenik u upravnom sporu osporavati i zakonitost, odnosno svrhovitost pravilnika na kojem se sporni raspored temelji?

Pročitano
12.08.2022.

Pravna zaštita zbog nedodjele počasti

Može li tužbu upravnome ili drugom sudu podnijeti osoba koja smatra da ispunjava pretpostavke za dodjelu nekog priznanja ili počasti, ali joj to priznanje nije dodijeljeno?

Pročitano
27.05.2022.

Trajanje odgodnog učinka tužbe u upravnom sporu

Ako upravni sud usvoji prijedlog za određivanje odgodnog učinka tužbe, treba li odgodni učinak odrediti do pravomoćnog okončanja spora?

Pročitano
06.05.2022.

Dokazni materijal pri izvršenju presude upravnog suda

Upravni sud poništio je rješenje tuženika, uz vraćanje predmeta tuženiku na ponovni postupak. Može li tuženik pri utvrđivanju činjenica u ponovnom postupku koristiti i dokumentaciju koju je tužitelj dostavio za vrijeme trajanja upravnog spora?

Pročitano
29.04.2022.

Upravni spor zbog šutnje uprave

Tužba zbog šutnje uprave podnesena je dva dana prije propisanog roka. Za vrijeme rješavanja upravnog spora taj je rok protekao, a rješenje i dalje nije doneseno. Može li se u takvoj situaciji, povodom prerano podnesene tužbe, voditi upravni spor?

Pročitano
08.04.2022.

Dopunsko rješenje i upravni spor

U tijeku je upravni spor radi ocjene zakonitosti rješenja. U istoj upravnoj stvari tijekom spora doneseno je i rješenje kojim se odbija zahtjev stranke za donošenje dopunskog rješenja. Postoje je li daljnje pretpostavke za vođenje upravnog spora?

Pročitano
08.10.2021.

Obveznik podmirenja troškova upravnog spora

U upravnom sporu usvojen je tužbeni zahtjev, uz poništenje drugostupanjskog i prvostupanjskog rješenja i vraćanje predmeta prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Do usvajanja tužbenog zahtjeva došlo je zbog propusta prvostupanjskog tijela. Treba li u opisanoj situaciji tužitelju troškove spora podmiriti drugostupanjsko ili prvostupanjsko tijelo?

Pročitano
17.09.2021.

Skrivljeni troškovi spora

Tužitelj je izgubio upravni spor. Međutim, drugo od dvaju ročišta za raspravu održanih u sporu zakazano je isključivo krivnjom tuženika, koji je na prvom ročištu dostavio opširan podnesak, čiji je sadržaj mogao iznijeti već u odgovoru na tužbu. Ima li zbog toga tužitelj pravo naknade troškova zastupanja po odvjetniku na drugom ročištu, bez obzira na ishod spora?

Pročitano
10.09.2021.

Odbijanje zahtjeva za izvršenje presude

Zahtjevom za izvršenje presude predlagatelj izvršenja (tužitelj) zatražio je i ono što izrekom presude nije odlučeno. Kakvu odluku u takvom slučaju treba donijeti upravni sud?

Pročitano
25.06.2021.

Odbijanje zahtjeva za izuzeće suca u upravnom sporu

Stranka je zatražila izuzeće suca koji sudi u upravnom sporu, ali je njezin zahtjev odbijen. Na koji način stranka može osporavati rješenje o odbacivanju ili odbijanju zahtjeva za izuzeće suca upravnog suda?

Pročitano
21.05.2021.

Spajanje predmeta u upravnom sporu nakon prestanka šutnje uprave

Je li upravni sud ovlašten spojiti rješavanje upravnog spora pokrenutog zbog šutnje uprave sa sporom pokrenutim radi ocjene zakonitosti rješenja, donošenjem kojeg je konkretna šutnja uprave prekinuta?

Pročitano
29.01.2021.

Izvršno tijelo kao tuženik u upravnom sporu

Konačno rješenje u upravnom postupku donio je župan. Protiv tog rješenja želimo pokrenuti upravni spor. Trebamo li u tužbi pri označavanju tuženika navesti samo pojam župana, ili je potrebno navesti i njegovo ime i prezime?

Pročitano
02.10.2020.

Izvršenje presude od čelnika javnopravnog tijela

U smislu odredbe članka 81. st. 8. Zakona o upravnim sporovima, što se smatra opravdanim razlozima za nepostupanje čelnika tijela po presudi upravnog suda?

Pročitano
14.02.2020.

Troškovi upravnog spora na teret zainteresirane osobe

Ako tuženik u cijelosti izgubi upravni spor, može li na podmirenje troškova spora tužitelju, pored tuženika, biti obvezana i zainteresirana osoba koja je u sporu sudjelovala na strani tuženika?

Pročitano
07.02.2020.

Upravni spor – (ne)vezanost formulacijom tužbenog zahtjeva

Je li upravni sud ovlašten usvojiti tužbeni zahtjev na drugi način od onoga formuliranog u tužbenom zahtjevu?

Pročitano
20.05.2019.

Upravni spor – izjašnjenje stranaka pri donošenju presude bez rasprave

Kada upravni sud planira donijeti presudu bez rasprave, kojoj je stranci posljednjoj potrebno omogućiti izjašnjenje o navodima protustranke?

Pročitano
17.07.2018.

Dokazna sredstva u upravnom sporu

Je li upravni sud ovlašten uporabiti neko od dokaznih sredstava koja nisu predviđena Zakonom o parničnom postupku?

Pročitano
28.05.2018.

Dokazna sredstva u upravnom sporu

Je li upravni sud ovlašten uporabiti neko od dokaznih sredstava koja nisu predviđena Zakonom o parničnom postupku?

Pročitano
28.05.2018.

Upravni spor – prijedlozi tuženika i restitutio in peius

Može li upravni sud, na prijedlog tuženika ili po službenoj dužnosti, donijeti presudu kojom se tužitelj dovodi u nepovoljniji položaj od onoga u kojem je bio pri podnošenju tužbe?

Pročitano
14.05.2018.

Troškovi zastupanja tuženika u upravnom sporu po državnom odvjetništvu

U slučaju uspjeha u upravnom sporu, ima li tuženik pravo na troškove zastupanja po državnom odvjetništvu, s obzirom na to da je tuženik mogao biti zastupan i od strane vlastitih službenih osoba?

Pročitano
16.04.2018.

Odluka škole o razrješenju ravnatelja nije upravni akt

Je li moguće protiv Odluke o razrješenju ravnatelja škole, koju je donijelo Povjerenstvo koje privremeno zamjenjuje Školski odbor, a kojom je usvojen prijedlog Prosvjetne inspekcije za razrješenje ravnatelja škole, moguće pokrenuti upravni spor?

Pročitano
09.04.2018.

Vještačenje u upravnom sporu radi utvrđivanja smanjenja ili gubitka radne sposobnosti

Je li pri utvrđivanju i ostvarivanju prava iz mirovinskog osiguranja (gubitak radne sposobnosti) isključivo mjerodavan vještak prvog i drugog stupnja Zavoda za vještačenje, ili je moguće zatražiti da upravni sud donese meritornu odluku na temelju vještačenja koje će se provesti u upravnom sporu?

Pročitano
19.03.2018.

Upravni spor – presumirano povlačenje tužbe

Odnosi li se odredba čl. 41. st. 2. Zakona o upravnim sporovima samo na zakonske ili i na sudske rokove?

Pročitano
12.03.2018.

Upravni spor – vezanost pravnim shvaćanjem i primjedbama suda

Ako je upravni sud poništio drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje te predmet vratio prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, je li uputama suda u ponovnom postupku vezano samo prvostupanjsko ili i drugostupanjsko tijelo?

Pročitano
05.03.2018.

Upravni spor – dvije presude koje utječu na ishod iste upravne stvari

Presudom upravnog suda odbijen je zahtjev stranke za priznavanje prava. U tijeku postupka povodom žalbe podnesene protiv navedene presude, drugom presudom, u predmetu obnove postupka, pravomoćno je poništeno rješenje ocjena zakonitosti kojeg je predmet prve presude, te je stranci priznato zatraženo pravo. Kakav to ima utjecaj na opstojnost prve presude?

Pročitano

Filteri