Stručni odgovori naših urednika-savjetnika na pitanja pretplatnika.

Ključna riječ: pravni lijek

Jeste li mislili

Ukupno dokumenata: 18
23.12.2022.

Nadležnost za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o dodjeli stana

Općim aktom Grad je propisao da gradonačelnik donosi odluku o dodjeli gradskog stana na korištenje, i da se protiv gradonačelnikove odluke može izjaviti prigovor „sukladno posebnim propisima“. Koje je tijelo u opisanom slučaju nadležno za odlučivanje o prigovoru?

Pročitano
09.12.2022.

Pravni lijek protiv rješenja izvršnog tijela JLS-a

Kojem se tijelu izjavljuje pravni lijek protiv rješenja gradonačelnika o drukčijem radnom vremenu ugostiteljskog objekta, donesenog u skladu s odredbom članka 9. st. 3. al. 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti?

Pročitano
02.12.2022.

Pravni lijek protiv deklaratorne odluke pročelnika

Treba li deklaratorna odluka o statusnim pitanjima lokalnog dužnosnika, koju donosi pročelnik, sadržavati uputu o pravnom lijeku i, ako treba, što se u takvoj uputi navodi?

Pročitano
25.11.2022.

Uputa o pravnom lijeku u konačnom upravnom aktu

Je li u uputi o pravnom lijeku dopušteno navesti da tužba protiv rješenja donesenog u upravnom postupku može biti podnesena mjesno nadležnom upravnom sudu, bez preciziranja o kojem je upravnom sudu riječ?

Pročitano
03.08.2020.

Pravni lijek protiv odluke o odabiru kandidata

Komunalno trgovačko društvo u stopostotnom vlasništvu Općine objavilo je javni natječaj radi zapošljavanja djelatnika. Nakon prikupljanja prijava donesena je odluka o odabiru, o kojoj su obaviješteni svi prijavljeni kandidati. Jedan od neodabranih kandidata prigovorio je zbog toga što u obavijesti nema upute o pravnom lijeku, i zamolio uputu o tome može li i kojem tijelu izjaviti žalbu protiv odluke o odabiru. S tim u svezi, molimo da nam odgovorite treba li i na koji pravni lijek uputiti kandidate koji nisu odabrani na javnom natječaju. Napominjemo da je postupak zapošljavanja tek djelomično uređen općim aktima društva.

Pročitano
15.06.2020.

Prestanak ili umanjenje prava mimo izvanrednih pravnih lijekova

Imajući na umu načelo zaštite stečenih prava stranaka utvrđeno ZUP-om, može li pravo koje je stranci priznato pravomoćnim rješenjem (npr. neki od statusa stranca) prestati mimo izvanrednih pravnih lijekova?

Pročitano
24.04.2020.

Prestanak ili umanjenje prava mimo izvanrednih pravnih lijekova

Imajući na umu načelo zaštite stečenih prava stranaka utvrđeno ZUP-om, može li pravo koje je stranci priznato pravomoćnim rješenjem (npr. neki od statusa stranca) prestati mimo izvanrednih pravnih lijekova?

Pročitano
20.03.2020.

Prethodne mjere

Protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave uložen je prigovor i sud će nastaviti postupak kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. Može li predlagatelj ovrhe odnosno tužitelj predložiti donošenje prethodne mjere kojom bi se zabranilo banci da po nalogu ovršenika odnosno tuženika isplati s njegova računa njemu ili nekom trećem iznos sporne tražbine bez da učini vjerojatnom opasnost da bi se bez tog osiguranja onemogućilo ostvarenje tražbine?

Pročitano
28.05.2018.

Upravni spor – prijedlozi tuženika i restitutio in peius

Može li upravni sud, na prijedlog tuženika ili po službenoj dužnosti, donijeti presudu kojom se tužitelj dovodi u nepovoljniji položaj od onoga u kojem je bio pri podnošenju tužbe?

Pročitano
14.05.2018.

Iscrpljenost dopuštenog pravnog puta za podnošenje ustavne tužbe i izvanredna revizija

Kada se podnosi ustavna tužba Ustavnom sudu Republike Hrvatske u odnosu na odluku iz parničnog postupka ako se protiv nje može podnijeti izvanredna revizija?

Pročitano
07.11.2016.

Odluka o imenovanju ravnatelja ustanove – pravo na pravni lijek protiv odluke

Koji je pravni lijek protiv odluke predstavničkog tijela o imenovanju ravnatelja ustanove?

Pročitano
17.08.2015.

Upravni spor – izvanredni pravni lijek protiv rješenja

Može li protiv rješenja donesenog u upravnom sporu biti podnesen neki od izvanrednih pravnih lijekova predviđenih Zakonom o upravnim sporovima?

Pročitano
02.03.2015.

Lokalna samouprava – istovremeno raspuštanje predstavničkog i razrješenje izvršnog tijela – pravo na pravni lijek

U slučaju ulaganja pravnog lijeka protiv rješenja o istovremenom raspuštanju predstavničkog i razrješenju izvršnog tijela, tko može biti podnositelj tužbe?

Pročitano
18.01.2012.

Troškovi parničnog postupka

Odnosi li se izmijenjena odredba članka 164. stavak 8. Zakona o parničnom postupku (Nar. nov., br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 57/11 – u nastavku teksta: ZPP) i na slučajeve donošenja presude zbog ogluhe

Pročitano
12.11.2011.

Upravni postupak – obnova postupka

Kako postupiti kad postoje razlozi za obnovu upravnog postupka, a nije potrebno intervenirati u izreku, već u obrazloženje rješenja protiv kojeg se više ne može izjaviti žalba?

Pročitano
14.05.2008.

Zakon o općem upravnom postupku – pogrešna uputa o pravnom lijeku

Koja su prava stranke u upravnom postupku, ako je postupila prema pogrešnoj uputi o pravnom lijeku tijela koje je donijelo to rješenje?

Pročitano
15.03.2008.

Ustavno pravo

Prvostupanjsko rješenje sadržava pogrešnu uputu o roku za podnošenje žalbe. Kakve su posljedice za žalitelja ako u navedenom roku, a on je dulji od zakonom predviđenog, podnese žalbu? Smatra li se žalba pravodobnom?

Pročitano
19.11.2005.

Upravni postupak

Koja prava ima stranka u upravnom postupku, ako je postupila prema pogrešnoj uputi o pravnom lijeku, a koju je pogrešno navelo tijelo koje je donijelo to rješenje?

Pročitano

Filteri